Salta al contenuto principale
villamassargia fotogioco

Totus is contus apitzus de sa primu giorronada de su campionau de sa Promotzioni

Su tempus sighit a curri, diaici mi parit de podi nai, a su mancu po custu mengianu: chi su tialu de calendàriu no est contendumì brullas, difatis, seus arribbaus puru a is ùrtimas diis de su mesi de Cabudanni e in una pariga de oras, ddoi amancat pagu diaderus, at a brintai su mesi de Ladàmini puru. Nd'apu chistionau cun un amigu pròpriu immoi immoi: su mesi de Cabudanni est cussu, a su mancu po su chi mi pertocat, cun su sabori, cun su tastu prus druci de totus, e cumenti a dònnia dònnia annu, cumenti ndi brintat s'atonzu, apustis de s'istadi (e cussa chi si seus lassaus a is pabas est stètia, a cantu narant is espertus, is dotoris chi sighint sa faina, una de is prus bascosas de is ùrtimus centus annus, chi no de prus puru), mi parit de mi ndi torrai a scidai; est cumenti chi is fortzas mi torrint in corpus, est cumenti a si ndi pesai torra, apustis de essi drommiu po unu bellu pagheddu de oras ( o de diis) de sighiu; est cumenti a si intendi torra su sangui curri curri aintru de is venas. Custas diis, custas ùrtimas cidas, ant tentu, a su mancu po mei, su sabori de sa primu dì de scola, candu torras a biri is amigus, is amigas, is cumpàngius e is cumpàngias cosa tua; candu torras a atacai cun is letzionis, cun su coru prenu de afròddiu e sa conca sbuida e torra pronta po su trabballu acapiau a is studius. Su chi s'apu contau immoi immoi ballit aguali, mi parit de ddu podi nai chentza timi de mi sballiai, po cussu chi sucedit me is sartus (e totu a giru a giru de sa bidda cosa mia, chi est Bidd'e Sorris, ddoi funt sartus e ortus chi parint no acabbint mai, diaici mi benit denai, gioghendi unu pagheddeddu a fai su poeta, isperendi chi no si dispraxiat tropu), candu, apustis de s'istadi, is massajus torrant a cuncodrai is campus po sa stagioni noba, e pròpriu po custu (pròpriu po totu custu, a ddu nai mellus) tzerriaus custu mesi su de "Cabudanni", poita est cumenti chi s'annu torrit a partiri pròpriu immoi, siat po is trabballus e is fainas e siat po su chi pertocat is energias chi teneus in conca, in su coru e in su corpus. E ballit po nosu, ma puru po sa nadura etotu, partendi de is matas, de is prantas, fintzas a arribbai a is animabis. A ddus castiai immui, is sartus parint totus sicaus, totu grogus, e parint mesu mortus, ma cumenti a dònnia dònnia annu, ant a torrai a si ndi scidai chitzi; a ddus castiai beni (sighendi a giogai unu pagheddeddu a fai su poeta, ca oi m'est pigau diaici, e si domandu torra scusa po is stròllichiminis), difatis, est facili a cumprendi chi sa fortza, s'energia de sa nadura no si morit, no si frimat mai; ancora una pariga de diis, ancora una pariga de cidas, e su logu (su mundu, chi si praxit de prus custu fueddu) at a torrai a essi totu bellu birdi, cun milli caboris, milli sonus, milli froris e milli spantus; tocat feti a abertai unu pagheddeddu, e in s'interis chi abertaus, mancai, iat a essi bellu puru a arrannesci a si gosai su tempus chi est fadendu: a su mengianu fait una bella friscura, e diaici sucedit a su noti; i megamas invecias no funt tropus bascosus e diaici, fadendi is contus (e a fai is contus nci poneus pagu meda), podeus torra andai in giru, a passillai, a totus is oras, chentza timi de si scallai po crupa de sa basca, e custu ballit puru, e pruschetotu, po totus cussus chi trabballant, mancai aforas de domu, in logu obertu.

Apustis de totu custu chi s'apu contau (seu pàrtiu de atesu, cumenti si narat, ma de su restu, chi eis lìgiu a su mancu un artìculu de is chi ndi bogu aforas po is Novas de su DiàriuSportivu, e sa cosa sighit a andai a ainnantis de unu bellu pagheddeddu de annus, gratzias a su Cielu, sciieis beni chi mi praxit, fintzas a m'amachiai, a nai sa beridadi, a ammesturai unu pagheddu de chistionis chi, mancai, no funt acapiadas a strintu cun su mundu de su càlciu, ainnantis de incarrerai a ciaciarrai de partidas e de resultaus), si podeus incarai a castiai cumenti funt andendi is cosas po is scuadras sardas chi currint me is campionaus pesaus de sa Federatzioni Italiana de su Giogu de su Càlciu, e de sa Lega Natzionali de is Diletantis; po is giogadoris, is allenadoris e po totus is tifosus puru, su mesi de Cabudanni est unu de cussus de importu prus mannu, e cun su tastu prus saboriu, fadendi su contu chi est su mesi innoi torrant a partiri is giogus, e si podeis imaginai beni totu s'afròddiu chi ddoi est, apustis de tres mesis de pàsiu, est a nai, tres mesis chentza bòcias, ca parit ca sa genti no biiat s'ora de torrai a incumentzai a andai a castiai is partidas a su campu. E duncas, si nau feti custu, seu prexau meda de essi ancora innoi a scriri po bosatrus, chi seis sèmpiri de prus, dì po dì, a ligi is rigas chi ndi bogu aforas in su sardu chi si chistionat in su Campidanu de mesu.
E duncas, parteus diaici: pròpriu custu fini de cida passau funt torraus a incumentzai, cumenti scieiis beni (e chi no ddu scieiis, deu seu innoi po si ddu arregodai), is campionaus po su chi pertocat sa Promotzioni e sa Primu Categoria; immoi at a tocai puru a is scuadras de sa Segunda Categoria (chi, cumenti a dònnia annu, torrant a incarrerai una cida apustis de totus is atrus), cun is scuadras de s'Ecellenza (e de sa Sèrie D puru) chi, invecias, tenint giai fatas unu bellu tanti de giorronadas, ma de custu, mancai, nd'eus a chistionai mellus tra pagu. Sa nova de importu prus mannu, a su mancu fadendi su contu de cumenti funt andadas is cosas me custus ùrtimus annus passaus, est ca sa Promotzioni est stètia torra pesada in feti duas listas (e no prus in tres), cun dexiotu scuadras in dònnia lista (e duncas, trintases in totu) e duncas, cun noi partidas a sa cida. Is partidas me is cuatrus listas de sa Primu Categoria (in custus ùrtimus tres annus is listas fiant cincu), invecias, funt otu, cun dexesseti scuadras in totu po dònnia lista: custu bollit nai ca dònnia cida nc'at a essi una scuadra chi s'at a pigai una giorronada de pàsiu. Chi custus tres mesis chentza bòcia si funt patus longus e sbuidus (candu no podis sighiri sa passioni cosa sua, chi podit essi unu trabballu, unu giogu, un amori, is diis parint meda ma meda prus longas e prus trumentosas), immoi aranti teneus tres mesis (su de Ladàmini, su de Dònniasantu e su de Idas) chi ant a essi prenus fintzas a cucuru de partidas; bastat a fai su contu, po si cumprendi mellus, chi is giogus no s'ant a frimai nemmancu po una dì, e custu fintzas a su bintitres de su mesi de Idas (castiai su calendariu de is partidas chi no mi crèdeis!), e duncas nc'ant a essi partidas fintzas a is duas diis ainnantis de su Nadali. Is de sa Segunda Categoria, invecias, ant a giogai puru su trinta de su mesi de Idas (ma no su bintitres), est a nai sa dì ainnantis de sa noti de s'ùrtimu de s'annu. Si potzu incumentzai a nai puru (ma de custa cosa nd'eus a torrai a chistionai mellus a luegus, custu est pagu ma seguru), chi nc'ant a essi partidas (po su prèxiu de is tifosus, de is giogadoris e de is allenadori, ma no, fortzis, po is mulleris e is famìllias) su sabadu ainnantis de Pasca Manna puru, est a nai su sabudu de sa cida santa: podeus nai, puru, cais tifosus (e is giogadoris) cust'annu s'ant a podi prandi po beni po su chi pertocat is partidas. E sigumenti sa faina de importu prus mannu chi sigheus, po su chi pertocat su giassu de su Diàriu Sportivu, funt pròpriu is partidas, andaus a castiai, impari, ita totu est sucèdiu in sa primu giorronada po su chi ballit po sa Promotzioni, a su mancu.

In sa Lista A, incarreraus diaici (e mancu malli, s'at a acudi a nai calincunu o calincuna de bosatrus) sa bìncida prus toga (a su mancu po su chi podeus cumprendi de su resultau) est stètia cussa de is arthanesus de s'Idolo, chi in domu cosa insoru (est a nai, mellus, aranti de is tifosus de sa bidda etotu) ant furriau "a fundu e susu" (cumenti apu sèmpiri intèndiu nai in bidda, a su mancu) is de s'Atletico de Casteddu, cun otu gol (e feti unu incasciau). Tra is meris de domu de s'Idolo, unu de is giogadoris chi at fatu is giogadas prus togas est stètiu Lamin Jammeh, chi est arrannèsciu a ndi cassai puru duus gol e at fatu a su mancu cuatru passàgius togus meda po is cumpàngius; cuatru invecias funt stètius is gol pesaus de Bottegal, unu giogadori chi nd'aproillat de s'Argentina e chi at incumentzau sa stagioni noba cun una scuadra noba in su modu mellus chi unu giogadori podit isperai, est a nai stampendi sa porta de is aversàrius, cumenti si narat. Po s'allenadori de is de s'Idolo, Simone Podda, funt arribbadas duncas, e si cumprendit beni, una surra manna de novas bonas: is giogadoris cosa sua currint giai a forti meda, mancai sa stagioni siat incumentzada de pagu e is allenamentus a is pabas siant feti una pariga, e ant fatu a biri a totus sa callidadi, arta meda, de su giogu cosa insoru; is giornalistas chi sighint sa faina, sa chistioni, funt giai giai incumentzendi a nai ca is arthanesus funt tra is tres-cuatru scuadras chi tenint totus is cartas po podi binci su campionau, est a nai po podi serrai sa stagioni a su primu postu, e no nci iat a essi nudda de si spantai chi is cosas depessint andai pròpriu diaici: cumenti eus arremonau immubagora, difadis, is de s'Idolo in s'istadi, e duncas in su mercau, funt arrannèscius a ndi pesai una scuadra, una rosa forti meda e tocat a fai su contu, puru, chi s'annu passau funt arribbaus a su segundu postu, a is pabas de is de su Crabonaxa, e duncas, chi depessint arrannèsci a fai mellus (cosa ca is tifosus isperant, est craru) ndi iant a podi artziai torra in su campionau de s'Ecellenza. Ma a nai sa beridadi, in sa Lista A ddoi funt a su mancu un'antra bella pariga de scuadras fortis, e duncas est chitzi po si ponni a fai custus arrexonamentus. De seguru (aciungeus a sa lega chi eus pigau una pariga de pimpirillas de filosofia, diaici mi praxit a coxinai sa cosa a su mancu) su de partiri cun su pei deretu (o cun su pei giustu, cumenti si narat) est una cosa de importu mannu meda, po s'afroddiu e po su chi tzerriaus umori: is allenadoris funt totus de acòrdiu candu narant ca, mescamente po sa primu bessida de s'annu, no podis mai sciri cumenti ant a andai is cosas, poita no podis mai sciri, ainnantis de sa partida, cumenti (e cantu, pruschetotu) ant a girai is cambas de is giogadoris cosa tua. Pròpriu po custu, incumentzai sa stagioni cun una bella bìncida (mancai bella cundida puru po su chi pertocat su resultau, cumenti est sucèdiu a is de s'Idolo etotu, chi apu arremonau immoi) agiudat, e meda puru, a sighiri cun su trabballu e cun is allenamentus; de su restu, e du scieus beni, est sa conca chi giogat sa parti de importu prus mannu, e chi seus cuntentus, chi teneus gana bella e afròddiu, si parit giai giai de bobai, e custu ballit po sa vida de dònnia dì, e ballit po totus, duncas: pipius, bècius e mannus, e no feti po su giogu de sa bòcia, est craru puru. Chi incumentzas sa dì cun una nova bona, cun unu scancèriu, cun un arregalu, intzandus ti parit chi is oras (e is minudus) currant a totu coddu, cumenti si narat in bidda; ti intendis su coru prenu de prexu e sa conca lèbia lèbia e ti parit de podi sighiri a trabballai, a curri, a studiai po oras e oras, chentza de ti intendi stracu. De su restu, no feti de cosa de papai si prandit s'omini (po ddu narai diaici), ma s'omini (e is feminas puru, nci iat a mancai atru puru, po s'amori e sa caridadi de su Cielu!), si prandit puru de emotzionis, de scancèrius e de totu su bonu chi su mundu (e is atrus cristianus puru) si donat e si regalat. Ma tocat a nai puru chi iat a essi una cosa de scimprus, cussa de si fai pigai de s'afròddiu, fintzas a no cumprendi prus nudda, apustis de sa primu partida feti: estus a depi fai, intzandus (e nci torru a fichiri, a stichiri unu pagheddeddu de filosofia puru, chi segundu mei, a su mancu, dannu no podit fai), cumenti narant is stoicus e is epicureus, e duncas: candu is cosas andant beni estus a depi abarrai cun is peis prantaus in terra (est a nai, chentza si fai pigai tropu de su prexu e chentza pigai su bobidu, ddi nau diaici isperendi chi si cumprendat su chi si bollu nau), e candu is cosas andant mabi (o unu pagheddeddu peus de su chi s'abetastus) estus a depi circai de no si fai pigai de is timorias e de is pentzamentus maus e lègius; custu modu de bivi, duncas, e de si cumportai, si iat a podi tzerriai "su de abarrai impassibbilis", po ndi furai su fueddu de s'italianu; est a nai, duncas, ca nc'est pagu de arriri, e de si prexai, candu is cosas si andant beni, e nc'est pagu de prangi e pagu de si fai pigai de su disisperu candu is cosas girant mabi. E custa est una letzioni chi is allenadoris ant imparau beni meda e chi mi arregodant dònnia dònnia borta chi ciaciarru cun issus e pigaus sa chistioni.

Ma torraus a castiai is resultaus de is partidas po su chi pertocat sa Lista A de sa Promotzioni: tra is scuadras chi ant bintu sa primu partida, duncas, ddoi funt puru is de sa Kosmoto de Muristeni (chi funt bixinus de domu mia etotu, si iat a podi nai diaici, fadendi su contu chi Muristeni est a prus pagu de dexi chilometrus de Bidd'e Sorris), sighius cust'annu de Marcello Angheleddu, chi est stètiu, in totus custus annus passaus, unu giogadori tra is prus fortis chi eus tentu in Sardìnnia e chi de sa stagioni passada (est a nai, est craru, de sa de su duamilla e bintiduus – duamilla e bintitres) est bènniu a essi un allenadori, cun sa primu esperièntzia chi at fatu in domu de is de su Gùspini. Is de sa Kosmoto, tocat a nai custu puru, s'agatant torra a curri in su campionau de sa Promotzioni apustis de una bella pariga de annus in su campionau de s'Ecellenza (chi est cussu de importu prus mannu tra totus cussus chi teneus in s'isula); cumenti sucedit candu nd'arruis (torra cun sa filosofia acapiada a is chistionis chi pertocant su giogu de sa bòcia, chi est una de is cosas chi mi praxit de prus de is artìculus chi ndi bogu aforas dònnia dònnia giòbia), sa cosa mellus chi podis fai est cussa de torrai a incumentzai a curri, mancai prus a forti, puru, de su chi fadiast ainnantis. Pròpriu po custu, su duus a zeru chi is de su Muristeni ant scutu in faci (ddi naraus diaici) a is de s'Arborea fait giai budrellu, poita, po primu cosa, is grogus-brau funt una de is scuadras, in dì de oi, cun s'esperièntzia prus manna in su mundu de sa Promotzioni, e apustis poita po cust'annu puru is de s'Arborea funt arrannèscius a cuncodrai una rosa forti meda. Is meris de domu de su Muristeni nd'ant cassau is tres puntus gràtzias a is giogadas, togas meda, tocat a ddu nai, de Ragatzu, chi at fatu su primu gol apustis, feti, de cuatru minudus de giogu, e de Frau, chi at cassau su segundu gol candu fiat giai giai po spaciai su primu tempus. Tra is noi partidas chi si funt giogadas in totu, e chi ballint, est craru, po sa primu giorronada de su campionau, nci funt stètias, in totu, cincu bìncidas e cuatru batallas chi si funt serradas cun su resultau in paridadi. Prexu mannu, duncas, po is de su Pirri puru, sighius torra, po un antru annu de sighiu, de Busanca, chi est unu de is allenadoris prus bravus chi ddoi teneus in dì de oi in s'isula: sa partida contras a is de sa Frantziscu Bellu de Terraba s'est serrada cun su resultau, bellu e tundu tundu, de duus a zeru. Duas, invecias, funt stètias is scuadras chi ant bintu aforas de domu cosa insoru: in su merì de su sabudu, funt cabaus in campu, tra is atras, is de su Ceraxius contras a is de su Castiadas, cun is biancu-birdis chi sighint a tabballai impari a un allenadori giòvunu cumenti a Cristian Dessì: Littarru e is cumpàngius ant bintu cun su resultau de duus a unu e si funt postus in buciaca is primus tres puntus de sa stagioni. Sa pròpriu cosa si iat a podi nai po is de s'Orrolese, sa scuadra de Orroli, chi ant bintu, cun su resultau, torra, de duus a unu, in sa partida contras a is serramannesus de sa Gialeto, sighius, po cust'annu puru, de Mariano Ruggiero, un allenadori chi nd'arribbat de s'Argentina, ma chi bivit in sa bidda de su Campidanu de mesu de una bella pariga de annus; is biancus-arrubius, invecias, ant donau is crais de sa scuadra torra a Marcialis, chi est stètiu, me is annus passaus, unu de is giogadoris de importu prus mannu de s'Orrolese e immoi sighit a trabballai impari a is piciocus de sa rosa, una cosa chi sucedit, fatu fatu, a medas giogadoris chi arrimmant is botineddus de una parti ma chi pròpriu no ndi bolint intendi nudda de ndi bessiri aforas de su mundu de sa bòcia; candu tenis una passioni, de su restu, est mau a dda scaresci e a dda fai studai e a dda fai morri, antzis. In totus custus annus chi trabballu impari a is de su Diàriu Sportivu, mi ndi seu acatau e apu tentu su prexu e sa possibbilidadi de biri cumenti sa storia tra is giogadoris, is allenadoris e su mundu de su càlciu siat longa meda: sucedit duncas fatu fatu chi unu piciocu incumentzit a curri avatu de sa bòcia candu est feti unu pipieddu, e sigat a curri avatu a sa bòcia, impari a is cumpàngius cosa sua etotu, fintzas a candu s'agatat a essi unu omini mannu (nci funt giogadoris chi sighint a giogai fintzas a candu tenint corant'annus chi no de prus puru), e apustis, candu is cambas, e is prumonis e su coru no nci dda faint prus, sighint a fai is allenadoris; e duncas, a fai is contus nci poneus pagu meda, nci funt personas chi abarrant in su mundu de sa bòcia po prus de coranta, cincuant'annus. E custu po torrai a totus is ispantus chi ndi podint arribbai, in sa vida cosa tua, candu tenis una passioni manna meda, cumenti est cussa po su càlciu.

Is de s'Arbus, invecias, si funt depius acuntentai feti de unu puntixeddu, in sa partida toga, ma dificili puru, contras a is de sa Verde Isula, sa scuadra chi nd'ant pesau, po cust'annu puru, in Carluforti, mancai is strobbus no ammanchint de seguru, fadendi su contu chi, po su de essi una scuadrixedda pitica de un'isula pitica meda cumenti est sa de Santu Pedru, serbit una biga (mellus: una barca) de dinai po cuncodrai sa rosa (medas giogadoris arribbant de atrus logus e depint pigai sa navi po duas-tres e fintzas cuatru bortas in una cida) e pruschetotu po pagai totus is trasfertas (cumenti si narat in italianu puru) chi ddoi funt. Chi si ddu arregodais (e chi no si ddu arregodais, deu seu innoi po custu!) a sa fini de sa stagioni passada, de Carluforti fiant arribbadas nobas chi fadiant pentzai a su peus, est a nai chi nc'est stètiu s'arriscu chi s'assòtziu ndi podessit sparessi de su mundu de is scuadras de bòcia de sa Sardìnnia, ma, torra cun sa chistionis chi apu arremonau giai una pariga de bortas fintzas a immoi (e a innoi): candu tenis una passioni (e custu ballit, est craru, no feti po is giogadoris e po is allenadoris ma puru po is dirigentis, ddus tzerriaus diaici furendindi su fueddu de s'italianu, fintzas a nd'arribbai a is presidentis), est maba de studai, est dificili de scaresci, po ddu nai mellus. E duncas, mi benit de nai custu puru (ancora cun s'agiudu de sa filosofia, chi, tra is atras cosas, est sa passioni cosa mia): sa passioni, s'amori chi teneus po una faina, po unu trabballu, fintzas po unu giogu, est una de is cosas chi si donat prus fortza in custa vida, chi si donat sa gana bella po andai ainnantis. Sciu de seguru (poita mi ddu ant contau issus etotu in totus custus annus) chi is giogadoris abertant su fini de cida po ndi podi cabai in campu impari a totus is cumpàngius cosa insoru e antzis, aintru de sa cida no biint s'ora de acabbai cun su trabballau po podi andai, apustis, a su campu po is allenamentus. Ddoi funt personas, duncas, chi po su giogu de sa bòcia ndi funt bessius e sighint a ndi bessiri aforas de conca, e no est una cosa chi pertocat feti is piciocheddus prus piticus, ma chi pertocat puru cussus chi funt benius a essi babbus de famìlia puru. E at a essi pròpriu po custu, duncas, chi candu ndi pesaus is ciaciarradas a sa fini de is giogus, is allenadoris e is giogadoris no ammancant mai de torrai gràtzias a is mulleris, a is fillus e a is fillas, e a is famìllias cosa insoru, duncas, po sa passièntzia chi tenint po totus is nois mesis de partidas de su campionau, e su motivu si cumprendit beni: giai unu chi trabballat tenit pagu tempus po si nd'abarrai in paxi in domu sua impari a sa famìllia, in prus chi su domìnigu ti ndi depis andai in giru po is campus de giogu de totu sa Sardìnnia, su tempus chi passas cun is fillus cosa tua e cun pobidda cosa tua benit a essi meda ma meda prus pagu de su chi iat a podi essi e de cussu chi ti podit arrachedi. E si contu totu custu, puru, po si fai a cumprendi (mellus: po circai de arrexonai, impari) de totu su trabballu e de totus is sacrifìcius chi ddoi funt a is pabas de un assòtziu, una cosa chi, mancai, no si cumprendit de is resultaus chi ndi bessint aforas dònnia domìnigu, ma si cumprendit feti chi fadeus su contu ca seus chistionendi no de professioneris (e duncas, de totus cussus chi giogant po trabballu, chi est una cosa chi iat a podi fai arrì puru, chi no fessit sa beridadi), ma de diletantis (po ndi furai, torra, su fueddu de s'italianu) e duncas de piciocus e ominis chi tenint giai unu trabballu (o tenint de studiai a scola, chi est su chi pertocat is piciocheddus prus piticus de edadi) e chi ndi cabant in campu po su prexiu, po su sprèviu.

Sighendi, duncas, a castiai is resultaus de sa primu giorronada po su chi pertocat sa Lista A, at fantu ispantu su duus a duus chi nd'est bessiu aforas de sa partida tra is meris de domu de is de su Gonnosfanadiga (sa scuadra, si cumprendit, de sa biddixedda de Gonnos) e is ollastrinus de su Tortolì (chi si funt dèpius scroxai, ddi naraus diaici, unu bellu scantu de chilometrus po sa primu bessida de sa stagioni noba, a su mancu po su chi pertocat su campionau); is meris de domu ant cassau su gol po primus, gràtzias a sa giogada toga meda de Serci, ma is allenus ant furriau is cosas gràtzias, pruschetotu, a is duus gol chi nd'at pesau Boi. Candu is cosas pariant fatas po is piciocus sighius de Daniele Salerno (chi est arribbau a trabballai cun is de su Tortolì apustis de essi bintu su campionau de sa Segunda Categoria impari a is de sa Castor, s'atra scuadra chi tenint, in dì de oi, in sa bidda ollastrina), est arribbau peròu su gol de Fenu. S'est serrada in paridadi puru sa batalla, una de is prus togas, tra is de su Cus de Casteddu (chi est sa scuadra pesada de is de s'universidadi) e is de su Lanusè, cun su resultau de unu a unu. Unu a unu, invecias, est stètiu su resultau de sa partida tra is de su Bidda Matzraxia e is de su Gùspini.
Po su chi pertocat sa Lista B, seus sèmpiri chistionendi de su campionau de sa Promotzioni, est craru, is de su Santa Justa funt arrannèscius a binci, cun su resultau bellu e tundu tundu de tres a zeru, in sa partida, in domu cosa insoru etotu, contras a is de su Fonne; totu beni, a castiai su resultau, a su mancu, po is de su Bonorva puru, chi ant fatu duus gol (chentza ndi arregolli nemmancu unu) in domu de is de s'Ovodda (chi ndi funt artziaus in Promotzioni gràtzias a sa bìncida, toga meda, e seu seguru chi si dda arregodais, de su campionau de sa Primu Categoria, chi est arribbada s'annu passau etotu) funt arrannèscius a binci sa primu partida, aranti de is tifosus cosa insoru, contras a is de su Coghinas, chi, po su chi ant fatu in su mercau e duncas, po sa calidadi arta meda de is giogadoris chi ant pigau e chi tenint in sa rosa, funt una de is scuadras prus fortis chi ddoi funt, mancai s'annu passau nd'apant cassau sa sarvesa feti a s'ùrtimu segundu. Is de s'Ovodda, tocat a nai custu puru, funt sighendi a trabballai cun s'allenadori chi teniant giai de s'annu passau, e duncas seus chistionendi, est craru, de Giacomu Coinu. At fatu ispantus, est craru, puru sa bìncida de su Sennori, contras a is de su Pasada, chi s'est serrada cun su resultau de cuatru a tres, e feti custu si iat a bastai po cumprendi ita totu est sucèdiu in campu; is allenus difatis funt partius a forti meda, cun is meris de domu chi ant cassau is tres puntus feti gràtzias a su gol pesau de Masia, a su de ses minudus de su chi tzerriaus, a sa moda de s'italianu, "tempus de recuperu", est a nai, duncas, su tempus chi s'arbitru aciungit a is noranta minudus de sa partida. Totu beni puru po is de su Istintinu, chi cust'annus ant scerau de donai is crais de sa scuadra a Giampiero Loriga, chi me is annus passau iat fatu a biri cosas togas medas impari a is de s'Ossese. Is meris de domu ant bintu, cun su resultau de tres a unu, sa partida contras a is de s'Abbasanta. Sa Lista B po su chi pertocat sa Promotzioni, est craru, est prena fintzas a cucuru de assòtzius fortis e cuncodraus beni. «Seu seguru — s'at scoviau pròpriu Giampiero Loriga in una ciaciarrada chi eus fatu impari in custas diis — chi custu campionau at a essi meda ma meda traballosu e difìcili, poita totus is scuadras chi currint in sa lista nd'ant pesau rosas togas medas: dònnia dominigu, duncas, s'abertat una batalla, una gherra». Si domandu torra scusa chi mi stròllicu un antru pagheddu impari a bosatrus, ma custa frasia, custa cosa, ballit puru po sa vida cosa nosta, e duncas po sa vida cosa nosta de dònnia dì, e no feti po is scuadras de bòcia (e torra: mi praxit meda meda meda su de podi arrexonai apitzus de is trumentus de sa vida partendi de su chi mi contant is allenadoris apitzus de is partidas de càlciu chi giogant): dònnia dì, de candu si ndi scidaus e si ndi pesaus de su letu fintzas a candu andaus a si crocai e si dromeus, estus a depi fai su contu chi in totu is binticuatru oras (cumenti ballit, de su restu, po is noranta minudus de sa partida) si iat a podi sucedi de totu, e pròpriu po custu estus a depi abarrai cun is ogus beni obertus, po circai de no nd'arrui, de no liscinai, de no si sciusciai a terra aranti a is dannus chi si podint proi in conca. E dònnia dì, aciungiu puru custu immoi chi nci seu, estus a depi circai de fai mellus de su chi eus fatu sa dì ainnantis, chi bolit nai, puru, chi estus a depi circai de no nd'arrui po dua bortas de sighiu aintru de sa pròpriu forada, chi est sa cosa chi m'arrapitu fatu fatu e dònnia dònnia dì.

Torrendi a is chistionis chi si pertocant prus de acanta, e duncas a is chistionis acapiadas a su mundu de sa bòcia e duncas, a sa lega chi eus pigau cun Loriga apitzus de sa stagioni de su Istintinu, s'allenadori at sighiu a mi contai: «Su nomini de s'aversàriu chi t'agatas aranti no contat nudda, depeus circai de cumprendi, e allestru puru — m' at nau Giampiero Loriga — chi podeus bìnci e perdi contras a totus; deu seu seguru, puru, de su fatu chi nc'at a essi echilìbbriu mannu siat po su chi pertocat sa batalla po is primus postus de sa lista e siat po su chi pertocat sa batalla po is ùrtimus postus, e duncas, po circai de ndi cassai sa sarvesa». Is de su Istintinu funt partius, a su mancu po su chi pertocat su campionau, cun una bìncida po tres a unu. «Domìnigu passau seus arrannèscius a fai una partida de importu mannu meda; seus nosu chi eus fatu su giogu, ddi naraus diaici, de su primu minudu fintzas a su de noranta; is piciocus cosa mia funt stètius bravus meda e, si cumprendit, seu meda prexau po cumenti si funt andadas is cosas. Seus stètius fortis siat candu tenestus sa bòcia nosu, e siat candu sa bòcia dda teniant is aversàrius cosa nosta e, duncas, candu si tocat a si difendi». Is de su Istintinu nd'ant bodditu feti unu gol, ma s'allenadori no ndi fait unu dannu, antzis. «Podeus narai chi est stètiu unu dannu chi si nd'est pròtziu apitzus, unu sbàlliu de sa difesa cosa nosta, e deu pentzu chi siant cosas chi podint sucedi. De su restu, a parti cussa tontesa chi eus fatu, no nci funt stètius atras ocasionis po is de s'Abbasanta, chi, comentecasiat, mi fait prexei a ddu nai, ant giogau una partida de importu, cun gana bella e coru mannu e su corteddu in mesu a is dentis, cumenti si narat fatu fatu». Loriga tenit fueddus drucis cumenti a su mebi po is de s'Abbasanta. «Apustis chi apu biu cumenti ant giogau contras de nosu, abarru cunvintu de su fatu ca ant a fai una stagioni toga meda, e si dda ant a gherrai fintzas a sa fini po ndi cassai is obbietivus chi tenint po cust'annu». Po s'allenadori de su Istintinu, custu est unu campionau de importu mannu, e est issu etotu chi si spiegat su poita. «Tèngiu sa fortuna de sighiri, de podi trabballai cun una truma de giogadoris chi funt meda, ma meda piticheddus de edadi, fadendi su contu ca sa media de sa scuadra cosa nosta est de bintiduus annus; is giòvuneddus, mi parit craru, currint prus a lestru de is beciteddus, de is giogadoris prus mannu, e duncas, mescamente me is primus giorronadas, candu mancai fait ancora basca meda, iat a podi essi una cosa de importu mannu, chi iat a podi fai sa diferèntzia. Ma a nai sa beridadi, sa scuadra est trabballendi beni po su chi estus a podi tzerriai "preparamentu atleticu", mancai nci siat meda de fai ancora, fadendi su contu, pruschetotu, ca seus feti in su mesi de Cabudanni e chi si seus atobiendi, po is allenamentus, de calincuna cosa cumenti a trinta diis. Ma seu prexau po su chi apu biu fintzas a immoi, mancai is cosas in Copa Italia no si siant andadas beni, fadendi su contu chi eus pèrdiu sa primu partida contras a is de sa Lanteri e ndi seus bessius aforas de sa cursa po sa cupa. Su chi eus a circai de fai, comentecasiat, est cussu de curri a forti fintzas a s'ùrtimu segundu de sa stagioni». Loriga s'at chistionau puru de is bideas chi tenint is de s'assòtziu, e duncas is dirigentis e su presidenti, po is annus chi ant a benni. «Su de trabballai cun is giogadoris prus giòvunus ti donat sa possibbilidadi de ndi pesai unu progetu chi potzat sighiri a si regalai prexus e satisfatziones in su benidori, e no feti cust'annu». Loriga apustis at aciuntu puru ca «innoi in Istintinu bolint fai cosas togas meda, e a nai sa beridadi funt giai de una bella pariga de annus chi currint a forti e serrant sa stagioni in artu, est a nai me is primus postus de sa lista, duncas funt costumaus a si spàssiai, e meda puru. Su chi eus a circai de fai, su chi totus s'abertant de nosu, e de mei, puru, est cussu de fai mellus de su chi funt arrannèscius a fai me is annus passaus. Fintzas a oi, duncas, no mi potzu lamentai de seguru po cumenti si funt andendi is cosas; in su mercau, est a nai candu eus tentu sa possibbilidadi de pigai calincunu giogadori, si seus mòvius cun sabidura e deu pentzu chi eus fatu is isceras prus togas e prus bonas, ma eus a cumprendi mellus sa calidadi de su trabballu cosa nosta feti in su benidori, feti me is annus chi ant a benni».

Tra is scuadras prus fortis chi ddoi funt in sa Lista B de sa Promotzioni, agataus de seguru is de sa Nuorese, sa scuadra de Nùgoro, chi nd'est cabada de sa Sèrie D in custus ùrtimus duus - tres annus e chi tenit una storia a is pabas manna e prena de gloria; is nùgoresus peròu ant incumentzau sa stagioni noba arregollendindi feti unu puntixeddu in sa partida in domu de is de sa Macomerese, cun su resultau de duus a duus: immoi eus a biri chi custu domìnigu chi est giai giai po nd'arribbai (e gràtzias a su Cielu, nc'aciungiu deu) ant a essi bonus a ndi cassai is primus tres puntus prenus in sa partida chi ant a giogai, in domu cosa insoru etotu, contras a is de su Tuttavista de Garteddì, chi ndi funt artziaus in Promotzioni apustis de essi bintu su campionau de sa Primu Categoria de s'annu passau.

E po custa cida puru mi parit mi parit ca eus acabbau, ma eis agatai su pròpriu tanti de rigas, de fueddus, e de novas, giòbia chi benit, sèmpiri chi su Cielu at a bolli custu beni po mei e m'at a lassai in saludi. Chi est cussu chi auguru a bosatrus puru, chi eis tentu sa passièntzia, manna meda, de ligi cust'artìculu fintzas a sa fini.
 

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2022-2023. LR 22/2018

In questo articolo
Campionato:
Argomenti:
Stagione:
2023/2024
Tags:
Promozione