Salta al contenuto principale
arzachena bomber
Su Lanusè si ndi pigat unu bellu puntu in domu de is de su Latina

Sèrie D: is de su Crabònia sighint a curri forti cun is cuatru gol fatus a is de su Giugliano; bincit puru s'Altzaghena

Po incumentzai s'artìculu scritu in sardu campidanesu po is Novas de Diario Sportivo de custa cida, m'iat a praxi partiri cun d'unu paghedhu de filosofia, est a nai, de fuedhus drucis: su beranu nd'est torra lòmpiu, giai de una dexina de diis, e in su cieu si bint giai, boba boba, is arrùndibis. Cumenti narat su dìciu, peròu, un arrùndibi no bastat po ndi pesai su beranu: su primu de cussus pillonedhus niedhus, chi dònnia annu m'arregallant unu prèxiu mannu feti a dhu sus biri (chi no agatu nemancu is fuedhus po si dhu contai, cumenti mancai ia a bolli), diaici allirgus in s'interis chi bobant in su cielu e ndi bogant aforas cussus tzerrius chi faint, d'apu biu pròpriu domìnigu passau, chi fiat su domìnigu de is pramas. Mi praxit de amachiai su modu chi tenint de bobai, chi ia podi abarrai po oras e oras a dha sas castiai: su primu arrundibi chi apu biu cust'annu, est passau a duus centìmetrus de sa conca mia. Dònnia borta chi dhu sus castiu, bobendi allirgus in su cielu de custu beranu chi est brintendi pròpriu in custa diis, e chi giai si arregalat sa basca bella e su bentixedhu friscu, cun su sobi chi callentat (e incumintzat puru a abruxai sa peddi groga) e apaxiat su coru, pentzu chi s'omini iat a depi imparai meda de is animabis, e de is arrùndibis puru: a bivi, mescamente, cun coru allirgu. A bivi cun coru allirgu e a torrai gratzias, dònnia dì, feti po sa possibbilidadi chi teneus de si gosai totu sa bellesa chi custu mundu si donat e si arregalat. E fortzis s'òmini (est a nai is cristianus) iat a depi a imparai torra a bivi cun cussu machìmini chi, a bortas, tenint is animabis: cussu machìmini allirgu, chi ti donat sa possibbilidadi de bivi cun coru ligeru e chenza tropus pentzamentus. Ma dhu scieus, s'omini depit puru fai is contus cun is trumentus legius, e no sèmpiri bastat un arrùndibi, o su callenti de su beranu, a si fai scaresci de totu su marigosu chi, a bortas, custa vida si donat. Diaici, cumenti scieus giai beni, cun su beranu nd'est arribbau puru un atru bellu corpu de matzoca in conca: sa Sardinnia, difatis, no est prus pintada de cabori de biancu, ma est torrada a essi pintada a cabori de arangiu, po su disisperu mannu de totu sa genti e, pruschetotu, de is chi trabballant me is bar e me is ristorantis, chi ant a depi abarrai torra serraus, chenza podi arriciri sa genti me is aposentus, a su mancu fintzas a su trinta de su mesi de Abrili, ma nc'est giai chi narat chi sa serrada at a durai fintzas a is primus diis de su mesi de Maju puru. Unu dannu lègiu po is buciacas de is trabballadoris, e pruschetotu po is concas de is piciochedhus, e nosu pentzaus sèmpiri a is prus pitichedhus, chi bai circa cumenti ant a fai, imoi, a abarrai in domu po su segundu beranu de sighiu, cun custu dannu mannu chi si nd'est protziu apitzus de prus de un annu e chi no spaciat e no tenit fini, a su macu po imoi. Mi prangit su coru, si nau sa beridadi, a biri totus cussus picochedhus chi in sa bidha cosa mia abarrant cuaus, po totu su merì,  a ciaciarrai in cussus chi in italianu tzerriaus "sottopassagio", me sa istazioni de is trenus: iant a depi curri e passillai asuta de su sobi callenti, asuta de su cielu bellu e asullu, e invecias si nd'abarrant interraus in su logu prus scuru chi nc'est. Iant a depi fai a trassa de is arrùndibis, e bivi cun coru allirgu e in libbertade, ma no podint, poita seus ancora acapiaus a su dannu legiu chi su Covid si nd'at ghetau apitzus. E dhu scieus beni, poita megaus a si dhu arrepiti giai dònnia cida: at a serbiri un antru stìdhiu de passientzia in prus, fintzas a candu sa passientzia si bastat, isperendi chi in s'istadi is cosas potzant bandai mellus. Nc'aciùngiu custu puru, giai chi nci seu: mi prangit unu paghedhu su coru a biri is de San Marco de Assèmini, chi currint in su campionau de s'Eccellenza e sighint cun is allenamentus in truma manna in su campu de Bidd'e Sorris, in s'interis chi is piciochedhus prus piticus (ant a tenni nemancu cuindixi annus), giogant a bòcia in d'una pratza chi nc'est giai afaci: is campionaus de s'Eccellenza funt benius a essi, est una noba chi nd'est bessida aforas pròpriu de una pariga de cidas, giogus de importu natzionali; totus is campionaus de is piciochedhus prus piticus (aici cumenti puru is allenamentus) invècias funt stètius sciusciaus. Nudha spàssiu po is pipius, ma su chi si parit peus, nudha atividadis sportivas, una de is cosas chi faint prus beni po sa saludi. Apustis de essi contau totu custu (e si domandu iscusa chi mi seu strollicau prus de su tanti chi serbiat), incumentzaus a castiai is nobas de importu prus mannu de sa cida, torrendi a su chi si pertocat, est a nai su mundu de sa bòcia in Sardìnnia.

Martis passau, su binti-tres de su mesi de Martzu, s'est benniu a sciri chi Gabriele Gravina, chi est su presidenti de sa FIGC, nd'at sciusciau totus is giogus, in totu Italia, partendi de is de sa Promotzione, e arribbendi a is de sa Primu e de sa Secunda Categoria, e duncas nd'at sciusciau totus is listas: a cantu parit e a cantu si cumprendit in dì de oi, is de sa Federatzioni ant a fai cumenti chi sa stagiòni de su duamilla e binti \ duamilla e bintunu no est mai esistia. Unu pecau mannu, ma si cumprendit beni chi, contendi ca is scuadras ant acutu a cabai in campu a giogai feti po cincu domìnigus, no nci fiat atru chi si podessit fai. S'annu passau, dhu arregodaus, is giogus si fiant frimaus in su mesi de Martzu, ma is scuadras iant acutu a giogai a su mancu sa mitadi de su campionau, est a nai totu is partidas chi balliant po s'andada e una pariga de cussas chi balliant po sa torrada: su carraxu mannu est arribbau candu is de sa FIGC e de sa LND ant depiu decidi, me is uficius cosa insoru, cumentu cuncodrai is fainas chi pertocànt is scuadras chi depiant artziai de categoria e cussas chi ndi depiant cabai. S'istadi passada, si dhu arregodaus beni, fiant arrannescius a agatai un acòrdiu sciusciendindi cussas chi in italianu si tzerriant "retrocessioni"e lassendi feti cussas chi in italianu si tzerriant "promozioni", ma po cust'annu is cosas funt andadas peus meda. Ispereus chi totus is giogadoris diletantis de bòcia potzant torrai a partiri cun is giogus e su spàssiu de su mesi de Cabudànni, candu nc'at a essi de cuncodrai sa istagioni noba, est a nai sa de su duamilla e bintunu \ duamilla e binti-duus. Pròpriu po custu, su presidenti de su Cumitau Regionali Sardu, Gianni Cadoni, impari a is de su Cunsillu Diretivu, nd'at pesau una lista de atobius po arrexonai apitzus de sa chistioni: ariseu, de lunis, su binti-noi de su mesi de Martzu, est tocau intzandus, a is otu scuadras chi ant decidiu de torrai a partiri cun is giogus me in su campionau de s'Eccellenza; cumenti est acabbau custu atobiu, sèmpiri in su merì de ariseu, a is seti, est tocau puru a is dexi scuadras chi ant scerau de no torrai a partiri, est a nai chi ant scerau de castiai is atrus, e abertai diaici a sa stagioni noba chi at a benni. Oi invècias, chi est su trinta de su mesi de Martzu, at a tocai a totus is scuadras de su campionau de Promotzione, chi ant a circai de cumprendi calli funt is bideas po cuncodrai su campionau chi at a benni. Apustis de s'atobiu cun is scuadras de sa Promotzione, a is seti de su merì, at a tocai a is scuadras de sa Primu Categoria. Po crasi, invecias, est a nai po su trintunu de su mesi de Martzu, a is ses, at a pertocai a is scuadras de sa Secunda Categoria, cussas chi currint in su Girone A, in su Girone B, in su Girone C e  in su Girone D. Giobia chi benit, invecias, chi est sa primu dì de su mesi de Abrili, sèmpiri a is ses, at a tocai a is scuadras de sa Secunda Categoria chi currint in su Girone E, in su Girone F, in su Girone G e in su Girone H.

Duncas, po cust'annu, ant a abarrai in peis feti is giogus de s'Eccellenza: po su chi pertocat is règulas de sighiri po garantiri sa saludi de is giogadori, ant a balli cussas chi funt sighendi, po nd'arremonai una, is scuadras de sa Sèrie D. Is chistionis prus callentis pertocant is esamis de fai a totus is giogadoris e a is dirigentis chi sighint sa scuadra, dònnia cida, a su mancu corantotu o setanta-duas oras ainnantis de sa partida. Chi unu giogadori at a tenni su virus in cropu, est craru, no at a podi cabai in campu e at a depi abarrai in assètiu a su mancu po duas cidas, cosa chi at a balli puru po totus cussus chi funt abarraus a su costau de su giogadori apuntorau. Totus is atrus giogadoris, invècias, ant a podi sighiri cun is allenamentus e, apustis, cun sa partida. At a tocai a is dotoris de dònnia scuadra sighiri is fainas de is esamis a is giogadoris.

Is de sa Sèrie D, in s'interis chi is scuadras de s'Eccellenza torrant in campu po is allenamentus, sighint a curri: domìnigu passau ant giogau sa de binti-tres giorronada, ma sa nova de importu prus mannu est chi, apustis de is partidas chi s'ant a giogai su binti-cincu de su mesi de Abrili, est a nai duncas apustis de sa de binti-otu giorronada, ant a circai de recuperai is partidas chi in s'interis ndi funt sartadas po crupa de su Covid, po circai, diaici, de aderetzai is cosas in sa lista, fadendi in modu chi totus is scuadras tengant su pròpriu numeru aguali de partidas giogadas. In su Girone G, chi est cussu innoi currint is scuadras sardas, nc'ant a essi de recuperai calincuna cosa cumenti a undixi partidas, cun duas partidas chi pertocant is giogus de s'andada: seus chistionendi, mescamente, de is partidas tra is de su Monterosi e is de su Giugliano, chi si depiat giogai a sa de sexi giorronada; sa partida tra is de su Cassino e is de sa Nuova Florida, chi s'at a giogai de mèrcuis, su seti de Abrili, apustis de is festas de Pasca e de Paschixedha; de recuperai nc'at a essi sa partida tra is de sa Nuova Florida e de s'Afragolese, chi ballit po sa de dexiotu giorronada; sa pròpriu cosa ballit po sa partida tra is de su Monerosi e de su Cassino, po sa de dexianoi giorronada. Po sa de dexianoi giorronada, ballint puru is partidas tra is de s'Insieme Formia e de su Giugliano, e cussa tra is de su Vis Artena e sa Nuova Flòrida. Duas ant a essi is partidas de recuperai po su chi pertocat sa de binti giorronada: seus chistionendi de sa batalla tra is de su Cassino e de s'Afragolese, e tra is de sa Nuova Flòrida e is sardus de su Murèra. Po sa de bintunu giorronada, s'ant a depi recuperai is partidas tra is sardus de su Crabònia e is strangius de sa Nuova Flòrida, cosa chi ballit puru po is de su Latina, chi si d'ant a depi biri contras a cussus de su Cassino. Sèmpiri cussus de su Cassino ant a depi recuperai puru sa partida, chi ballit po  sa de binti-duus giorronada, contras a is sardus de s'Altzaghena.
Domìnigu passau, tra is atras cosas, is sexi scuadras chi currint in su Girone G de sa Sèrie D funt cabadas totus impari in campu, chentza mancu una partida sartada po crupa de su Covid: est stètia sa primu borta, de candu est brintau su duamilla e bintunu, chi no nd'est sartada nemancu una partida. Is tattaresus de su Latte Dolce ndi funt arrutus in domu de is de s'Afragolese, chi ant bintu sa partida e si funt postus in buciaca is tres puntus gratzias a is gràtzias a is gol fatus de Fava e de Riccio, cun Scoto chi, cun d'unu tiru de is undixi metrus, iat cassau su parègiu, est a nai s'unu a unu, ma no est bastau. Est stètiu unu domìnigu meda, meda prus druci, invècias, po is de s'Altzaghena, chi in domu funt arrannescius a binci contras a is strangius de su Savoai, po unu a zeru, gràtzias a su gol fatu de Rossi. Nc'est grandu prexu, e si cumprendit beni su poita, invècias, in domu de su Crabònia, chi in domu ant pigau a bussinadas is stràngius de su Giugliano, cun cuatru gol: su primu d'at fatu Cappai, su segundu Piras, su de tres d'at fatu Stivaletta e s'ùrtimu, invecias, d'at fatu Agostinelli. Nd'arribat feti unu puntu, invècias, po is de su Lanusè, chi curriant in domu de is de su Latina, cun sa partida chi s'est serrada cun su resultadu de zeru a zeru. Unu puntu, arregotu peròu in domu, po is de su Murera, chi funt andaus a sbati apitzus de is de su Cassino, cun su resultau chi est abarrau frimu a su zeru a zeru. Domìnigu malu, invècias, po is de sa Torres, chi nd'ant bodditu duus gol de su Vis Artena: su primu d'at fatu Alonzi, su secundu Taviani. Imoi chi nci seus, andaus puru a castiai cumenti funt andendi is cosas me in sa lista po is scudras sardas de sa Sèrie D: is chi s'agatant prus in artu funt is de su Crabònia, cun trinta-ses puntus in buciaca e binti-duus partidas giogadas (e duncas feti una de recuperai), chi si gosant diaici su de cincu postu in sa lista, a is pabas de is de sa Nocerina, chi tenint cuatru puntus in prus, ma puru totus is partidas giai giogadas. A is pabas de is su Crabònia, cun feti unu puntu in mancu, dhoi funt is de su Savoia, cun rinta-cincu puntus e binti-tres partidas giogadas. A su de seti postu in sa lista, agataus sa segunda scuadra sarda: seus chistionendi de is de su Murera, chi po imoi tenint in buciaca calincuna cosa cumenti a trinta-cuatru puntus, cun dexi bìncidas e cuatru parègius, ma depint ancora recuperai una partida. Cun duus puntus in mancu, sighint intzandus is de su Lanusè,trinta-duus puntus allogaus fintzas a imoi, cun otu bìncidas e otu parègius. A su de dexi postu in sa lista, no staint mabi is de s'Altzaghena, cun binti-cuatru puntus allogaus in su callenti, binti-duas partidas giai giogadas e feti una ancora de recuperai. Is biancus-birdis ant bintu po cincu bortas, cun noi parègius. Is tattaresus de su Latte Dolce sighint cun binti-duus puntus, chi ballint po su de doxi postu in sa lista, ma tenint totus is partidas fatas. Is chi staint peus de totus funt is de sa Torres, chi funt giai in s'ùrtimu postu de sa lista, cun su Giugliano chi tenit feti unu puntu in mancu de is sardus, est a nai cuindixi puntus contras a is sexi aguantaus fintzas a imoi de is arrubius-brau, chi ant bintu feti po tres bortas, cun seti paregius e trexi partidas perdias. Nc'est de nai puru, peròu, chi is de su Giugliano depint recuperai ancora duas partidas, is de sa Torres invècias dha sas tenint totus giogadas.

Serraus is novas po custa cida, ainnantis de augurai a totus bonas festas de Pasca, castiendi ita funt fadendi is scuadras de s'Eccellenza in sa fentana de su mercau: is de sa Nùorese, chi ant a torrai a partiri cun is giogus in campu feti su dexi-otu de su mesi de Abrili, cun sa partida contras a is de s'Atletico Uri, circant de cuncodrai mellus sa rosa: apustis de essi pigau su portieri Matteo Trini, chi ndi lompit de is de su Budoni, e Gianluca Dessolis, unu difensori chi torrat a giogai a Nùgoro apustis de tres annus cun su Ilàrtzi, ndi pigat puru Alessandro Manca, nàsciu in su milli e noi-centus noranta duus, un atacanti chi iat incumentzau is giogus, po cust'annu, cun is Arthanesus de su Idolo, ma chi iat comentecasiat giai giogau cun sa Nuorese, puru in su campionau de Sèrie D in su duamilla e catodixi \ duamilla e cuindixi. Torrat a giogai in Nùgoro puru su centrucampista Andrea Corda, nàsciu in su duamilla e unu, e duncas, ancora tra is piciochedus prus piticus, est a nai tra cussus chi in italianu si tzerriant "fuoriquota". Corda fintzas a imoi fiat gioghendi cun is de su Campobasso.
 

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna. IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018 art. 22

In questo articolo
Campionato:
Argomenti:
Stagione:
2020/2021
Tags:
Serie D