Salta al contenuto principale
nuorese foto festa ritorno in eccellenza

Arragodus: torraus a bivi sa stagioni de oru de is de sa Nuorese

Cumenti s'apu giai narau in totus custus mesis passaus, po is artìculus chi ndi funt bessendi (e ant a sighiri a bessiri, chi su Cielu bollit) in s'istadi, apu decìdiu de chistionai de totus is scuadras chi ant bintu is campionaus cosa insoru po su chi pertocat sa stagioni de s'annu duamilla e bintitres – duamilla e binticuatru, chi est cussa chi si seus lassaus a is pabas de una parigas de cidas feti. E duncas, in s'interis chi bosatrus ligeis custas rigas (e circais de no si scallai de sa basca, ndi seu giai giai seguru, ca de su restu dònnia annu est sa pròpriu musica, a su mancu innoi in s'isula cosa nosta bella e stimada, po su chi pertocat is temperaduras, artas meda, si cumprendit) podeis scumiti, puru, ca totus is assòtzius sardus, is scuadras de su mundu de is diletantis, funt incumentzendu a trabballai po cuncodrai is rosas po su benidori, chi est unu de is trabballus de importu prus mannu, ca is giogadoris chi arrannèscis a cunvinci a fai parti de sa rosa cosa tua, a sa fini, funt sa richesa prus manna po un allenadori (e si cumprendit beni), e duncas, prus un allenadori tenit sa possibbilidadi de trabballai cun giogadoris fortis, e mancai de esperièntzia, e prus possibbilidadis ddoi funt de arrannesci a ndi cassai su primu postu de sa lista e duncas sa bìncida finali. 

E pròpriu de is scuadras chi funt arrannèscias a ndi cassai su primu postu de sa lista, e duncas s'artziada in sa categoria prus arta, ca eus a chistionai in custas cidas chi ammancant, chi si depeus scroxai ainnantis chi torrint a incumentzai is giogus. E duncas, cumenti s'arrapitu fatu fatu, at a essi berus, puru, ca is diletantis ndi cabant in campu feti po su spàssiu chi ndi tenint, po si spreviai unu pagheddeddu (si cumprendit e mi parit giustu puru) apustis de una cida de trabballu (fadendi su contu ca is diletantis si tzerriant diaici pròpriu poita no trabballant cun su giogu de sa bòcia, cumenti invècias faint is grandus campionis de totus is grandus scuadras chi currint in su campionau de sa Sèrie A, po nd'arremonai unu) e no po guadangiai una barca de dina, ma est berus, puru, ca a binci praxit a totus. E mescamente, praxit a totus su de ndi pesai una bella festa, mancai, apustis chi ndi cassas su primu postu in sa lista. E duncas, in dì de oi, si ddu incumentzu a narai acoitu, eus a chistionai de sa stagioni, toga meda, de oru (mi benit de dda tzerriai, mancai, diaici puru), chi nd'ant pesau (chi funt arrannèscius a ndi pesai) is de sa Nuorese, chi funt stètius is prus fortis in sa Lista B de su campionau de sa Promotzioni. E duncas, ainnantis de incumentzai a si chistionai de resultaus, de partidas e de totu su chi est sucèdiu, de importu, in custas trintacuatru partidas, mi iat a praxi a si contai, puru, un'antru pagheddeddu de cosas, sèmpiri chi seis de acòrdiu, e sèmpiri chi si ndi potzu furai cussus cincu-dexi minudus (no de prus!) cun legas chi, mancai, pertocant e funt acapiadas prus a sa filosofia chi a is resultaus de is partidas. Ma de su restu, si ddu torru a narai oi puru, chi boleis ligi feti de partidas, e de gol e de giogadoris e de resultaus, si ndi podeis prandi (e beni puru, ndi seu seguru e nci giogu sa scummissa, cumenti si narat) andendi a castiai totus is artìculus chi nd'eus pesau (chistionu po mei ma puru po totus is cumpàngius de trabballu cosa mia), in custus ùrtimus otu-noi mesis, in italianu: ingunis, duncas, e mi parit craru puru, agatais totus is istorias chi pertocant is catodixi campionaus chi sigheus in su giàssu de su Diàriu Sportivu, e chi si giogant in Sardìnnia in dì de oi (partendi de cussus de sa Segunda Categoria, passendi po cussus de sa Primu Categoria, fintzas a arribbai a is scuadras chi currint in su campionau de sa Promotzioni e fintzas a arribbai a is de s'Ecellenza, chentza de si ndi scaresci, peròu, ca sigheus fintzas is scuadras sardas chi currint in su campionau de sa Sèrie D). 

Po is artìculus chi ndi pesu in sardu (in su sardu chi si fueddat innoi in Bidd'e Sorris, e duncas in su Campidanu de mesu, cumenti s'apu arremonau giai po unu bellu iscantu de bortas), e chi nd'eis lìgiu a su mancu unu tra totus cussus chi eus giai acutu a ndi fai bessiri aforas po cust'annu, scieis ca mi praxit a nci stichiri, tra is novas e is chistionis prus callentis (o prus friscas, ca fortzis cratzat e sonat mellus puru, fadendi su contu de totu sa basca chi nd'at a arribbai tra pagu tempus), puru unu tantixeddu (una parighedda, si iat a podi narai, ma una pariga a sa sarda, si cumprendit) de cussus chi apu incumentzau a tzerriai "contus&contixeddus", o mancai puru, "strollichiminis". Eia, su chi seu circhendi de fai (e sa cosa andat ainnantis de unu bellu arrogu de tempus, cumenti si megàt sa bon'anima de mamma mia etotu) est cussu de chistionai, de arraxonai, mellus, impari a bosatrus, de atras legas puru (e no feti de bòcias e de resultaus, po si ddu torrai a arrapiti torra), cun sa ispera, est craru, de ndi cassai s'atentzioni de cussas personas puru ca, mancai, no funt acapiadas a strintu cun is fainas de is assòtzius de bòcia ma chi tenint agradessu su de podi ligi calincuna riga scrita in sardu, mancai feti po fai unu pagheddeddu de esercìtziu, cumenti mi benit de ddu tzerriai, mancai feti po no si scaresci de cumenti si scriit (e si ligit, puru, est craru) su sardu, fadendi su contu, mescamente, ca innoi in s'isula cussus chi sciint chistionai, e duncas chistionant, in su fetianu cosa insoru, su sardu, cun is atrus, in famìllia, e mancai po fai is cummassionis puru, funt sèmpiri prus pagu. E a mei  parit una cosa de importu manna meda, su de circai de sarvai sa lingua cosa nosta (unu pagheddeddu, si fatzu un esèmpiu tontu, cumenti est una cosa de importu mannu ndi cassai sa sarvesa, in unu campionau, cun sa scuadra cosa tua), ca chi depessint spaciai is personas chi chistionant su sardu (e seu chistionendi, mescamente, de is chi bivint in s'isula cosa nosta etotu), intzandus sa lingua sarda si iat a morri, e po sèmpiri, e gei si cumprendit puru cumenti andant is cosas (e po ddu cumprendi no serbit de seguru a tenni tres o cuatru laureas de s'Universidadi). E mancu mali, mi megu a solu a solu, ca is timorias cosa mia (chi si ndi morrat sa lingua sarda me is dexi-cuindixi annus chi ant a benni) funt, prus o mancu, is pròprias chi tenint is de sa Regione Autonoma de sa Sardìnnia, chi dònnia annu, duncas, cun sa manu de agiudu de is de s'Unioni Europea, ndi pesant unu bandu (diaici ddu estus a podi tzerriai, chentza de timi de sballiai), chi tzerriant IMPRENTAS (e chi est arribbau giai a su de cuatru annus de sighiu, tra is atras cosas) e chi donat sa possibilidadi, tra is atrus, a is giassus, a is giornalis chi ddoi funt in internet (cumenti ddu tzerriaus, furendindi su fueddu de s'ingresu etotu), de ndi podi pesai articulus scritus in sardu puru, e no feti, duncas, e si cumprendit, in italianu. 
Su chi seus circhendi de fai, duncas, est a donai una manu de agiudu a ndi pesai unu progetu chi potzat garantiri, mi benit de ddu narai diaici, su bilinguismu in su mundu de s'editoria, po incumentzai. 

E duncas, torraus a nosu. 
Po primu cosa (si ndi futu feti una parighedda de minudus, si ddu promitu) mi benit de arraxonai, impari a bosatrus, est craru, de sa passioni chi serbit (e chi is dirigentis e is allenadoris e is giogadoris nci ponint) po abarrai, po otu-noi mesis de sighiu, a curri avatu de una bòcia, po prus de noranta minudus, dònnia cida (chentza fai su contu de is allenamentus, est craru). Est a nai, duncas, ca unu giogadori (ma sa chistioni ballit, puru, po is allenadoris, est craru, chentza de chistionai, apustis, de is tifosus puru, chi iant a bolli, si iant a minesci, po ddu narai mellus, un artìculu a parti feti po issus) depit tenni (ma prus de tenni, depit agatai) no feti sa gana bona po abarrai a curri avatu de sa bòcia (e de is aversàrius), ma mescamente su tempus. Est a nai, duncas, po cumprendi mellus su chi seu circhendi de si narai, ca is diletantis arrannescint a ndi cabai in campu po giogai is partidas feti fadendi sacrìficius mannus meda: sa pregunta chi mi benit in conca est sèmpiri sa pròpria: "bai e circa chini si ddu fait fai; bai e circa chini si ddu fait fai (e de seguru no ddu fadeis po su dinai, po serrai cun una rima) a si imbrutai is pantalonis e is camiseddas cun totu cussu ludu, bai e circa chi si ddu fait fai, a giogai asuta de s'acua candu proit, e fintzas asuta de sa nì, candu fait frius, o asuta de su sobi mannu e bascosu e forti, mescamente me is ùrtimas partidas de s'annu, chi si giogant, cumenti scieis beni, in su mesi de maju e in su mesi de lampadas puru, cumenti est sucedendi cust'annu etotu, de su restu. Deu no sciu innoi agatint sa fortza po ndi cabai in campu is giogadoris diletantis, ma deu pentzu ca sa crai de sa cosa siat sa passioni chi tui nci ponis apitzus de una faina. Est a nai ca po sighiri una faina (fessit puru unu giogu, fessit puru su giogu de su càlciu) tocat a nci spendi su tempus, impari a is enèrgias: e duncas, deu pentzu ca si cumprendit, ca a bortas, mescamente candu stacas cun su trabballu, podit sucedi ca tui no tengiast sa gana bella po sighiri is allenamentus impari a is cumpàngius cosa tua e, ballit aguali, si cumprendit chi, mancai, po unu domìnigu tui no tèngiast sa gana, o su tempus, de ti nci ghetai in campu, ca mancai iat a essi prus facili, cumenti si narat, su de abarrai po totu su megama (e po totu su merì, puru, fintzas a arribbai a su noti) aranti de sa televisioni, mancai spratu in su tialu de divanu, mancai impari a sa famìllia cosa tua. E de su restu, mi parit de essi cumprèndiu custu, a su mancu, is personas ca abarrant a totu dì aranti de sa tialu de sa televisioni no funt pagus de seguru (e in sa truma nci pòngiu, po incumentzai, babbu miu etotu); e de su restu, fait a narai custu puru, a sa televisioni donant partidas giai giai dònnia dì, chentza de ndi sartai nemmancu una (de su chi potzu cumprendi, a su mancu, fadendi su contu ca seu bivendi chentza sa tialu de televisioni de giai ses annus, chi nou calincuna cosa in prus, e si potzu narai puru, immoi chi nci seu, ca no mi speddiàt, ca no m'ammancat ma mancu po nudda), e duncas, su de abarrai assèbiaus, cumenti faint in medas (si ddu nau torra), est sa cosa prus facili. 
E invècias, ddu bieis cumenti andant is cosas? 
In Sardìnnia puru ddoi funt personas chi acabbant cun su trabballu e, mancai stracus cumenti a dimonius, mancai arrogaus de is daboris, currint a su campu po si cuncodrai cun is allenamentus, mancai totu proi proi puru. E biaus sa gana chi ndi teneis, mi benit de pentzai. Ma si cumprendit beni: s'omini (ma sa chistioni ballit puru po is femineddas, est craru) candu s'ammachiant cun una passioni (siat unu giogu, siat un'arti cumenti iat a podi essi sa musica), intzandus arribbat a no cumprendi prus nudda, e po cussa passioni iat a arribbai, fintzas, a fai tontesas (cumenti si iat a podi narai). E candu ndi bessis macu po una cosa (sucedit giai giai sa pròpriu cosa, deu pentzu ca si potzat narai chentza timi de sballiai, cun s'amori etotu po una persona, ma siat po un animabi, mancai unu callellu, o unu pisitu), intzandus, podeis abarrai segurus, is fortzas e sa gana bella ddas agatas, in unu modu o in un antru, in una manera o in un'antra. Ma custa chistioni, est craru, ballit feti po is cosas chi ti praxint (chi ti praxint fintzas a t'ammachiai, cumenti si iat a podi narai, puru), poita candu depis fai una cosa chi mancai no ti praxit (cumenti iat a podi essi su trabballu) intzandus ti intendis totu sganiu e abarras a totu dì murrungia-murrungia, cumenti si iat a podi narai. E si domandu custu puru: eis mai intèndiu unu piciocheddu narai "oi no tèngiu gana de andai a baddai; oi no tèngiu sa gana de mi atobiai cun sa sposa, cun sa picioca cosa mia? Oi no tèngiu gana de mi spassiai cun is cumpàngius e is amigus cosa mia?". 
A custu puntu, depeus fai su contu, puru, ca unu piciocheddu incumentzat a giogai a bòcia candu tenit, mancai, feti ses o seti annus de edadi (mancai, puru, calincuna cosa prus pagu) e sighit a ndi cabai in campu fintzas, puru, a trinta-trintacincu annus (chi no coranta). E apustis chi, mancai, serrat sa carrièra cosa sua cumenti a giogadori, chi acabbat de cabai in campu e duncas apicat is botineddus a sa puncia (cumenti si narat in italianu etotu, e nosu ddu furriaus diaici in sardu) e narat "bastat diaici", podit sèmpiri incumentzai (cumenti de su restu sucedit, e fatu fatu meda) cun sa carrièra de s'allenadori; e mi parit craru: apustis chi t'arròscis de giogai a bòcia (ma fait a narai puru ca no seus fatus de ferru...) ti iat a podi benni in conca sa bidea de abarrai in su mundu de su càlciu, circhendi, mancai, de imparai a is piciocheddus prus pitichinninnius totu su chi as imparau tui; est a nai, duncas, ca unu giogadori podit diventai (cumenti sucedit, de su restu) s'allenadori de sa scuadra innoi, mancai, at giogau fintzas a una pariga de mesis, de annus ainnantis. E duncas, a fai is contus nci poneus pagu meda, unu piciocheddu podit abarrai puru po trinta, cuaranta o cincuantì'annus de sighiu in su mundu de su càlciu, chentza de perdi (est custa sa cosa de importu prus mannu po s'arraxonamentu cosa nosta) nemmancu unu stiddiu de sa gana, de sa passioni chi teniat sa primu dì chi at pigau a sticadas de pei una bòcia. 
Ma de su restu, est una cosa, unu sentidu chi pertocat no feti su mundu de su càlciu. Ma de càlciu chistionaus in su giàssu de su Diàriu Sportivu, e duncas pròpriu de su càlciu depeus partiri. 

E duncas, ndi depis tenni gana meda (e passioni a pabiadas, cumenti si iat a podi narai) de giogai a bòcia, de ndi cabai in campu (e mescamente chistionaus de cussus chi giogant me is categorias prus bàscias, cumenti iat a podi essi sa Segunda Categoria, po nd'arremonai una e si fai un esèmpiu), fadendi su contu, mescamente, ca no nd'as a pigai, no as a guadangiai nemmancu un arriabi po totus is partidas chi giogas, ma chi andat beni, is dirigentis de s'assòtziu cosa tua, fatu fatu, mancai apustis chi arrannescis a binci is partidas de importu prus mannu chi ddoi funt in una stagioni, cumbidant una bella cena a totu sa scuadra. 

E duncas, si cumprendit beni: is giogadoris diletantis ndi cabant in campu no po s'oru, no po su dinai e nemmancu po sa groria, deu creu (mancai sa groria praxiat unu pagheddeddu a totus, custu tocat a ddu narai), ma po tenni sa possibbilidadi de pentzai a atras cosas (e no a is cosas lègia de sa vida), a su mancu feti, puru, po cussus noranta minudus de giogu; po si spreviai e po ndi tenni prexu. E mi parit ca siat una cosa toga meda, de su restu, ca unu piciocheddu currat avatu de una bòcia (arrischendi de ndi ingolli is carvadas de pei de is aversàrius etotu) no po su dinai (chi est sa primu cosa chi is ominis tenint in conca in dì de oi), ma feti po s'afròddiu, po su prexu chi ndi podis pigai. E duncas, mancu mali, mi megu a solu a solu, chi in custu mundu (mannu, macu e totu atrobeddau, cumenti est su mundu innoi s'agataus in dì de oi) ddoi funt ancora personas chi faint is cosas cun su coru, e no feti pentzendi a sa busciaca, a su portafògliu, mancai, poi, in su mundu de is diletantis puru (e ballit, est craru, po su mundu de is diletantis sardus puru), nci siant giogadoris chi arrannescint a guadangiai calincunu arriabeddu, gràtzias a su sport, ma no funt medas, chi pròpriu depeus narai is cosas po cumenti funt. E duncas, si cumprendit, depis tenni una bella gana, puru, po fai is cosas chi ti praxit de prus a fai in custa vida: ma candu chistionaus de cosas drucis, intzandus, si cumprendit, est facili a agatai sa gana; is strobbus, is dannus prus mannus nd'arribbant, mi parit mi parit de essi cumprèndiu custu, a su mancu, candu su chi fais no ti praxit, o candu su chi fait ti fait stai adderetura peus de cumenti stadiast ainnantis. 

Duncas, megastus a chistionai (ainanntis chi mi benessit in conca custu stròllichimini, ca de su restu, cumenti si contu fatu fatu, no sciu mai, ainnantis de mi ponni a ddu fai, cali arrastu apa a sighiri po ndi pesai s'artìculu in sardu; dipendit, duncas, de is cosas chi tèngiu badda badda in conca in cussu momentu, dipendit, duncas, de is lìbbrus chi mancai lìgiu a su noti, cumenti dipendit, puru, de is cosas chi mi contant is personas chi atobiu in sa bia, po si fai un antru esèmpiu) de su campionau chi nd'ant pesau is de sa Nuorese cust'annu: sa cosa chi mi praxit de prus a fai (torrendi a sa chistioni de is passionis cosa nosta e de sa gana bella chi si pigat candu fadeus cosas togas), e chi apu scrobertu pròpriu de candu seu trabballendi e scriendi in lingua sarda, est a cumprendi chi, me is storias chi nd'arribbant de is campus de càlciu, nci potzat essi, si potzat agatai, puru, calincuna letzioni de importu chi potzat balli, duncas, puru po sa vida cosa nosta de dònnia dì. E sa cosa mellus chi potzu fai, duncas, est cussa de circai de arraxonai apitzus de is contus e de is cosas chi mi torrant a scoviai is allenadoris de is scuadras etotu, mescamente candu ddus intendu, po ndi pesai una bella ciaciarrada, apustis chi bincint (o perdint, ballit aguali, si cumprendit) is partidas. Si iat a podi narai, duncas, giai giai, ca ddoi est (diaici mi parit, a su mancu) una filosofia de su sport, una filosofia acapiada a su giogu de su càlciu mellus (e duncas: totu unu modu de pentzai, de si cumportai, de arriciri su bonu cumenti su mabi), ca ballit (ca podit balli, chi si praxit de prus cumenti sonat) po sa vida de is cristianus (e no feti po is giogadoris, si cumprendit o no si cumprendit su chi seu circhendi de si narai?). 

E duncas, po incumentzai, si potzu narai ca s'annu passau is de sa Nuorese ant prantu, e meda puru (seus chistionendi de is giogadoris, ma su prantu, impari a issus, si ddu funt fatu puru is tifosus, e si cumprendit; e nci iant a essi medas cosas de narai, apitzus de sa passioni, de s'amori chi is tifosus tenint po sa scuadra de su coru cosa insoru, chi a bortas parit giai giai aguali a s'amori chi ti podis intendi in su coru e chi tenis, mancai, po una persona), lagrimas marigosas, fadendi su contu ca nd'ant dèpiu ingolli (si ddu eis a arragodai a solus, ma chi pròpriu no si ddu arragodais, intzandus nci seu deu chi si ddu torru a arrapiti, e mi parit craru puru, desinò ita abarru innoi a scriri de ita?) sa cabada de categoria (cumenti mi benit de dda tzerriai); est a nai ca de s'Ecellenza ndi funt arrutus torra in su campionau de sa Promotzioni (unu dannu mannu po s'assòtziu, fadendi su contu ca me is ùrtimus annus fiant arrannèscius a ndi artziai in su campionau de sa Sèrie D puru). E apustis ca nd'arruis (est una letzioni de importu mannu meda chi ballit sèmpiri, e ballit po totus, e no feti po is giogadoris de càlciu, duncas, e si cumprendit), s'ùnica cosa chi diaderus podis fai, s'ùnica cosa chi contat diaderus est cussa de circai, e de arrannèsci, mellus puru, a si ndi strantaxai, mancai acoitu. Ca su de nd'arrui, su de perdi una partida, su de fai unu sbàlliu, est una cosa chi podit capitai, chi podit sucedi (cumenti capitat e sucedit, de su restu) a totus; nc'est calincunu, tra cussus chi mancai funt ligendi custu artìcolu etotu, chi no at mai tentu unu dannu, unu strobbu, unu pagheddeddu de sorti maba? 

Immoi chi nci seu, si fatzu s'esèmpiu, po nd'arramonai unu, de Fabiu Cocco, chi est su capitanu (cumenti ddus tzerriaus, a trassa de s'italianu etotu) de sa scuadra de sa Nuorese : duncas, Cocco s'annu passau dda iat acabbada totu prangi prangi, candu iat pèrdiu, impari a is cumpàngius cosa sua, si cumprendit (ca is partidas de bòcia no si giogant a solus), sa isfida contras a is cuartesus de su Sant'Aleni; e duncas Cocco iat promìtiu, a is tifosus cosa sua etotu, po incumentzai, ca iat a essi donau una manu de agiudu a sa scuadra po ndi torrai a nd'artziai, acoitu, allestru, po su tanti chi est possibbili, torra in su campionau de s'Ecellenza. Ca apustis chi nd'arruis, intzandus, s'ùnica cosa chi tui podis fai est cussa de ti arramangai is manigas (cumenti apu sèmpiri intèndiu narai innoi in Bidd'e Sorris), e torrai a ti ndi strantaxai, po torrai, mancai, a curri prus forti de su chi fadiast. E si cumprendit, apustis chi nd'arricis su dannu (cumenti mi benit de narai), ti parit de no tenni prus nemmancu unu stìddiu de fortza po narai, puru, mesu bah (cumenti si narat, e cumenti apu sèmpiri intèndiu narai de babbu miu); ma cumenti passat su tempus (e mancu mali!) intzandus ti torras a intendi is fortzas in su cropus, e no depis fai atru ca circai de ndi bogai aforas totu su bonu chi tenis, in su coru e in sa conca, po circai de ti ndi torrai a scabulli. 

E duncas, is de sa Nuorese funt arrannèscius a ndi cassai sa bìncida de su campionau, po su prexu, puru, de totus is tifosus, ma si cumprendit beni, su de binci unu campionau tostau cumenti est su de sa Promotzioni no benit a essi una cosa facili, mescamente poita, impari a tui, ddoi funt a su mancu atras cuatru-cincu-ses scuadras chi currint po su pròpriu motivu, po sa pròpriu arraxoni cosa tua. E duncas, sa primu cosa chi podeus fai, po cumprendi mellus cumenti funt andadas is cosas po su chi pertocat is giogus in sa Lista B, est cussa de andai a castiai is resultaus de is partidas (e fiat ora puru, s'at a megai calincunu de bosatrus!). Nc'est de nai, po incumentzai, po incarrerai cun sa chistioni, chi is de sa Nuorese, est berus, funt arrannèscius a ndi cassai su primu postu de sa lista, ma sa stagioni cosa insoru, e su trabballu chi ant dèpiu fai, duncas, in s'interis, no est stètiu tra is prus moddis, ddi nau diaici, isperendi chi si potzat cumprendi, diaici etotu, cussu chi seu circhendi de si nai; e duncas, si iat a podi narai ca sa bìncida de su campionau po s'annu duamilla e bintitres e duamilla e binticuatru, est arribbada gràtzias a su trabballu de duus allenadoris: in sa primu parti de sa stagioni, difatis, in sa panchina de is birdis-asullus ddoi fiat Luca Rusani, chi at lassau, peròu, su postu cosa sua in su mesi de idas, una pariga de diis ainnantis de su Nadali, poita at tentu calincunu strobbu, ma de sa cosa, de totu su chi est sucèdiu, a nai sa beridadi, si nd'est chistionau pagu meda; a parri miu, duncas, po cumprendi unu pagheddeddu feti cumenti funt andadas is cosas, iat a bastai a pentzai ca unu merì in su spolladroxu de is de sa Nuorese nd'est brintada una persona (custu, a su mancu, est su chi seus bènnius a sciri) cun una pistola in manu (e nc'est puru chi narat ca custa persona apat fintzas sparau una pariga de cropus in aria, chentza de ferri a nesciunus, tocat a narai custu puru). E intzandus, a partiri de is diis avatu, seus benius a sciri ca Luca Rusani, impari a is personas chi ddu agiudànt in sa faina cosa sua, iat decidiu de limpiai su logu, cumenti si iat a podi narai. A su postu de Rusani, duncas, nd'est arribbau Antoniu Prastaro, ca in dì de oi est unu de is allenadoris cun s'esperièntzia prus manna tra totus is chi ddoi funt in Sardìnnia, fadendi su contu, pruschetotu, ca Prastaro iat tentu giai s'ocasioni de trabballai impari a is de sa Nuorese me is annus passaus, e ndi iat giai cassau sa bìncida de su campionau. Ma torrendi a is numerus chi nd'ant pesau is nugoresus in custu campionau, podeus narai, acoitu, po incumentzai, ca me is primus cuatru bessidas funt stètius bonus a ndi cassai feti cuatru puntixeddus, e si cumprendit, custu bollit narai, ca is primus cuatru partidas si funt serradas cun su resultau siddau in paridadi. E custu est sucèdiu in sa primu bessida (fiat su binticuatru de su mesi de Cabudanni), in sa partida chi ant giogau in domu de is de sa Macumerese (sighius de un antru allenadori de esperièntzia manna meda, cumenti a Pierluigi Scotto), chi s'est serrada (ddu naraus po circai de essi prus pretzisus, ca si cumprendit ca chi unu giornalista bolit fai beni su trabballu cosa sua depit contai totus is cosas in sa manera mellus chi podit) cun su resultau de duus a duus. In sa partida avatu (chi s'est giogada sa primu dì de su mesi de ladàmini, sèmpiri po essi pretzisus) is de sa Nuorese no funt stètius bonus a fai nemmancu unu gol a is de su Tuttavista, sa scuadra chi nd'ant pesau in Garteddì e chi nd'est artziada, po sa primu borta de candu s'agatat s'assòtziu sportivu, in su campionau de sa Promotzioni, cun sa partida chi, est craru po su chi eus narau ainnantis, s'est serrada cun su resultau de zeru a zeru. A sa de tres bessidas, invècias, is de sa Nuorese nd'ant cassau unu bellu puntixeddu, gràtzias a su duus a duus chi nd'ant pesau in domu de is de s'Usinese (cun is arrùbius-brau chi funt stètius sighius de Giulianu Robbi fintzas a is ùrtimas partidas de sa stagioni regulari, cun s'allenadori chi peròu at dèpiu lassai is crais de sa scuadra poita at tentu calincunu strobbu acapiau a sa saludi cosa sua etotu); e naraus ca est unu puntixeddu de oru poita is de s'Usinese, a sa fini de sa stagioni, funt stètius bonus a ndi cassai su de tres postus de sa lista e si funt giogaus s'artziada in su campionau de s'Ecellenza me is duas partidas chi ant dèpiu fai contras a is de s'Alghero, chi ant acabbau is giogus a su segundu postu de sa lista; e naraus totu custu po si fai a cumprendi cantu is de s'Usinese funt stètius fortis, chi fadeus su contu, mescamente, ca in atacu teniant unu pibireddu (m'est beniu de ddu tzerriai diaici, gioghendi unu pagheddeddu a fai su poeta, chi est una de is cosas chi mi praxit de fai de prus candu scriu is artìculus in sardu) cumenti a Domenicu Saba, chi est stètiu bonu a ndi pesai calincuna cosa cumenti a bintiduus gol in trintacuatru bessidas (un gol in mancu de is chi nd'at pesau Filippo Littarru, chi est stètiu su giogadori chi at bistiu sa camisedda de s'Ovodda e chi nd'at cassau sa cantidadi prus manna de gol tra totus is giogadoris chi ddoi fiant in sa Lista B. 

Ma torraus a sa cursa de is de sa Nuorese concas a sa torrada in Ecellenza, cumenti si iat a podi narai. A sa de cuatru bessidas is birdis-asullus si funt dèpius acuntentai, ddi naraus diaici (e fortzis no nci funt fueddus prus bonus), torra de unu puntixeddu feti, ma custa borta apustis de sa partida chi ant giogau in domu cosa insoru (est a nai, duncas, a su "Campu comunali Francu Frogheri"), candu fiat su cuindixi de su mesi de ladamini, contras a is de su Fonne, cun is allenus chi funt stètius bonus a serrai sa isfida cun su resultau finali de duus a duus e si cumprendit su prexu chi nd'ant potziu tenni, fadendi su contu chi, a sa fini de sa stagioni, is fonnesus si funt agataus cun feti trintunu puntus in busciaca e, sa cosa peus, cun feti un'antra scuadra a is pabas (est a nai is de su Pasada), e custu bollit nai, duncas, ca is fonnesus ndi funt cabaus torra in su campionau de sa Primu Categoria. E duncas, si iat a podi narai, puru, ca po is de sa Nuorese est stètiu unu pecau mannu meda, su de no essi arrannèscius a binci, gioghendi aranti a is pròprius tifosus, tra is atras cosas, contras a una scuadra chi, a sa fini de s'annu, s'est agatada me is ùrtimus postus de sa lista. A sa de cincu bessidas (e feti su bintiduus de su mesi de ladamini) is de sa Nuorese nd'ant cassau sa primu bìncida de s'annu, po su prexu de totus is tifosus, contras a is thiniscolesus de sa Montalbo, cun su resultau finali de duus a zeru. E apustis de cuatru partidas serradas cun su resultau in paridadi, cun totu sa genti chi s'abertàt una cursa toga meda de is nugoresus, ndi cassai is primus tres puntus prenus est stètiu, unu pagheddeddu, cumenti a torrai a respirai apustis chi abarras asuta de s'acua po oras e oras de sighiu (chi mi permiteis, torra, de giogai unu pagheddedu a fai su poeta), e est stètia sa manera mellus, in prus, po apaxiai su coru de is tifosus, chi nci ponint pagu, e ddu scieis, a perdi sa passièntzia candu sa scuadra de su coru cosa insoru no arrannèscit a binci is partidas. Ma a partiri pròpriu de cussa bìncida, is de sa Nuorese ant incumentzau a curri a forti meda (ca a bortas bastat pagu diaderus po aderetzai is cosas) e funt stètius bonus a binci ses partidas de sighiu, est a nai una avatu a s'atra, cun su tres a zeru chi ant scutu in faci a is de s'Alghero (sa scuadra de s'Alighera, si cumprendit?) chi est (e abarrat, a giogus studaus puru) una de is paginas prus togas tra totus cussas chi is nugoresus funt stètius bonus a scriri cust'annu. In sa segunda bessida de su mesi de idas, intzandus, is de sa Nuorese ant serrau sa partida chi ant giogau in domu de is de su Sènnaru cun su resultau de zeru a zeru, ma tocat a narai, puru, ca me is ùrtimas cuatru partidas de su duamilla e bintitres, is birdis – asullus nd'ant cassau sa bìncida po tres bortas (e duncas, ant bintu contras a is de su Santa Justa, in domu de is de s'Ovodda, contras a is de su Logusantu e fintzas in domu de is de su Istintinu puru). Sa primu parti de sa stagioni (est a nai is primus dexesseti partidas chi ballint po s'andada, cumenti si narat) s'est serrada, duncas, su bintunu de su mesi de gennàrgiu (de su duamilla e binticuatru, est craru) cun s'unu a unu chi nd'est bessiu aforas, a sa fini de sa partida cun is tattaresus de sa Lanteri

Po su chi pertocat sa torrada, invècias, is nugoresus ant pèrdiu sa primu partida, in domu cosa insoru etotu, contras a is de sa Macumerese, si ndi funt pigaus is tres puntus gràtzias a su cuatru a unu chi nd'ant pesau in domu de is de su Tuttavista, ma apustis funt arrutus torra, e sèmpiri in domu cosa insoru, in sa partida contras a is de s'Usinese. Apustis, ndi funt arribbadas atras tres partidas bintas de sighiu, contras a is de su Fonne, de sa Montalbo de Thiniscole e contras a is de s'Abbasanta; sa partida contras a is de s'Alighera, invècias, s'est serrada in paridadi, cun su resultau de duus a duus. E duncas, me is ùrtimas dexi partidas de s'annu is de sa Nuorese ant sbàlliau pagu e nudda, cumenti si narat, fadendi su contu chi ant bintu po noi bortas e ant serrau feti una partida cun su resultau in paridadi, est a nai, duncas, sa partida in domu de is de su Portotorres (chi est stètia sa de tres scuadras a nd'essi cabada torra in su campionau de sa Primu Categoria), mancai is arrùbius-brau s'agatessint me is ùrtimus postus de sa lista. E custu bollit narai ca me in su giogu de sa bòcia, custu est craru, podis binci e perdi contras a totus is scuadras, mescamente chi no stais beni o chi no arrannescis a giogai cun sa conca lìmpia e sbuida de totus is pentzamentus lègius e grais.
 

 

 

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2023-2024. LR 22/2018, art. 22

In questo articolo
Campionato:
Argomenti:
Stagione:
2023/2024
Tags:
novas