Salta al contenuto principale
orani fotosquadra

Contus e contixeddus: S'umilesa est sa crai po binci is partidas prus tostadas

E duncas, pighendi po bonu su chi sciu apitzus de sa chistioni (megu a brullai, si cumprendit?), e pighendi po bonu su tialu de su calendàriu (chi est, ddu scieis beni, una de is primus cosas chi andu a castiai candu mi setzu po incarrerai cun su trabballu cosa mia) su beranu ndi brintat pròpriu oi, chi ndi teneus bintunu (antzis, a nai sa beridadi, a cantu parit, cust'anni nd'est brintau giai de su binti...), ma a narai sa beridadi est de una pariga de diis chi parit giai giai de essi in s'istadi, fadendi su contu ca, a su mancu a su megama, e a su mancu innoi in Bidd'e Sorris, ca est su logu, o mellus, sa bidda innoi m'agatu a bivi de calincuna cosa cumenti a corantatres annus, ddoi funt prus de binti gradus, est a nai ca su tialu de termòmetru arribbat fintzas a bintiduus gradus, pròpriu cumenti at fatu martis, a su merì.

Ma giai de domìnigu, de su chi apu potziu lìgi in su giornali chi nd'est bessiu su lunis, ddoi fiat sa spiàgia de su Poetu (chi est, cumenti scieis beni e mellus de mei puru, sa spiàgia chi ddoi tenint in Casteddu e in Cuartu puru) prena fintzas a cucuru de genti, cumenti si narat, ca pariat giai de essi a sa metadi de agustu, e no a sa metadi de martzu.

Totus funt incumintzendi a chistionai de sa basca (manna) chi est fadendi, giai, cun is temperaduras chi funt medas prus atas de sa mèdia, est a nai ca, fadendi is contus de is annus passaus, custu iat a podi essi unu beranu callenti meda, ddi naraus diaici, o a su mancu, prus callenti de su chi at fatu me is ùrtimus annus. Eus a biri, duncas, cumenti ant a andai is cosas; mancai at a torrai a proi puru, po un antru pagheddeddu, chi est una cosa chi no mi iat a dispraxi, ma a sa fini deu creu puru ca si nd'eus a depi pigai su chi nd'arribbat, chi est sèmpiri una cosa bona, una letzioni bona de mantenni sèmpiri acapiada in conca.

Cussa acapiada a sa basca, ndi seu seguru, at a essi una lega chi eus a torrai a pigai in su benidori puru. Ca biveus in un isula chi abarrat prus acanta a s'Africa chi a s'Europa, e duncas seus costumaus a apoderai, a aguantai puru cussus trintacincu-coranta gradus (chi no de prus puru) chi nci tzacat in s'istadi. Ma po immoi, duncas, a su mancu po oi, no potzu fai atru ca torrai gràtzias a su Cielu po is diis bellas chi est fadendi (si ddu apu giai nau ca su beranu est una de is stagionis chi mi andant de prus aintru de s'annu?), e po essi lòmpiu, puru, a custu puntu de sa cida, e de su mesi, e de s'annu, chentza tropus strobbus de mi scroxai, e chentza tropus daboris apicaus a su cropus (ddi nau diaici, gioghendi a fai su poeta, ca est una cosa ca mi praxit a fai, a su mancu po unu pagheddeddu, me is artìculus chi ndi pesu in limba sarda, o a su mancu, in sa limba chi si fueddat innoi in su Campidanu de Mesu, e ca ndi bessint aforas su giòbia, dònnia giòbia de s'annu chentza ndi sartai nemmancu unu, in su giàssu de is amigus de su Diàriu Sportivu).

Po su restu, ita nci potzu aciungi?
Su cielu est sighendi a si preni de arrondibis (e mancu mali, mi megu a solu a solu, chi ndi funt lompendi cust'annu puru), cumenti is matas si funt prenendi de froris nous, e nc'est su tanti po pentzai chi ant a essi atrus noranta diis tra is prus drucis tra totus is trescentus e sessantacincu chi ddoi funt de si bivi in custu duamilla e binticuatru.

Tra is atras cosas, si seus lassaus a is pabas puru s'ùrtimu domìnigu de sa carèsima, est a nai, mellus, su de cincu, ma custu no bollit nai, gei ddu scieis mellus de mei, ca seus arribbaus a sa Pasca Manna, antzis, de si scroxai, ainnantis de podi fai sa festa, ddoi funt atrus dexi diis a partiri de oi, ca no funt pagus, ma fadendi su contu chi apu incumentzau cun is dietas e is allenamentus (a trassa de giogadori etotu) ca fiat su catodixi de su mesi de friàrgiu (po su chi tzerriaus su mèrcuis de is cinixus) si iat a podi narai, puru, ca sa parti prus manna de su tretu si dda seus lassada a is pabas.

Ma m'est sèmpiri praxu, chi si depu narai sa beridadi (diaici incumentzu puru a chistionai, a m'acostai a is legas apicadas a su giogu de su càlciu, chi est sa chistioni de importu prus manna po su giàssu cosa nosta, gei si cumprendit), candu is allenadoris, e is giogadoris cosa insoru, si arripitint is unus cun is atrus, po si fai fortza: «Labai ca no eus fatu ancora nudda!», mancai apustis de essi fatu su gol de s'unu a zeru, o mancai apustis de essi bintu cuatru-cincu o fintzas ses partidas totu de sighiu.
E si cumprendit su poita: mancai tui apast fatu su gol de s'unu a zeru (ddu pigu cumenti esèmpiu, est craru), sa partida iat a podi essi ancora longa meda, e ddu scieis (fortzis fortzis mellus de mei puru) ca in una partida, cumenti in sa vida etotu, podint sucediri una biga de cosas.

E custu, si cumprendit, si ddu nau po mi nd'aregodai, deu etotu po primu, ca sa festa andat fata in su momentu cosa sua, e no ainnantis de candu tocat. E custu po torrai a sa chistioni de sa Pasca, est craru, ca cun s'ùrtimu domìnigu de carèsima a is pabas mi iat a podi benni sa bidea de lassai a perdi is esercìtzius (e is dietas, pruschetotu) chi apu sighiu fintzas a ariseu (antzis, fintzas a custu mengianu) e mi nci ghetai a fundu e susu (cumenti si narat in bidda mia po candu ti tufas, est a nai, ti nci ghetas in s'acua a conca a bàsciu e duncas, eia, cun su fundu in susu) me is pratus de drucis, chi at a essi sa cosa chi apa fai feti (chi apa a tenni sa fortza de volontadi chi serbit), candu at a arribbai s'ora.

E de su restu, cumenti narat su dìciu, no podis narai de nd'essi cassau su pisitu fintzas a candu no ddu tenis serrau (e serrau beni, poita desinò nc'est sèmpiri s'arriscu chi si ndi potzat fuiri) aintru de su sacu.

E duncas, ballit po mei e mancai po bosatrus puru, po fai sa festa apa a depi abertai un antru pagheddeddu de tempus, e si cumprendit, po arremonai un antru dìciu ca m'est sèmpiri praxu meda, sa coda est maba meda a scroxai, antzis, est sa parti prus maba a scroxai de totus.

E duncas, serru cun is stròllichiminis (ndi sticu unu pagheddeddu in dònnia artìculu, isperendi, diaici, de ndi cassai s'atentzioni, puru, mancai, a su mancu custa est sa ispera bona cosa mia, de totus cussas personas puru, e no funt pagus, chi mancai ant a ligi cust'artìculu chentza de essi acapiadas a strintu cun is fainas chi pertocant su mundu de sa bòcia de is diletantis), narendusì ca domìnigu chi benit, a su mancu sighendi su chi narat sa crèsia, at a essi sa dì de "is pramas".

E duncas, andaus a arraxonai unu pagheddeddu impari, immoi chi nci seus, apitzus de sa chistioni, chi, a si narai sa beridadi, tèngiu badda badda in conca de una pariga de diis, mancai no scipia mai, ainnantis de mi ponni a ddu fai, cali ant a essi is legas, is chistionis chi ndi bogu aforas in s'artìculu de su giòbia.

Si tzerriat "domìnigu de is pramas" pighendi po bona sa storia de sa brintada de Gesu Cristu in Gerusalemme. Sa cosa de importu po sa chistioni ca seu circhendi de ndi pesai est acapiada a s'umilesa, chi est una de is cosas de importu prus mannu (e is allenadoris, de su restu, mi ddu arregodant fatu fatu meda, candu ciaciarraus impari apitzus de is partidas e de is resultaus) chi ddoi funt in su giogu de sa bòcia e, pruschetotu, una de is cosas de importu prus mannu candu bolis binci unu campionau.

E immoi circu, e provu, puru, a fai su giogu de cumprendi, impari a bosatrus, chi is storias chi nd'arribbant de is campionaus chi sigheus cun su giàssu cosa nosta, si potzant lassai calincuna cosa de importu (est a nai: potzant balli, puru, po sa vida de dònnia dì).

Fia chistionendi, intzandus, de s'umilesa chi serbit candu, mancai, ses sa scuadra chi s'agatat a su primu postu de sa lista e andas a isfidai, mancai, una de cussas scuadras chi abarrant me is ùrtimus postus: chi abarras a castiai is puntus (tra sa prima e s'ùrtima scuadra de sa lista, si cumprendit beni, a bortas nci funt mancai trinta, trintacincu puntus de diferèntzia) parit chi no nci potzat, chi no nci depat essi partida: est a nai ca sa primu de sa classi iat a depi binci chentza tenni nèsciunu strobbu, ma a sa fini, cumenti m'arrepitint fatu fatu (chi no sèmpiri) is allenadoris, est ca is puntus, e is bìncidas de is partidas, ti ddus depis guadangiai in campu, e su de tenni una biga manna (una zuba, puru, cumenti si narat in bidda mia) de puntus in prus apitzus de is aversàrius cosa tua, no ti donat nesciuna seguresa (ddi nau diaici) de binci sa partida, chentza, mancai, nemmancu ti sudai sa camisedda pagu pagu, cumenti si narat.

E invècias, cumenti narant pròpriu is allenadoris chi intendu dònnia cida, tui iast a depi giogai dònnia partida cumenti chi fessit una (partida) finali contras a sa scuadra prus forti de su mundu. Feti diaici, duncas, podis arribbai a binci unu campionau, poita no est sa primu borta, in su giogu de sa bòcia dònnia tanti sucedit custu puru, ca una scuadra forti meda ndi potzat arrui, o lisciai (mellus puru cumenti sonat) contras a una scuadra chi, mancai, fintzas a cussu momentu no iat mai bintu nemmancu una partida.

E po torrai a is resultaus de is partidas chi ndi funt bessius custu domìnigu passau, in sa Lista A de su campionau de sa Promotzioni (tanti po arremonai una nova callenti callenti, o frisca frisca, chi si andat de prus, fadendi su contu de sa basca chi est fadendi, po m'apicai torra a su chi si megamu a narai a s'incumintzu de custu artìcolu etotu) is de su Gonnosfanadiga nd'ant cassau is primus tres puntus prenus de sa stagioni cosa insoru (est a nai, duncas, chi nd'ant cassau sa primu partida binta apustis de essi pèrdiu po calincuna cosa cumenti a dexiotu bortas, e po feti cincu bortas fiant arrannèscius a ndi cassai feti unu puntixeddu, e duncas, a fai is contus nci poneus pagu meda, si iat a podi narai, puru, ca fintzas a s'atra dì teniant allogaus in buciaca, est craru, feti cincu puntixeddus).

Ma ita est sucèdiu de importu mannu? Ca pròpriu custu domìnigu passau is de su Gonnosfanadiga, mancai s'agatint, est craru, a s'ùrtimu postu de sa lista, nd'apant sciusciau a terra (ddi nau diaici, cumenti festus costumaus a narai candu festus pipieddus pichinninnius), siant arrannèscius a ndi sciusciai a terra, mellus puru cumenti sonat, is de su Cus de Casteddu, sa scuadra chi nd'ant pesau is de s'universidadi, e ca est una de is prus fortis chi ddoi funt in totu sa lista, e po du cumprendi bastat feti a pentzai ca s'agatànt, a su mancu fintzas a custu domìnigu passau, a su de tres postus in sa lista.

E nci ponis pagu meda, custu mi ddu arrapitu fatu fatu deu a solu po primu, a ndi sciuciai totu su de bonu chi, mancai, nd'as pesau in cidas e cidas, chi no mesis e mesis de trabballu. Po ndi pesai una cosa toga serbint, mancai, annus, cumenti iat a podi essi sa cunfiàntzia chi podit nasciri cun un antra persona, ma po arrovinai totu, ddi naru diaici, bastat unu segundu trotu e mabi fatu.

E duncas, torrendi a sa chistioni de s'umilesa, is allenadoris mi narant, fatu fatu, ca sa cosa mellus chi si podit fai est circai de pentzai a nosu etotu, e no a is atrus, e duncas, circai de pentzai a su de bonu chi podeus fai nosu, e no estus a depi abarrai totu pentza pentza chi is aversàrius siant prus fortis o prus pagu fortis de nosu.

E totu custu ita nci brintat cun Gesù Cristu e su domìnigu de is pramas?
E immoi circu de si ddu contai: candu Gesù Cristu nd'arribbat a Gerusalemme, cumandat a duus de is discipulus chi fiant cun issu de andai in sa citadi a circai unu burricheddu (segu sa chistioni a crutzu, isperendi ca si potzat cumprendi su chi si bollu nai, su chi seu circhendi de si nai, mellus), e pròpriu in pitzus de cussu burricheddu chi brintat in sa citadi, mancai fessit su fillu de Deus, e mancai fessit potziu brintai in sa citadi, mancai, cun unu bellu cuaddu biancu (cumenti cussus, po fai un esèmpiu, est craru, chi tenint is reis me is palistorias chi si contant, chi mi contànt, candu fia unu piciocheddu piticu meda, e chi no fiant is reis, fiant de seguru is prìncipis asullus, diaici ddus tzerriant, piciocus diaici bellus ca girànt su mundu po ndi cassai sa stima, e duncas s'amori, de calincuna picioca bella cantu issus etotu, chi no de prus puru). E duncas, Gesu Cristu ndi brintat in Gerusalemme sètziu a coddu de unu de is animabis prus ùmilis chi ddoi funt.

E sighendi a fai su contu de s'umilesa, is bistiris puru ca teniàt in pitzus Gesu Cristu no fiant de seguru is prus togus, is prus bellus ca si podiant agatai, antzis. E mi praxit meda, chi si depu narai sa beridadi, custa cosa ca po is cristianus (po is primus cristianus pruschetotu, cussus chi is istudiosus tzerriant "cristianus primitivus") sa umilesa (e sa poberesa, su de essi poberus, duncas) fiat unu bàntidu e no, mancai, una bregùngia, cumenti invècias si pentzat in dì de oi.
E chi fadeus su contu de su fatu, puru, ca Gesù Cristu est nàsciu in una stadda, in mesu a unu boi e, pròpriu diaici, torra, a unu burricu, e no de seguru in unu casteddu, cumprendeus cumenti is cristianus, a su mancu me is primus tempus, abarrant atentus meda a abarrai cun is peis apicigaus a terra (chi est una cosa de importu chi mi praxit meda meda, e chi is allenadoris mi arrapitint fatu fatu cumenti chi fessit sa crai po binci medas partidas de sighiu, una avatu de s'antra).

E duncas: Ppodis binci puru una biga manna de partidas de sighiu (po torrai a s'acapiai a sa chistioni de is partidas de bòcia) ma custu no bollit narai chi siast bènniu a essi su deus de custu mundu, su prus forti, e custu no bollit nai chi siast bènniu a essi de ferru.

E cun custu, deu creu, de essi spaciau, po custa cida puru, totus is stròllichiminis chi potàmu badda badda in conca.

E immoi si nci podeus ghetai a fundu 'e susu (ddu scriu torra poita mi praxit tropu cumenti sonat custu fueddu) a castiai totu su chi est sucèdiu, de importu, me in s'ùrtima giorronada de partidas, circhendi, mancai, de no nci fuiai (antzis, circhendi, mancai, de nci torrai a arraxonai apitzus) totu su chi apu scritu fintzas a immoi.

E duncas, chi seis de acòrdiu cun mei, deu ia a partiri andendi a castiai ita totu est sucèdiu in sa Lista F (ca in sardu si narat efa, chi est un antru de cussus fueddus chi mi fait giai giai morri de s'arrisu) de sa Segunda Categoria, cun is de sa Lulese e is de sa Don Cesare Delogu chi si funt gioghendi su primu postu de sa lista e duncas sa bìncida de su campionau.

Duncas, po cumprendi mellus a cali puntu de sa storia seus lòmpius, si potzu narai, po incumentzai, chi ammancant feti tres giorronnadeddas po serrai totus is giogus: is de sa Segunda Categoria, mellus, totus is scuadras de sa Segunda Categoria chi currint me is otu listas chi is de sa Federatzioni e mescamente is de sa Lega Natzionali de is Diletantis, e chistionaus de su Cumitau Sardu, est craru, nd'ant pesau po s'annu de giogus duamilla e bintitres – duamilla e binticuatru, funt stètius is ùrtimus a torrai a partiri cun is giogus apustis de s'istadi; est a nai ca dònnia, dònnia annu incumentzant a curri e a giogai sa cida avatu de su chi faint is scuadras de sa Primu Categoria e de sa Promotzioni, chi funt costumaus, giai de unu bellu pagheddu de tempus, a incarrerai cun is partidas in s'ùrtimu domìnigu de su mesi de Cabudanni, cun is de sa Segunda chi, invecias, torrant a atacai su primu fini de cida de su mesi de Ladàmini, e duncas, ant a essi is primus de totus a acabbai cun is isfidas.

Mi tocat a si narai (o a si nd'arregodai, chi mancai scieis giai beni de ita megu a si chistionai) ca is de sa Don Cesare Delogu, chi est una scuadra chi nd'ant pesau in sa zona de Olbia etotu, tenint sa rosa pena fintzas a cucuru de giogadoris fortis meda, tra is prus fortis chi ddoi funt in Sardìnnia, fadendi su contu ca in atacu podint contai apitzus de Gianluca Siazzu, unu de is giogadoris prus mannus de edadi, e duncas, si cumprendit beni, de esperièntzia, chi nci siant in dì de oi ancora in campu, chi pentzaus chi Siazzu at a tenni calincuna cosa cumenti a cincuanta annus (pentzu chi siat giai giai po nc'arribbai, ma a nai sa beridadi, po essi pretzisus, deu creu chi ndi tengiat corantanoi in dì de oi, e custu po no ddu fai prus matucheddu de cussu chi est) e in custa stagioni est stètiu bonu a ndi cassai, giai, calincuna cosa cumenti a bintiseti gol, chi no funt pagus; e impari a issu giogat un antru giogadori de esperièntzia, chi est Luca Vispo

E duncas sa primu cosa chi mi benit in conca de si narai est ca sa passioni (po unu giogu, cumenti iat a podi essi su giogu de su càlciu, ma ballit po antras fainas puru, si cumprendit) est maba a morri, a spaciai, e no podeus ca essi prexaus, de biri un omini ca sighit a fai su chi ddi praxit de prus, mancai su tempus chi passat; e biaus, mi megu immoi a solu a solu, totus is giogadoris chi ddoi funt in sa rosa de sa Don Cesare, mancai tra is prus pitichinninnius de edadi, ca duncas tenint sa possibbilidadi de imparai una biga manna de cosas (biga est su modu ca teneus in Bidd'e Sorris de chistionai de "unu muntoni" de cosa, de unu sciacumannu de cosas, cumenti intendu narai fatu fatu in custu ùrtimus tempus) de cussu chi si iat a podi tzerriai su "tziu de su càlciu sardu" (isperendi ca nesciunu si dda pighit a mabi po su chi apu scritu, ca megu a brullai, gei si cumprendit), e scieus puru ca is maistus chi atobias in custa vida (ballit po su giogu de sa bòcia, ma ballit puru po milli atras àrtis e milli atras fainas, est craru puru) ballint prus de unu muntoni de oru, po su de bonu chi si podint lassai.

E duncas, torrendi a is de sa Don Cesare Delogu, ant bintu fintzas a oi calincuna cosa cumenti a sexi bortas, apitzus de bintitres partidas chi ant giogau. E nareus ca, a su mancu fintzas a s'annu nou (is de sa Segunda Categoria, chi si ddu arregodais, desinò deu seu innoi pròpriu po custu, ndi funt cabaus in campu puru su trinta de su mesi de Idas, chi fiat sa dì ainnantis de s'ùrtima dì de s'annu, gei si cumprendit), is de sa Don Cesare Delogu pariant sa scuadra prus forti e duncas cussa chi pariat depessit binci su campionau chentza nesciunu strobbu, lassendi feti is pimpirillas, cumenti si narat in italianu puru, a is scuadras aversàrias, mancai, po essi prus prètzisus, is de su Supramonte, sa scuadra chi nd'ant pesau in Orgòsolo si dda siant sèmpiri gherrada.

E pròpriu in sa partida ca is de sa Don Cesare Delogu ant giogau in domu cosa insoru contras a is de su Supramonte ca funt incumentzaus a ndi bessiri a pilu is primus arroris, is primus dannus po su chi pertocat is olbiesus. Duncas, in sa partida chi s'est giogada in s'ùrtimu fini de cida de su mesi de friàrgiu (est a nai su binticincu), is duas scuadras s'agatànt in su resultau de su duus a unu (po is de sa Don Cesare Delogu), ma me is ùrtimus minudus sa scuadra allena si nc'est ghetada in aranti, in atacu, cumenti si narat puru, po circai de ndi cassai su gol de sa paridadi, e ant tentu sa possibilidadi de unu tiru de frimu (cussu chi in italianu iat a torrai cumenti a: calcio di punizione), e pròpriu in una de is ùrtimas ocasionis chi ant tentu funt nàscius is daboris po is de sa Don Cesare Delogu, fadendi su contu ca sa bòcia chi nc'ant spùndiu is de su Supramonte (megu a si fai sa cronaca de su chi est sucèdiu, chi no ddu eis cumprendiu, e de su restu s'agatat puru su video, chi calincunu de bosatrus bolessit andai a castiai cun is ogus cosa sua cumenti funt andadas diaderus is cosas) est andada a sbatiri contras a su palu de sa porta difèndia de su portieri de sa Don Cesare, e apustis est arribbada pròpriu me is manus de su numeru unu (cumenti si tzerriat su portieri).

Ma, e benimindi spantu, cumenti si narat, s'àrbitru at decìdiu de donai su gol a is de su Supramonte, mancai, fortzis (de cussu chi si cumprendit puru de su vìdeo chi megamu a s'arremonai ainnantis) sa bòcia no siat arribbada de s'antra parti de sa linea de porta (e cumenti scieis, po donai su gol po fatu, sa bòcia depit andai de s'antra parti de sa linea, totu intera, e no feti un arrogheddeddu, si cumprendit).

E duncas, fadendi su contu chi badda badda ddoi fiant tres puntus grais a tipu arrocas, antzis, grais a tipu perdas de oru, tres puntus chi serbint po binci su campionau, is de sa Don Cesare Delogu funt bèssius unu pagheddeddu aforas de conca, cumenti si narat, e si funt fatus pigai de su febi malu, cumenti si narat candu calincunu s'agatat prenu fintzas a cucuru de nervosu, e duncas, si cumprendit e ddu eis a sciri mellus de mei puru, candu unu si pigat nervosu, intzandus est cumenti chi sa conca no funtionessit prus cumenti invecias iat a depi fai, e duncas arribbaus fintzas a fai tontesa.

Duncas is giogadoris de sa Don Cesare Delogu nd'ant pesau unu budrellu mannu meda (cumenti si iat a podi narai) e si dda funt pigada contras a s'arbitru, est craru; is de su Supramonte puru, mi parit craru custu puru, si funt postus in mesu, circhendi de fai balli is arrexonis cosa insoru, e duncas nd'est bèssiu unu casinu mannu meda, si cumprendit, cun totus is giogadoris (siat cussus chi ddoi fiant in campu, e siat cussus chi fiant sètzius in panchina, cumenti tzerriaus cussa genia de cadira longa, po ndi furai su fueddu de s'italianu etotu) chi giai giai si funt pigaus a pari is unus cun is atrus, e de seguru est una cosa ca in una partida de bòcia no iast a bolli biri mai, fadendi su contu pruschetotu, cumenti eus tentu s'ocasioni de nd'arraxonai giai po medas, medas bortas, ca is diletantis (est a nai, mellus: is giogadoris diletantis) ndi cabant in campu po si spassiai, po si spreviai e no po su dinai e, duncas, no po binci a totus is costus (cumenti si narat e si iat a podi narai furendindi sa cosa, torra, de s'italianu), funt cosas chi no si cumprendit.

Ma apustis, podeus narai, puru, ca a binci una partida, e duncas unu campionau, fait prexei a totus, poburus o arricus, ballit aguali.
E duncas, si cumprendi, in campu nd'est bèssiu a foras unu trobeddu ca fortzis fortzis sa metadi iat a essi bastau, e s'arbitru no at potziu, diaderus, fai antru ca donai sa partida po spaciada, po acabbada, cumenti si iat a podi narai puru, e at fatu torrai a nci brintai aintru de is spolladroxus is duas scuadras, mancai nci fessint de giogai un'antra bella parighedda de minudus.

E duncas, est tocau a su Giugi Sportivu, (e de su restu, custu est su trabballu cosa sua), aintru de sa cida, apustis de sa partida, a pigai sa decisioni: e su Giugi Sportivu, fadendi su contu de totu su budrellu chi nd'est bessiu aforas, at pentzau (beni?) de donai sa partida pèrdia a totus e duas is scuadras.

E duncas, arribbu a si narai sa cosa de importu: is de sa Don Cesare Delogu de sa dì ant incumentzau a "girai mabi meda" (ddi nau diaici), fadendi su contu chi ant pèrdiu duas partidas de sighiu, una cosa chi, a castiai beni cumenti ddi fiant andadas is cosas fintzas a sa dì, no fiat ancora sucèdia cust'annu.
In sa partida contras a is de su Calagonone, chi s'est giogada in sa primu bessida de su mesi de martzu (su tres, po essi prus pretzisus), si funt agataus, est facili de cumprendi, cun una biga manna (una zuba, o unu muntoni, podeis scerai, a trassa de botinu etotu, su chi si cratzat mellus, e custu po giogai unu pagheddeddu cun bosatrus a fai su poeta) de giogadirs scualìficaus (cumenti si iat a podi narai furendindi, torra, su fueddu de s'italianu etotu), est a nai una biga manna de giogadoris chi no ndi funt potzius cabai in campu; e duncas, candu no tenis is ominis prus fortis, tra totus cussus chi faint parti de sa rosa cosa tua, si cumprendit ca is cosas benint a essi prus tostadatzas de su chi, mancai, fiant potzias essi.

A fai is contus nci poneus pagu: is de su Calagonone ant bintu sa partida cun su resultau de duus a unu, ma is arroris po is de sa Don Cesare no funt acabbaus diaici, fadendi su contu ca sa cida avatu (est a nai sa de su dexi de su mesi de martzu) ant pèrdiu torra, custa borta in domu cosa insoru, contras a is de s'Orane chi, torrendi pròpriu a sa chistioni de s'umilesa chi eus pigau ainanntis, s'agatant a is ùrtimus postus de sa lista. Tra is de sa Don Cesare Delogu, chi funt currendi po ndi cassai sa bìncida de su campionau, cumenti s'apu contau ainnantis, e is de s'Orane, chi invècias funt currendi po circai de abarrai un antru annu puru in su campionau de sa Segunda Categoria, e duncas, si cumprendit, funt circhendi de no ndi cabai in sa de Tres Categorias (chi est sa prus pitichedda tra totus cussas chi ddoi funt in Sardìnnia, e chi abarrat diaici pichinninnia chi nosu de su Diàriu Sportivu no arrannèsceus a dda sighiri cumenti invècias estus a bolli, ca su tempus chi teneus, gei ddu cumprendeis a solus, est su chi est, est a nai ca prus de binticuatru oras in una dì no funt ancora arrannèscius a ndi ponni, e megu a brullai, si cumprendit?).

E duncas, tra is de sa Don Cesare Delogu e is de s'Orane ddoi funt, badda badda, calincuna cosa cumenti a bintinoi puntus, e no funt pagus; ma, po torrai pròpriu a sa chistioni chi eus pigau a s'incumentzu de custu artìculu etotu, su giogu de sa bòcia est togu (e praxit a una biga manna de personas) pròpriu poita dònnia domìnigu no podis sciri cumenti ant a acabbai is cosas, e chi no ndi cabas in campu cun sa conca chi serbit, cun su tanti de atentzioni chi serbit, intzandus arriscas de ndi boddiri surras lègias, e figuras lègias, cumenti si iat a podi narai, a trassa de s'italianu etotu.

E duncas, no nc'eis a crei, ma is de s'Orane ant bintu sa partida po duus a unu (e benimindi ispantus, cumenti si narat in bidda e cumenti naràt sa bon'anima de mamma mia). Ma is arroris po is de sa Don Cesare Delogu no funt spaciaus miga diaici (e candu chistionu de arroris, peròu, si nd'estus a depi arragodai ca, comentecasiat, seus sèmpiri chistionendi de una partida de bòcia, e no de dannus de saludi, o dannus cun sa giùstitzia, ca cussus eia ca funt daboris mannus), fadendi su contu ca in sa partida chi ant giogau pròpriu custu domìnigu passau, in domu de is de su Tavolara (un'antra scuadra chi nd'ant pesau in a zona de Olbia etotu) no funt stètius bonus a ndi cassai sa bìncida chi, immoi (a fai beni is contus nci poneus prus pagu de unu segundu) ammancat de su dexiotu de su mesi de friàrgiu (e oi chi ndi teneus bintunu, de su mesi de martzu, podeus narai puru ca is de sa Don Cesare Delogu no bìncint una partida de prus de unu mesi); e duncas sa partida s'est serrada cun su resultau de unu a unu.

E duncas si cumprendit cumenti andant is cosas, in su giogu de sa bòcia e in sa vida puru: chi tui incumentzas a andai prus abellu de su chi fiast fadendi, podis abarrai seguru de su fatu chi nc'at a essi calincunu a is pabas cosa tua chi est currendi mancai prus a forti de tui; e duncas, su prexu prus mannu est cussu de is de sa Lulese, sa scuadra chi nd'ant pesau in Lùgula, si cumprendit, chi si funt agataus a su primu postu de sa lista, e immoi, no ddis at a parri nemmancu berus, funt currendi a totu coddu po circai de ndi cassai sa bìncida de su campionau.

Ca tocat a abarrai ùmilis, duncas, gei ddu eus cumprèndiu beni.
E immoi chi nci seu, sigu a abarrai apicau a sa chistioni, andendi a si contai, unu pagheddeddu (po su chi at a fai, fadendi su contu ca su logu chi tèngiu po scriri in sardu est acabbendi po custa cida puru), su chi m'at scoviau Massimilianu Pinna, chi est un allenadori giòvunu meda chi, de cust'annu, est trabballendi, est a nai, mellus, est sighendi is fainas de su Tuttavista, sa scuadra chi nd'ant pesau in Garteddì in su duamilla e dexiotu, e chi s'agatat a curri po su primu annu, de candu s'agatat sa scuadra, est craru, in unu campionau de importu cumenti est cussu de sa Promotzioni.
Is dirigentis de s'assòtziu, ca funt partius de sa de Tres Categorias, funt prexaus meda meda po cumenti ddis funt andendi is cosas, e is mèritus funt puru de Pinna.

E pròpriu cun issu apu tentu s'ocasioni de arraxonai apitzus de sa scuadra cosa sua, poita, cumenti m'arrapitu (e s'arrapitu) fatu fatu: chini mellus de un allenadori si podit contai (e podit sciri, duncas) cumenti funt andendi is cosas in domu sua, po ddu narai diaici?

E duncas, is de su Tuttavista funt arribbaus (cumenti si narat) a sa partida contras a is de su Sènnaru cun su febi, ddi naraus diaici, o cun su disprexeri, chi sonat mancai mellus puru, po is tres bussinadas chi nd'ant arragotu, pròpriu sa cida ainnantis, in sa partida contras a is de su Bonorva; e in su giogu de sa bòcia, cumenti in sa vida etotu, sa cosa de importu prus mannu est cussa de si ndi strantaxai, acoitu e allestru, apustis chi nd'arruis.
E su tres a zeru chi ant scutu in faci a is de su Sennaru est sèrbiu, po primu cosa, po ndi torrai a pesai s'umori de sa scuadra, e apustis, po sighiri a curri concas a sa sarvesa, cun is biancus-arrùbius chi in dì de oi tenint allogaus in buciaca trintatres puntus, chi funt su pròpriu tanti de cussus chi tenin is de su Logusantu e is de su Bonorva etotu. Immoi Pinna s'abertat, est craru, ca is piciocus cosa sua sigant a curri a forti, puru in sa partida chi ant a depi giogai, in domu de is de su Santa Justa, chi tenint calincuna cosa cumenti a bintises puntus. «Seus gioghendi beni meda – m'at scoviau Massimilianu Pinna – ma is cumplimentus chi si faint is personas chi benint a castiai is partidas, e is cumplimentus chi si faint is aversàrius etotu, serbint pagu a custu puntu de sa stagioni, poita, est craru, chi ndi bolis cassai sa sarvesa ti depis ponni in buciaca is puntus e, duncas, custu bollit narai ca depis binci is partidas. Domìnigu passau, de su restu, sa scuadra cosa mia s'est cumportada beni meda, fadendi su contu ca apustis de binti minudus de giogu seus arrannèscius a fai su primu gol con Simoni Mameli; apustis, si seus scabbullius beni de is atacus de is de su Sennaru ca, est craru, ant fatu de totu po circai de agatai su gol. E invècias, seus stètius nosu a agatai su duus a zeru e apustis puru su tres a zeru. Is piciocus cosa mia ndi funt cabaus in campu cun sa conca chi serbit po binci custas partidas; de su restu, sa stagioni est brintendi in su momentu prus callenti, ddi naru diaici: me is noi partidas chi ammancant po serrai su campionau no podeus sballiai nudda».

Cumenti est sucèdiu, de su restu, me is partidas chi is de su Tuttavista ant giogau contras a is de s'Abbasanta, su Pasada e contras a is de su Porto Torres.
«In cussas tres partidas eus fatu a biri a totus su chi podeus e scieus fai; ma de su restu, aintru de sa cida si festus allenaus e cuncodraus beni meda, e candu trabballas beni, est craru, arribband puru is satisfatziones. Chentza de si ndi scaresci, pruschetotu, chi nd'arribbastus apustis de cuatru-cincu partidas tra is prus tostadas, ddi naru diaici, chi eus dèpiu giogai cust'annu, partendi de sa isfida contras a is de su Thiniscole, po arribbai a is partidas contras a is de s'Usinese, de s'Alighera e contras, puru, a is primus de sa classi de sa Nuorese. Is piciocus cosa mia fiant unu pagheddeddu primaus po essi abarraus a buca asciuta po cuatru cidas de sighiu, ma gràtzias a su Cielu seus stètius bonus a torrai a incumentzai a curri. Candu giogas contras a is scuadras chi si dda gherrant, impari a tui, po ndi cassai sa sarvesa, podeus narai ca is tres puntus ballint giai giai su dòpiu. Immoi podeus feti sighiri a andai ainnantis in custu arrastu etotu, poita no eus fatu nudda, antzis, chi boleus abarrai in su campionau de sa Promotzioni s'annu chi benit puru depeus sudai ancora meda».

E cun custu contixeddu po oi acabbu e si saludu e si naru giai ca, chi su Cielu at a bolli custu beni po mei, eis agatai un antru bellu tanti de fueddus in sardu campidanesu in s'artìculu chi nd'at a bessiri aforas tra seti diis, est a nai giòbia chi benit, chi at a essi su giòbia, tra is atras cosas, de cussa chi tzerriaus "Sa cida Santa".
 

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2023-2024. LR 22/2018, art. 22

In questo articolo
Campionato:
Argomenti:
Stagione:
2023/2024
Tags:
novas