Salta al contenuto principale
alghero portotorres

Is de s'Ecellenza funt arribbaus a s'ùrtima partida de su campionau; is scuadras de sa Promotzioni e de sa Primu ndi tenint atras cuatru de giogai

E duncas, seus arribbaus (e a mei no parit nemmancu berus, chi si depu narai sa beridadi) a is ùrtimus cincu diis de su mesi de abrili puru, chi cumenti scieis beni, est su de cuatru mesis tra totus cussus chi ddoi funt in unu annu: no sciu chi po bosatrus (po bosatrus chi ligeis custas rigas, megu a nai) siat unu giòbia druci e de pàsiu, ma cumenti podeis biri a solus, po mei est una dì de trabballu, cumenti a dònnia giòbia de s'annu, de su restu, e no potzu fai atru ca torrai gràtzias a su Cielu (cumenti mi capitat de fai fatu fatu, de su restu), po su fatu de tenni unu trabballu (chi mai amanchit, po mei e po bosatrus puru, est craru) e po su fatu ca su tempus est sighendi a passai, a andai ainnantis (cumenti si iat a podi narai, mellus), chentza tropus disisperus e chentza tropus arroris, chi est sa cosa de importu prus mannu, a su mancu po chi mi pertocat. 

A nai sa beridadi incumintzu a scriri custas rigas (e duncas s'artìculu chi ndi pesu in su sardu chi si fueddat innoi in Bidd'e Sorris, e duncas in su Campidanu de mesu) candu est ancora mèrcuis, e chi castiu aforas de sa fentana de s'aposentu innoi mi seu postu a trabballai, biu su cielu ca est totu nieddu e carrigu carrigu de nuis: me is ùrtimas seti-dexi diis est suendi unu bentu forti (e tontu) meda, ca no s'at donau nemmancu unu segundu de pàsiu, e immoi, a cantu parit, ndi iat puru arribbai torra s'acua, est a nai, duncas, ca me is ùrtimas oras (custa noti etotu, po essi prus pretzisus) de su cielu ndi funt arrutus puru cussus cuatru stiddius chi peròu, ancora no bastant po aderetzai sa situatzioni: s'acua chi nd'est protzia in custus mesis de s'ierru est stètia pagu meda, e immoi chi mancant sessanta diis a sa brintada de s'istadi nc'est giai calincunu chi est incumentzendi a tzerriai agitorius, cumenti si iat a podi narai (e cumenti si narat in bidda, de su restu); chi is cosas sighint a andai diaici mabi, intzandus, nc'est s'arriscu ca s'acua no potzat bastai po si fai arribbai, a su mancu, a s'atonzu, fadendi su contu ca in s'istadi seus costumaus a si scroxai diis e diis (chi no cidas e cidas) de sicagna, cumenti si narat. E in prus a su fatu ca est proendi pagu meda, a su mancu chi fadeus su contu de cumenti funt andadas is cosas me is ùrtimus annus, nci depeus aciungi su fatu (cumenti apu lìgiu de calincuna parti) ca in custu duamilla e binticuatru (e fadeus feti su contu de is mesis de lampadas, de treulas e de su mesi de agustu) in su mundu nc'ant a essi calincuna cosa (de is contus chi ant fatu, a su mancu, est craru) cumenti a cuatru miliardus e mesu de cristianus chi ant a giogai (ddi nau diaici) a fai is turistas. Est a nai ca ddoi ant a essi caluncuna cosa cumenti a cuatru miliardus e mesu de personas chi si nd'ant a andai in giru, apitzus de is aereus e de is trenus e de is machinas pruschetotu, e s'ant a ghetai (mi benit de ddu nai diaici) in logu de montagna e, po cussu chi pertocat mescamente sa Sardìnnia, in logu de mari puru. E totus ant a bolli (est sa cosa chi m'arrapitu fatu fatu) una tassa de cosa de bufai (chi no acua, mancai birra, o binu, o cussus tialus de spritz, diaici si tzerriat cussa genia de bivida chi abarrat a cabori arrùbiu craru), una fita de calincuna cosa de papai (mancai, puru, unu bellu pisci arrostiu a sa braxi, o una fita, una taca de piza), e mancai puru, sa possibbilidadi de si sciacuai asuta de sa dòcia. E dònnia, dònnia borta chi pentzu a sa cosa (chi pentzu a cumenti seus postus, po ddu narai mellus), arribbu sèmpiri a mi donai sa pròpria arrespusta: deu isperu chi is cosas potzant sighiri a andai ainnantis diaici,  a su mancu po un antru arrogheddeddu de tempus, a su mancu po custa istadi chi nd'at a arribbai chitzi, ma de su restu no potzu essi seguru (no sciu bosatrus cumenti dda pentzais) ca su mundu at a sighiri a si bastai (chi mi cumprendeis, chi cumprendeis su chi seu circhendi de si narai), no potzu essi seguru, in dì de oi, chi su mundu s'at a bastai, po ddu narai mellus, fadendi su contu de su modu cumenti seus bivendi, ca a fai beni is contus (mi benit giai giai de si narai sa cosa cumenti chi fessit una brulla) nci iant a serbiri a su mancu atrus tres o cuatru mundus cumenti a custu, cumenti a su chi seus acabbendi de ndi sciusciai, chi boleus narai is cosas po cumenti funt. 

De su restu, seus sighendi a imbrutai su logu cumenti chi custu mundu no fessit, puru, domu cosa nosta, cumenti chi no fessit s'ùnicu logu innoi podeus bivi; seus sighendi a preni su logu de abiga (s'abiga chi nosu etotu nci fuiaus in giru, est craru), e seus sighendi a si cumportai cumenti chi sa cosa de papai no depessit acabbai mai (e ddoi funt personas chi nci fuiant a s'abiga una biga de cosa de papai, dònnia dì, ma in s'interis ddoi funt personas chi abarrant a buca asciuta, e a brenti sbuida, po diis e diis), su clima (a su mancu a intendi su chi narant is grandus dotoris chi funt sighendi sa chistioni) est sèmpiri prus trotu (nc'est puru chi est incumintzendi a narai ca cust'annu de istadi nd'at a fai pagu e nudda, ma apustis eus a biri cumenti ant a andai diaderus is cosas) e su numeru de is disisperaus est sèmpiri prus mannu, fadendi su contu de totus is gherras chi ddoi funt, in dì de oi, spratas in su mundu, po no chistionai de su numeru de is poberus chi s'agatant in dì de oi, mescamente me is logus prus ghetaus a pari de sa terra. 

E totu custu ita nci brintat in un artìculu chi ndi bessit aforas in unu giàssu chi sighit is fainas de is scuadras sardas de bòcia de is diletantis? Giai nudda, si ia a podi arrespundi deu, ma chi seis costumaus a lìgi is artìculus chi ndi pesu su giòbia (dònnia giòbia de s'annu, torra, chentza ndi perdi nemmancu unu, a trassa de màchineta etotu), scieis puru ca mi praxit (fintzas a m'amachiai, a si nai sa beridadi, chi pròpriu ddu depu narai) a incumentzai, a incarrerai cun is chistionis partendi, pròpriu, de su tempus chi passat e de su tempus chi fait, isperendi, diaici, de ndi cassai, mancai, puru s'atentzioni de cussas personas (e no funt pagus de seguru) chi no funt acapiaus a strintu cun is resultaus de is partidas e cun su mundu de su càlciu, ma chi, mancai, tenint agradessu de lìgi calincunu contixeddu in sardu, tanti po no si ndi scaresi de una limba toga e bella, ma chi est sparessendi, fadendi su contu ca is chi sciint chistionai, ligi e scriri in sardu funt sèmpiri prus pagu, e spaciau su sardu innoi in s'isula (est a nai, mellus: spaciadas is personas chi ddu chistionant e du scriint innoi in s'isula) at a spaciai su sardu in totu su mundu, e si cumprendit cumenti andant is cosas, fadendi su contu ca in dì de oi, apitzus de s'isula, seus calincuna cosa cumenti a unu milioni e mesu de cristianus, ma me is annus chi ant a benni (custu est su chi apu lìgiu una pariga de diis fait, a su mancu) eus a essi sèmpiri prus pagus. 

E duncas, totu custu est su chi tèngiu badda badda in conca, a su mancu po custu mengianu, e po immoi no potzu fai atru, diaderus si ddu nau (si ddu scriu, mellus), ca su tempus potzat essi bonu (immoi serbit s'acua, po fai un esèmpiu, e spereus duncas chi s'acua nd'arribbit, ma chentza de fai dannus, desinò su guadàngiu benit a essi pagu meda) e, pruschetotu, ca su Cielu potzat tenni piedadi de nosu. 

Su chi m'arrapitu fatu fatu est ca no s'est mai bida, de candu s'omini s'agatat in custu mundu, est craru, una festa (diaici mi praxit a dda pentzai) cun giai otu miliardus de cumbidaus, e no si funt mai bius (po torrai a sa chistioni chi apu pigau pròpriu immubagora) nemmancu cuatru miliardus e mesu de turistas, in giru totu paris. 
Ma no si ia a bolli preni sa conca de pentzamentus lègius, mancai deu pentzu ca su de si serrai, de si tupai is ogus (mellus puru, po cumenti sonat, po cumenti cratzat cun sa lega) siat sa cosa peus chi si potzat fai in dì de oi: antzis, estus a depi cumprendi (e cun custu dda serru, da acabbu po oi puru cun is stròllichiminis) ca su benidori at a dipendi de su modu chi eus a tenni de si bivi sa vida, de craculai is atrus, is atrus animabis (puru, e nci iat a mancai atru), is matas e is prantas, po incumentzai. E fintzas a candu eus a sighiri a bivi chentza de pentzai ca seus totus apitzus de sa pròpriu barca (cumenti si narat), e fintzas a candu eus a bivi chentza nesciunu rispetu po su restu de su mundu, intzandus si depeus abertai is dannus puru, ma po oi fortzis est mellus a no ndi chistionai prus de su chi serbit.

 E duncas, fortzis est mellus puru a si nci ghetai, a fundu 'e susu (pròpriu cumenti si narat in Bidd'e Sorris) me is chistionis chi pertocant su mundu de su càlciu, candu seus arribbaus a is ùrtimas giorronadas de sa stagioni de su duamilla e bintritres – duamilla e binticuatru. Apitzus de is de sa Segunda Categoria, chi funt stètius is primus a serrai cun is giogus, si nd'apu chistionau, e meda puru, pròpriu sa cida passada; immoi, duncas, no m'abarrat atru de fai ca si chistionai de cumenti funt andendi is cosas me is campionaus chi funt abarraus ancora obertus, e mescamente seus chistionendi de is de s'Ecellenza, de is de sa Promotzioni e de is de sa Primu Categoria. Po su chi pertocat s'Ecellenza, duncas, is de s'Ilva de Sa Maddalena nd'ant cassau giai sa bìncida de su campionau me is cidas passadas (e nd'eus a chistionai mellus me in un artìculu chi nd'at a bessiri tra una pariga de cidas, si ddu promitu giai de oi), e immoi nc'est feti de cumprendi cumenti ant a acabbai is cosas po su chi pertocat sa cursa a su segundu postu: in dì de oi, candu ammancat feti una giorronada po serrai is giogus (sa chi s'at a giogai pròpriu custu domìnigu chi nd'at a arribbai tra una parighedda feti de diis), a is pabas de is de s'Ilva agataus is biancus-nieddus de s'Ossese, cun cincuantanoi puntus in totu (chi ndi funt arribbaus gràtzias a dexiotu partidas bintas e a cincu partidas chi nd'ant serrau cun su resultau in paridadi); a su de tres postus in sa lista ddoi funt is de su Villasimius (sa scuadra de Crabonaxa, si cumprendit), cun feti tres puntus in mancu de is chi tenint is de s'Ossese (cincuantases puntus chi ndi funt arribbaus gràtzias a sexi partidas bintas e a otu partidas chi ant serrau cun su resultau de paridadi); is de sa Ferrini de Casteddu, intzandus, funt ancora currendi po circai de ndi cassai su de tres postus in sa lista, ma tenint feti cincuantatres puntus allogaus in buciaca, e custu gràtzias a is catodixi partidas chi funt stètius bonus a binci me in custas trintunu bessidas, cun otu partidas chi ant serrau cun su resultau in paridadi (e chi funt bàllius, duncas, si cumprendit beni, po cotu puntus). Is de su Tèmpiu in dì de oi s'agatant invècias a su de cincu postus in sa lista e iat a fai a narai puru ca funt aforas de totus is giogus po ndi cassai s'artziada in Sèrie D: me is cidas passadas, tra is atras cosas, is caboniscus ant dèpiu scuncodrai s'acàpiu chi teniant cun Giuseppi Cantara, chi est stètiu s'allenadori de s'assòtziu, de sa scuadra, in custus ùrtimus duus annus, ma candu is resultaus no arribbant (is resultaus chi isperast de ndi cassai, a su mancu) intzandus est craru ca calincunu potzat pigai is bagàglius e saludai a totus ainnantis de s'ora. Po su chi pertocat is ùrtimus postus de sa lista, invècias, est seguru ca is de sa Villacidrese (sa scuadra de Biddacidru, si cumprendit beni, est craru), is de su Sant'Aleni de Cuartu e puru is de su Bosa ant a depi giogai sa stagioni chi at a benni (cussa de su duamilla e binticuatru – duamilla e binticincu, po si cumprendi mellus) torra in su campionau de sa Promotzioni, e immoi nc'at a essi feti de cumprendi cumenti ant a essi cuncodraus is giogus po cussus chi, in ingresu, tzerriaus play-out. Is de su Crabonia tenint trintacincu puntus in totu; is aristanesus de sa Tharros invècias ndi tenint feti unu in prus (est a nai, duncas, trintases, ca a fai is contus nci poneus pagu meda), e in sa cursa concas a sa sarvesa nci depeus ponni puru is de su Calangianus, chi funt cussus chi staint mellus, cun trintotu puntus in buciaca, ma immoi eus a depi cumprendi cumenti ant a andai is cosas in s'ùrtima giorronada de su campionau, cun is grogus-arrùbius chi ant a depi torrai sa visita (cumenti si narat) e duncas ant a depi andai a giogai contras a is de su Bosa, chi eus arremonau pròpriu immubagora. Po is de su Carbonia, invecias, nc'at a essi e giogai sa partida, in domu cosa insoru etotu, contras a is de s'Ossese, is de sa Tharros, invècias, ant a circai de ndi cassai is tres puntus (chi serbint cumenti a s'acua in su desertu, po fai un esèmpiu e po giogai unu pagheddeddu, ma unu pagheddeddu feti, a fai su poeta) in sa partida chi ant a giogai in domu cosa insoru, contras a is de sa Monteponi de Bidd'e Cresia

Sigheus, immoi chi nci seus, a castiai cumenti funt postas is cosas (cumenti funt cuncodradas is cosas, cumenti si iat a podi narai, puru) me is duas listas de su campionau de sa Promotzioni: in sa A sa cursa po su primu postu est stètia binta, e custu giai de una bella pariga de cidas, cumenti eis a sciri giai (e chi no ddu scieis, o chi no si ddu arregodais, deu seu innoi pròpriu po custu) de is de su Muristeni, sighius de un allenadori forti e bravu, mancai siat tra is prus giòvuneddus chi ddoi funt in su mundu no feti de sa Promotzioni ma de totu su càlciu diletantisticu in Sardìnnia, e chi est Marcellu Angheleddu. Is de su Muristeni, tra is atras cosas, funt sighendi a curri a forti meda, fadendi su contu chi nd'ant cassau calincuna cosa cumenti a bintitres partidas bintas (s'ùrtima est stètia cussa chi ant giogau, in domu cosa insoru etotu, contras a is de su Lanusè, pròpriu custu domìnigu passau) apitzus de trinta bessidas, e po immoi no ant pèrdiu nemmancu po una borta, e ant a bolli circai de aguantai a su mancu po is ùrtimas cuatru partidas chi ammancant po serrai is giogus. E duncas, cumenti eis a sciri giai (ma chi no ddu scieis si ddu scoviu deu), is scuadras de sa Promotzioni nd'ant a cabai in campu torra custu domìnigu, chi at a essi su bintotu, e apustis ant a torrai a cabai in campu puru mercuis chi at a benni (chi su Cielu bollit, est craru), e chi at a essi sa primu dì de su mesi de maju (e chi at a essi festa torra), e duncas apustis ant a abarrai de giogai is partidas de su cincu e de su doxi de su mesi de maju. E immoi chi nci seu, iat a fai puru a narai ca su mesi de abrili, a su mancu po su chi pertocat sa segunda metadi, sa segunda parti, benit a essi druci meda, cun totus custu diis de vacantza chi ddoi funt, mancai no siat vacantza po totus, est craru. 

Pròpriu custu mèngianu, in s'interis chi abertammu po pigai su pani a su forru (diaici nci sticu un antru mesu stròllichimini puru), apu intèndiu unu massaju ca si megat, pròpriu, ca po issu su binticincu de aprili no at a essi festa, ma una dì de trabballu aguali a totus is atras. E ddu potzu cumprendi beni, fadendi su contu ca sa chistioni ballit aguali aguali po mei puru. 

Ma sigheus a andai ainnantis cun is fainas acapiadas a su mundu de sa bòcia, e duncas, seus arribbaus a castiai cumenti funt cuncodradas is cosas po su chi pertocat sa Lista A: a su segundu postu agataus, duncas, is de su Castiadas, chi tenint calincuna cosa cumenti a cincuantacincu puntus in buciaca, chi funt giai bintunu in mancu de is chi tenint is primus de sa lista de su Muristeni; is de su Castiadas funt segurus de podi giogai is partidas finalis po ndi cassai s'artziada in su campionau de s'Ecellenza, po cussus ca, a sa moda de is ingresus etotu, seus costumaus beni a tzerriai play-off, e chi funt is duas partidas chi s'ant a giogai tra sa scuadra chi at arribbai a su segundu postu e cussa chi at a arribbai a su de tres postus in sa lista. E po immoi, duncas, candu ammancant feti trescentus e sessanta minudus po serrai totu is cursas, a su de tres postus agataus is de su Terraba Frantziscu Bellu, chi tenint cincuantunu puntus in buciaca, est a nai cuatru in mancu de is chi tenint is terrabesus; in s'ùrtima bessida, is de su Castiadas ant serrau sa partida in domu de is de s'Atleticu de Casteddu cun su resultau siddau (est a nai ca no s'est mai mòviu) in su zeru a zeru; po is de su Terraba, invecias, nc'est stètiu prexu mannu meda, chi est berus chi is piciocus sighius de Firinu ant bintu sa partida, de importu, contras a is fradibis de s'Arborea, cun su resultau de duus a unu. In sa cursa concas a is play-off agataus sèmpiri is de su Pirri puru, chi peròu si funt dèpius acuntentai de unu puntixeddu feti, chi est cussu chi nd'ant arregotu a sa fini de sa partida chi ant giogau in domu cosa insoru etotu, contras a is de s'Arbus, e chi s'est serrau cun su resultau, togu meda, de tres a tres. Po is de su Cus de Casteddu, invècias (e seus chistionendi de sa scuadra chi nd'ant pesau is de s'Universidadi, est craru), is possibbilidadis de ndi cassai su de tres postus funt sèmpiri prus bàscias (ddi naraus diaici), fadendi su contu ca in s'ùrtima bessida no funt stètius bonus a binci contras a is de su Tortolì, cun sa partida chi s'est serrada cun su resultau de unu a unu. E custu, duncas, ballit po is primus postus de sa lista, e immoi podeus puru andai a castiai impari cumenti funt cuncodradas, in dì de oi, is cosas po su chi pertocat sa cursa concas a sa sarvesa. Duncas, po immoi scieus ca is de su Gonnosfanadiga (sa scuadra de Gonnos, est craru), e is de sa Verde Isola (sa scuadra chi nd'ant pesau in Carluforti) ant a curri, po su chi pertocat sa stagioni chi at a benni, torra in su campionau de sa Primu Categoria. E immoi abarrat feti de cumprendi cali at a essi sa de tres scuadras chi nd'at a cabai de categoria: is serramannesus de sa Gialeto tenint in dì de oi calincuna cosa cumenti a trintatres puntus in buciaca, e in custas ùrtimas duas-tres giorronadas funt circhendi de fai su possibbili (cumenti si iat a podi narai, a trassa de s'italianu etotu) po si sarvai, e is cosas, fait a ddu nai, no funt andendi mabi, chi fadeus su contu ca is piciocus sighius de Mariano Ruggiero nd'ant cassau unu puntixeddu (unu puntixeddu de oru, si iat a podi tzerriai diaici) contras a is primus de sa classi de su Muristeni, in sa partida chi s'est giogada su domìnigu apustis de sa Pasca, e apustis funt arrannèscius, funt stètius bonus a binci, po ddu nai mellus, siat in sa partida, de importu mannu meda, in domu de is de s'Arbus, cun su resultau de unu a zeru, e siat custu domìnigu passau, in domu cosa insoru etotu, contras a is ùrtimus de sa lista de su Gonnosfanadiga. Is de s'Arbus, invècias, chi eus arremonau pròpriu immubagora, tenint feti unu puntixeddu in prus de su tanti de puntus chi tenint is serramannesus, ma is piciocus sighius, po cust'annu puru, de Nicola Agus, tenint cuatru puntus in mancu de is chi tenint is de su Lanusè, sighius de Francu Giordano. Immoi nc'at a essi feti de cumprendi calli de custas tres scuadras chi s'apu arremonau immoi nd'ant a cabai in Primu Categoria, e calli ant a essi invecias is duas scuadras chi s'ant a depi giogai una stagioni intera in feti duas partidas. E podeis abarrai seguru se du fatu chi s'apa a fai sciri, me is artìculus in sardu puru, cumenti ant a acabbai is cosas. E immoi chi eus acabbau de fai is contus apitzus de sa Lista A, podeus andai a castiai, sèmpiri impari, si cumprendit, cumenti funt postas, cumenti funt cuncodradas is cosas me in sa Lista B, e seus chistionendi sèmpiri de su campionau de sa Promotzioni, est craru. 

E duncas, sa cursa po ndi cassai sa bìncida de su campionau sighit a andai ainnantis, e fait a narai puru ca, po cumenti funt is cosas in dì de oi, cussu de sa Lista B est su campionau prus spassiosu, fadendi su contu ca a su primu postu ddoi funt sèmpiri is de sa Nuorese, chi funt trabballendi, giai de unu bellu arrogu de tempus, cun un allenadori de esperièntzia cumenti est Prastaro. E duncas, is nuoresus funt arrannèscius a ndi cassai tres puntus de importu mannu (de oru, si iat a podi narai diaici puru) in sa partida chi ant giogau, pròpriu custu domìnigu passau, in domu de is de su Santa Justa: is grogus-birdis, nc'est de nai custu puru, pròpriu po si fai a cumprendi cumenti funt andadas is cosas, fiant bìncendi cun su resultau de unu a zeru, ma me is ùrtimus minudus de sa partidas nd'ant ingotu is duus gol fatus de Ngoy, chi est stètiu bravu a si ponni apitzus de is pabas (cumenti si narat, puru, in italianu) sa scuadra cosa sua; e duncas is de sa Nuorese nd'ant cassau sa de binti partidas bintas apitzus de trinta bessidas, cun otu partidas chi si funt serradas cun su resultau in paridadi e cun feti duas partidas pèrdias, a su mancu fintzas a oi. Is de sa Nuorese, peròu, tenint sèmpiri apicigaus a is carronis (cumenti si narat) is de s'Alghero (una de is duas scuadras chi ddoi funt in sa citadi de s'Alighera), chi in s'ùrtima bessida ant donau cuatru bellas bussinadas a is de su Pasada, chi ant giogau sa partida in domu cosa insoru; immoi is grogus-arrùbius de s'Alghero tenint allogaus in buciaca calincuna cosa cumenti a sessantaseti puntus (unu in mancu, duncas, a fai is contus nci poneus pagu meda, de is chi tenint is de sa Nuorese), ma po sa cursa a su primu postu ddoi funt, sèmpiri e ancora, puru is de s'Usinese, sighius, cumenti eis a sciri giai, de un allenadori forti cumenti est Giulianu Robbi. In s'ùrtima bessida chi ant fatu (e chi est cussa de domìnigu passau, si cumprendit) is arrùbius-brau funt stètius bonus a binci in domu de is de su Logusantu, cun su resultau de tres a duus, ma su de ndi cassai is tres puntus no est stètia, de seguru, una cosa facili. Cussa de domìnigu passau, invècias, est stètia una dì trota po is de sa Macomerese, chi nc'ant lassau is pinnas (cumenti si narat, pròpriu, in italianu puru) me in sa partida in domu de is de s'Ovodda, chi ant bintu cun su resultau, tundu tundu, de tres a zeru, e funt sighendi a curri po circai de ndi aciapai sa sarvesa. Ma po cumprendi cumenti funt postas is cosas, depeus andai a castiai cumenti funt cuncodradas is fainas me is partis prus bàscias de sa lista: a s'ùrtimu postu agataus duncas is de su Fonne, chi domìnigu passau nd'ant arregotu una bella surra (cumenti si narat) in sa partida contras a is de su Istintinu, cun is allenus chi ant bintu cun su resultau de cuatru a zeru. Cun unu puntixeddu feti, in prus, (est a nai binticincu contras a binticuatru) agataus, apustis, is de su Pasada (chi eus arremonau, tra is atras cosas, pròpriu immubagora), chi funt giai giai apicigaus a is de su Portotorres, chi tenint in buciaca, in dì de oi, bintises puntus: is arrùbius-brau, sighius de Robertu Congiatta, ant pèrdiu sa partida chi ant giogau in domu de is de su Coghinas, cun su resultau, tostau meda, de tres a zeru. De is de su Santa Justa ndi seus chistionendi, invecias, de una bella pariga de diis: me is ùrtimas cidas is de s'assòtziu ant scerau de donai is crais de sa scuadra a un allenadori de esperièntzia manna cumenti est Marco Piras, chi in una ciaciarrada chi nd'eus pesau pròpriu me in custas cidas passadas, m'at contau: «Fadendi su contu ca me is ùrtimus annus apu sèmpiri trabballau e sighiu scuadras chi curriant me in su campionau de s'Ecellenza, tènia calincuna duda, e si cumprendit beni, a incumentzai s'aventura cun is de su Santa Justa, poita no connòscia is giogadoris chi faint parti de sa rosa, chi no po cussus duus o tres chi me is annus passaus ant giogau impari a is assòtzius de su sud de sa Sardìnnia, ma po su restu apu dèpiu domandai novas a calincunu amigu chi est allenendi una scuadra in sa Lista B, e m'ant fatu a cumprendi ca is de su Santa Justa ndi iant pesau una rosa forti, e toga, e duncas nci fiat su tanti, a parri cosa insoru, est craru, po ndi pesai unu trabballu bonu meda. E diaici eus agatau s'acòrdiu cun is de s'assòtziu, ma po andai a sighiri is allenamentus mi depu scroxai calincuna cosa cumenti a centu chilometrus, tra s'andada e sa torrada a domu, ma ddu seu fadendi cun prexei mannu, e si cumprendit». 

Is de s'Abbasanta, invècias, tenint calincuna cosa cumenti a trinta puntus in buciaca, cun cuatru scuadras a is pabas: in s'ùrtima giorronada, is piciocus sighius de Andrea Contini funt arrannèscius a binci cun su resultau de duus a unu contras a is de su Bonorva, chi funt abarraus frimu, cumenti si iat a podi narai, cun trintatres puntus in buciaca; tra is duas scuadra, ddoi funt is de s'Ovodda, chi eus arremonau pròpriu ainnantis. Fadendi is contus, duncas, ddoi funt cincu scuadras chi funt currendi po ndi avitai sa cabada in su campionau de sa Primu Categoria, e fait a narai, puru, immoi chi nci seus, ca cussus postus mellus funt is de su Istintinu, cun trintases puntus in buciaca, chi funt annadendi in acuas unu pagheddu prus bonas, ddi naraus diaici. E immoi, depeus feti abertai de biri cumenti ant a andai is cosas me is ùrtimas cuatru bessidas, cun is giogus chi iant a podi abarrai obertus fintzas a s'ùrtimu segundu, cosa chi ballit, est craru fadendi su contu de totu su chi eus narau fintzas a immoi, siat po sa bìncida de su campionau e siat po sa curtsa de sa sarvesa. E pròpriu po custu, duncas, chi eus potziu narai ca is giogus chi pertocant sa Lista B funt is prus spassiosus. 

Ma custu no bollit nai ca is tifosus chi sighint is scuadras de sa Primu Categoria si siant arròscendi, cumenti si iat a podi narai. E immoi chi nci seus, andaus a castiai unu pagheddu cumenti funt postas is cosas me is cuatru listas, partendi, duncas, pròpriu de sa Lista A. E duncas, a su primu postu agataus, torra, is de s'Uta (chi funt bixinus de bidda cosa mia, tra is atras cosas), chi apustis de essi abarraus frimu po una partida (fadendi su contu ca is listas de sa Primu Categoria cust'annu funt stètias pesada cun dexesseti scuadras in totu, custu bollit nai ca dònnia, dònnia giorronada si giogant otu partida, e duncas una scuadra abarrat a castiai is atrus, e custu siat po su chi pertocat s'andada, che po su chi pertocat sa torrada puru) funt torraus a partiri a forti meda, gràtzias a sa bìncida chi nd'ant cassau, duas cidas fait (fiat su catodixi de su mesi de aprili), in domu de is de s'Azzurra de Pauli, e apustis nd'ant cassau atrus tres puntus (grais e de importu mannu a trassa de s'oru) in sa partida chi ant giogau, in domu cosa insoru etotu, contras a is ùrtimus de sa lista de s'Uragano de Pirri, ca funt sighius, po cust'annu puru, de Alberto Chessa; duncas, is duas scuadras funt bivendi una stagioni diversa, est a nai ca is udesus funt currendi po ndi cassai su sàrtidu in Promotzioni, e invecias is arrùbius-nieddus funt giai giai po ndi cabai torra in su campionau de sa Segunda Categoria: is piciocus sighius de Carletu Saba tenint, in dì de oi, calincuna cosa cumenti a sessantacuatru puntus, chi ndi funt arribbaus gràtzias a binti partidas bintas (binti tundas tundas, si iat a podi narai puru) e a cuatru puntixeddus chi nd'ant cassau gràtzias a cuatru partidas chi si funt serradas cun su resultau in paridadi; is de s'Uragano, invècias, tenint in buciaca calincuna cosa cumenti a cuindixi puntus, chi ndi funt arribbaus apustis de cuatru partida bintas e tres partidas chi funt arrannèscius a serrai cun su resultau de paridadi. Is de s'Uta funt currendi concas a sa Promotzioni, impari a is de sa Baunese, sa scuadra chi nd'ant pesau in Baunei, e si cumprendit beni: in dì de oi is nieddus-asullus tenint calincuna cosa cumenti a sessantatres puntus in buciaca, chi ndi funt arribbaus gràtzias a dexennoi partidas bintas (una in mancu de is chi ant bintu is de s'Uta, ca a fai su contu nci poneus diaderus pagu meda) e a ses partidas chi ant serrau cun su resultau in paridadi. A su segundu postu de sa lista, e duncas sèmpiri cun sessantatres puntus, agataus is de su Cannonau de Jerzu, cun sessantatres puntus torra: duncas, si cumprendit beni, is giogus po su primu postu, ma puru po ndi cassai is play-off (cumenti seus costumaus a nai a trassa de is ingresus etotu, po chistionai de sa partida finali ca si giogat tra totus is scuadras chi ndi cassant su segundu postu in sa lista) e puru po avitai de ndi cabai in Segunda Categoria, funt ancora totus obertus. Sighendi a castiai cumenti funt cuncodradas is cosas me is ùrtimus postus de sa lista, is de sa Castor de Tortolì tenint ses puntus in prus de is chi tenint is de s'Uragano, e su pròpriu tanti de puntus ddus tenint is de su Cardedu; is de sa Frassinetti de Su Masu, invècias, tenint bintitres puntus, impari, pròoriu, a is de su Santu Idu; tra custas cuatru scuadras (fadendi su contu ca is de s'Ulassa tenint allogaus in buciaca calincuna cosa cumenti a bintinoi puntus, chi funt catodixi puntus in prus de is chi tenint is de s'Uragano, po si cumprendi mellus, cun cincu assòtzius a is pabas) duas nd'ant cabai acoitu in Segunda Categoria, e is atras duas s'ant a depi giogai sa stagioni me is duas partidas finalis. 

Po su chi pertocat sa Lista B, invècias, metadi de is giogus funt giai bellus ca cuncodraus (m'est bènniu de ddu nai diaici), est a nai ca po su primu postu is de s'Atleticu de Masainas ant serrau giai totus is chistionis (e custu giai de una bella pariga de cidas, a bolli narai sa beridadi) e immoi sighint a si dda gherrai pruschetotu po circai de abarrai chentza de nemmancu una partida pèrdia (cosa chi cust'annu est bessendu feti a is de su Muristeni, chi eus arremonau pròpriu ainnantis candu festus chistionendi de sa Lista A, ma de sa Promotzioni); po immoi, duncas, is piciocus sighius de Marco Farci ant acutu a ndi cassai calincuna cosa cumenti a binticincu partidas bintas apitzus de bintotu bessidas, cun feti tres partidas chi ant serrau cun su resultau siddau in paridadi. Po su segundu postu, invècias, sighit sa cursa, sa batalla (chi si praxit de prus cumenti sonat, mancai siat unu fueddu chi a mei no praxit meda, mescamente in custus tempus de gherra) tra is de su Samugheo e is de su Tonara, chi tenint, in dì de oi a su mancu, cincuantaseti puntus, ma nc'est de nai, puru, ca is de su Samugheo tenint una partida in prus de is aversàrius. Cun cincuantunu puntus, a su de cuatru postus in sa lista, si cumprendit, ddoi funt is de sa Libertas de Barumini, chi funt trabballendi, po un antru annu torra, cun Marco Piga: is grogus-arrùbius tenint, issus puru, una partida in prus de is chi tenint is de su Tonara, e pròpriu po custu is nieddus-arrùbius funt cussus chi tenint is mellus cartas po ndi cassai unu postu po is play-off, ma immoi at a tocai a biri ita totu sucedit me is partidas chi nc'ant a essi de giogai in custu fini de cida chi nd'est lompendindi, chi su tempus est de acòrdiu, fadendi su contu ca est suendi unu bentu forti meda chi ndi iat a podi sciusciai is bideas de spàssiu de is scuadras sardas. Me is ùrtimus postus de sa lista, intzandus, agataus is de sa Fermassenti (una scuadra prena fintzas a cucuru de piciocheddus giòvunus meda), cun feti ses puntus in totu, chi ndi funt arribbaus gràtzias a duas partidas bintas; cun dexesseti puntus, invecias, agataus is de s'Ussana (chi funt a su primu annu in Prima Categoria, apustis de nd'essi cassau sa promotzioni pròpriu s'annu passau), chi tenint prus de unu pei e mesu in su campionau de sa Segunda Categoria, fadendi su contu ca is de su Seulu tenint bintitres puntus in buciaca e is de su Perdaxius ndi tenint adderetura calincuna cosa cumenti a bintinoi. Is de su Segariu, invècias, chi de sa metadi de s'annu ant donau is crais de sa scuadra a un allenadori giòvuneddu, ma giai bravu meda, cumenti a Maureddu Vargiu (chi est sorresu cumenti a mei, tra is atras cosas, e chi connosciu de candu est unu pipiu piticu meda), tenint  allogaus in buciaca calincuna cosa cumenti a trintatres puntus, unu in mancu de is chi tenint is de su Senorbì e duus in mancu de is chi tenint is de su Cortoghiana.

 

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2023-2024. LR 22/2018, art. 22

In questo articolo
Campionato:
Argomenti:
Stagione:
2023/2024
Tags:
novas