Salta al contenuto principale
portotorres esultanza

Is de su Porto Torres currint impari a is scuadras prus fortis: truma pesada cun una biga manna de giogadoris giòvunus

A fai beni is contus, incumentzaus diaici, duncas, seus lòmpius, e no mi parit mancu berus a ddu podi scriri, a s'ùrtimu giòbia de su mesi de Donniàsantu: si coxinu sa chistioni diaici (chi no si dispraxit tropu, est craru) poita, cumenti s'apu nau me in totus is artìculus chi nd'apu pesau me is cidas passadas, custu est su mesi prus nieddu po mei, ma immoi chi est po spacciai mi parit giai giai de podi nai chi nci d'apu giai giai fata a mi ndi scabulli de is trinta diis prus grais chi ddoi funt in totu s'annu; e duncas, depu tenni feti unu pagheddu de passièntzia, e potzu essi allirgu pentzendi ca giobia chi benit, candu apa a torrai a ndi pesai is rigas in lingua sarda, eus giai a essi in su mesi de Idas, pròpriu in sa primu dì, a bolli essi pretzisus, e duncas, nc'est su tanti po sighiri cun su trabballu cosa mia cun unu scantu de isperas bonas po su benidori. Po oi puru potzu nai chi stau beni, est a nai chentza daboris, e isperu chi is cosas siant andendi beni po bosatrus puru, chi seis ligendi custus fueddus. Scieis beni, de su restu, cumenti funtzionant is cosas po is artìculus chi ndi pesu in su sardu chi si chistionat in su Campidanu de mesu (e duncas in Bidd'e Sorris, chi est su logu innoi seu nasciu e pasciu, cumenti si narat): po sa primu metadi circaus de arrexonai apitzus a is nobas chi bessint a pillu aintru de sa cida, mancai no s'iant acapiadas a strintu cun su mundu de sa bòcia de is diletantis: custu po circai de ammanniai su nùmeru de is personas chi si sighint, e pruschetotu po circai de manigiai una cantidadi de fueddus chi, mancai, no si serbint po si contai cumenti funt andadas is cosas in campu, su domìnigu, po is partidas. E duncas, cumenti s'apu giai nau, no sciu mai calli arrastu apa a sighiri po ndi pesai s'artìculu, ma nc'est de nai, puru, chi in un modu o in un antru nci dda fatzu sèmpiri a agatai calincuna cosa chi, isperu, potzat essi de importu. E duncas parteus cun su tempus: gràtzias a deus, mi benit pròpriu de nai diaici, in custas ùrtimas diis est proendi beni, est a nai chentza fai dannus o arroris, chi est sa cosa chi timeus de prus, ca sa nadura candu si inchietat, ddi nau diaici, si fait a cumprendi chini cumandat, mancai s'omi siat cunvintu, de unu scantu de centus annus, a nai sa beridadi, de essi diventau su meri de su logu, su meri de su mundu, candu invècias, fortzis fortzis, no est pròpriu diaici. E duncas tocat a ddu lassai proi, mancai is diis siant unu pagheddu grais de scroxai, a su mancu chistionu po mei, cun totus cussas nuis in cielu e cun su megama chi si ndi studat acoitu, apustis de una pariga de oras, e su merì e sa noti, e su scuriu, e su frius puru, acoitant a si nci papai su mundu, ddi nau diaici. S'atonzu, de su restu, est sa stagioni de s'annu (impari a s'ierru, a fai beni is contus) innoi s'arrachedit de prus a si nd'abarrai tupaus me is aposentus nostus, mancai aranti de su fogu in sa forredda. E duncas, depeus feti circai de si gosai custas diis. De su restu, mi megu a solu a solu, is fainas po passai su tempus no si ammancant de seguru: po nd'arremonai una (chi eus a podi acapiai cun is chistionis de importu prus mannu chi pigaus in su giassu de su Diàriu Sportivu), in televisioni ddoi funt, dònnia dònnia dì, is partidas de is chi tzerriant Campionaus Mondialis de càlciu, chi cumenti eis a sciri (e mellus de mei puru) cust'annu si giogant in Quatar, chi est unu de is logus prus bascosus chi ddoi funt in su mundu. E pròpriu po custu motivu, duncas, ca is partidas ddas funt gioghendi in prenu atonzu, e no in s'istadi, cumenti capitàt in totus is annus passaus. Deu, chi si depu nai sa beridadi, no sigu prus is partidas de bòcia de is professioneris, ballit po su mundu de sa Sèrie A (e de sa Sèrie B puru, innoi, de cust'annu, a cantu parit, giogat su Casteddu puru) e po totus is atrus campionaus chi ndi pesant me is atras natzionis, a su mancu de calincuna cosa cumenti a dexi annus: su de bivi scriendi, a totu dì, de bòcias e de resultaus mi nc'at fatu stesiai, e allestru puru, de is partidas chi donant a sa televisioni, ddi nau diaici. De candu fia unu pipieddu piticu, seu stètiu costumau a castiai is partidas a sa televisioni impari a babbu miu; potzu nai puru chi est stètiu unu de is acapius prus mannu chi eus tentu impari, e is cosas funt andadas diaici fintzas a candu no seu brintau a trabballi po su Diàriu Sportivu, est a nai ca sa bòcia est benida a essi su pani chi sforru e chi mi papu dònnia dònnia dì, e duncas, creu chi siat facili a ddu cumprendi, de su restu, apustis chi acabu cun su trabballu, s'ùrtima cosa chi disigiu, chi mi arrachedit a fai, est cussa de castiai una partida de càlciu a sa tialu de sa televisioni. E duncas, apu acabbau de spèndi su tempus miu (su tempus chi m'abarrat a foras de su trabballu, a ddu nai mellus) avatu de is grandus campionis e, chi si depu nai sa beridadi, est una cosa chi no mi speddiat prus, ma mancu po nudda (cumenti si narat in bidda). Nci funt certus filosofus (ddu scieis beni, de su restu, chi eis lìgiu a su mancu un artìculu de is chi nd'apu pesau cust'annu, chi seu bessiu macu po sa filosofia, de is tempus de s'universidadi) chi narant chi su suci prus druci de sa vida, si dda imboddiu diaici, est pròpriu cussu de mudai is cosas chi si praxint, e puru is cosas chi no si praxint, e duncas, mudai su modu chi teneus de abarrai in su mundu. Candu seus pipius, o piciocheddus, ballit aguali, ndi besseus a foras de conca po certas cosa chi, una borta chi seus prus matucheddus, si parint tontas e chentza nesciunu sabori, ddi nau diaici; candu seus piticus abarraus avatu a fainas chi apustis, candu seus prus matucheddus, grisaus cumenti chi siant sa cosa peus in custu mundu. Po custu chi sa vida, a bortas, mi parit una brulla strambeca meda. E duncas, si megamu a contai, no seu sighendi is partidas de is mondialis, poita nemmancu tengiu sa televisioni in su logu innoi bivu immoi; nci d'apu fuiada giai de una bella pariga de annus (po torrai a s'acapiai a su chi s'apu nau pròpriu ainnantis) e podeis abarrai segurus chi no mi speddiat mancu po nudda e, chi at a dipendi de mei, no at a brintai mai prus in domu mia. No mi parit nemmancu berus,  a nci torrai a pentzai in dì de oi: po totus is annus chi apu papau impari a babbu miu e a sa bon'anima de mamma mia, in su logu innoi prandestus e innoi cenastus ddoi fiat sèmpiri cussu tialu de dannu allutu; est a nai ca candu pappastus sighestus is telegiornalis (po manigiai su fueddu in italianu), e sa televisioni chistionàt de parti nosta puru, e nosu abarrastus in silèntziu, est a nai totus e tres citius, chentza nemmancu musciai, chentza nemmancu nai unu fueddu. Creu chi custu de papai cun sa tialu de televisioni alluta siat una cosa chi sucedit in medas domus, e duncas, siat una cosa chi ballat po medas famìllas. Immoi no bollu (e no potzu) abarrai innoi a mi strollicai, prus de su tanti de su tempus chi tengiu, a chistionai, a arrexonai apitzus de su fatu chi sa televisioni siat una cosa bona o maba; deu sciu feti chi immoi, candu papu, mi praxit a abarrai in silèntziu, e mi gosu totus is sonus de sa nadura, ddi nau diaici, e de sa vida chi si ingioghitat in su corratzeddu chi ddoi est propriu aranti de su logu innoi bivu: est a nai chi su sonu prus druci chi m'arribat a is origas est cussu de is scrillitus chi faint is crucueus, apicaus me is ramus de sa mata de su limoni, impari a su sùrbiu chi ndi bogat a foras sa maurra (o sa mèrula, tocat a bosatrus a scerai calli fueddu si praxit de prus), chi po mei est unu de is sonus prus togus chi sa nadura at creau. Duncas, ainanntis de mi perdi in totus custus arrexonamentus, fia chistionendi de is tialus de is mondialis, e immoi bieus chi nci dda fatzu a serrai sa chistioni (megu a brullai, ge si cumprendit): apu lìgiu medas criticas, po su modu cumenti funt stètius cuncodraus is giogus, est a nai ca ant spèndiu una biga manna de dinai po ndi pesai is campus de giogu (ddus tzerriu diaici), e in s'interis chi ddus pesant (est a nai, mellus: in s'interis chi is cristianus ddoi trabballant) nci funt stètius puru (e mi dispraxit) una cantidadi manna de traballadoris chi funt mortus, ca ddu scieus, de su restu, chi bastat unu sbàlliu, a segunda de sa faina chi ses sighendi, e ses bellu ca spaciau, ddi nau diaici, seghendi sa chistioni a grussu. In prus, nc'est de fai su contu ca in Quatar no ddoi funt né scuadras de bòcia (ne de professioneris e né de is chi podeus tzerriai, furriendi su fueddu de s'italianu, diletantis) e né giogadoris, e duncas totus is campus chi nd'ant pesau ant a serbiri feti po custu mesi e mesu de spantus (ddi nau diaici) e apustis ant a abarrai, si cumprendit beni, sbuidus e chentza nesciunu giudu. Ma fintzas a candu is giogus andant ainnantis, est giustu puru chi calincunu ddus sigada, po sa caridadi de deus, mancai sa scuadra de sa Natzionali de s'Italia, dda tzerriu diaici, po sa segunda borta de sighiu siat abarrada a foras de sa cursa. E cun custu, po diaderus, creu de essi acabau cun is stròllichiminis po custa cida puru, cun is chistionis chi m'agatu, badda badda in conca: est cumenti a tenni una pariga de perdixeddas in sa crapita, chi nci depis fuiai a foras ainnantis de incumentzai a curri, e immoi seu prontu po chistionai de is nobas de importu prus mannu chi nd'arribbant de su mundu de sa bòcia in Sardìnnia. Po custa cida (est una cosa chi seu circhendi de fai de una pariga de mesis, a nai sa beridadi) apa circai de partiri, mancai, cun calincuna cosa chi m'ant contau is allenadoris e is giogadoris chi intendu po ndi pesai is ciaciarradas (cussas chi, in italianu, tzerriant intervistas) e po chistionai impari de is partidas, e apa a circai de ddas acapiai cun arrexonamentus chi, mancai, estus a podi tzerriai “a trassa de filosofia”. Boleis un esèmpiu? Si ddu fatzu acoitu.

In sa Lista C de sa Promotzioni, tra is scuadras chi funt currendi prus a forti ddoi funt, de seguru, is de su Porto Torres: po cumprendi mellus de ita seus chistionendi podeus andai a castiai, impari, is numerus chi is arrubius-brau funt stètius bonus a ndi pesai in custas primus otu partidas de sa stagioni noba: po immoi, duncas, funt arrannescius a binci po cincu bortas e ant pèrdiu tres partidas feti, chi ballint, a fai is contus nci poneus pagu tempus, duncas, po cuindixi puntus. Sa scuadra sighida, e beni puru, de Roberto Congiatta, in dì de oi s'agatat a su de cuatru postus in sa lista, impari a is biancus-asullus de sa Macomerese, sa scuadra, est craru, de Macumere; is de su Istintinu e de s'Usinese de Usini, chi funt tra is scuadras prus fortis de su campionau, fadendi su contu de totus is giogadoris de importu mannu e de esperièntzia chi tenint in is rosas cosa insoru, s'agatant a su de tres postus in sa lista, cun feti unu puntixeddu in prus de is chi tenint allogaus is de su Porto Torres; is de su Sennori, invecias, tenint feti duus puntus in prus (chi ballint, mancu a ddu fai aposta, po su segundu postu in sa lista); is de sa scuadra de su Tèmpiu, invecias, tenint allogaus dexianoi puntus, ma seus chistionendi, est craru, de sa scuadra chi currit concas a s'artziada in Ecellenza, cun sa rosa, fortzis, prus forti tra totus is catodixi scuadras chi ddoi funt in sa lista. Sa cosa chi fait is ispantus prus mannus, e cun custu torraus a chistionai de is arrubius-brau, est su fatu chi sa scuadra est stètia pesada totu cun piciocheddus piticus meda, chi tenint, prus o mancu, bintunu annus de edadi. Si cumprendit, duncas, totu s'afroddiu chi tenint, in conca e mescamente in su coru, is de su Porto Torres, chi fortzis funt andendi mellus de su chi podiant feti isperai candu funt partius a trabballai po su campionau de su duamilla e bintiduusduamilla e bintitres. Is piciocus sighius de Congiatta funt arrannescius a ndi cassai torra is tres puntus apustis de nd'essi pigau duas surras mannas (ddas tzerriu diaici) me is bessidas contras a is de su Tèmpiu (chi eus arremonau pròpriu ainantis), chi ant bintu sa partida, in domu de is arrubius-brau, po cincu a zeru, e apustis de su tres a zeru chi nd'ant depi boddiri in domu de is de su Istintinu. «Domìnigu passau, peròu — m'at contau Congiatta — seus arrannescius, e fiat ora puru, a cabai in campu cun sa conca sbuida de totus is pentzamentus lègius chi tenestus, apustis de cussas duas partidas trotas chi eus fatu, e seus arrannescius a giogai cun gana bella, currendi a totu coddu, cumenti si benit beni a fai, de su restu, fadendi su contu chi is giogadoris nostus funt totus piciocheddus pitichinninnius e duncas arrannescint a essi allestrus meda, poita mancai funt prus friscus, ddi naraus diaici, de is giogadoris chi funt unu pagheddu prus matucus. Candu arrannesceus a giogai diaici, is cosas si andant beni e beneus a essi unu ossu tostau, unu unconi marigosu po totus is aversàrius, fadendi su contu, in prus, chi is atacantis cosa nosta tenint peis de oru, est a nai chi funt abilis meda cun sa bòcia». Congiatta m'at scoviau de cumenti at dèpiu trabballai apitzus de sa conca de is giogadoris cosa sua, apustis de is ùrtimas duas partidas chi ant pèrdiu. Po torrai a sa chistioni chi apu pigau ainnantis, custus fueddus funt is de importu prus mannu e seu seguru chi no ballint feti po is giogadoris de una scuadra de bòcia, ma ballit po totus is cristianus chi s'agatant a bivi diis chi, mancai, no funt pròprius tra is prus drucis, ddi nau diaici. «Si seus bivius custas duas partidas pèrdias cun filosofia, cumenti si narat. Est a nai ca eus circau, e nci seus arrannèscius, de abarrai chietus: de su restu, candu mandas in campu e fais giogai piciocheddus diaici piticus, chi tenint, prus o mancu, bintunu annus de edadi, depis fai su contu chi podint capitai partidas trotas, aintru de una stagioni. Duncas, depis essi bonu a abarrai cun is peis in terra, ddi nau diaici, candu is cosas ti andant beni, e depis circai de no ti ndi fai pigai de su disisperu candu, mancai, no arrannescis a ndi cassai nemmancu unu puntixeddu. Cun is giogadoris giòvunus, de su restu, ddu scieis mellus de mei cumenti andant is cosas: candu bincint una partida si creint giai campionis mannus, e candu ndi pèrdint una si primant po diis e diis. Su trabballu cosa mia, e de is atrus chi m'agiudant, est pròpriu cussu de circai de mantenniri un echilìbbriu. Funt stètius duus unconi tostaus de nci cabai, est craru, ma s'ant donau sa fortza, no parit nemmancu berus, po andai ainnantis e po sighiri a trabballai cun totu sa gana bella chi arrannesceus a ndi bogai aforas». Deu creu, duncas, chi no nc'est bisòngiu de aciungi nemmancu unu fueddu apitzus de sa chistioni; creu puru chi Congiatta, mancai chentza si nd'acatai, apat chistionau cumenti unu filòsofu. Funt stètius is de sa scola de is stoicus, po primus, a circai de imparai a is atrus cumenti si cumportai candu ti ndi proint apitzus is dannus e, ballit aguali, cumenti si cumportai candu mancai is cosas ti andand beni, diaici beni chi mancu tui arrannescis a nci crei. E duncas, isperu chi siat una letzioni, dda tzerriu diaici, chi potzat serbiri, puru, a totus cussus chi mancai no funt acapiaus a su giogu de sa bòcia; poita sa vida, abortas, parit unu giogu, una brulla, e fortzis si iat a cunbenni a bivi sighendi is cunsillus chi s'at regalau s'allenadori de is arrubius-brau: chentza disisperus candu si parit de essi stètius ingurtius de s'inferru, e chentza si fai pigai tropu de is afroddius (est a nai, mellus, a pagu a pagu cun is afroddius) candu si parit de podi tocai su cielu cun unu didu. E duncas, no nc'eis a crei, ma po custa cida puru eus spaciau cun s'artìculu in sardu. Isperu chi eis a podi agatai calincuna cosa de importu po is vidas cosa de bosatrus, o, mali chi andat, unu pagheddu de sprèviu, chi est sèmpiri una cosa bona. Si saludu, duncas, e si promitu chi apa a essi torra innoi, sèmpiri po is Novas de su Diàriu Sportivu, tra seti diis.
 

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna. IMPRENTAS 2021-2022. LR 22/2018 art. 22

In questo articolo
Squadre:
Campionato:
Argomenti:
Stagione:
2022/2023