Salta al contenuto principale
usinese festa

Is de su Tèmpiu iant a podi giai serrai is giogus po su primu postu

E duncas, a cantu parit, seus giai giai giai po si scroxai (m'eis a scusai po sa rima, ma nd'aprofitu po s'arremonai torra cantu podint essi drucis e togus is sonus chi pertocant sa lingua cosa nosta) sa primu metadi de su mesi de martzu puru: tra tres diis nd'at a arribbai su de tres domìnigus de cussu perìodu chi is cristinus catolicus tzerriant "caresima" (e giai nd'eus chistionau, unu bellu pagheddu, a nai sa beridadi, sa cida passada puru) e, tra is atras cosas (po circai una lega chi pertocat, prus a strintu, is chistionis chi pigaus e sigheus in su giassu de is amigus de su Diàriu Sportivu), custu fini de cida s'at a giogai sa de otu giorronadas de sa torrada, est a nai ca candu nd'at a arribbai su lunis, su trexi, po essi prus pretzisus, ant a mancai feti cincu bessidas po acabbai is giogus, e nc'est de nai, puru, acoitu, chi in medas listas (partendi de sa Lista A e de sa Lista B in sa Promotzioni) is cosas funt benendi a essi sèmpiri prus craras, ma de custu, mancai, nd'apa a chistionai mellus tra pagu.

Po oi puru, mi iat a praxi meda a mi stròllicai unu pagheddu, impari a bosatrus, apitzus de sa caresima, de is cosas chi si faint e chi no si faint o, a ddu nai mellus, de is cosas chi s'iant a depi fai e no s'iant a depi fai, circhendi de cumprendi (sa cida passada su gioghiteddu m'est bèniu beni meda, de su chi ndi potzu cumprendi e de su chi m'ant torrau a nai totus is chi ant lìgiu s'artìcuu) chi nci funt acapius cun su mundu de sa bòcia; ddu sciu chi, a nci pentzai beni, parit una cosa aforas de conca, ma prus nc'arraxonu, e prus tempus ddoi trabballu apitzus a sa cosa, e prus mi nd'acatu de cantu sa lega podit abarrai strantaxia. E duncas, chi mi ddu permiteis, nci provu po custa cida puru, mancai chentza si ndi furai tropus tempus. Ma de su restu, apu fatu beni is contus: chi me is artìculus chi ndi pesu in sardu campidanesu depessi chistionai feti de càlciu e duncas de partidas e de resultaus, ia a acoitai meda ma meda de prus de su chi, a sa fini, nci pongiu a spremi is crobedhus po circai calincuna cosa de nou de si scriri e chi mi permitat de manigiai, mancai (su bisu est pròpriu custu...) atrus fueddus puru e no feti cussus chi serbint po si contai cumenti funt andendi is cosas me is sexi campionaus chi sigheus; de su restu chi boleis ligi feti de bòcias (chentza nemmancu unu stròllichimini) si ndi podeis prandi cun is artìculus chi ndi pesaus giai dònnia dì, ma scritus in italianu; po is artìculus in sardu, duncas, su giogu est unu pagheddu diferenti, e a mei mi andat meda custa cosa, chi pròpriu si depu nai sa beridadi. Duncas, si torru a arrapiti ca no sciu mai calli arrastu apa a sighiri, ma ddu scoberru impari a bosatrus, in s'interis chi ndi bogu aforas is fueddus. E intzandus, festus chistionendi de sa caresima, e mi parit giustu puru, fadendi su contu ca, chi boleus fai festa sa dì de Pasca Manna, si depeus cuncodrai po beni in totus is coranta-cincuanta diis chi ddoi funt ainnantis: s'esèmpiu chi s'apu fatu sa cida passada est stètiu cussu de unu giogadori chi depit, po fortza, trabballai cun is cumpàngius cosa sua, aintru de sa cida (in cussus ca, furriendi su fueddu de s'italianu, estus a podi tzerriai allenamentus), po si fai agatai prontu su domìnigu, chi est sa dì de sa partida. Pròpriu custa cida m'est torrada in conca sa chistioni, candu apu intèndiu a su telefunu Andrea Contini po ciaciarrai impari a issu e cumprendi cumenti funt andendi is cosas cun sa Santu Marcu, sa scuadra chi ant pesau in Cràbas e chi Contini est sighendi de giai duus annus, a nai sa beridadi. E duncas, cumenti s'apu contau giai, po sa cresia (e po totus cussus chi creint in Deus, in Gesu Cristu e po totus cussus chi creint apitzus de su Papa e de su Vaticanu, e chi podeus tzerriai cristianus-catolicus) su perìodu de sa caresima est cussu innoi si circat de fai penitèntzia e si circat de donai una bella aderetzada a is cosas chi pertocant sa vida cosa nosta, est a nai, puru, po bolli essi crarus, po donai una bella aderetzada a is disìgius cosa nosta (apustis de su perìodu de su Carrasciali, innoi, giai giai, podeus papai e bufai totu su chi boleus, e fai diis e notis de festa chentza nesciuna bregùngia e baddai e baddai fintzas a candu no si scopiat su coru) e a is cosas (de nosu etotu) chi mancai si faint trumentai de prus: po custu, po circai de trabballai apitzus de nosu etotu (e de cussa chi, furriendi is fueddus de s'italianu, estus a podi tzerriai fortza de volontadi) estus a depi sighiri totu una cantidadi manna de digiunus (a su mancu su cenabara), est a nai chi estus a depi circai de fai de mancu de sa petza (torra: a su mancu su cenabara) e de su binu e de sa birra. Seu cunvintu, tra is atras cosas, chi sa fortza de volontadi, diaici mi benit e mi praxit a dda tzerriai, si podit allenai cumenti un allenadori sighit sa truma de giogadoris cosa sua: prus nci trabballas, e prus benis a essi àbbili a no nd'arrui, ddi nau diaici.
Duncas, torraus a Andrea Contini (sinuncas nc'est s'arriscu de si perdi): is de sa Santu Marcu de Crabas, pròpriu custu sabudu passau, ant bintu sa partida, de importu mannu meda, contras a is de su Samugheo, chi funt, in dì de oi, una de is scuadras prus fortis e in saludi de totu sa Lista C de sa Primu Categoria, mancai immoi s'agatint cun undixi puntus in mancu de is chi tenint is de s'Ovodda, chi funt is primus de sa lista (e fadendi su contu chi badda badda nci funt feti atras ses bessidas e, duncas, calincuna cosa cumenti a dexiotu puntus, est facili meda a cumprendi cumenti is de s'Ovodda nd'iant a podi serrai is giogus e is chistionis po s'artziada in su campionau de sa Promotzioni una pariga de cidas ainnantis de sa Pasca Manna). Su prexu de s'allenadori, e si cumprendit beni su motivu, est stètiu mannu meda: candu is giogadoris cosa sua ndi cabant in campu cun gana bella (ddi nau diaici), intzandus arrannescint a si dda gherrai puru contras a is scuadras prus fortis, ma su disprexei (prexeis e disprexeis funt fradis...) nd'arribbat de su fatu ca is de sa Santu Marcu no sèmpiri ant giogau is partidas, me in totus is cidas passadas, cun sa pròpriu gana chi nc'ant postu in s'ùrtima bessida (fadendi su contu chi, apitzus de dexiotu bessidas fatas fintzas a immoi, nd'ant bintu ses, chi funt prus pagu de sa metadi, e nd'ant pèrdiu otu, chi funt, giai giai, sa metadi). «Deu creu — m'at scoviau Andrea Contini — chi sa bìncida chi nd'eus cassau sabudu passau siat stètia meritada; fadendi su contu de totus is ocasionis chi eus tentu po fai su gol e chi funt stètias meda ma meda de prus de is chi ant tentu is de su Samugheo. Nc'est pagu de nai, de su restu: seus stètius prus scidus, prus atentus, arrannèscestus a cassai sa bòcia prima de is aversàrius cosa nosta e, aintru de una partida, est una cosa de importu mannu. Nc'est de nai, puru, chi is de su Samugheo mi funt patus una scuadra toga, forti e in saludi, ma segundu mei funt brintaus in campu chentza tropu gana, poita, chi giogant cumenti sciint, cun sa gana bella chi tenint giai sèmpiri, funt un ossu tostau meda po totus». Is de sa Santu Marcu funt currendi po ndi cassai sa sarvesa, mancai sa rosa, in s'istadi, ndi fessit stètia pesada po curri e po batallai impari a is scuadras prus fortis. Sa chistioni est spinosa meda, e Contini mi dda at imboddiada diaici: «A bortas est cumenti chi s'ammancat sa gana de giogai a bòcia. No sciu pròpriu ita pentzai — at sighiu —, giai giai mi benit de crei ca calincunu de is giogadoris cosa mia, sa noti ainnantis de sa partida si nd'abarrit a reu, est a nai si nd'abarrit in giru, invecias de si crocai e de si dromiri. E mancai, chi no tenis cussu tanti de oras de sonnu, su domìnigu, o comentecasiat, sa dì de sa partida, intzandus iast a podi trumentai prus de su tanti po curri avatu de sa bòcia e, pruschetotu, de is aversàrius. Est cussu chi megu a mi timi, a su mancu». E cun custus fueddus, mi benit a beni meda (mi benit facili, a ddu nai mellus) a m'acapiai cun is sentidus de sa caresima e cun cussu chi s'apu arremonau, si ddu arregodais de seguru, in s'artìculu chi nd'est bessiu sa cida passada: chi bolis essi unu bravu cristianu-catolicu iast a depi ponni a menti a totus is regulas e is leis chi sa cresia ponit; chi bolis sighiri e bivi sa caresima cumenti Deus cumandat (fait pròpriu a ddu nai...), depis fai su contu de depi fai unu pagheddeddu de trumentu, de sacrìficius, cumenti cussus chi nd'arribbant de no papai petza, o de no bufai nè binu e nè birras, e mancai, de no fai festas e de si nd'abarrai assèbiaus po unu mesiteddu e mesu. Po sighiri sa caresima, duncas, serbint su pròpriu tanti de sacrìficius (mi praxit a dda biri diaici, a su mancu) chi unu giogadori depit fai po calincuna cosa cumenti a noi-dexi mesis (su tanti de tempus de su campionau, est craru): chi no fais sa dieta (est a nai chi no papas cumenti iast a depi), chi no t'arreposas su tanti chi ti serbit po essi scidu in campu, no podis pretendi de agiudai sa scuadra cosa tua a binci is partidas, antzis, benis a essi unu pesu o, a ddu nai mellus, un arrori mannu. Duncas, sigu cun custu arrastu, e bieus chi nci dda fatzu a mi fai cumprendi torra: una de is cosas de importu prus mannu po su trabballu chi ndi pesaus (chi nd'estus a depi pesai, a ddu nai mellus) in totu su perìodu de sa caresima funt is  batallas contras a is fìtzius: de su restu totus teneus fìtzius e fìtzieddus (e in su contu mi nci pongiu deu puru, est craru, e nc'iat a mancai puru) de cumbati (sèmpiri chi boleus); e chi mancai no podeus pretendi de essi perfetus po totu s'annu (ca arrui me is fìtzius, a bortas, est una cosa chi si parit bona poita si donat prexu e si fait prexei, e est una cosa chi podit capitai puru, po s'amori de Deus...), e de su restu nc'est sèmpiri su Carrasciali po fai is macus e sighiri totus is fìtzieddus (cumenti ddus tzerriada sa bon'anima de mamma mia) chi s'apoderaus aintru de su coru, de sa conca e, mescamente, de sa brenti. Ma a su mancu in su perìodu de sa caresima, fia narendi, estus a depi circai (a su mancu circai...su de nc'arrannesci est totu un'antra pariga de manigas, mi benit de nai) de andai deretus, est a nai chentza nd'arrui. Est berus puru ca, candu nd'arruis aintru de unu stampu, sighendi mancai unu fìtziu, imparas a connosci cumenti ses fatu, calli funt is cosas chi ti faint bessiri aforas de conca, cussas chi ti faint bessiri macu, calli funt is cosas chi ti faint dannu, is cosas chi ti faint arrannegai; chi no nd'arruis, chi no sbàllias, mancai no ti nd'as a acatai mai de una cosa trota chi pertocat tui etotu. De su restu, is allenadoris chi intendu dònnia dònnia cida po is ciaciarradas (e po arraxonai, impari, de is partidas) mi ddu arrepitint fatu fatu: arrannèscis a imparai prus cosas de una partida pèrdia, de cussas chi iast a podi imparai de dexi partidas bintas; est a nai ca, candu perdis, mancai, ti nc'acatas de una cosa chi no andat beni, e duncas, una borta chi benis a ddu sciri, depis feti (feti po modu de nai...) trabballai po dda aderetzai, po circai de no dda sbàlliai prus. Sigu cun s'esèmpiu: nci funt scuadras chi, mancai, ndi piscant, ndi buscant una surra manna de gol apustis de is tirus de sa bandieredda, o apustis de is tirus de frimu; duncas, chi un allenadori si nd'acatat de custa cosa (e chi est un allenadori bravu, podeis abarrai segurus chi si nd'acatat acoitu) nc'est de crei, mi parit craru, chi me is allenamentus chi ndi pesat aintru de sa cida, at a trabballai, meda ma meda, apitzus de custa chistioni, e duncas, at a circai de fai trabballai is giogadoris cosa sua circhendi (e isperendi) de mellorai sa situatzioni; est unu trabballu chi, a bortas, pigat tempus meda, e serbit passièntzia e gana de si ponni.
Torraus, mancai (chi no si benit su dabori de conca a abarrai totu sarta sarta de una lega a s'atra), a sa caresima, e fadeus finta chi unu si nd'acatit de essi (fintzas tropu) gulosu: in su perìodu de su Carrasciali, mancai, custu no est unu dannu mannu, ca tanti tzipulas e parafritus e drucis de dònnia callidadi gei ndi sforrant in cantidadi manna e si ndi podeus prandi chentza bregùngias, ma mancai, chi unu circat de fai unu pagheddu de dieta, iat a podi tenni calincu strobbu in prus a nc'arrannesci. Duncas est pròpriu a custu puntu de sa storia chi estus a depi fai cumenti chi festus s'allenadori cosa nosta etotu, e duncas, circai de mellorai s'atentzioni, sa fortza de volontadi, sa abbilidadi, sa capacitadi, mancai, de nai ca no a una cosa chi si praxit de amachiai. Creu chi siat unu de is giogus (chi poi giogu no est, ma est toga, puru, custa cosa de ddu pigai a trassa de unu giogu...) prus togus chi si potzant fai apitzus de nosu etotu, unu gioghiteddu chi, tra is atras cosas, no si costat nemmancu unu arriabi. Ses gulosu? Andat beni, e intzandus peròu prova, a su mancu e feti po coranta-corantacincu diis, a fai de mancu de is drucis. Nc'arrannescis? Cantu trumentu fais? Fumas cumenti unu turcu? (cumenti si narat) E intzandus prova, po duus mesis, a abarrai chentza sigaretas. Ti praxit a bufai binu dònnia dònnia dì? No nc'est nudda de mali, ma as mai provau a ndi fai de mancu po calincuna cida de sighiu? Chi si nci ghetais in custa faina (deu seu una pariga de annus chi nci seu provendi, a nai sa beridadi), si ndi podeis acatai a solus de cantu benit a essi trabballosa sa chistioni, de cantu trumentu si potzat fai a abarrai chentza fai (o papai, o bufai) una cosa chi, mancai, seus costumaus a fai dònnia dònnia dì, chentza, mancai, de nci pentzai nemmancu po unu segundu. Unu bellu pagheddu de tempus fait, ia lìgiu unu lìbbru togu meda, scritu de Aleandro Jodorosky, e chi si tzerriat, furriendi su titulu de s'italianu, est craru, "Is Vangelus po ndi sanai"; tra is atras cosas, Jodorosky chistionat de un esercìtziu, de importu mannu meda po sa vida cosa nosta, chi est cussu de si ndi bogai is cosas chi si praxint de prus: no feti po su papai, ma po su chi pertocat su chi fadeus po si spàssiai, po si spreviai, e po bivi. M'est abarrada in conca sa cosa (tanti ca ndi seu chistionendi innoi puru) e si depu cunfessai (chi potzu manigiai custu fueddu) chi est unu de is giogus ca mi praxit a fai de prus, e est po custu chi, dònnia dònnia annu, abertu su perìodu de sa caresima po trabballai apitzus de mei etotu, ma circhendi de no ndi fai un arrori prus de su chi serbit e, mescamente, circhendi de mi nd'arregodai ca, apustis de sa caresima, nd'arribbat totu su druci de sa festa de Pasca Manna e totu su druci de su beranu puru.
Acapiada a sa chistioni de is fìtzius, est craru, ddoi est cussa acapiada a is tentatzionis, ddas podeus tzerriai diaici e, sèmpiri chi seis de acòrdiu, estus a podi sighiri puru a ammesturai is fainas de sa bòcia cun cussas chi pertocant sa vida nosta de dònnia dì, chi est una de is cosas chi mi praxint fintzas a m'amachiai a fai. In conca, fatu fatu, mi benint totus is cosas chi mi contant po is ciaciarradas is allenadoris e is giogadoris, e duncas, si cotzu sa chistioni diaici: iat a essi bellu, po una scuadra de bòcia, a bìnci totus is partidas, chentza nemmancu ndi perdi una (una cosa chi in totu su mundu de is diletantis de sa Sardìnnia, a su mancu fintzas a immoi, est capitendi feti a is de s'Uda, chi currint in sa Lista B de sa Segunda Categoria, e immoi tocat feti abertai po biri chi, me is ses bessidas chi ammancant a sa fini, nc'ant a arrannesci a abarrai chenza nemmancu una lagrima o unu disprexei, ddi nau diaici), cumenti iat a essi bellu, po unu cristianu (e su fueddu, mi parit, cratzat beni meda) a fai totus is cosas deretas, chentza nemmancu unu sbàlliu, chentza nemmancu unu pecau, cun s'anima lìmpia lìmpia cumenti cussa de is santus. Duncas, sigu a ndi pesai s'esèmpiu: podeis abarrai segurus ca is averàrius (torraus a su mundu de sa bòcia) ant a circai de si fai su gol, puntendi a is difetus chi sa scuadra cosa de bosatrus, mancai, ammostat o tenit; chi teneis unu difensori mesu tzopu, o chi abarrat unu pagheddeddu indromiscau, nc'est de crei ca is dannus prus mannus nd'ant a proi pròpriu in cussa zona de su campu. Torrendi a sa caresima, chi decideis, po fai un esèmpiu, est craru, de smiti de papai drucis po una pariga de cidas de sighius, podeis abarrai segurus chi eis a apubai (mancu a ddu fai aposta, cumenti si narat) una biga manna de cussas chi, in italianu, tzerriaus "pasticcerie", e chi no funt atru chi is butegas innoi bendint drucis (is cosas bellas, cumenti ddas tzerriada sa bon'anima de sa tzia de mamma mia) cun totus is vetrinas cuncdradas cun dònnia beni de Deus, ddi nau diaici; e sa cosa prus dificili de fai, gei ddu scieis mellus de mei, ndi seu seguru, est cussa de sighiri a camminai deretus, chentza nd'arrui in sa tentatzioni, pròpriu de custu seus chistionendi, de nci brintai aintru de sa butega e si satzai in maba manera (diaici m'est bessiu de nai...). Deu creu chi siat pròpriu aranti a custas provas, mancai siant piticheddas meda e de pagu contu, chi si cumprendit cantu seus fortis o, a ddu nai mellus, cantu est forti sa volontadi cosa nosta, e mi ndi rendu contu a solu (deu su primu de sa lista, de su restu) chi a bortas nd'arrueus po tontesas, chi est pròpriu su chi mi contant is allenadoris e is giogadoris candu si nd'arregodant, impari a mei, de is partidas chi mancai ant pèrdiu: chini sbàlliat prus pagu, a sa fini, est cussu chi bincit; custu est cussu chi ballit e chi sucedit in su mundu de sa bòcia, ma ballit in sa vida de dònnia dì puru. Diaderus, is allenadoris no faint atru ca mi contai de totus is dannus, is arroris (e is erroris) chi is giogadoris faint in campu, e pròpriu de cussus arroris e erroris chi tocat a torrai a partiri de sa cida avatu; sa letzioni de importu prus mannu chi mi allogu e mi pòngiu in buciaca est ca "tocat a no si fai pigai de su disisperu candu nd'arruis o candu sbàllias", e diaderus, custus fueddus, in sa conca mia e in sa vida mia, ballint prus de s'oru, poita, cumenti fortzis s'apu giai contau, est de candu seu unu pipieddu piticu meda chi mi fatzu pigai allestru, acoitu, de su disisperu.
E duncas, serru cun totus custus stròllichiminis, narendusì ca, in sa vida cosa nosta de dònnia dì, ma ballit puru in su sport e mescamente in su giogu de su càlciu, seus innoi po mellorai: potzu cumprendi beni, de su chi mi contant, totu su prexu chi ndi tenint is allenadoris candu bint ca is piciocus chi sighint, mancai, nc'arrannescint a no nd'arrui sèmpiri in su pròpriu stampu po duas bortas de sighiu (chi est una frasi chi mi praxit meda meda...), est a nai, su prexu prus mannu est a biri unu piciocheddu chi arrannescit a benni a essi prus forti, partendi, pròpriu, de is sbàllius chi mancai fadiat fatu fatu e chi no fait prus. In sa vida est sa pròpriu cosa, mi parit de podi nai: 'ta prexu mannu si nd'arribbat apitzus, candu si nd'acataus chi seus arrannèscius, mancai, a no fai cussa tontesa chi si capitat de fai dònnia dònnia dì e chi mancai, si fait sunfriri meda; 'ta cosa bella candu, mancai feti po coranta-cincuanta diis (torrendi a sa caresima), incumentzaus a nc'arrannesci a nai ca "no" a cussa cosa chi, fintzas a sa dì ainnantis, si fadiat bessiri aforas de conca; 'ta cosa bella, mancai, candu arrannèsceus, po una borta, a nai sa beridadi (a is atrus e a nosu etotu, puru) e no una surra de fabas; 'ta cosa bella chi benit a essi candu, mancai, arrannèsceus a si cumportai de cristianus e no de cais (o, peus, a trassa de procus). De seguru, po andai ainnantis e po mellorai, serbit tempus e passièntzia, ca is cosas no si podint pesai de una dì a s'atra; custa, tra is atras cosas, est cussu chi m'arrepitint fatu fatu is allenadoris, ca tenint bisòngiu de tempus po trabballai, e depint essi is dirigentis, po primus, a no perdi sa passièntzia candu, mancai, is cosas no andant beni cumenti bisànt. E cun custu, deu creu chi po oi puru (mellus: po s'artìculi de custa cida) podeus serrai cun is stròllichiminis, e si domandu scusa, giai de immoi, chi s'apu arròsciu prus de su tanti o s'apu furau tropu tempus.

Po mi fai perdonai de bosatrus, immoi si nci ghetaus (a fundu 'e suus, cumenti si narat innoi in Bidd'e Sorris) a castiai cumenti funt andendi is cosas me is campionaus chi sigheus, ma ainnantis de fai su chi s'apu apena promìtiu (si ddu apu giai nau e si ddu torru a arrapiti immoi puru: no sciu mai calli arrastu ant a pigai is artìculus chi ndi pesu in sardu, ca mancai bollu chistionai de una cosa ma in conca mi nd'arribbat acoitu un'antra...), si ia a bolli chistionai de una cosa bella e toga meda chi nd'aproillat de is de Ilbono, una bidda chi s'agat in Ollastra e chi contat calincuna cosa cumenti a duamilla cristianus; sa scuadra de sa bidda, duncas, currit in su campionau de sa Segunda Categoria, e in dì de oi s'agatat a metadi de sa lista, a su de otu postus po essi prus pretzisus (seus chistionendi de sa Lista A), cun bintotu puntus pesaus in binti bessidas, e chi ndi funt arribbaus gràtzias a otu partidas bintas e cuatru partidas chi si funt serradas cun su resultau de paridadi. Duncas, tocat a nai acoitu chi is biancu-birdis (custus funt is caboris de s'assòtziu e, duncas, de sa camisedda chi si ponint is giogadoris po ndi cabai in campu) s'agatant a binti puntus de su primu postu e, duncas, de is de su Setimu de Santu Perdu, chi funt is primus de sa classi, cun corantotu puntus fatus, e funt a sexi puntus de su segundu postu puru, chi est ocupau (ddi nau diaici, isperendi chi si cumprendat su chi bollu nai e, mescamente, isperendi chi su fueddu no s'arresciat...) de is de su Santu Idu. A nai sa beridadi, is de s'Ilbono, a su mancu in dì de oi, tenint calincuna cosa cumenti a ses scuadras a is pabas, e custu bolit nai, duncas, chi no funt (no iant a depi, a su mancu, po ddu nai mellus) arrischendi de ndi cabai in sa de Tres Categorias; duncas, is de s'Ilbono funt fadendi una stagioni abbastante bona, ma cumenti si podeis immaginai, su spàssiu e is satisfatzionis chi ndi funt arregollendi no funt medas, e duncas, cumenti si narat, tocat a s'acuntentai. E pròpriu de custu si bollu chistionai: difatis, me is cidas passadas, is biancus-birdis ant fatu festa manna po sa carriera (dda podeus tzerriai diaici, chentza bregùngias) de Edoardu Mameli, chi est stètiu bonu (bravu e forti) a ndi cassai calincuna cosa cumenti a duuscentus gol (a ddu nai e a ddu scriri est facili, ma est a a ddus fai chi est prus trabballosu, de seguru), fatus totus, est craru, cun sa camisedda de s'Ilbono. Arrannèsceis a s'immaginai, duncas, de totu sa gana chi nci bolit? Arrennesceus a si ndi rendi contu de totus is sacrìficius chi unu cristianu depit fai, fadendi su contu, mescamente, chi seus chistionendi de giogadoris diletantis (po furriai su fueddu de s'italianu), est a nai, duncas, de giogadoris chi cabant in campu e currint avatu a sa bòcia no po su dinai ma feti po su spàssiu, po si spreviai unu pagheddu apustis de su trabballu. Deu arrannèsciu beni, a su mancu diaici mi parit, a cumprendi cantu depit essi tostada sa faina: custa cida, po si fai un esèmpiu e circai de si fai cumprendi su chi bollu nai, nd'apu pesau una ciaciarrada cun Patrick Ferreira, chi est unu giogadori de trintaseti annus (po si fai a cumprendi de cantu tempus est gioghendi a bòcia...) chi est nàsciu in Brasili e, in dì de oi, giogat impari a is de su Coghinas: duncas, si seus intèndius lunis, a su telefunu, ca fiant giai is seti de su merì, e issu (cumenti capitat a medas, de su restu) fiat torrau a domu, apustis de su trabballu, feti de una pariga de minudus (est issu chi mi ddu at contau, ainnantis de si ponni a chistionai de bòcias e de resultaus); e duncas, ddu sciu beni cumenti andant is cosas: stacas cun su trabballu, candu ses stracu e fadiau a tipu burricu (diaici si narat in Bidd'e Sorris, a su mancu), e invecias de ti nd'abarrai bellu ca crocau in su divanu (chi no acoitu in su letu etotu...), ti cambias (est a nai, mellus: ti ndi bogas is bistiris de su trabballu e ti ponis is cratzoneddus crutzus e sa camisedda) e andas a curri impari a is cumpàngius cosa tua) po cuncodrai sa partida de su domìnigu avatu, mancai nci siat frius, mancai su tempus siat lègiu, mancai proi proi; medas de custus giogadoris andant a is allenamentus mancai tengiant sa callentura, o totu tzopidi tzopidi puru (cumenti si narat); est pròpriu su sentidu, sa gana bella chi nci ponint, s'amori po su giogu, po sa scuadra cosa insoru, po su chi faint, duncas, chi mi donat sa letzioni prus manna e chi mi fait a cumprendi cantu afrodhiu nci siat (e nci bollat) po sighiri unu sport o, ballit aguali, una faina. Seus abituaus a pentzai ca sa genti si movit (est a nai: movit su culu, e scusaimì po su fueddu unu pagheddu trotu e malu...) feti po su dinai, e invecias est pròpriu de su mundu de is diletantis (nosu sigheus su mundu de is diletantis de sa Sardìnnia, ma est facili a crei chi siat diaici in totus is atrus logu de s'Italia puru) chi nd'arribbant is esèmpius prus bellus, prus togus e prus crarus apitzus de su chi estus a podi tzerriai, cun unu fueddu: passioni. E duncas, no podeus fai atru ca fai is augùrius, is cumplimentus (cumenti ddus tzerriaus) a Edoardu Mameli, po su chi est arrannèsciu a ndi pesai in totus custus annus. Nc'aciùngiu custu puru, immoi chi nci seu: chi seis costumaus a sighiri is fainas e is contus (e is storias) de is grandus campionis de sa Sèrie A, eis a sciri beni ca est su dinai ca, a sa fini, cumandat totu e tenit, ddi naraus diaici, s'ùrtimu fueddu apitzus de totu: sucèdit fatu fatu meda, duncas, ca unu giogadori oi gioghit po una scuadra, po un'assòtziu, e sa dì avatu, mancai, s'agatit a giogai impari a sa scuadra de is aversàrius (mancai pròpriu impari a cussus chi, fintzas a sa dì ainnantis, odiàt e no podiat nemmancu biri pintaus, cumenti si narat), cun bona paxi (diaici si narat...) de totus is tifosus chi, parit una brulla ma est pròpriu su chi sucèdit, una dì s'agatant a fai su tifu e a si prexai po unu giogadori e sa dì avatu ddu iant a bolli pigai a bussinadas e a spudus. Pròpriu po custu, faint ispantu is novas chi pertocant cussus giogadoris chi po una fida intera (est a nai, mellus, po una carriera intera) giogant sèmpiri cun sa pròpriu scuadra. Po serrai sa chistioni, pròpriu sa dì innoi Eduardu Mameli at fatu sa festa po is duuscentus gol, est arrannèsciu a ndi pesai cussu chi in italianu si tzerriat "doppietta", est a nai, est craru, duus gol in sa pròpriu partida; e duncas no podeus fai atru chi ddi augurai chi potzat sighiri diaici, fintzas a arribbai a cuatrucentus gol fatus.

Duncas, s'apu promìtiu chi ia apessi chistionau (puru) de cumenti funt andendi is cosas me is campionaus chi sigheus cun su Diàriu Sportivu, e (fiat ora puru, s'at a megai calincunu de bosatrus) immoi nci seus: parteus andendi a castiai cumenti funt cuncodradas is cosas po is giogus de s'Ecellenza: is tattaresus de su Latte Dolce, a sa fini, nci dda ant fata a cassai a su primu postu is de su Budoni, cun is duas scuadras chi tenint calincuna cosa cumenti a sessantanoi puntus, e si dda ant a giogai fintzas a s'ùrtimu segundu (custu est su sentidu de totus is chi funt sighendi sa batalla manna tra is duas scuadras, a su mancu), cun sa bìncida de su campionau chi est, e abarrat, apicada a unu fiu, cumenti si narat. In s'ùrtima bessida (seus chistionendi, est craru, de is partidas chi si funt giogadas domìnigu passau, est a nai su cincu de su mesi de martzu) is de su Budoni funt abarraus a buca asciuta (est a nai chentza fai nemmancu unu gol) in sa partida, dilicada meda, chi ant giogau in domu de is de sa Monteponi de Bidd'e Cresia: sa isfida s'est serrada cun su resultau de zeru a zeru (est sa de tres bortas, in custa stagioni, chi is de su Budoni ndi cassant feti unu puntixeddu); is de su Latte Dolce, invecias, funt arrannèscius a binci in domu de is de s'Arbus, cun su resultau, bellu e tundu tundu, de cuatru a unu. Immoi, custu fini de cida, po sa de catodixi giorronadas de sa torrada, is de su Budoni si dda ant a depi biri contras a un aversàriu bellu tostau, cumenti funt is de su Santu Tiadoru – Poltu Ridundu, chi s'agatant, tra is atras cosas, a su de tres postus in sa lista, ma tenint calincuna cosa cumenti a catodixi puntus in mancu de is chi tenint is de su Latte Dolce e de su Budoni, e parit una cosa meda, ma meda dificili (e su poita si cumprendit beni...) ca potzant torrai a curri po su primu postu. Sa partida de s'andada, si ddu bollu arregodai si fiat serrada cun sa bincida, pròpriu, de is de su Santu Tiadoru, cun sun resultau de unu a zeru. Is tattaresus invecias ant a depi arriciri is campidanesus de sa Kosmoto de Muristeni, chi tenint calincuna cosa cumenti a coranta puntus in mancu de is chi tenint is primus de sa classi (e no funt pagus de seguru), ma in su mundu de sa bòcia no podis mai sciri cumenti ant a andai a acabbai is cosas (e su bellu est pròpriu custu); in sa partida de s'andada, is piciocus de s'assòtziu de su presidenti Marcu Carboni nd'iant arregotu una bella surra, in domu cosa insoru etotu, cun sa isfida chi si fiat serrada cun su resultau de cincu a duus po is allenus.
Custu, duncas, (ddu torru a arrapiti ca, mancai, cun totus custus fueddus, calincunu s'est pèrdiu), po su chi pertocat sa cursa a su primu postu in su campionau de s'Ecellenza.

Po su chi pertocat is tres listas de sa Promotzioni, in cussa A, invecias, is de su Crabonaxa tenint calincuna cosa cumenti a doxi puntus in prus de is chi nd'ant pesau, fintzas a oi, est craru, is de su Castiadas (duncas, a fai mellus is contus: cincuantunu contras a trintanoi), e candu mancant feti ses bessidas po serrai is giogus (cun dexiotu puntus, ancora badda badda, in totu) podeus nai (isperendi de no portai maba sorti a nesciunu) ca is piciocus de Antoniu Prastaro (chi est s'allenadori de su Crabonaxa) funt feti contendi is diis chi mancant po torrai a nd'artziai in Ecellenza, e podeus crei puru ca, sèmpiri chi is cosas depessint sighiri diaici, nd'iant a podi pesai sa festa giai su domìnigu ainnantis de sa Pasca Manna.
De su restu, in s'ùrtima bessida (cussa de domìnigu passau, est craru) is de su Crabonaxa ant bintu sa partida contras a is casteddaius de su La Palma cun su resultau (tundu tundu est a nai pagu) de otu a zeru: castiendi is numerus, fintzas a oi nd'ant pesau calincuna cosa cumenti a sessantacuatru gol (chi funt giai giai su dòpiu, po si fai cumprendi mellus de su chi seus chistionendi, de is chi tenint fatus is de su Castiadas) e nd'ant ingotu feti noi (e custu bollit nai, tra is atras cosas, chi tenint s'atacu prus forti e sa difesa prus tostadas tra totus is scuadras chi currint in sa Lista A). Immoi, in sa bessida chi nc'at a essi po custa cida, is de su Crabonaxa ant a andai a giogai in domu de is su Cus de Casteddu, cun sa partida de s'andada chi si fiat serrada cun su resultau de duus a duus. Sabudu invècias, ant a cabai in campu totus is scuadras de sa Lista C, cun is de su Tèmpiu chi s'agatant, in dì de oi est craru, a su primu postu de sa lista, cun ses puntus in prus de is chi tenint is de s'Usinese: nc'est de nai, puru, chi is arrubius-brau sighius de mister Gianmariu Rassu, in custas ùrtimas cidas funt perdendi corpus (cumenti si narat) e pruschetotu, funt perdendi puntus: apustis de essi serrau cun su resultau in paridadi sa partida contras a su Sannori, nci funt arrutus in domu de su Coghinas (chi, tra is atras cosas, eus arremonau ainnantis), cun su resultau de duus a unu po is meris de domu. E immoi, pròpriu custu sabudu, nc'at a essi cussa chi iat a podi essi sa batalla de importu prus mannu de totu s'annu, cun is de s'Usinese chi ant a depi arriciri, in domu cosa insoru, pròpriu is de su Tèmpiu: sa partida de s'andada si fiat serrada cun su resultau de cincu a unu po is caboniscus, e nc'est de crei ca, chi depessint torrai a binci is ominis sighius de Cantara, iant a bobai ancora prus in artu in sa lista, cun noi puntus in prus, e diaici is giogus po su primu postu iant a benni a essi giai giai serraus. Ma de cumenti ant a andai is cosas in custu fini de cida nd'eus a chistionai, mellus, sèmpiri chi Deus bollit (cumenti si narat in bixianu), me in s'artìculu chi at a bessiri giòbia chi at a benni.
 

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2022-2023. LR 22/2018

In questo articolo
Argomenti:
Stagione:
2022/2023