Salta al contenuto principale
villamassargia esultanza

Sa vida est unu giogu e is giogus agiudant a bivi mellus

E duncas, cumenti eis a podi biri e cumprendi a solus, seu innoi po scriri e po ndi pesai su primu artìculu de s'annu nou, est a nai de su duamilla e bintitres: po primu cosa, no potzu fai atru ca si fai is augùrius e, de su restu, in custas ùrtimas cidas de festas, giai giai no eus fatu atru ca papai, bufai e cicai de isperai totu su bonu, est a nai sircias e sircias (ddi nau diaici, chi mi ddu permiteis) de sorti bona, is unus po is atrus. No potzu sciri cumenti si funt andadas is cosas me is doxi mesis chi si seus lassaus a is pabas de calincuna cosa cumenti a cuatru-cincu diis; po su chi mi pertocat, no timu a chistionai de su duamilla e bintiduus cumenti de s'annu prus tostau, marigosu e totu ghetau a pari de totu sa fida mia, e potzu feti essi prexau chi s'iat a is pabas; immoi nc'est feti de si arramangai is maigas e fai totu su chi serbit po circai de cuncodrai, in sa manera mellus chi podeus, s'annu nou. Mi benit de si domandai: seis prontus? De su restu, sa vida est una faina de importu mannu meda (ddu eus cumprendiu beni) e no podeus mai sciri chi si tochint, chi si ndi arribbint prexus e diis drucis o trumentus e oras marigosas; s'unica cosa chi diaderus podeus fai est cussa de si fai aturai prontus, cun unu bellu tanti de allirghia in su coru e cun is bideas giustas in conca. Sa prima nova chi si potzu donai acoitu, pertocat pròpriu is artìculus chi ndi pesu in su sardu chi si fueddat in su Campidanu de Mesu e duncas innoi in Bidd'è Sorris, chi est su logu innoi seu nasciu e pasciu (cumenti si narat): e duncas po cust'annu puru eus agatau un acapaiu cun is de sa Regioni Sardìnnia e, duncas, po cust'annu puru (de calincuna cosa cumenti a cincu-ses annus, a nai sa beridadi) podeis abarrai segurus ca dònnia giòbia at a bessiri aforas, in su giassu de is amigus de su Diàriu Sportivu, un artìculu in limba (cumenti si narat) innoi eis aciapai unu bellu scantu de novas chi nd'arribbant, cumenti a sèmpiri (e de su restu scieis de ita seu chistionendi, chi eis lìgiu a su mancu un artìculu de is chi apu scritu in totus custus annus), de su mundu de sa bòcia de is diletantis sardus, chi est sa faina de importu prus mannu po su giassu cosa nosta e, est a nai, mellus, su pani chi sforraus, callenti callenti, dònnia dì de s'annu, chentza ndi sartai nemmancu una. A nai sa beridadi (e sa nova est pròpriu custa) cust'annu apa a tenni su dòpiu de su logu (e duncas, chi cumprendeis su chi si bollu nai, su dòpiu de su tempus puru, e de is fueddus) de su chi tenia me in totus is annus passaus e duncas s'artìculu at a bessiri unu pagheddeddu prus longu (e cundiu, ddi nau diaici); isperu chi si potzat fai prexei.
Si nau acoitu custu puru: m'iat a praxi ca s'artìculu chi ndi pesu in limba sarda e ca at a bessiri dònnia, dònnia giòbia a megama potzat essi unu pagheddeddu diferènti de is chi ndi pesu e ndi pesaus (impari a totus is atrus giornalistas chi trabballant impari a mei, est craru) in italianu: po is artìculus in sardu, duncas, si ddu nau acoitu, ma de su restu scieis cumenti andant is cosas, m'iat a praxi a nci stichiri puru unu bellu pagheddeddu de contus e de contixeddus (diaici apu incumentzau a ddus tzerriai, cun su tempus) chi mancai no pertocant su giogu de su càlciu ma chi, mancai, si podint agiudai a manigiai atrus fueddus (a chistionai de bòcias, de partidas e de resultaus, du cumprendeis a solus bosatrus puru, arriscaus de abarrai arrescius sèmpiri me in cusssa bintina de fueddus) de importu mannu e, mescamente, si podint agiudai a ammanniai su numeru de is personas chi si sighint, chi est una cosa chi si fait prexei, est craru, e chi mancai no funt acapiadas aici a strintu cun is novas de su mundu de is giogadoris diletantis e de is allenadoris e, duncas, de is assòtzius de bòcia. Su chi apa a circai de fai, a su mancu custa esti sa bidea chi tengiu badda badda in conca in dì de oi, at a essi cussu de partiri de unu dìciu, o de unu contixeddu, po circai de arrexonai impari apitzus de is cosas de sa vida, circhendi de cracullai puru totus is nobas de importu prus mannu chi ndi bessint a pillu dònnia cida e chi pertocant atras chistionis puru, e no feti su sport o su càlciu; de su restu, chi si boleis prandi cun is novas chi nd'arribbant de su mundu de sa bòcia de is diletantis in Sardìnnia nosus de su Diàriu Sportivu seus sèmpiri obertus, ma po s'artìculu de su giòbia mi iat a praxi chi potzat essi unu ispantu, una novidadi sèmpiri diferenti, dònnia dònnia cida, ballit po bosatrus chi lìgeis ma ballit mescamente po mei puru, chi ddas scriu. M'iat a praxi, puru, circai de fai unu trabballu prus togu cun is cosas chi mi contant is allenadoris e is giogadoris chi intendu a su telefunu dònnia dònnia cida po is ciaciarradas: iat a essi bellu (a su mancu po mei, est craru, e isperu chi potzat essi una cosa bona, chi eis arrannesci a gradessi bosatrus puru) circai de arrexonai apitzus a su chi mi narant de is partidas e de is resultaus, cumenti chi potzant essi letziònis chi ballint po sa vida de dònnia dì, e ballit po totus; po si fai cumprendi mellus su chi seu circhendi de si nai: m'iat a praxi chi, mancai, is fueddus chi un allenadori manigiat po chistionai de una partida (binta o pèrdia cambiat pagu po su discùrsu cosa nosta) potzant serbiri de agiudu (cumenti unu foghiteddu allutu po si callentai candu teneus frius, custa est sa bidea chi tengiu in conca, a su mancu, e isperu chi no si strobbit tropu) po totus cussas personas chi, mancai, po unu motivu o po un antru, no funt annadendi in acuas bonas. Sa pròpriu cosa ballit po totu su chi mi contant is personas chi mancai atobiu in sa vida de dònnia dì, partendi de sa piciocca chi mi bendit su pani e mi prenit de scancerius, dònnia dònnia mengianu, fintzas a arribbai a totus is beciteddus e is beciteddas chi atobiu in sa bia in s'interis chi mi fatzu sa passilladedda, cumenti seu costumau dònnia dònnia dì chi Deus m'arregalat, candu est po scurigai (e duncas, candu su sobi est cabendu a is pabas de is montis de Biddaxidru): apa a pigai s'artìculu in sardu de su giòbia cumenti chi fessit unu giogu, e duncas m'apa a spàssiai (sa bidea est custa, a su mancu, eus a biri, de su restu, cumenti ant a andai is cosas) a murigai totus is pentzamentus chi tengiu, badda badda, in conca: is fueddus de sa panetera, duncas, s'ant acapiai, po si ndi arremonai unu, cun is fueddus de Gianmario Rassu (po is chi no ddu scint, seus chistionendi de s'allenadori de is de s'Usinese de Usini) e su spàssiu at a essi pròpriu custu amesturai is cosas. Boleis chi si fatzu un esèmpiu? E duncas, andat diaici: pròpriu custu mengianu sa panetera m'at nau ca, a su mancu segundu issa (e candu chistionat diaici est sabia meda, cumenti si narat), sa cosa de importu prus mannu in sa vida est arrannesci a oberri is ogus, dònnia dònnia dì, e duncas essi bonus e tenni sa gana (bella, ispereus) de bivi, de cumbati e de arriciri su druci chi dònnia segundu e dònnia minudu tenint in su coru, ddi nau diaici; s'ispantu prus mannu de sa vida cosa nosta est pròpriu cussu de arrannesci a si strantaxai, dònnia dònnia mengianu, isperendi de no tenni tropus strobbus, tropus trumentus in conca e chenza tenni daboris o ossus segaus; chi nc'est sa saludi, teneus sa fortuna prus manna, e su restu nd'arribat acoitu; po custu (est una cosa chi no m'apa arròsci mai de arrapiti) is gràtzias chi torraus a su Cielu, dònnia dònnia dì, feti po essi ancora in peis in custu mundu, no funt mai diaici medas, àntzis, iat a depi essi unu de is cosas de importu prus mannu de fai. Candu nc'est sa saludi, de su restu, nc'est totu, narat su diciu e narant is ajajus e is ajajas cosa nosta, e cumenti fadeus a no essi de acordiu? In su mundu de su càlciu, aici incumentzaus a atacai puru cun is chistionis chi si pertocant de acanta, funtzionat aguali: po binci unu campionau (cumenti po ndi cassai sa sarvesa, est craru, is cosas no cambiant) no bastat a tenni sa rosa prus forti de totus is atras (est a nai: sa rosa pesada cun is giogadoris prus fortis), no bastat a spendi una barca de dinai (cumenti si narat) po comperai is atacantis chi faint prus gol, no bastat nemmancu a sudai e sudai po tres o cuatru bortas in una cida, po is allenamentus, ma a sa fini tocat a tenni bona sorti e isperai chi nesciunu, tra is giogadoris chi sighis, si strupit e si ingollat. Custu ballit, mescamente, chi is scuadras aversarias funt fortis cantu sa tua: intzandus podis abarrai seguru de su fatu chi sa bincida de su campionau at a abarrai apicada a unu fiu, cumenti si narat, fintzas a s'ùrtimu segundu de giogu. Duncas, po un allenadori, sa cosa de importu prus mannu, sa primu cosa de cracullai, est sa saludi de sa truma. Est cussu chi m'at contau, tra is atrus, Gianmario Rassu, chi de cust'annu trabballat impari a is de s'Usinese de Usini (cumenti s'apu giai arremonau, de su restu), apustis de una bella pariga de annus passaus in sa panchina de is de su Thiesi; is de s'Usinese ant a torrai a incumentzai a curri po is giogus de su campionau pròpriu custu domìnigu chi nd'at arribbai tra una pariga de diis, est a nai su de s'otu de su mesi de Gennàrgiu, cun sa partida in domu de is tataresus de sa Lanteri; is arrubius-brau (a castiai is numerus nci poneus pagu meda, de su restu), s'agatant in dì de oi cun binticincu puntus in buciaca, a su segundu postu de sa lista, a is pabas de is de su Tèmpiu (chi funt is meris, cumenti si narat, e castiant totus is atrus de s'artu de su primu postu), impari a una truma de scuadras (seus chistionendi de is de su Istintinu e de is de su de Bonorva), cun duus puntixeddus in prus de is chi tenint is de sa Macomerese de Macumère, chi sighint, a solus a solus, a su de tres postus in sa lista. Duncas, in dì de oi a su mancu, candu mancat feti s'ùrtima giorronada po serrai cun sa lista de partidas chi ballint po s'andada, est facili a cumprendi cumenti in sa Lista C de sa Promotzioni, is giogus po sa bìncida de su campionau siant obertus a dònnia ispantu. Is de s'Usinese  fintzas a immoi nd'ant cassau otu partidas bìntas, cun feti una partida chi s'est serrada cun su resultau de paridadi e ant pèrdiu po tres bortas. «Sa cursa po binci su campionau est toga e spàssiosa meda — m'at scoviau Ginmario Rassu in una ciaciarrada chi nd'eus pesau, impari, una pariga de cidas fait — podeus narai ca nosu seus apicigaus a sa primu de sa lista, e duncas a is de su Tèmpiu; est una cosa chi si fait prexei meda, est craru e nc'iat a ammancai puru, ma impari a nosu nci funt atras scuadras puru; seus una truma manna, intzandus, fadendi su contu chi in sa batalla po su primu postu e pruschetotu po s'artziada in su campionau de s'Ecellenza ddoi funt puru is de su Bonorva, de sa Macomerese, de su Istintinu, ma no si ndi podeus scaresi de is de su Sennori, sighius de un allenadori giòvunu e bravu cumenti a Massimiliano Nieddu. Is cosas po su chi pertocat sa situatzioni in sa lista, candu ammancant feti noranta minudus po acabai cun is partidas de s'andada, funt craras — at sighiu a contai Gianmario Rassu — e deu creu pròpriu ca custu echilìbbriu at a sighiri, at a abarrai in peis puru po totus is partidas de sa torrada, fintzas, est craru, a s'ùrtima giorronada, chi s'at a giogai su bintitres de su mesi de Aprili. Dònnia partida duncas at a essi una batalla de importu mannu: is tres puntus ant a balli su dòpiu; totus is scuadras de sa lista, ballit po cussas chi currint po ndi cassai su primu postu e ballit puru po cussas chi funt currendi po ndi cassai sa sarvesa e duncas sa possibbilidadi de podi torra giogai in su campionau de sa Promotzioni puru s'annu chi at a benni, ant a cabai in campu cun su corteddu tra is dentis, cumenti si narat. De su restu, su livellu mèdiu (diaici ddi naraus, a su mancu) de is scuadras chi currint in sa Lista C est artu meda, una cosa bona meda po su spàssiu e s'afròddiu de totus is tifosus. Pròpriu po custu deu creu — sighit a contai Rassu ca sa batalla po su primu postu de sa lista s'at serrai me is ùrtimus minudus de giogu: deu creu puru chi no nc'at a essi una scuadra chi si nd'at a fuiri e at a arrannesci a si ndi stesiai de totus is atras; pròpriu po custu, sa diferèntzia ddas ant a fai is cositeddas prus piticheddas: su numeru de giogadoris strupiaus chi dònnia scuadra at a tenni; su numeru de giogadoris chi no ant a podi cabai in campu po giogai po crupa de is chi tzerriaus (furriendi su fueddu de s'italianu) scualifiche (est a nai su castigamentu chi tocat a unu giogadori apustis ca ndi boddit unu cartellineddu arrubiu, o cuatru cartellineddus grogus de sighiu, s'unu avatu a s'antru) e duncas, chi bolis binci custu campionau depis isperai chi totus is cosas, partendi de is prus mannas e fintzas a arribbai a cussas chi parint tontesas (ma tontesas no funt), andint beni, est a nai, chentza strobbus».

Si contu totu custu po arrexonai, impari, de su fatu ca in sa vida, pròpriu cumenti in su càlciu e duncas in su giogu de sa bòcia, dònnia dì ti podit sucediri de totu, ballit po is cosas bellas e fortunadas, diaici cumenti po is cosas trotas e marigosas. Sa cosa chi depeus circai de no fai est cussa de pentzai chi su beni (e sa bona sorti) ndi arribbit chentza trumentus; est a nai ca, fortzis fortzis, iat a essi mellus a pentzai chi su beni nd'arribbat feti chi trabballaus beni (mi eis a scusai po su giogu de fueddus), cumenti una mata, unu frori chi crescit feti chi dda sigheus cumenti su chi minescit, est a nai acuendidda dònnia dì e circhendi de ddi fai pigai sa luxi de su sobi, chi est una de cussas cosas chi serbint po sa vida. Custu, duncas, est feti un esèmpiu de is chistionis (e pruschetotu de su modu) chi m'iat a praxi pigai po is artìculus in limba chi nd'ant a bessiri dònnia giòbia: m'iat a praxi, duncas, imboddiai totu (chi mi permiteis de manigiai custu fueddu diaici) cun sa filosofia, est a nai circhendi de agatai calincuna cosa de importu, calincuna cosa de importu de imparai, est craru, fintzas me is cositeddas prus piticheddas, cumenti podit essi una ciaciarrada cun unu allenadori apitzus de una partida. E duncas, sigheus diaici po un antru pagheddu, ca su logu (e su tempus chi tengiu de spendi cun bosatrus) no est ancora spaciau. Una de is cosas chi sa vida m'at imparau fintzas a immoi est ca, a bortas, po sighiri a andai ainnantis, depis cambiai modu de bivi, logus, trabballus, fainas, amigus. Funt medas, ma medas is istorias de is personas (ballit po is ominis ma puru po is femineddas, est craru) chi torrant a incumentzai de puntu a nou (cumenti si narat in bidda mia, a su mancu) e chi si depint scaresci de totu su chi ant fatu fintzas, mancai, a sa dì ainnantis; su chi as fatu in su passau ballit nudda, mancai siant stètias cosas de importu mannu meda; sa pròpriu cosa, peròu, fait a dda podi nai po is sbàllius e po is cosas trotas; a bortas sa vida ti donat sa possibbillidadi de torrai a partiri e, fortzis, mi megu a solu a solu, una fortuna diaici manna no s'agatat fatu fatu, mancai sa timoria po is cosas novas, po is cosas chi no si connoscint, iat a podi essi prus manna de sa curiosidadi chi teneus (chi estus a depi tenni, a ddu bolli nai mellus, est craru) candu si nci ghetaus, a fundu 'e suus, in unu bisu, in un esperièntzia noba. Giogadoris e allenadoris, de su restu, in custu funt fortis meda: dònnia dònnia annu, difatis, nci funt piciocus chi lassant una scuadra (mancai apustis de nc'essi giogau po unu bellu scantu de campionaus) po ndi imprassai un'antra; prus de is timorias (chi nci funt, e custa est una cosa normali, a nci pentzai beni, poita s'omini est portau a timi su chi no connoscit, e su benidori ddu podeus connosci feti bivendiddu, ddi nau diaici; pròpriu po custu estus a depi imprassai su benidori, dònnia segundu, dònnia minudu chi nd'arribbat, chi si ndi proit in pitzus, cun su coru prenu fintzas a cucuru de afròddiu e de isperas bonas, ca chi partis po unu viàgiu cun sa conca prena fintzas a cucuru de pentzamentus grais e lègius podis abarrai seguru de su fatu ca is cosas ant a podi essi meda ma meda prus trumentosas e tostadas. E duncas, un allenadori o unu giogadori depit essi prontu a cambiai pagina, mellus: lìbbru, de unu momentu a s'antru, pròpriu cumenti est sucèdiu, de su restu, a Gianmario Rassu, chi at lassau is de su Thiesi, apustis de una bella pariga de stagiònis, po andai a trabballai impari a is arrubius-brau de is de s'Usinese. «Seu lòmpiu, ndi seu arribbau, duncas, in un assòtziu chi est sighiu, cun passioni e gana bella, de una truma de personas serias e chi connoscint beni su mundu de sa bòcia in Sardìnnia. No mi faint ammancai nudda, ma pròpriu nudda: custu bollit nai, pruschetotu, chi tengiu, diaderus, totu su chi mi serbit po trabballai in sa manera mellus chi potzu; mi funt acuntentendi in totu, cumenti si narat, a partiri de is giogadoris chi ndi funt arribbaus in s'istadi e mescamente immoi in sa fentana de s'ierru de su mercau; deu seu unu chi s'abertat meda, chi no s'acuntentat de pagu, antzis; is personas chi sighint e chi trabballant po s'assòtziu benint dònnia dì a su campu a mi donai una manu de agiudu cun is allenamentus e no potzu ca essi prexau po cumenti mi funt cracullendi e po cumenti mi funt sighendi». Pròpriu po su chi pertocat su mercau, duncas, is de s'Usinese funt stètius tra is prus scidus (ddi nau diaici) e tra is prus ativus. «Funt arribbaus, tra is atrus — at sighiu a mi contai Rassu Riccardo Oggiano, Pintus e Michele Saba; is ùrtimus duus funt giai cabaus in campu me is partidas chi eus giogau in campionau, su primu invecias at a incumentzai a si donai una bella manu de agiudu, ddu eus pigau pròpriu po custu, de su restu, a partiri de sa partida de sa Copa Italia chi depeus giogai contras a is aversàrius de su Logusantu, sighius de un amigu miu, Pasquale Malu». Pròpriu is nobas chi pertocant su mercau funt una de is prus saboridas po totus is tifosus e nosu de su Diàriu Sportivu no mancaus mai de si contai, dì po dì, ora po ora, totu su chi cumbinant (ddi naraus diaici) is assòtzius sardus: po su duamilla e bintiduus puru is passagius de giogadoris funt serraus (s'ant a oberri torra custa istadi, apustis de s'acabbu de is campionaus, cumenti a dònnia annu, de su restu); po essi prus pretzisus, sa fentana de su mercau chi ballit po s'ierru s'est serrada su bintitres de su mesi de Idas, a is seti de su merì. E duncas, is de s'Usinese ant circau de arrefortzai sa rosa cosa insoru gràtzias a su trabballu fatu e pesau de su diretori sportivu (ddus tzerriaus diaici, furriendindi su fueddu de s'italianu, est craru) Sandro Panzali; duncas, me is primus diis de su mesi de Idas, cumenti s'at contau Rassu, is de s'Usinese funt arrannescius a cunvinci a Michele Saba a s'acapiai cun issus; Saba est unu piciocheddu giòvunu meda, nasciu in su duamilla e chi duncas no tenit nemmancu bintitres annus fatus; at incumentzau a giogai (e a cresci) impari a is de su Latte Dolce, una de is scuadras prus mannas chi ddiu funt in sa citadi de Tattari; candu teniat dexiaseti annus, est andau a giogai impari a is de su Cus Tattari (chi est sa scuadra pesada de is de s'Universidadi), chi a is tempus curriat in su campionau de sa Promotzione; apustis de cussa esperièntzia toga meda, Saba est andau a giogai cun un'antra scuadra de importu mannu, cun is de sa Torres, chi in su duamilla e dexiotu – duamilla e dexianoi curriant in su campionau de sa Sèrie D; apustis de cussa esperièntzia, Saba at giogau po duus annus impari a is de su Li Punti (atra scuadra de sa zona de Tattari) in su campionau de s'Ecellenza e apustis est arribbau a giogai impari a is de sa Lanteri, sèmpiri in Tattari, in su campionau de sa Promotzione. Pròpriu de sa Lanteri, me is cidas passadas, est lòmpiu puru Carlo Pintus, unu pagheddu prus matucheddu de edadi, fadendi su contu chi est nasciu in su milli e noicentus e noranta tres (tenit calincuna cosa cumenti a trint'annus, ca a fai is contus nci poneus pagu meda) e iat giai giogau impari a is de su Thiesi, po nd'arremonai unu, ma at tentu puru esperièntzias de importu mannu meda cun is de s'Olbia, in Sèrie D, e puru cun is casteddaius de su Progetu de Sant'Elia. S'ùrtimu cropu de su mercau (Rassu est stètiu craru meda) po is de s'Usinese est cussu chi pertocat Riccardo Oggiano, chi nd'est lòmpiu de is de su Li Punti, chi currint, in dì de oi, in su campionau de s'Ecellenza, e chi iat giogau puru in unu campionau de importu mannu cumenti cussu de sa Sèrie D impari a is de su Lanusè e, aputsis, impari puru a is de s'Altzaghena. Po su chi pertocat is giogadoris chi ant lassau sa scuadra (nc'est sèmpiri chini arribbat e chini si ndi andat, e custu parit su giogu de sa vida, e no feti su giogu de su mercau de is assòtzius de bòcia), nci funt Alessio Delrio, chi est andau a giogai impari a is de su Campanedda, una scuadra pitichedda meda ma chi est fadendi cosas bonas e togas meda in su campionau de sa Primu Categoria, e Roberto Galante, chi at imprassau e coiau su progetu de is de s'Itiri Cannedu, sighius de Fabieddu Cossu. E m'iat a praxi pròpriu a spendi duus fueddus apitzus de sa cosa chi m'est bessida aforas immoi, ca sa vida est totu unu giogu tra chini nd'arribbat e chini si ndi andat. Pròpriu s'atra dì m'ant fatu sciri de sa morti de su babbu de una persona chi est acapiada meda a strintu cun is fainas de su Diàriu Sportivu: mancai si tratessit de una persona matuca meda de edadi, fiat unu cristianu chi s'agatàt in bona saludi; podeis pentzai, po cumprendi mellus su chi seu narendi, chi iat fatu totu una lista de visitas e de controllus de pagu puru e is dotoris ddi iant nau chi fiat andendi totu beni; ma ddu scieis mellus de mei cumenti andat sa vida, e duncas, custu poberu omini, pròpriu s'atra dì (est a nai: s'ùrtima dì de su duamilla e bintisuus) si nd'est scidau, cumenti a sèmpiri, s'est postu a smurtzai, cumenti a sèmpiri, ma poi ddi est cabau un arrori mannu e s'est motu, de unu segundu a s'atru, giai giai chentza motivu, cumenti si narat. Sa vida est una frigadura, si megat fatu fatu Luisedda, chi est un'amiga mia chi, innoi in Bidd'e Sorris, mi bendit sa fruta e sa bidrura (pruschetotu sa pruna in s'istadi e is arangius in s'ierru): in s'interis chi ti parrit ca ses bincendi ses perdendi; custu mi contat fatu fatu, e Luisa chistionat diaici poita unu bellu scantu de annus fait nc'at pèrdiu unu fillu, chenza sciri nemmancu cumenti: oi stais beni, ti intendis in saludi, cenas e ti ndi andas a ti crocai, cummenti a dònnia noti, ma a su mengianu avatu sa familia tua t'agatat crocau in su letu, chentza prus luxi me is ogus e chentza prus unu stiddiu de sangui in su coru. Pròpriu po custu naraus ca sa saludi est su beni de importu prus mannu; pròpriu po custu estus a depi torrai gràtzias a su Cielu po dònnia segundu chi si donant de bivi, poita, pròpriu cumenti narat su dìciu, oi nci seus e cras...bai e circa innoi eus a essi. Po su chi mi pertocat, nc'eis a crei o no a mei cambiat pagu meda, dònnia dònnia borta, ainnantis de incumentzai a papai, torru gràtzias a su Cielu (e a deus, chi po bosatrus no est unu strobbu chi manigiu custu fueddu) po essi biu e po no essi serrau aintru de una prasoni o de unu uspidali. Pròpriu candu si tocat de scroxai arroris e daboris diaici mannus, cumprendeus cantu sa vida siat unu giogu, cumprendeus cali funt is cosas de importu me in sa vida cosa nosta, cumprendeus cali funt is cosas chi minescint su didisperu cosa nosta e cali funt is cosas chi mancai si faint arrannegai, si faint trumentai e chi, mancai, estus a podi scaresci in pagu tempus meda; is dannus, sa morti de is personas chi stimaus de prus, est cumenti chi si agiudint a torrai a biri sa vida po su chi est: sa cosa prus bella chi si podit sucèdiri, una cosa lèbia lèbia, cumenti is abis de sa meriposa (ddi nau diaici, circhendi de indruciai sa chistioni cun unu pagheddu de zucuru, e de poesia, mancai deu no sia unu poeta, a nai sa beridadi). A bortas mi benit de nci pentzai: nci funt giogadoris ca in campu si arropant, si atripant is unus cun is atrus po una bòcia, po una partida, po unu resultau, e is tifosus faint de peus, puru, e abortas arribbant fintzas a si bociri tra issus (tifosus aversàrius, po bolli essi prus pretzisus), cumenti chi sa vida no ballat nudda; pròpriu pentzendi a custas cosas mi benit de crei che medas bortas biveus in unu mundu de macus, una càbbia de macus, si narat in bidda mia, innoi nci fuiaus aforas is cosas de importu prus mannu chi teneus e spendeus totu su chi teneus (tempus e no feti su dinai) avatu de cosas chi, a ddas castiai beni, iant a balli prus pagu meda de mesu arriabi brutu de ludu. Duncas, ia a podi nai ca is giògus agiudant a bivi mellus o, chi sa chistioni si praxit de prus imboddiat diaici, si agiudant a pigai sa vida cumenti chi siat unu giogu: chentza si disisperai candu is cosas si parint unu dannu (a nai sa beridadi est custa sa cosa prus dificili ca sa vida si donat de fai e de imparai, chi giai giai no bastant centu annus po imparai a lassai de una parti is daboris) e chentza si fai pigai tropu de su prexu candu si parit de essi diventaus grandus campionis, candu si parit ca no nci depant prus essi lagrimas, e tzerrius, e disisperus. Sa beridadi, cumenti narànt is antigus grecus, cumenti narànt is grandus ominis sabius de is tempus passaus, est a metadi de su tretu, e duncas sa mexina po totus is trumentus, est facili a dda agatai: si tzerriat sangui fridu, fuerriendi su fueddu de s'italianu, est a nai sa capacidadi de abarrai selenus aranti a su mau diaici cumenti a su bonu. Nc'est, acapiada a custa chistioni, una fràsia chi apu aciapau in unu libbru scritu de Ugo Dessy, chi est unu de is scritoris prus mannus chi eus tentu in Sardìnnia, e est gràtzias a su trabballu cosa sua chi seus arrannèscius a torrai a scoberri (a ddu narai mellus: seus arrannèscius a no perdi, a no fai a scarescidura, cumenti si narat in bidda mia) una biga manna de fainas, de bideas, de sentidus de su mundu, de sa Sardìnnia nosta, po cumenti fiat in su passau; gràtzias a su trabballu cosa sua apu potzu scoberri perdas de sabidura (ddi nau diaici, isperu chi si cumprendat su chi bollu nai e pruschetotu chi si praxiat cumenti sonat) de is gentis antigas chi ant biviu, me in totus is annus passaus, in custus stessus logus innoi m'agatu a bivi deu etotu in dì de oi; e duncas, Dessì scriit ca tocat a essi, tocat a fai "cumenti sa carroga in sa mata de sa figu", ca est una de is imagini chi mi praxint de prus, e mi donat una bella fortza, sa gana bella po andai ainnantis cun is fainas cosa mia mancai is cosas, ballit po mei ma creu chi ballit po totus bosatrus puru, a bortas no siant de is prus facili, cumenti immoi, po si ndi contai una, innoi seu batallendi, a trassa de disisparau, contras a su tialu de virus. Ma de custa cosa est mellus, pròpriu po su chi apu nau immoi, a no nci pentzai prus de tanti e si cumbenit a torrai a is chistionis acapiadas a su giogu de sa bòcia in Sardìnnia, e duncas, apustis de essi castiau (e chistionau) de cumenti funt andendi is cosas po su chi pertocat sa Lista C de su campionau de sa Promotzione, podeus fai unu sartidu e ndi cabai a sud, e duncas podeus andai a castiai cumenti funt andadas, fintzas a immoi a su mancu, is cosas me in sa Lista A, chi est cussa chi nd'est stètia pesada cun totus is scudras de sa zona de Casteddu e de cussa chi tzerriaus Sulcis. Duncas, a su primu postu agataus is de su Crabonaxa, sighius de Antonio Prastaro, chi funt fadendi, a su mancu po su chi eus potziu biri fintzas a immoi, una cursa toga meda, e is numerus chistionant craru, ca bastat a ddus ligi po cumprendi de ita seus arraxonendi: bintiseti puntus allogaus in buciaca apustis de is primus doxi bessidas de sa stagioni de su duamilla e bintiduus – duamilla e bintitres, cun otu partidas bintas e tres partidas chi si funt serradas in paridadi, cun feti una partida pèrdia. A su segundu postu agataus is de su Gùspini, cun s'assòtziu de su Campidanu de mesu chi at tentu calincunu strobbu, calincunu trumentu in prus de is chi si abertant (e pròpriu po custu, in sa vida cumenti in su giogu de sa bòcia, s'iat a cumbenni a s'abertai de totu), fadendi su contu chi nc'ant bogau s'allenadori chi teniànt a s'incumintzu de sa stagioni, seus chistionendi de Nicola Manunza, e ant donau is crais de sa scuadra, una bella pariga de cidas ainnantis de Nadali, a Ivan Cirinà e diaici funt arrannescius a ndi torrai a pesai is cosas: tra is de su Crabonaxa e is de su Gùspini, duncas, nc'est una foradedda de tres puntus feti; custu bollit nai, a fai is contus difatis nci poneus pagu meda, ca a is piciocus de Prastaro iat a bastai a perdi una partida po arriscai de essi torra cassaus de is averàrius; pròpriu domìnigu chi at a benni is meris de sa lista (cumenti si narat) ant a depi andai a giogai in domu de una de is scuadras prus fortis e tostadas chi ddoi funt in totu su mundu de sa bòcia sardu, est a nai in domu de is de sa Verde Isola, sa scuadra de Carluforti, pesada de su presidenti Buzzo, chi at donau is crais de sa scuadra a Massimo Comparetti, apustis de s'adiosu de Lazzaro, chi fiat, est craru, s'allenadori chi at incumentzau sa stagioni. A su de tres postus in sa lista ddoi funt is de su Castiadas, a su de cuatru postus, invecias, is de su Cus de Casteddu, chi est sa scuadra pesada de is de s'universidadi. Is de su Gùspini, invecias, ant a tenni una partida unu pagheddu prus facili, a su mancu est cussu chi si podit pentzai, ma poi su campu (cumenti a sa vida etotu, chi est unu pagheddu sa cantzoni chi eus sonau in s'artìculu de custa cida) a bortas lassat totus a buca oberta, poita no podis mai sciri cumenti ant a andai is cosas, e fatu fatu sucedit ca una scuadra pitichedda ndi sciarrochit a terra sa scuadra prus forti (cumenti iat fatu Davidi contras a Golia, sa storia ge dda eis a connosci beni e mellus de mei ma si nau giai ca est una de is contixeddus chi mi praxint de prus e chi si manigiant fatu fatu in su mundu de sa bòcia, ma no feti, e duncas si promitu, giai de oi, chi nc'eus a torrai mellus in su benidori, chi deus bollit, est craru), e duncas is de su Gùspini si dda ant a depi biri, in domu cosa insoru, contras a is de s'Ateticu de Casteddu; de seguru is biancus-arrubius no podint prus sballiai nemmancu una partida po no arriscai de fai fuiri is aversàrius. Is de su Crabonaxa, de su restu, funt arrannescius a arrefortzai sa rosa cosa insoru, chi fiat giai bella e forti meda, a nai sa beridadi: in sa fentana de su mercau de s'ierru, cumenti dda tzerriaus, nd'ant pigau duus atacantis fortis meda, chi ndi lòmpint, ballit po totu e duus, de s'Argentina: su primu si tzerriat Enzo Caliendo Pereira, est nasciu in su duamilla e unu e at fatu giai su primu gol cun sa camisedda noa in s'ùrtima bessida de s'annu beciu, in sa partida contras a s'Asseminese, chi s'agatat giai a s'ùrtimu postu de sa lista, e chi s'est serrada cun su resultau de ses a unu; su segundu si tzerriat Gabriel Gonzalo Ferro, est unu pagheddeddu prus matucheddu de su cumpàngiu, fadendi su contu chi est nasciu in su milli e noicentus norantacincu ma issu puru at incumentzau s'esperièntzia noba cun su pei giustu (cumenti si narat), duncas fadendi unu gol in sa bessida contras a is de s'Asseminese de Assemini. Is de su Crabonaxa ant fatu unu cropu de importu mannu puru po su chi pertocat su portieri, gràtzias a s'acapiu chi ant agatau cun Nicolas Gonzales, nasciu in su duamilla e unu, chi andat a pigai su logu lassau sbuidu de Jacopo Angioni, chi in s'interis (su giogu de sa bòcia est una storia tra chini si ndi andat e chini nd'arribbat...e mi praxit meda cumenti sonat sa fràsia e cussu chi si podit arregallai chi nci pentzaus beni, mancai no seus giogadoris o allenadoris...) s'est coiau (mi praxit a si da coxinai diaici...) cun is de sa Francesco Bellu de Terraba.

 

 

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2022-2023. LR 22/2018

 

 

In questo articolo
Campionato:
Argomenti:
Stagione:
2022/2023