Salta al contenuto principale
piras audax algherese

S'Audax de s'Alighera bincit sa partida finali contras a is de su Treselighes e bobat in Primu Categoria

Incumentzu a scriri custus fueddus, e duncas a ndi pesai custu artìculu, candu ammancant feti doxi diis, prus o mancu, po arribbai a sa metadi de su mesi de Agustu, ma bosatrus ddu eis a ligi feti su dexiotu, a giogus fatus, mi benit de nai, poita, cumenti eis potziu cumprendi giai de unu pagheddu de tempus, sèmpiri chi sigheis is nobas pesadas in su sardu chi si chistionat in su Campidanu de mesu e pruschetotu, in su sardu chi si fueddat in Bidd'e Sorris (chi est su logu innoi seu cresciu e innoi bivu, ancora, in dì de oi), is nobas in limba ndi bessint a foras sa dì de su giòbia. Po essi segurus de si cumprendi a pari, si torru a arregodai cumenti funtzionant is cosas po is artìculus pesaus in sardu: su chi circaus de fai, duncas, tra is atras cosas, est cussu de ndi cassai, ddi nau diaici, s'atentzioni, puru, de totus cussas personas chi, mancai, no funt diaici meda acapiadas a su mundu de sa bòcia de is diletantis sardus, e chi, mancai, ndi brintant a ligi is artìculus de su DiàriuSportivu feti poita tenint calincunu parenti, o calincunu amigu, chi giogat o, ballit aguali, chi allenat calincuna scuadra. E duncas: me is articulus in italianu, chi ndi pesaus e bogaus a foras dònnia, dònnia dì de s'annu (e sa chistioni andat aranti de prus de dexi annus, e ddu naraus cun unu pagheddu de afròddiu, est craru), podeis agatai (custu est pagu ma est seguru) totus is informatzionis chi si serbint e chi si arrachedint (totus is informatzionis chi si speddiant, si narat in bidda mia) chentza nesciunu stròllichimini in mesu a is peis. Me is artìculus in italianu, duncas, chistionaus feti de gol, de is resultaus de is partidas, de giogadoris e de allenadoris e, immoi in s'istadi, de is cropus de mercau (ddus tzerriasu diaici, furriendi su fueddu de s'italianu, est craru) chi is scuadras ndi pesant po cuncodrai is rosas po sa stagioni chi at a benni. Podeis abarrai segurus, duncas, chi nci funt, dònnia cida, una biga de artìculus de ligi e, cumenti si narat, si ndi podeis prandi chentza timi de ddus spaciai. Po is artìculus chi ndi pesu in sardu, invècias, seu circhendi, cumenti s'apu giai arremonau, de nci stichiri puru, tra is nobas chi pertocant su mundu de sa bòcia, cussus chi podeus tzerriai beni “contixeddus”: ddu fatzu, mescamente, po manigiai puru atrus fueddus, chi mancai po scriri de bòcias e de resultaus no iant a serbiri, fadendi su contu chi s'intessione de sa Regioni Sardegna, chi ndi pesat su bandu po su progetu “Imprentas”, est cussa de circai de sarvai sa limba sarda, fadendi su contu chi is cristianus chi dda chistionant e dda sciint ligi funt sèmpiri prus pagu, mescamente tra is piciocus (e is piciocas) prus piticus (e prus piticas) de edadi. Duncas, deu creu chi siat una cosa bona cussa de circai de ammanniai sa chistioni (chi cumprendeis su chi bollu nai), e isperu de no s'arrosci (mellus: de no s'arrosci tropu). Est craru, circu sèmpiri de no si ndi furai tropu tempus, ma est berus, puru, chi a bortas mi stròllicu prus de su tanti (m'est giai sutzèdiu cust'annu...) e si domandu torra scusa: a nai sa beridadi, mi praxit meda, ma meda, circai de nci stichiri, me is nobas, puru atras chistionis chi, de su restu, circu sèmpiri de acapiai a su mundu de sa bòcia. Una de is chistionis chi mi parint togas medas po incumentzai is artìculus est cussa chi pertocat su tempus, chi est unu arrèxonu chi importat a totus, mannus e piticus, giogadoris, tifosus e, importat puru a cussus chi, cun sa bòcia, no nc'intrat pròpriu nudda. E duncas, cumenti apu scritu ainnantis, seus giai giai po lompi a sa metadi de s'istadi, chi est una de is stagionis prus bellas, drucis e saboridas chi ddoi funt : po primu cosa po is piciocheddus, chi no andant a iscola e, duncas, si podint gosai is vacantzas, e puru, si cumprendit beni, po is cristianus prus matucus, chi mancai tenint cussas duas-tres cidas po si pasiai, chentza is trumentus de su trabballu badda badda in sa conca. Est una cosa chi ballit puru po is giogadoris e po is allenadoris, chi si podint frimai unu pagheddu e abarrant, chentza curri a fatu a una bòcia, po una pariga de diis, mancai sa gana de giogai no si ndi studit mai (ddu scieus e ddu cumprendeus beni): de su restu medas giogadoris, in s'istadi, sighint a pigai a carvadas de pei sa bòcia, mancai in logu de mari, in s'anei aranti a s'àcua, o, mellus ancora, me is partidas de bòcia cincu contras a cincu (su chi in italianu si tzerriat “calcetto”, po si cumprendi) chi ndi pesant giai giai in dònnia bidda e in dònnia citadi de sa Sardìgna, po circai de si sprèviai, de si spassiai me in custas notis, chi funt is prus callentis de totu s'annu. E pròpriu sa basca est una de is chistionis de importu prus mannu, a su mancu innoi in s'ìsula: de una parti, fait prexei meda, mescamente chi t'agatas in logu de mari o de montagna, e mescamente chi ses unu turista chi nd'arribbat de su continenti, apustis de totu su frius chi ndi buscas me is tres mesis de s'ierru, andai a passillai bistiu, feti, cun una camisedda ligera ligera. Ma chi tenis sa isfortuna (dda tzerriu diaici) de depi abarrai in sa bidda tua, o in citadi, mancai po chistionis acapiadas a su trabballu, no biis s'ora chi torrit a fai unu pagheddu de friscura, feti puru po arrannesci a drommiri a su noti, feti puru po no ti intendi mabi (cumenti chi siast giai giai po ti scallai...) in s'interis chi camminas in sa bia. E duncas, torraus a sa chistioni cosa nosta, no fatzu atru ca intendi personas chi no biint s'ora chi custa basca si ndi studit unu pagheddu. Mi praxit a pentzai (de candu seu unu pipiu, a nai sa beridadi) chi apustis de su cuìndixi de Agustu is temperaduras incumentzant a ndi cabai unu pagheddu, mancai nci siat un atra bella fita de istadi de si scroxai (ddi nau diaici), fintzas, est craru, a su bintunu de su mesi de Cabudanni, candu ndi brintat s'atonzu. Eus a biri, duncas, cumenti ant a andai is cosas. Po immoi no potzu fai atru chi augurai, a totus is chi funt in vacantza, de sighiri a si spassiai, cun su coru lèbiu; a totus is atrus, a is chi depint trabballai, duncas, auguru invècias de arrannesci a apoderai, nointamas totu su fastidiu chi custa basca malladita si donat. Po custa cida puru, duncas, potzu nai de essi acabbau cun is stròllichiminis.

E duncas, podeus incumentzai a chistionai, torra, de bòcias, chi est sa chistioni de importu prus mannu, est craru, po su giassu de su Dìariu Sportivu. Cumenti eis potziu biri (e ligi) beni in custus duus-tres mesis, is articulus in sardu chi ndi pesaus in s'istadi pertocant totus is scuadras chi ant bintu is campionaus (ddu furriu diaici, de s'italianu): nosu sigheus, ddu scieis beni de su restu, pruschetotu is scuadras de amantiosus (de diletantis, s'iat a podi nai puru, furriendi su fueddu de s'italianu), de is chi giogant, duncas, feti po su spàssiu e no po su dinai, ma nc'est de nai puru chi cassai su primu postu, e duncas arrannesci a nd'artziai in una categoria prus manna, fait prexei a totus, e no feti a is giogadoris e a is allenadoris professioneris. Po su chi pertocat sa Lista G de sa Segunda Categoria, est stètia una stagioni toga meda: po cumprendi mellus de ita seus chistionendi bastat a castiai cumenti funt andadas is cosas.
Apustis de is bintiduas partidas chi ddoi fiant de giogai, difatis, a su primu postu de sa lista ddoi fiant duas scuadras: is de s'Audax Algherese, chi est, si cumprendit, sa scuadra de bòcia de s'Alighera, e is de su Treselighes, chi est un assòtziou sportivu piticu ma chi, s'annu passau, est arrannesciu a ndi pesai una cursa bona meda. Is duas scuadras, duncas, ant serrau sa stagioni cun cincuantaduus puntus, chi ndi funt arribbaus apustis de sexi partidas bintas e cuatru partidas chi si funt serradas in paridadi. Is duas scuadras ant pèrdiu feti duas bortas. Diaici, po  istabbiliri su bincidori, nc'est stètiu bisòngiu de giogai un'antra partida, s'ùrtima po su chi pertocat su duamilla e bintiduus, cun is duas scuadras chi si funt agatadas, torra, s'una aranti de s'atra. A sa fini, ant bintu is algheresus de s'Audax de s'Alighera, chi diaici ant cassau s'artziada in su campionau de sa Primu Categoria, ma pròpriu in custas diis, est arribbada una noba bona e druci meda po is de su Treselighes, chi funt stètius piscaus po su sartu de categoria. Totu est beni su chi acabbat beni, si narat diaici, in italianu e in sardu puru, cun is duas scuadras chi, po su chi ant fatu a biri in campu, si minesciant unu finali de annu (de annu sportivu, est craru) diaici bellu. Po is de s'Audax, intzandus, no est stètiu facili po nudda si lassai a is pabas totus is scuadras aversàrias, e po cumprendi mellus totu su trumentu chi ant dèpiu fai po ndi cassai sa bìncida de su campionau, nd'eus chistionau cun s'allenadori, Gianni Piras: nesciunu mellus de issu podit sciri cumenti funt andadas is cosas, est craru. «Po ndi cassai sa bìncida — s'at contau Gianni Piras in una bella ciaciarrada chi nd'eus pesau una pariga de mesis fait — seus dèpius cabai in campu, torra, po giogai s'ùrtima partida contras a is de su Treselighes, chi, po fortuna, seus arrannescius a binci cun su resultau de duus a zeru. Est craru — sighit a contai Piras —, siat a essi pràxiu serrai is chistionis po su chi pertocat su primu postu de sa lista in s'ùrtima bessida de su campionau, ma seus imbruncuaus, est a nai chi eus pèrdiu sa partida in domu de is de su San Paolo Apostolo, e duncas eus dèpiu trumentai po atrus noranta minudus. Binci sa partida finali contras a is de su Treselighes s'at arregalau, comentecasiat, unu prexu mannu meda, chi no s'eus  a scaresci mai. A castiai sa partida, mi fait prexei a ddu nai, ddoi fiant calincuna cosa cumenti a milli personas, chi po sa Segunda Categoria, a su mancu, est una cosa chi no si biri, diaderus, dònnia dì». S'allenadori s'at contau ita totu est sutzèdiu sa dì: «De seguru nosu eus giogau is primus coranta minudus de sa partida beni meda, currendi a totu coddu, fintzas a candu nd'eus cassau su gol de s'unu a zeru. Nd'est bessida a foras una bella batalla, is de su Treselighes no si funt arrèndius, ma po fortuna, seus stètius bonus a aciapai puru su segundu gol». Est craru: no est facili, po nesciunu (una cosa chi ballit puru po is giogadoris professioneris), si giogai sa bìncida de unu campionau in noranta minudus; una chistioni chi pertocat sa conca, prus ca is cambas de is giogadoris. S'allenadori, tocat a ddu nai, at fatu unu trabballu de importu mannu meda. «A is piciocus cosa mia apu feti nau: — Depeis cabai in campu e nci ghetai a foras totu su chi teneis in su coru, ma cun serenidadi —. Candu giogas partidas diaici dilicadas — sighit a contai Piras — tocat a essi atentus, poita sa timoria ndi podit sciusciai totu, ddi nau diaici. Pròpriu po custu, is giogadoris no si depint scaresci mai chi sa cosa chi ballit de prus, mescamente in custas categorias, est su spàssiu, su prexiu chi nd'arribbat candu podis giogai partidas de importu. In s'ùrtima bessida de su campionau, po ti fai cumprendi mellus cussu chi bollu nai, in domu de is de su San Paolo Apostolo, no eus giogau cun sa conca sbuida, limpia de is pentzamentus, e eus pèrdiu. Sa cida avatu si seus atobiaus, totus impari, po circai de cumprendi is cosas chi podestus fai mellus in cussa partida; is piciocus, is giogadoris cosa mia si funt postus a trabballai cun gana po circai de ndi torrai a artziai sa conca, e po fortuna est andau totu beni». Is de s'Audax de s'Alighera, de su restu, fiant arrannèscius a binci contras a is de su Treselighes, cun su resultau de duus a unu, pròpriu in domu de is aversàrius, in sa partida chi si fiat giogada su ses de su mesi de Martzu. «Cumenti apu nau a s'allenadori de su Treselighes e a totus is giogadoris cosa sua, deu creu chi si minèsciant s'artziada in Primu Categoria, po su chi ant fatu a biri in custa stagiòni, pròpriu cumenti si dda minesceus nosu. Sa bìncida est ancora prus saborida, ddi nau diaici, chi s'aversàriu cosa tua est forti. Chi sa cursa concas a su primu postu benit a essi tropu facili, est cumenti chi no nci fessit spàssiu. Chi teneus su coru prenu de afròddiu, duncas, est gratzias, mescamente, a totu su chi ant fatu is de su Treselighes». Is de s'Audax de s'Alighera, de su restu, teniant, fintzas de sa primu partida, is bideas craras: «Bolemus binci, ma est craru, in campu ddoi funt puru atras scuadras, e nesciunu ti arregalat nemmancu unu puntu — scoviat Piras. Chi apustis aciungit: «Su presidenti de s'assòtziu nostu, fintzas de sa primu borta chi nd'eus chistionau, s'at nau, craru e tundu, chi s'inentzioni cosa sua fiat cussa de ndi fai artziai sa scuadra in Primu Categoria; s'annu passau, si ddu arregodaus beni, su tialu de Covid nd'iat sciusciau is giogus, e duncas totu is bisus cosa nosta puru, apustis, feti, de una pariga de giorronadas; mancu mali ca cust'annu, est a nai in sa stagioni de su duamilla e bintunu – duamilla e bintiduus, seus arrannescius a binci». Candu is cosas andant beni, candu una scuadra currit a forti, est craru, po s'allenadori est unu prexu, una soddisfassione manna meda. Is de s'Audax nd'ant pesau nùmerus de importu mannu, e pròpriu gràtzias a is nùmerus podeus cumprendi mellus cantu is piciocus de Piras funt stètius bravus: is gol chi ant fatu funt stètius calincuna cosa cumenti a sessanta (feti is de su Malaspina funt arrannescius a fai de prus, cun sessantaseti gol, impari a is de su San Paolo Apostolo, chi nd'ant fatu calincuna cosa cumenti a sessantaduus); po su chi pertocat sa difesa, invecias, nesciunu est stètiu bonu a fai mellus de is biancu-birdis: sa scuadra sighida de mister Piras nd'at arregotu feti dexianoi gol, chi funt su pròpriu tanti de is chi nd'ant ingotu is de su Treselighes, de su restu. «Nc'est pagu de aciungi — scoviat Piras —, nd'eus pesau una stagioni bona meda, ma a nai sa beridadi no seus arrannèscius a trabballai, aintru de sa cida, po is allenamentus, cumenti invecias bolestus fai; eus tentu una biga de strobus, e po su chi pertocat sa difesa, e duncas is difensoris, nci funt stètius medas piciocus chi si funt ingotus, est a nai strupiaus. Po nd'arremonai unu: Stefano Peana, chi fiat unu de is giogadoris prus fortis e de importu, s'est arrogau s'ossu de una camba e no nci d'at prus fata a torrai in campu cun is cumpàngius cosa sua. Sa pròpriu cosa est sucèdia a Mureddu, chi est unu de is piciocheddus prus giòvuns chi tenestus in sa rosa cosa nosta: at tentu, sciadau, unu dannu mannu meda a su genugu. Duncas apu dèpiu domandai una manu de agiudu, est a nai unu isfortzu in prus, a totu is atrus giogadoris de sa difesa: po fortuna chi apu potziu traballai cun piciocus sèrius, chi m'ant postu a menti; pròpriu po totu su chi megu a ti contai, su de essi incasciau pagu gol est una cosa chi mi fait prexei meda». Po su chi pertocat s'atacu, invecias, is cosas funt andadas beni meda, chentza nesciunu strobu, cun Delogu e Martinez chi funt arrannèscius a ndi pesai una biga manna de gol (binti po su primu, catodixi po su segundu). S'allenadori de s'assòtziu de s'Alighera no podit ca essi cuntentu: «Andrea (Martinez ndr) at giogau, in totus is annus passaus, in categorias e in campionaus de importu prus mannu de sa Segunda; scieus beni cantu est forti, no ddu scobèrreus de seguru oi. Pietro (Delogu ndr) invecias est stètia una de is novidadis prus mannas de sa stagioni cosa nosta, ma de su restu at sèmpiri giogau de su primu minudu, de candu seu s'allenadori de s'Audax, mancai s'iat nasciu in su duamilla e tengiat, duncas, bintunu annus. Ia a bolli aciungi, a sa lista, puru Raimondo “Mondino” Serra, chi s'at agiudau a binci medas partidas, impari a is atrus giogadoris prus giòvunus, cumenti a Silanos, po nd'arremonai unu. In atacu, duncas, apu tentu sa possibbilidadi de scerai». Is tifosus, est craru, ant gradèssiu su giogu togu e bonu chi is de s'Audax ant ammostau dònnia domìnigu: «Sa stima chi eus arriciu de sa genti chi s'at sighiu, est una de is cosas prus drucis de sa stagioni cosa nosta: me is annus passaus, a nai sa beridadi, is tifosus chi nd'aproillànt a su campu fiant pagus; me is ùrtimas partidas chi eus giogau cust'annu, invecias, is tifosus s'ant donau una bella manu de agiudu. Po sa batalla finali contras a is de su Treselighes ddoi fiant calincuna cosa cumenti a milli cristianus, una cosa foras de conca, ddinau diaici, chi pentzaus, feti, chi candu su Fertilia e s'Alghero giogànt in su campionau de s'Ecellenza (chi est su prus mannu tra cussus chi teneus in Sardìnnia ndr) no arribbànt a tenni nemmancu centu tifosus a su campu».
Candu trabballas beni, duncas, is resultaus nd'arribbant sèmpiri: pròpriu po custu, sa noba de su restu est frisca frisca, poita seus benius a ddu sciri pròpriu in custa diis, Gianni Piras at allenai s'assòtziu de s'Alighera puru po s'annu sportivu chi at a benni; chistionaus, est craru, de sa stagioni de su duamilla e bintiduus – duamilla e bintitres chi at a incumentzai su primu domìnigu de su mesi de Ladàmini, est a nai su duus.

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna. IMPRENTAS 2021-2022. LR 22/2018 art. 22

 

In questo articolo
Squadre:
Allenatori:
Campionato:
Argomenti:
Stagione:
2021/2022