Salta al contenuto principale
ilva maddalena festa serie D

Su campionau de s'Ecellenza tenit sa reina cosa sua: s'Ilva de Sa Maddalena serrat sa stagioni a su primu postu

Cun s'Ecellenza chi est sparendi is ùrtimus cropus de s'annu, est a nai chi su campionau de importu prus mannu chi teneus in Sardìnnia est po acabbai, is novas de torrai a contai in sardu (mellus: in su sardu chi si fueddat in su Campidanu de mesu) funt diaderus una biga, e duncas creu pròpriu chi, po custa cida a su mancu, in s'articulu chi ndi pesu, no nc'ant a essi cussus stròllichiminis (diaici ddus tzerriu de unu bellu pagheddu de tempus, e chi si sigheis ge ddu scieis beni ita totu ndi bogu a foras po is novas de is amigus de su DiariuSportivu) chi mi praxint de ammachiai e che serbint, pruschetotu, po circai de mainigia (e de imparai) calincunu fueddu nou (chi feti de bòcias no si podit bivi, mi megu a solu a solu fatu fatu). E duncas, si nci ghetaus a fundu 'e suus, chentza perdi atru tempus (s'iat a podi nai: chentza perdi su tempus chi no teneus), in su mundu de sa bòcia de is diletantis. Una de is novas de importu prus mannu est chi, cumenti fia arremonendi ainnantis, de su restu, su campionau de s'Ecellenza tenit sa arregina cosa sua (ddi naraus diaici, isperendi chi si cumprendat): seus chistionendi, duncas, de is de s'Ilva de Sa Maddalena, chi ant cassau su primu postu de sa lista e duncas s'artziada in su campionau de sa Sèrie D, po su prexu mannu (ge ddu eis a cumprendi a solus!) de is giogadoris, de su presidenti de s'assòtziu, de s'allenadori e puru de totus is tifosus.

Sa primu cosa chi s'iat a podi nai est ca sa scuadra de Sa Maddalena at a torrai a giogai in unu campionau inter-regionali (est a nai ca s'annu chi benit, in sa stagioni de su duamilla e binti duus \ duamilla e binti tres, is de s'Ilva ant a giogai contras scuadras chi ndi lòmpint de is atras regionis de s'Italia, e no feti cun cussas sardas, cumenti sucedit in su campionau de s'Ecellenza, de su restu) apustis de calincuna cosa cumenti a bintises annus de s'ùrtima borta, e duncas si cumprendit totu su prexu chi podint tenni is piciocus sighius de Sandro Acciaro. A is primus de sa lista, duncas, mancàt feti unu puntixeddu po ndi cassai sa “seguresa matematica” de s'artziada (ddi naraus diaici) me in Sèrie D, puntixeddu chi, de su restu, est arribbau pròpriu in s'ùrtima giorronada, in sa partida, duncas, contras a is de sa Ferrini de Casteddu, chi s'est serrada in paridadi. S'annu chi benit, in prus, sa scuadra de s'Ilva at a fai is annus (ddi naraus diaici), e no funt pagus: giai centu binti.
Cumenti sucedit fatu fatu in su mundu de sa bòcia, is de s'Ilva no funt partius po ndi cassai su primu postu e, duncas, po binci su campionau, ma in campu is cosas funt andadas beni meda, antzi, mellus de su chi podiant bisai. Una de is partidas de importu prus mannu, ddu naraus sùbbitu, est stètia cussa, a s'andada, pròpriu in domu de is casteddaius de sa Ferrini, sighius de Pinna, chi si fiat serrada cun su resultau de duus a zeru po is allenus. In cussu momentu de sa stagioni (seus chistionendi de s'ùrtima bessida de s'annu bèciu, est a nai su dexianoi de su mesi de Idas) is de sa Ferrini s'agatànt a su primu postu, cun calincuna cosa cumenti a noi puntus in prus de is de Sa Maddalena e fiànt fadendi una cursa toga meda. Me is partidas de sa torrada, is giogadoris de s'Ilva funt arrannescius a incrutzai, torra, is puntus de distàntzia de is primus de sa classi e, in prus, a si lassai a is pabas una scuadra forti cumenti cussa de s'Ossese de Ossi, cun is biancus-nieddus sighius de mister Loriga chi nd'ant pesau una stagioni de oru, ddi nau diaici, cun sa bìncida de sa Copa Italia Regionali, tra is atras cosas, e su bisu de curri po sa partida finali de sa Copa Italia Natzionali. Po is de s'Ilva est stètia una stagioni bella e fadiosa, cun su Covid chi, cumenti scieis beni, at atrotoxau is giogus (una cosa chi ballit no feti po is scuadras chi curriànt me in su campionau de s'Ecellenza, ma ballit puru, est craru, po totu cussas chi curriànt me is tres listas de sa Promotzione, me is cincus listas de sa Primu Categoria e me is otu listas chi pertocànt sa Segunda Categoria), cun medas partidas chi ndi funt sartadas, cust'annu puru, poita medas giogadoris si funt apuntoraus; e cun su campionau chi, apustis de is festas po su Nadali e po annu nou, est torrau a partiri trinta diis prus a tradu de su chi depiàt, po crupa (ddi naraus diaici, sèmpiri chi podeus chistionai diaderus de crupas) de su spaniamentu de sa mobadia chi, tra su mesi de Idas e cussu de Gennàrgiu, at torrau a ghetai a fundu 'e suus (in bidda mia, a su mancu, si narat diaici) s'Italia e mescamente totus is fainas de is cristianus. Una de is partidas prus togas e de importu prus mannu po sa stagioni de is de s'Ilva e, mescamente, po ndi cassai su primu postu de salista, est stètia cussa contras a is de su Ilartzi (chi s'est giogada a sa de cincu bessidas de sa torrada), chi si fiat serrada cun su resultau de cincu a zeru po is de Sa Maddalena. Gràtzias a cussus tres puntus, is biancus-asullus ant cassau, po sa primu borta in sa stagioni, su primu postu de sa lista, e de cussu momentu ant incumentzau a curri sèmpiri prus a forti, cun is bìncidas (de importu mannu meda) me is partidas contras a is campidanesus de su Muristeni e in cussa contras a is de su Gùspini, cun Aiana chi at fatu, totu e duas is bortas, is gol chi ant donau is tres puntus a is piciocus de Aciaro. Apustis de cussa partida, su Covid at torra atrotoxau is cosas, cun is partidas tra is de s'Ilva e is de sa Villacidrese de Biddacidru, e cussa tra is casteddaius de sa Ferrini e is tattaresus de su Li Punti chi ndi fun sartàdas poita ddoi fiant giogadoris chi nd'ant ingotu su virus (ddi naraus diaici). Sa pròpriu cosa torrat a capitai me in sa primu bessida de su mesi de Abrili (chi no si fessit cumprèndiu, seus chistionendi sèmpiri de is strobus chi is de s'Ilva ant tentu, e posta diaici parit giai giai una brulla), candu is biancus-asullus ant dèpiu sartai sa partida contras a is cuartesus de su Sant'Aleni, cun is de s'Ossese chi nd'ant aprofitau po torrai a su primu postu de sa lista. Ma is biancus-nieddus sighius de Loriga fiant currendi puru in sa Copa Italia Natzionali, cumenti eus giai arremonau ainnantis, e duncas ant pèrdiu calincunu puntixeddu in campionau (no si podit acudi a totu in custa vida, si narat, a bortas, e a cantu parit est una cosa chi ballit po su giogu de sa bòcia puru). Is de s'Ilva, invecias, sighint a curri e me in sa bessida de su sabudu de PascaManna bincint in domu de su Gavoi e si lassant a is pabas is arrubius-brau, gràtzias a su gol pesau de Di Pietro, a su de norantacincu minudus. Un'antra bìncida de importu mannu meda, po is de s'Ilva, nd'arribbat sa cida avatu, cun su cincu a zeru scutu a facci a is meris de domu de su Sant'Aleni, in sa partida chi balliàt po sa de doxi bessidas. Me is ùrtimas tres bessidas, is de s'Ilva ant bintu sa partida contras a is de s'Arbus e cussa contras a is de su Castiadas, cun sa partida contras a is casteddaius de sa Ferrini chi, cumenti eus narau ainnantis in custu articulu etotu, s'est serrada cun su resultau de zeru a zeru. E duncas, fadendi su contu de su chi eus nau fintzas a immoi, is de s'Ilva nd'ant pesau una stagioni toga meda e de importu, po calincuna cosa cumenti a setanta tres puntus in trintacuatru giorronadas, sessantunu gol fatus e bintiduus incasciaus (chi, tra is atras cosas, funt su pròpriu tanti de is chi nd'ant bodditu is de sa Nuorese de Nùgoro), cun feti cincu partidas pèrdias in totu. Castiendi is numerus, is de s'Ilva ant serrau s'andada cun trintacuatru puntus in buciaca (po una mèdia, diaici si tzerriat, de duus puntus a bessida); es facili duncas cumprendi cumenti a sa torrada is giogadoris sighius de mister Aciaro siant arrannescius a fai mellus puru (cun una mèdia de duus puntus e bintinoi a bessida). Prexu mannu, duncas, po su portieri de s'Ilva, Marco Manis, chi po binti partidas nd'est bessiu a foras de su campu (est a nai: at acabbau sa partida) chentza de nd'essi pigau nemancu unu gol. Po su portieri (chi est unu de cussus cun s'esperièntzia prus manna chi ddoi funt in dì de oi in Sardìnnia), nd'arribbat duncas un'antra bella bìncida, apustis de is campionaus giogaus (e bintus) impari a is de s'Olbia e a is toscanus de su Badesse. Puru po su chi pertocat s'atacu, is cosas funt andadas beni meda: Blas Tapparello, in sa primu stagiòni chi at giogau innoi in Sardìnnia, nd'at pesau, issu a solu, calincuna cosa cumenti a binti gol; Marco Aiana, invecias, nd'at pesau calincuna cosa cumenti a trexi, cun Ignacio Cacheiro chi nd'at pesau calincuna cosa cumenti a otu gol. De seguru, atrus giogadoris de importu mannu meda po mister Aciaro funt stètius: Juani Molina, chi nd'est arribbau a s'Ilva feti in su mesi de Gennàrgiu, in cussa chi podeus tzerriai “fentana de su mercau de s'ierru", ma su giogadori argentinu at donau una manu de agiudu manna meda a totus is cumpàngius cosa sua, impari a Diego Di Pietro, unu de is pilàstrus de sa difesa impari a Ciprian Dombrovoschi, cun Di Pietro chi, tra is atras cosas, at fatu calincuna cosa cumenti a cincu gol. Unu de is giogadoris prus fortis est stètiu Leo Escobar, sa luxi de su centrucampu e de su giogu de is de s'Ilva (ddi nau diaici, cun unu stìddiu de poesia, chi mi ddu permiteis), ma no si ndi podeus scaresci de Fausto Chiappetta, chi at fatu puru ses gol in totu, e de custus, cuatru ndi funt arribbaus cun tirus de frimu; de Salvatore SasàGallo; de Jacopo Malatesta e de s'ùrtimu arribbau de sa rosa, Domenico Messina. Po su chi pertocat is giòvunus, Gabriele Lobrano e Davide Lena, nascius totus e duus in su duamilla e tres, ant giogau una bella biga de partidas, mescamente apustis chi Giovanni Nicoterra, unu piciocheddu nasciu in su duamilla e duus s'est strupiau, sciadau issu, a sa de bintiduus bessidas. No est stètia, a nai sa beridadi, una stagioni fortunada po Nicolò Pisano (chi est dèpiu abarrai a foras de su campu po medas giorronadas de sighiu poita s'est ingotu); is cosas funt andadas mellus, invecias, po Michele Serio, nasciu in su duamilla e cuatru (unu de is giogadoris prus piticus, de edadi, est craru, in sa rosa de is biancus-asullus), chi at aciapau puru unu gol, e po Pietro Romano, chentza si ndi scaresi, duncas, de Bruno Gala, unu giogadori nasciu in su duamilla e duus, Anderson Farese, nasciu in su duamilla e cuatru, Riccardo Arricca, de su duamilla e cutru, Manuel Arbus, de su duamilla e tres, fintzas a arribbai a Giancarlo Rivella e Jacopo Uras, chi ant giogau sa primu partida in su campionau de s'Ecellenza e, duncas, in sa scuadra de is mannus, pròpriu in sa partida contras a is de su Ilartzi, chi eus arremonau ainnantis. Po s'allenadori de s'Ilva de Sa Maddalena, duncas, nd'est arribbada una bìncida toga meda: Acciaro iat bintu, in campu, cumenti a gigogadori, duncas, su campionau de su milli e noicentus otanta seti \ milli e noicentus otantotu, cun s'artziada in cussa chi, a s'epoca, si tzerriàt Sèrie C2, candu in sa panchina de is de s'Ilva ddoi fiat Angelino Fiori. Aciaro est stètiu bonu a donai una bella manu de agiudu a sa scuadra cosa sua giai duus annus fait, torrendi a portai is biancus-asullus in s'Ecellenza, ma su Covid nd'at sciusciau is giogus a sa de bintiduus giorronadas, cun s'Ilva chi no a potziu fai sa festa chi bisàt, in campu. S'annu passau, invecias, e seu seguru chi si ddu arregodais beni, torra su Covid nd'at sciusciau totus is giogus apustis de feti seti partidas, cun is de s'Ilva chi teniànt totus is cartas prus bonas po ndi cassai s'artziada in Ecellenza. Cust'annu, duncas, is de s'Ilva funt arrannescius a fai sa festa impari a totus is tifosus cosa insoru. Cumenti fadeus sèmpiri, duncas, tocat pròpriu a s'allenadori fai is contus apustis de sa fini de sa stagioni; e chini mellus de s'allenadori, de su restu, sciit cumenti funt andadas is cosas? A nai sa beridadi, is primus bessidas po is de s'Ilva funt stètias unu pagheddu trabballosas, chi mi cumprendeis, unu pagheddu marigosas, po ddu nai mellus, chi pentzaus ca me is primus seti giorronadas ndi funt arribbaus feti otu puntus, cun tres partidas pèrdias; cun custus resultaus, duncas, no fiat pròpriu facìli bisai sa bìncida de su campionau, ma me is binti seti bessidas chi si funt giogadas apustis, is biancus-asullus funt stètius bonus a ndi cassai calincuna cosa cumenti a sessantacincu puntus, lassendusì duncas a is pabas undixi scuadras. «Est stètia una stagioni de trumentus, de sacrifìcius, de trabballu, cun is piciocus chi funt abarraus cumpatus tra de issus — s'at contau mister Acciaro in una ciaciarrada chi nd'eus pesau apustis de sa bìncida de su campionau —. Is giogadoris cosa mia, in campu, ant fatu a biri cosas ispantosas e togas meda, regalendi a sa bidda, a su presidenti e a totus is dirigentis chi faint parti de s'assòtziu unu bisu bellu e mannu. Eus incumentzau a curri beni, apustis de sa de seti bessidas: de cussa partida eus agatau is echilìbbrius, e dònnia partida chi bincestus s'agiutàt a curri sèmpiri prus a forti, si donàt gana bella po sighiri a trabballai e a giogai beni; candu bìncis ti intendis sèmpiri prus forti, est craru. De seguru, est stètiu de importu su trabballu de is personas chi m'ant agiudau, de totus is piciocus chi funt cabaus in campu e su presidenti e is atrus dirigentis, chi funt stètius bonus a ndi pesai una scuadra, una rosa forti meda». Is tifosus ant sighiu sa scuadra in dònnia partida: po s'ùrtima bessida, in domu, contras a is de sa Ferrini, sa festa est stètia bella. E manna. «Su de biri totu cussa genti a castiai sa partida m'at donau unu prexu mannu meda; in prus, ddoi fiant puru giogadoris bècius de s'Ilva, cussus, po si cumprendi mellus, chi iant giogau e bintu cun custa scuadra me is annus passaus. Deu ia giai bintu su campionau, de giogadori, cun s'Ilva, est craru, artziendindi in Sèrie C2; po mei custa est sa de tres bìncidas, cun duas artziadas de categoria me is ùrtimus duus annus e mesu. Candu podis trabballai cun un assòtziu sèriu, candu ndi pesas unu programma diaici bonu, is resultaus nd'arribbant sèmpiri. Seu seguru, de su restu, chi sa sociedadi at a trabballai beni meda po su chi pertocat su benidori in su campionau de sa Sèrie D; ant a circai de fai de totu po circai de pesai una rosa chi potzat cassai sa sarvesa». Is giogus de s'Ecellenza sighint a andai ainnantis cus is partidas de is play-off: pròpriu ariseu is de s'Ossese ant bintu, cun su resultau de duus a zeru, sa partida, in domu cosa insoru, contras a is de sa Nùorese, gràtzias a is gol pesaus de Chelo e Madeddu, cun unu tiru de is undixi metrus; is de su Taloro, invcias, an bintu in domu de is de sa Ferrini, po duus a unu, ma feti apustis de is tempus chi si narant suplementaris, est a nai sa mes'ora de giogu chi nd'arribbat apustis de is noranta minudus, candu is duas scuadras funt acapiadas a pari, in su resultau de paridadi. Is gol funt stètius pesaus de Camba, po is de sa Ferrini, cun Mele chi at cassau s'unu a unu a sa fini de su primu tempus e Falchi chi at fatu su gol chi ballit po sa bìncida a su de doxi minudus de su segundu tempus. 

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna. IMPRENTAS 2021-2022. LR 22/2018 art. 22

In questo articolo
Campionato:
Argomenti:
Stagione:
2021/2022
Tags:
Eccellenza