Salta al contenuto principale
sant'elena lanusei

Is ùrtimas partidas de sa stagioni tra prexus e daboris

E duncas, a cantu parit, seus arribbaus a s'ùrtima metadi de su mesi de Maju puru; no sciu chi si parrat su pròpriu a bosatrus puru, ma a mei mi parit ca custu duamilla e bintitres siat currendi, e allestru puru, e no mi dispraxit cumenti a cosa, fadendi su contu, sempiri po su chi mi pertocat, chi seu abertendi chi nd'arribbit sa fini de custu mesi giai de un annu: su tempus, de su restu, de su chi narant e pentzant in medas, est una cosa elastica, est a nai ca unu pagheddu dipendit, puru, de cumenti ti dda bivis, de cumenti ti intendis is oras e is minudus apitzus de sa peddi, de sa prupa, de sa petza cosa tua, ddi nau diaici, gioghendi a fai unu pagheddeddu su poeta, sèmpiri chi mi ddu permiteis; e de su restu, nc'eus giai arraxonau impari po medas medas bortas: candu ti ses arroscendi, mancai, e ses fadendi calincuna cosa chi no ti andat, chi no ti praxit, cumenti podit essi su de abertai calincunu, intzandus su tempus parit siddau, a tipu arrogu de ghiàciu, e parit giai giai chi no si depat movi mai prus (e tenis axiu tui abertendi!); atras bortas, pruschetotu candu ses spàssiendudì, parit ca si nci bobat, a trassa de cussus arrundibis chi tèngiu boba boba, o chi boleis, badda badda, apitzus de sa conca. Sa vida de is ominis (e a su contu nci depeus aciungi puru is femineddas, e nci iat a mancai atru puru), de su restu, est a trassa de unu giogu chi imparaus a cumprendi cun su tempus: e mancu mali chi su tempus, in unu modu o in un antru, sighit a nci passai; desinò bollit nai ca nc'est stètiu calincunu strobbu mannu; e sa vida de is ominis (e de is femineddas puru) est, sèmpiri, un arriscu mannu: ca nc'est sèmpiri calincuna cosa chi podit andai a trotu, calincuna cosa chi si podit arrogai, ca de su restu seus fatus de petza moddi moddi, e is mobadias funt fintzas tropus, a nai sa beridadi, e in prus nosu seus bravus meda a si cumplicai is cosas, fadendi su contu de totus is porcherias, ddas sa tzerriu diaici, sèmpiri chi mi ddu permiteis, ca seus spaniendi in su mundu, cosa chi ballit, puru, po s'isula stimmada nosta: chi sa Sardìnnia, difatis, fintzas a centu – centu e cincuanta annus fait podiat essi beni una prenda de oru, lìmpia lìmpia e bella meda de si gosai, immoi ddoi funt logus chi funt prus ghetaus a pari de s'inferru (ddi nau diaici, isperendi chi si cumprendat su chi bollu nai).
E duncas, su de essi arribbaus a sa metadi de su mesi de Maju mi donat unu pagheddeddu de allìrghia: bolit nai chi stau ancora beni (chi est una cosa chi tocat a biri dì po dì, poita oi mancai ses sanu cumenti a unu pisci, e cras mancai ses cumbatendi contras a un arrori mannu); in dì de oi m'agatu, intzandus, chentza nesciunu dabori, chenza dotoris in mesu a is peis, e cun unu trabballeddu ca mi permitit de guadangiai cussus cuatru arriabeddus chi mi serbint po sighiri a bivi in custu mundu, chi a bortas mi parit unu logu bellu meda (giai giai unu paradisu, cumenti si narat) ma atras bortas mi parit una cabbia de macus, cumenti naràt sèmpiri sa bon'anima de mamma mia.
De su restu, chi eis lìgiu a su mancu un artìculu de is chi ndi pesu (e nd'apu pesau, in totus custus mesis, e in totus custus annus) in su sardu chi si fueddat innoi in Bidd'e Sorris, e duncas in su Campidanu de mesu, scieis puru ca custus artìculus no sighint un arrastu pretzisu, ma unu pagheddeddu sighint is cosas chi tèngiu badda badda in conca, e chi mi nd'arribbant, pruschetotu, de is cosas chi lìgiu me is libbrus, e de is cosas chi intendu, e chi mancai mi contant in sa bia, o candu mi ndi andu a travessu (cumenti naràt, torra, sa bon'anima de mamma). Pròpriu una pariga de mes'oreddas fait, un'amiga mia m'at fatu sciri ca sa mamma de su sposu, de sabudu passau, est arrimmada in unu letu de s'uspidali, apustis chi ddi est beniu unu tialu de ictus, cumenti ddu tzerriaus in italianu: custas cosas sighint a mi fai sèmpiri su pròpriu efetu; est a nai chi si nd'estus a depi arragodai (no si ndi estus a depi scaresci mai, ballit aguali) ca sa vida cosa nosta si podit atrotoxai, e mabi puru, de unu segundu a s'atru; de su restu, mi benit giai giai de pentzai, seus innoi, in custu mundu, pròpriu po benni atrotoxaus, tra is atras cosas; e mancu mali, mi megu a solu a solu, ca in custa vida ddoi funt puru momentus bellus e drucis (cumenti podint essi cussus candu si innamoraus, o s'atobiaus cun calincuna persona amiga), desinò iat a essi un arrori tropu mannu, a ddu crei e, mescamente, a ddu bivi.
Pròpriu po custu, torrendi a nosu, mi praxit a incumentzai is artìculus castiendi su calendàriu, e mi paxit a incumentzai is artìculus fadendi su contu de su tempus chi passat; est unu pagheddu (diaici mi intendu, a su mancu) cumenti candu a iscola sa maista incumentzàt sa letzioni fadendi s'apellu, est a nai tzerriendi totus is scientis po nomini, po cumprendi chini nci fiat e chini nou. De su restu, est un esèmpiu chi mi fatzu fatu fatu: cumenti unu giogadori depit fai su contu chi podit fai tres o cuatru gol puru, totu paris, in una partida, diaici etotu depit fai su contu chi ndi podit bessiri aforas de su campu ainnantis de s'ora, mancai cun unu genugu spistiddau, cun su nasu totu segau e prenu de sangui, o cun is costas arrogadas. Fait parti de sa vida su de si ingolli, e po custu no ammancat una dì (si nau sa beridadi, chentza bregùngias), no passu una dì (po ddu nai mellus) chentza de torrai gràtzias a su cielu po essi ancora in saludi bona.
Apustis de essi nau custu, m'ammancat de fai feti una cosa, e poi oi si promitu chi no m'apa a stròllicai prus de su tanti (e mancu mali, s'at a megai calincunu de bosatrus): cumenti scieis beni, de su restu, chi eis lìgiu a su mancu unu de is artìculus chi ndi funt bessius aforas in custus cincu mesis de su duamilla e bintitres, mi praxit meda meda, apustis de essi castiau su calendàriu, fai su contu po su chi pertocat su tempus, est a nai chi nc'est su sobi, chi proit o chi tirat bentu forti. In custas diis, a cantu narant, a su mancu, is previsionis, in Sardìnnia ant a torrai is nuis, e po custu fini de cida, est a nai sabudu e domìnigu, nc'at a essi puru s'acua, est a nai ca at a proi, e puru unu bellu pagheddeddu; mancai seus in su prenu de su beranu, is temperaduras (ballit po cussas prus bàscias, a su noti mescamente) nd'ant a cabai torra, e de meda puru, fintzas a nd'arribbai a feti undixi-doxi gradus; in su restu de sa dì, de sa giorronada, peròu, e po bona sorti, at a sighiri a fai unu bellu callenti, ma chentza cussu sobi forti (e mau meda) chi in s'istadi parit totu chi si potzat scallai de unu momentu a s'atru. Pròpriu in s'interis chi seu scriendi custas cosas, m'est arribbada a is origas (mellus, a is ogus) sa nova acapiada a su tempu mau chi est ghetendi a pari meda (e no po brulla de seguru) totu s'Emilia Romagna, partendi de Bologna, Reggio Emilia, fintzas a arribbai a Forlì e Faenza; is immàginis chi nd'arribbant faint a timi (cumenti a sèmpiri, de su restu) cun s'acua chi, de is arrius, est ghetendusì me is bias de is biddas e de is citadis, e nd'arribbat giai giai a unu metru, cun is pompieris chi sighint a fai unu trabballu mannu meda po circai de sarvai totus is personas chi, mancai, funt abarradas arrèscias in domu cosa insoru. Sa cantzoni, de su restu, est sèmpiri sa pròpria: prus andaus ainnantis e prus si depeus abertai custus machiminis de parti de su tempus, chi est giai giai prus macu de is ominis puru, chi funt fadendi de totu, cumenti apu arremonau ainnantis, po ndi sciusciai su giogu, ddi nau diaici, e chi sigheus in custu arrastu innoi seus, tra pagu nc'at a essi de arriri. E meda puru. Chi est una brulla, est craru. Naraus chi nc'at a essi de arrì, po no nai chi nc'at a essi de prangi.
E poi oi, diaderus, est mellus chi dda acabbaus innoi cun is stròllicbiminis e, mancai, est mellus, diaderus, chi si nci ghetaus a fundu 'e suus (cumenti narant innoi in Bidd'e Sorris, a su mancu) me is chistionis acapiadas a su mundu de is diletantis sardus chi giogant a càlciu, fadendi su contu, pruschetotu, chi is cosas ca si bollu e si depu torrai a contai no ammancant de seguru, fadendi su contu ca custu domìnigu passau, est a nai su catodixi, si funt giogadas is ùrtimas partidas de sa stagioni, cun is play-out (cumenti ddas tzerriant is ingresus) chi ant pertocau is scuadras de s'Ecellenza (chistionaus, mescamente, de is de su Lanusè e de is cuartesus de su Sant'Aleni), de sa Promotzioni (po sa Lista B, is de su Pasada e is de s'Atleticu de Bono; po sa Lista C, invecias, is de su Coghinas e is de s'Oschirese), de sa Primu Categoria (cun cuatru partidas) e puru, po acabbai su prangiu cun su druci, puru is scuadras de sa Segunda Categoria.

In s'interis chi sa stagioni acabbat, cun is ùrtimus minudus de giogu po custa primu parti de su duamilla e bintitres (a si torrai a biri in campu apustis de su Mesagustu, cumenti a sèmpiri), is assòtzius funt giai trabballendi po cuncodrai is rosas po sa stagioni chi at a benni, e chi at a essi, est craru, sa de su duamilla e bintitres – duamilla e binticuatru. E no mi parit mancu berus, torrendi a sa chistioni chi apu pigau a s'incumintzu de custu artìculu etotu, de cumenti est bobendusì su tempus, chi est berus ca apu incumentzau a trabballai po is amigus de su Diàriu Sportivu in su duamilla e undixi, e duncas, a fai is contus nci poneus pagu meda, funt passaus giai prus de dexi annus. Ma sa cosa chi mi arrapitu fatu fatu, a solu a solu (depu fai su giogu de essi su maistu de mei etotu, e duncas, maistu e scienti a su pròpriu tempus) est chi no potzu, e no podeus timi su tempus chi passat, ca su tempus chi passat est una cosa normali, e candu su tempus no si passat prus in pitzus (in pitzus a sa peddi, in pitzus a su croxu de sa conca), intzandus bollit nai ca est sucèdia calincuna cosa de lègiu. Depu circai de lassai de una parti is pentzamentus marigosus, a su mancu po oi, e duncas, incarreru (e fiat ora puru, s'at a megai calincunu), cun is resultaus de is partidas.
Incarreraus pròpriu andendi a castiai ita totu est sucèdiu in sa partida tra is de su Lanusè e is de su Cuartu de Sant'Aleni, po su chi pertocat su campionau de s'Ecellenza ca, cumenti scieis beni, est cussu prus mannu tra totus cussus chi si giogant in Sardìnnia, e chi cust'annu est stètiu bintu de is de su Latte Dolce, ma de sa stagioni bona meda chi nd'ant pesau is tattaresus nd'eus a chistionai mellus, mancai, in un antru artìculu, chi su cielu at a bolli.
E duncas, sa partida de s'andada, chi si fiat giogada in domu de is cuartesus, chi si ddu arregodais, fiat acabbada cun sa bìncida, e cun su resultau de duus a unu po is cuartesus, chi nd'iant cassau s'ùrtimu gol pròpriu me is ùrtimus segundus ainnantis de su de noranta minudus. E duncas, in sa partida de sa torrada, chi s'est giogada in domu de is ollastrinus, a su Lixius, is piciocus sighius de Mario Masia ant circau de atacai fintzas de is primus minudus de sa partida, ma is primus chi ant aciapau su gol, peròu, funt stètius pròprius is allenus: a su de trintacuatru minudus, intzandus, Caboni fait unu trabballu bonu meda, cun sa bòcia me is peis, aintru de s'area de rigori de is de su Lanusè, e apustis fait unu passàgiu de oru, cumenti si narat, a Ragatzu chi no depit fai atru ca nci cravai sa bòcia in fundu a sa porta, cumenti si narat. In su segundu tempus, a su de bintotu minudus, is de su Lanusè ndi cassant su gol chi ballit po s'unu a unu: Novach s'agatat cun sa bòcia in mesu a is peis, a una pariga de passus (a una pariga de metrus, feti, po ddu nai mellus) de Tirelli, e donat una carvada de pei forti meda a sa bòcia, cun su portiereddu (ddu tzerriaus diaici poita, de su restu, fiat tra is piciocus prus giòvunus chi ddoi fiant in campu) ca no arrannescit a dda cassai. Su Lanusè duncas si nci ghetat in atacu, po circai de ndi pesai su gol chi iat a essi bàlliu po sa sarvesa (chi is duas scuadras essint serrau sa partida de domìnigu puru, cun su resultau de duus a unu, ma custa borta cun su vantàgiu po is meris de domu, intzandus iat a essi bàllia sa lista de su campionau, cun is de su Lanusè chi ant serrau sa stagioni a su de cuindixi postus, e is de su Cuartu Sant'Aleni a su de sexi), ma a sa fini sa difesa (e su restu de sa scuadra puru, est craru) de is cuartesus aguantat beni fintzas a s'ùrtimu de is seti minudus de recuperu chi s'arbitru at donau, apustis de is noranta minudus de giogu. E duncas, is de su Lanusè ndi cabant in Promotzioni; festa manna invecias, e si cumprendit beni, po is cuartesus, chi funt arrannèscius a ndi piscai sa sarvesa, bincendi is partidas contras a is de sa Nuorese (e chi balliàt po tenni sa possibbilidadi de si giogai is duas isfidas finalis) e contras a is de su Lanusè, cumenti apu acabbau 'mubagora de si contai. Arribbau a custu puntu, deu creu chi siat de importu mannu, su de si torrai a contai su chi s'at scoviau s'allenadori de su Sant'Aleni, Marcu Piras, a sa fini de sa partida; si cumprendit, duncas totu s'afròddiu chi podint tenni, in conca e in su coru, is cuartesus. Po Marco Piras, duncas, custa sarversa, chi nd'ant cassau domìnigu, ballit, giai giai, cantu sa bìncida de su campionau; a bortas ddou funt stagionis, e duncas campionaus, chi nascint e partint trotus meda, ma apustis diventant togus meda, ca unu giai giai nemmancu nci creit. Est cussu chi est sucèdiu a sa scuadra de Cuartu Sant'Aleni, de su restu. «Eus pigau sa bia prus trabballosa po lompi a sa sarvesa», s'at sighiu a si contai Piras, «poita apustis de sa partida chi eus pèrdiu contras a is de su Crabònia, festus giai giai cun totus e duus is peis in Promotzioni, cumenti si narat, est a nai ca festus giai giai po ndi cabai de categoria. Ma su fatu chi is de sa Nuorese apant serrau cun su resultau in paridadi sa partida chi ant giogau contras a is de sa Kosmoto de Muristeni, s'at permìtiu de si giogai totus is nostas ùrtimas cartas, is ùrtimas cartas chi tenestus me is manus, po ddu nai mellus, po circai de ndi cassai sa sarvesa. Is cosas contras a su Lanusè si funt andadas beni meda, de su restu, e ancora no arrannèsciu a cumprendi cumenti siant arribbaus a si giogai sa partida finali contras de nosu: mi funt sèmpiri patus una scuadra forti meda, e mancai, issus ant a podi nai sa pròpria cosa de nosu; nc'est de nai, comentecasiat, chi su campionau de su duamilla e bintiduus – duamilla e bintitres, po su chi pertocat s'Ecellenza, est craru, est stètiu meda meda spassiosu, cun una biga manna de scuadras chi fiant fortis meda, po diaderus». Po Marcu Piras, cumenti sucedit fatu fatu in custa vida, de su restu, est arribbada s'ocasioni, sa possibbilidadi de ndi torrai a pesai sa conca, apustis de su dannu mannu chi nd'iat piscau, pròpriu s'annu passau, candu teniat me is manus is crais de su Gùspini, chi iant pèrdiu sa partida, in domu cosa insoru etotu, contras a is de su Li Punti, cun sa isfida chi si fiat serrada in maba manera, cun is giogadoris e is allenadoris de is duas scuadras chi, giai giai (ddi naraus diaici) fiant po si pigai a corpus. S'allenadori, de su restu, est dèpiu abarrai atesu de su campu de giogu po seti bessidas, cumenti sucedit a is giogadoris candu, mancai, ndi boddint unu cartellineddu arrùbiu. Piras, peròu, no circat scusas: funt cosas chi, comentecasiat, faint parti de su passau, mancai incresciant ancora, a nci pentzai, e mancai nci siat ancora unu pagheddeddu de disprexei. Sa cosa prus lègia, prus grai, e prus dificili, est stètia cussa de no podi sighiri sa scuadra po seti partidas de sighiu: est a nai ca s'allenadori podiat atobiai sa truma de giogadoris aintru de sa cida, po is allenamentus, ma no ddus podiat sighiri in campu, po is partidas de su domìnigu. Po is giogadoris est una cosa de importu mannu, sa de podi contai apitzus de una persona, de un omini chi tenit sa fiducia cosa insoru, cumenti si narat, e chi podit e depit pigai is decisionis prus callentis, in s'interis de sa gara etotu. «Immoi potzu nai de essi acabbau de pagai totu su chi depia: totu custa storia, de su restu, m'at arregalau letzionis de importu mannu meda, e isperu, puru, chi su bagàgliu cosa mia, po su chi pertocat s'esperièntzia, a su mancu, si potzat essi ammanniau. Is sbàllius chi fais funt a trassa de s'oru, est diaici chi s'omini, su prus de is bortas, imparat is cosas; de is sbàllius, duncas, nd'arribbant is frutus. In dì de oi, no potzu fai atru ca mi gosai, po su chi mi est possibbili, sa sarvesa chi nd'eus cassau, mancai nesciunu nci credessit. Deu creu  — at sighiu a mi contai Piras — chi su trabballu prus mannu ddu ant fatu is piciocus, chi funt stètius togus e bravus meda, de su primu fintzas a arribbai a s'ùrtimu chi teneus in sa rosa». Is de su Sant'Aleni, a sa fini de sa partida, si funt imprassaus, totus impari, cumenti chi, m'eis a scusai s'esèmpiu, essint bintu una gherra. De su restu, s'at scoviau Piras etotu, sa genti giogat a bòcia (ballit po is giogadoris, ma puru po is allenadoris e po is personas chi trabballant in s'assòtziu, impari a su presidenti) po bivi custus sentidus fortis meda; candu is piciocus sighint un allenadori, bollit nai chi ses fadendi unu trabballu bonu, e de importu. «Funt custas, a su mancu a parri miu, is satisfatzionis prus mannas chi si nd'arribbant de custu giogu, e chi arrannescint a si preni su coru de afròddiu, fintzas a cucuru», m'at scoviau Piras. S'allenadori de is cuartesus at chistionau puru de su benidori: sèmpiri segundu issu, est craru, Cuartu si minescit de tenni una scuadra in su campionau de s'Ecellenza, chi est cussu de importu prus mannu chi ddoi teneus in Sardìnnia, a su mancu; «immoi isperu feti chi po s'annu chi nd'at a benni, is cosas potzant andai mellus de cumenti funt andadas cust'annu». Ma po primu cosa is de s'assòtziu ant a depi circai de crariri, de aderetzai is chistionis acapiadas a su campu innoi sa scuadra giogat is partidas de su campionau; impari a su presidenti, de su restu, trabballant una biga manna de personas bravas, chi sciint beni su chi si depit fai. Po sa carrièra cosa sua, e duncas, a ddu nai mellus, po su chi at a sucedi in su campionau chi at a benni, Piras no sciit beni ita nd'at a essi de issu: su chi podit fai immoi est cussa de sighiri a si gosai sa festa po sa sarvesa; s'ùnica cosa chi si scoviat, e s'ùrtima de sa ciaciarrada chi s'at arregalau, est ca impari a is de su Sant'Aleni s'est agatau beni meda, cumenti chi fessit in domu sua etotu, cumenti si narat.

Apustis de essi acabbau cun is contus acapiaus a is ùrtimas partidas de s'Ecellenza, podeus andai a castiai, cumenti s'apu arremonau ainnantis, ita totu est sucèdiu me is duas partidas chi pertocant sa cursa a sa sarvesa in su campionau de sa Promotzioni; in campu, torra, is unus contras a is atrus, is de su Pasada e is de s'Atletico Bonu, po sa Lista B, e is de s'Oschirese, contras a is de su Coghinas. Parteus pròpriu de sa Lista B: in sa partida chi si fiat giogada su seti de su mesi de Maju, chi si nd'arregodais, est a nai sa partida de s'andada, is de su Pasada fiant stètius bonus a binci, in domu allena, cun su resultau, bellu e tundu tundu, de duus a zeru; in sa partida de sa torrada, in domu cosa insoru, is piciocus sighius de Antonellu "Lellu" Scanu ant pèrdiu, ma cun su resultau de unu a zeru, e custu bollit nai chi cussu goiteddu in prus chi nd'ant cassau me is ùrtimus centu e otanta minudus de giogu, at fatu sa diferèntzia, cumenti si narat. Su gol chi est bàlliu po sa bìncida de is de su Bono est stètiu pesau de Cocco, unu de is atacantis prus fortis chi ddoi fiant in sa rosa sighida de Michele Fini, a su de bintiduus minudus de su primu tempus. Po is de su Pasada is cosas si funt trobeddadas ancora de prus candu, me is primus minudus de su segundu tempus, funt abarraus cun feti dexi ominis in campu po crupa de su cartellineddu arrùbiu bodditu de Stefanoni; is de s'Atletico de Bono, a cussu puntu, si nci funt ghetaus in atacu po circai de ndi cassai su segundu gol puru, gràtzias a is giogadas de Cocco, torra issu, de Pitirra e de Sanchez, ma is difensoris de su Pasada arrannèscint a aguantai, a apoderai, cumenti si narat. A su de bintitres de su segundu tempus, Canu tenit in mesu a is peis sa bòcia giusta chi podiat balli po su duus a zeru, ma no arrannèscit a intzertai sa porta. A sa fini de sa partida, e si cumprendit, su prexu de is de su Pasada si nd'est bobau a is steddas, cumenti si narat. De su restu, Antonellu Scanu s'at contau ca tenit su coru prenu fintzas a cucuru de satisfatzioni po su chi est arrannèsciu a ndi pesai, impari a totus is giogadoris cosa sua, fadendi su contu chi is duas partidas chi ant giogau contras a is de s'Atletico de Bono funt andadas beni meda, pruschetotu po su chi pertocat sa primu bessida, candu fiant arrannèscius a binci, cumenti s'apu arremonau ainanntis, cun su resultau de duus a zeru. A nai sa beridadi, s'est megau s'allenadori, su resultau podiat essi prus tundu puru, cumenti si narat, fadendi su contu de totus is ocasionis chi ant tentu sa dì, ma chi peròu no funt arrannèscius a ndi furriai in gol, cumenti si narat. Po Scanu, custu est su parri cosa sua a su mancu, in sa primu partida is de su Bono est cumenti chi no siant mai cabaus in campu, fortzis po crupa de sa timoria de perdi, chi arribbat, fintzas, a ti siddai is cambas, cumenti chi fessint fatas de linna. In sa partida de sa torrada, invecias (seus chistionendi pròpriu de cussa de domìnigu passau, est craru) is cosas si funt furriadas, estus a podi nai diaici: est a nai ca is de su Pasada si funt fatus cassai de sa timoria e no ant fatu una gara diaici bona cumenti Scanu, invecias, isperàt; is de s'Atletico de Bono, invecias, e fortzis poita, comomai, no teniant prus giai nudda de perdi, cumenti si narat, nd'ant pesau sa partida de sa vida, cumenti si narat. Scanu, duncas, si nd'est acatau (e chini, prus de s'allenadori, si ndi podit acatai de custas cosas) chi is giogadoris cosa sua no funt arrannèscius a torrai a arrapiti sa partida toga chi iant fatu su seti de su mesi de Maju; is de s'Atetico Bonu ant giogau mellus, nc'est pagu de nc'aciungi, e si funt ghetaus in atacu de su primu minudu fintzas a s'ùrtimus segundu de giogu. Sa bìncida chi nd'ant cassau is de su Bono, duncas, est stètia giùsta, a su mancu po su chi is duas scuadras ant fatu a biri in campu, ma a sa fini sa sarvesa est acabbada aintru de is buciacas de is de su Pasada. Scanu at tentu fueddus drucis po is aversàrius: su disprexei po is de su Bono, chi ndi funt cabaus torra in su campionau de sa Primu Categoria est stètiu mannu meda, fadendi su contu chi Scanu, in totus is annus passaus de sa carrièra cosa sua cumenti a allenadori, iat tentu giai s'ocasioni, sa possibbilidadi, de trabballai impari a medas piciocus chi, in custa stagioni, giogànt pròpriu cun s'Atletico. S'acapiu chi ndi podit bessiri aforas tra is allenadoris e is giogadoris, arribbat a essi forti meda. Ma a nai sa beridadi, Scanu est stètiu unu pagheddeddu dispraxu (ddi naraus diaici) puru po sa stagioni chi nd'ant pesau is piciocus cosa sua: de su restu, fadendi su contu de sa fortza de sa rosa, e duncas de is giogadoris chi faint parti de sa scuadra, is tifosus, su presidenti e totus is chi ant sighiu is fainas de s'assòtziu si abertànt una stagioni unu pagheddeddu mellus de sa chi nd'est bessida aforas cust'annu, fadendi su contu, mescamente, ca s'annu passau iant serrau su campionau a su de tres postus in sa lista. Est unu pecau mannu meda, duncas, chi siant arrannèscius a ndi cassai sa sarvesa feti me is ùrtimas duas partidas de s'annu, ma de su restu, is strobbus e is arroris (annus trotus capitant a is scuadras, cumenti capitant a is cristianus etotu) no funt ammancaus de seguru, partendu pròpriu de sa biga manna de giogadoris chi si funt ingotus, po no naiu strupiaus, e chi funt dèpius abarrai aforas, atesu de su campu, e de is giogus, po cidas e cidas de sighiu. Chentza de totus cussa maba sorti, fortzis, sa stagioni de su Pasada fiat pòtzia essi unu pagheddeddu prus druci de su chi, a sa fini, est stètia: is trintas puntus chi nd'ant cassau me is bintises bessidas de sa stagioni, at aciuntu Antonellu Scanu, funt pagus, mancai s'allenadori ndi siat arribbau in sa panchina de is biancus – asullus candu sa stagioni fiat giai giai a metadi, pighendindi duncas su postu de Homar Farina. Po Scanu, duncas, sa scuadra podiat fai una cursa prus bona, fadendi su contu chi, me is primus partidas cun issu cumenti allenadori, su Pasada pariat giai giai po ndi artziai torra sa conca (chi est s'ùnica cosa chi podis fai, po ti ndi scabulli de is tempus maus, candu is cosas no andant cumenti bisas), ma apustis de cussas partidas bonas, is giogadoris no funt arrannèscius prus a ndi cabai in campu cun cussu afròddiu chi teniant, fortzis, mancai (a bortas sa conca fait brullas mabas de scroxai), poita pentzànt giai de nd'essi bessius aforas de su scuru innoi s'agatant (ddi nau diaici); ma in su càlciu (cosa chi ballit aguali in sa vida de dònnia dì puru) no iast a depi fai sa festa ainnantis de ndi cassai su resultau chi ses sighendi, e de sa cosa nd'eus chistionau una bella pariga de bortas, a nai sa beridadi, poita est un arriscu chi capitat fatu fatu. Duncas, is de su Pasada, pruschetotu me in s'ùrtima parti de sa stagioni, si funt agataus a annadai in acua lègias, cumenti si narat, a su mancu po su chi pertocat sa situatzioni in sa lista. Is de s'assòtzi, de su restu, iant domandau a s'allenadori de ndi cassai sa sarvesa, mancai cun una pariga de partidas ancora de giogai: s'allenadori, duncas, at fatu su trabballu cosa sua, e immoi abarrat incarau a sa fentana, cumenti si narat, po biri ita totu at a sucedi. De su restu, po is de su Pasada at a essi un istadi bascosa meda, chi fadeus su contu, cumenti s'at arregodau pròpriu Scanu, de su restu, chi su presidenti, Enrico Mura, at lassau s'assòtziu pròpriu me is cidas passadas. Immoi nc'at a essi bisòngiu de fortzas friscas (cumenti ddas tzerriaus, furriendindi sa cosa de s'italianu etotu) chi brintint a donai una manu a s'assòtziu, fadendi su contu chi su prus de su trabballu, po no nai, mellus, totu su trabballu, ddu portàt ainnantis pròpriu Mura, chi immoi peròu, cumenti s'apu nai 'mubagora, no nc'est prus. Cust'annu, duncas, cumenti si narat, de su restu, is de su Pasada ant dèpiu cumbati, a solus, contras a totu e totus. Sa de su Posada, s'at contau a sa fini de sa ciaciarrada Scanu, est una pratza bona meda, po su chi pertocat su mundu de sa bòcia de is diletantis, est craru; custa scuadra, impari a sa bidda, est craru, podint donai ancora una biga manna meda de cosas de importu a totu su càlciu in Sardìnnia, fadendi su contu, pruschetotu, chi tenint una biga de piciocheddus giòvunus meda chi faint parti de sa pipiniera, cumenti si narat, e in prus tenint unu campu, innoi giogant is partidas e innoi si atobiant aintru de sa cida po si cuncodrai po su domìnigu (po is allenamentus, cumenti estus a podi nai, furriendi su fueddu de s'italianu), chi est bellu meda, e chi iat a essi unu bisu po medas atras scuadras tra totus cussas chi ddoi funt in s'isula in dì de oi. Is de su Pasada, est craru, fortzis ant sùnfriu custa situatzioni prus de su tanti chi Scanu etotu si podiat abertai, mancai, tocat a ddu nai, su presidenti no apat mai fatu ammancai nudda de totu su chi serbiàt, e ballit po is giogadoris e po s'allenadori puru, est craru. Ma po curri in unu campionau trabballosu e dificili cumenti cussu de sa Promotzioni, serbint una biga manna de sacrìficius, poita desinò s'arriscu est cussu de nci fuiai totu a s'aliga.

E immoi chi nci seus, podeus puru andai a castiai cumenti funt andadas is cosas in s'atra partida chi bàlliat po is play-out (cumenti ddus tzerriant is ingresus), po sa Lista C, po essi prus crarus e pretzìsus, e chi at biu, una aranti de s'atra, sa scuadra de su Coghinas, sighida de Nicola Spano, e s'Oschirese, sa scuadra de Oschiri, sighida de Gregorio Sanna. Cumenti si ndi arregodais beni (e chi no s'arregodais, deu seu innoi pròpriu po custu), in sa partida de s'andada is de su Coghinas fiant arrannèscius a ndi artziai sa conca apustis de nd'essi bodditu su gol de is aversàrius, gràtzias a is duus gol de importu mannu meda pesaus de unu de is giogadoris prus fortis chi is biancu-nieddus tenint in sa rosa cosa insoru, e seu chistionendi de Patrick Ferreira chi, cumenti medas brasilianus sciint fai, sciit giogai beni meda cun sa bòcia tra is peis. Pecau, po is de su Coghinas, chi me is ùrtimus minudus de sa partida chi iant giogau su seti de su mesi de Maju, Ferreira nd'apat arregotu unu cartellineddu arrùbiu, e duncas, cumenti scieis (is regulas chistionant craru: apustis de unu cartellineddu arrùbiu depis abarrai aforas de is giogus a su mancu po unu giru), no est pòtziu cabai in campu po agiudai is cumpàngius cosa sua ca, comentecasiat, si ndi funt scàbullius de is aversàrius beni meda etotu. Torrendi a sa partida, duncas, is biancu-nieddus funt arrannèscius a ponni in cabada (cumenti si narat in italianu, e nosu furriaus sa cosa in sardu, chenza bregùngias) sa isfida apustis de una pariga de minudus de giogu, gràtzias a su gol de Scannicchio, chi iat fatu unu gol puru in sa partida de s'andada, tra is atras cosas. Is de s'Oschirese si nci fuiant in atacu, ma su gol chi ballit po s'unu a unu nd'arribbat feti candu ammancànt tres minudus a sa fini de su primu tempus: Budroni piscat beni Kozeli in s'area de rigori de is aversàrius, e po s'atacanti no est dificili a nci cravai, a nci scudi sa bòcia a is pabas de su portieri de is de su Coghinas. Is de s'Oschirese giogant a s'atacu sa segunda parti de sa partida puru, ma is de su Coghinas si faint balli aguali; Scannicchio si torrat a incarai de is partis de su portieri aversàriu Asara, ma no arrannescit a intzertai sa giogada giusta chi iat a essi bàllia po su duus a unu; de s'atra parti de su campu, is de s'Oschirese nci provant cun Masia, ma su resultau de sa partida abarrat siddau e frimmu: de s'unu a unu no ndi bessint. Arrannèsceis a ddu cumprendi a solus, totu s'afròddiu chi nd'at tentu Nicola Spano, chi est arribbau a trabballai cun is de su Coghinas candu mancànt feti dexi partidas a sa fini de sa stagioni, ma est stètiu bonu a portai sa scuadra cosa sua a ndi cassai una sarvesa chi, po cumenti si fiant postas is cosas, parit giai giai unu miraculu, de cussus chi podeus tzerriai (diaici ddus tzerriant, a ddu nai mellus) miraculu sportivu. Nicola Spano, duncas, in una ciaciarrada chi nd'eus pesau pròpriu in custa diis, m'at contau ca sciiant beni chi si depiànt giogai una stagioni intera me is ùrtimus centu e otanta minudus de giogu, e ant fatu de totu, su chi fiat possibbili, duncas, po si cuncodrai in sa manera mellus chi podiant, aintru de sa cida. In sa primu partida, a su mancu po su chi pertocat sa primu mes'ora de giogu, is de s'Oschirese funt andaus mellus de is biancu-nieddus, e pròpriu po custu nd'ant pesau su gol de s'unu a zeru. Po is de su Coghinas, est cumenti chi siat sonada sa isvèllia, cumenti si narat, poita de cussu momentu ant incumentzau a curri a forti meda. In sa segunda partida puru, at sighiu a mi contai s'allenadori de is biancus-nieddus, is giogadoris de su Coghinas funt cabaus in campu cun su corteddu tra is dentis, cumenti si narat, cun sa gana bona chi serbit po binci custas garas, e cun s'afròddiu giustu e sa conca sbuida e lìmpia de totus is pentzamentus lègius. Sa diferèntzia tra is duas scuadras, a su mancu custu est su parri de Nicola Spano, est stètia pròpriu in sa conca, una chistioni de mentalidadi, duncas. Una cosa est segura: is de su Coghinas no ant mai acabbau de crei a sa sarvesa, puru candu fiant annadendi in acua mabas.

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2022-2023. LR 22/2018

In questo articolo
Campionato:
Argomenti:
Stagione:
2022/2023