Salta al contenuto principale
orrolese festa gol

Urtimus noranta minudus de giogu po is scuadras de s'Ecellenza; po serrai sa stagioni de sa Promotzioni mancant feti duas partidas

Mi benit totu de mi domandai, e duncas, de si domandai: eis passau festas bonas? Ita eis agatau aintru de s'ou de Pasca? Po su chi mi pertocat (e chi si ndi arregodais is cosas chi apu scritu me is artìculus chi ndi pesu in sardu, dònnia dònnia cida, po is novas de is amigus de su Diàriu Sportivu, no eis a tenni ispantus de ligi su chi seu po si contai) funt stètias diis bellas, e de seguru, su sabori druci chi apu intèndiu, in s'interis chi mi bivia cussas oras de sprèviu e de spàssiu, nd'est arribbau mescamente gràtzias a totus is esercìtzius, e is dietas e is sacrìficius, puru, chi seu arrannèsciu, est a nai chi seu stètiu bonu a fai, a sighiri, po totus is cincuanta diis de sa caresima; no sciu de bosatrus, ma po su chi mi pertocat cust'annu apu scerau (cumenti si narat: scerai una cosa, a bortas, bollit nai, puru, nd'arrefudai calincuna antra) de mi nd'abarrai a reu (cumenti si narat in bidda cosa mia) e, duncas, in giru in cussu logu bellu (chi mi parit de essi in Paradisu dònnia dònnia borta chi nci andu) chi est sa Giara e chi abarrat, diaici mi praxit a ddu pentzai, pròpriu in su coru de s'isula stimada cosa nosta; e duncas no sciu de bosatrus, chi seis arrannèscius a si satzai po beni in totu custas diis, ma deu mi seu acuntentau de prandi cun duus aràngius e calincuna farrancada de menduas e de cussas chi estus a podi tzerriai, furriendi sa cosa de s'italianu, fàvas de cacao; de su chi apu lìgiu, de su restu, funt medas is chi pentzant chi is esercìtzius chi unu fait (e duncas, fintzas is dietas) potzant agiudai a cambiai su modu de bivi chi teneus: est a nai, mellus, torrendi a s'esèmpiu cosa mia, ca chi unu s'abbituat, e duncas pigat su costumu, mancai po feti cincuanta - sessanta diis, a papai prus pagu de su chi fadiat a su naturali, puru candu spaciat sa dieta sighit a si cumportai in su pròpriu modu e, podeus nai custu puru, mancai, ndi pigat e s'agatat cun unu costumu nou chi ainnantis no teniàt (o no arrannesciàt a apoderai).

E duncas, chi me in totus is annus passaus de sa vida cosa mia, po su prangiu de sa dì de Pasca no ammancànt mai sa petza arrostida (cumenti seus costumaus a fai in Sardìnnia e pruschetotu innoi in Bidd'e Sorris, chi est una bidda de satzagonis mannus, cumenti s'iat a podi nai), su pisci e milli atras genia de pratus e de callidadis de cosas de papai, po cust'annu mi seu acuntentau de mi nci stichiri in brenti (est a nai: de mi satzai) prus pagu cosas, ma mi seu gosau totu su sobi bellu e sa basca chi at fatu in totus cussas duas-tres diis e diaderus, potzu nai chi est stètia una de is festas de Pasca Manna prus bellas de sa vida cosa mia. E immoi chi is festas funt bellas ca spaciadas (cincuanta diis po si cuncodrai e in duas diis su prexu si nci bobat cumenti est arribbau), mi intendu cumenti chi fessi unu pagheddeddu sbuidau de fortzas, cumenti chini (po fai un esèmpiu chi pertocat su mundu de su càlciu, ca no mi potzu, no mi ia a depi scaresi, a su mancu, calli est sa faina de importu prus mannu in su giassu chi sigu cun su trabballu cosa mia) bincit su campionau ainanntis de sa fini de sa stagioni e s'agatat, po is ùrtimas duas-tres partidas, chentza prus afròddiu, ddu estus a podi nai diaici, e giai giai, chentza prus fortzas.
A mei parit de mi bivi una cosa diaici etotu: me in totus is diis chi ammancànt po lompi a su dominigu de sa Pasca mi intendia prexau e carrigu, e immoi mi intendu cuntentu e fadiau, e mi fait prexei de mi intendi diaici assèbiau. E duncas, sa segunda cosa chi mi benit de si domandai est: aintru de s'ou de Pasca eis agatau ispantus bellus? Po su chi mi pertocat (sigheus po un antru pagheddeddu cun custu arrastu...) aintru a s'ou de Pasca apu agatau meda, ma meda atuamentu (chi est su fueddu chi manigiaus po chistionai de sa capacidadi chi teneus de pentzai, de cunsiderai e de cumprendi is cosas, mescamente is cosas chi si pertocant de acanta), est a nai ca immoi est cumenti chi sciu medas prus cosas apitzus de mei etotu e de sa vida cosa mia, ma sciu puru chi est ancora meda su tretu chi apa a depi fai (sèmpiri chi su cielu at a bolli e mi dd'at a permiti). E duncas, sa prima cosa chi apu scobertu est chi potzu fai, in una dì feti, unu bellu tanti de chilometrus, chi est berus chi seu arrannèsciu a mi ndi torrai a domu, e a pei, de sa Giara, fintzas a Bidd'e Sorris, po calincuna cosa cumenti a coranta chilometrus fatus de sighiu (ma fadendumì, puru, un'oreta de pàsiu dònnia otu chilometrus, prus o mancu), apustis de essi gioriotau in cussu parcu mannu e bellu meda, po totu su merì e po totu sa noti puru, e totu custu, cumenti s'apu giai arremonau, papendi feti mendueddas (prus duus aràngius chi mi seu portau de domu). Funt cosas, diaderus, chi no credia de podi fai, e seu spantau deu puru po nc'essi arrannèsciu. De su restu, mi megamu a solu a solu (e custa est una de is cosas chi is allenadoris chi intendu po ndi pesai is ciaciarradas a su telefunu, dònnia dònnia cida, mi arrapitint fatu fatu po no nai sèmpiri), seu a trassa de unu giogadori chi, gràtzias a su trabballu chi ndi pesat aintru de sa cida (cussus chi estus a podi tzerriai, furendindi su fueddu de s'italianu, allenamentus), arrannescit a curri, a totu coddu, po noranta minudus; e si sciit beni cumenti andant is cosas: su trabballu e is allenamentus, chi ddus fais e ddus sighis cun sa conca giusta, donant sèmpiri soddisfatzionis mannas meda; in sa conca mia, a nai sa beridadi, ddoi fiat una boxi chi sighiàt a mi nai, chentza si frimai giai nudda nudda, chi no nci dda apessi mai fata a ddoi lompi torra a bidda, e invecias, cun sa passièntzia chi serbit candu ti depis pigai is cosas passu po passu (cumenti si narat, e deu creu chi custu fueddu cratzit beni meda cun su chi seu circhendi de si nai), seu arrannèsciu a fai su chi bolia e duncas, seis a imaginai beni a solus candu mi intendu prexau. Eia; est cumenti chi apa bintu su campionau cosa mia, apustis de trinta partidas. E immoi, chi nci torru a pentzai, mi parit de essi biviu unu bisu. Tèngiu s'atuamentu (mellus: un atuamentu prus mannu, prus matucu, prus sabiu, po ddu nai diaici) apitzus de is fortzas chi mi baddant aintru de su corpus, ma sciu beni puru chi custas fortzas (cumenti a su cropus cosa mia, de su restu) andant difendias, ddi nau diaici, e no andant spedritziadas (cumenti si narat in bidda), e custu ballit puru po sa vida cosa nosta etotu. A bortas si parit de essi fortis cumenti a su ferru e de tenni fortzas e energias, e saludi, cumenti chi no depant spaciai mai, ma sa vida est unu giogu tontu meda a bortas e si nd'arregodat (mancai pròpriu candu no boleus, mancai pròpriu candu seus pentzendi a atras cosas) chi cumenti podeus essi fortis e tostaus cumenti a su ferru, podeus essi moddis cumenti sa spruma, e debilis aranti de is mobadias.
E duncas, pròpriu in s'interis chi deu mi gosamu su sobi bellu e totu sa paxi de cussa fita de Paradisu chi po mimi est sa Giara, un'amiga mia istimada s'est  intendia mabi e dda at acabbada a s'uspidali po crupa de unu malli mau e tontu: a issa dedicu totu s'artìculu de custa cida, isperendi chi ndi potzat bessiri de custu dannu puru, e si potzat agatai a essi ancora prus forti de su chi est immoi, chi sa vida est unu giogu tontu e strambu meda, a bortas, e ddu torru a arrapiti, cumenti chi fessi scriendi una poesia.
E, de su restu, ballit po is cristinus puru su chi ballit po unu giogadori de bòcia: candu ndi cabas in campu (e duncas: candu bivis) depis sèmpiri fai su contu chi calincuna cosa potzat andai mabi e trota e, mancai, ti iast a podi strupiai puru, in s'interis chi ses gioghendi e currendi avatu de sa bòcia, ma mancai, e pròpriu custu est su bellu, iast a podi puru fai duus o tres gol totu paris e mancai, gràtzias a cussu, torrai a partiri, a ti ndi strantaxai apustis de unu perìodu avaru de prexus. De su restu, est cussu chi est sucèdiu, tanti po nd'arremonai unu, a Giovanni Bulla, chi cust'annu est arrannèsciu a ndi cassai su primu postu, e duncas sa bìncida de su campionau, e duncas s'artziada in Ecellenza, impari a is caboniscus de su Tèmpiu, apustis de una stagioni isfortunada meda: difati candu Bulla giogàt ancora impari a is de sa Nuorese si fiat ingotu e strupiau mabi meda a su genugu, e funt dannus, po unu giogadori, chi funt longus de aderetzai, ma sa cosa prus bella (ballit in su giogu de su càlciu e in sa vida puru, est craru) est a ndi sanai, a ndi bessiri aforas de cussu stampu innoi sa vida ti nci fuiat fatu fatu, e circai duncas de sighiri a andai ainnantis, mancai cun un atuamentu prus mannu, po su chi pertocat is sentidus de sa vida e de su giogu. Candu intendu de personas chi no staint beni, po unu motivu o po un antru, mi benit de pentzai a cantu seu fortunau deu, in dì de oi, a podi abarrai atesu de dotoris e de uspidalis: no nc'est dì (no ammancat dì, po ddu nai mellus), si ddu giuru, ca no torru gràtzias a su cielu po sa saludi chi est regalendumì e mi praxit puru a pentzai chi totus custus sentidus chi mi intendu oi in su coru, totus is pentzamentus bonus chi tèngiu in conca, nd'arribbint gràtzias a totu su chi apu fatu me in sa caresima e siant un arregallu po sa Pasca Manna, chi, custu est pagu ma seguru, iat a podi diventai una de is festas de importu prus mannu po mei aintru de s'annu, chi est berus chi est giai benendumì sa gana (e s'afròddiu) po torrai a andai a giogai in sa Giara e, mancai, po mi ndi torrai agoa a domu mia a pei, mancai passendi de un'antra strada, ma de custu si nd'apa a chistionai, torra, mancai s'annu chi benit, chi nc'apa a essi ancora, chi m'apa agatai ancora innoi.

E duncas, festus chistionendi de su chi eus agatau in s'ou de Pasca, de is ispantus chi custa fida fatu fatu si donat. Apu giai arremonau is de su Tèmpiu (diaici incumentzaus a chistionai puru unu pagheddeddu de bòcias e de resultaus e de giogadoris e de allenadoris, a bortas calincunu de bosatrus no incumentzit a si spramai po totus custus stròllichiminis chi nci seu stichendi in s'artìculu de custa cida, ma chi seis costumaus a lìgi is "Novas" scieis beni cumenti andant is cosas, chi si nd'apu giai chistionau meda ma meda bortas) e sigheus cun cust'arrastu etotu (no sciu mai calli arrastu apa a sighiri po is legas chi pigu me is artìculus chi ndi pesu in sardu campidanesu...): s'allenadori de is caboniscus (ddus tzerriaus diaici pròpriu poita tenint cussu animabi in su simbulu de sa scuadra cosa insoru) aintru de s'ou de Pasca, at agatau una nova de importu mannu meda, chi, ndi seus segurus, ddi at a fai prexei meda. Cumenti ant fatu sciri is dirigentis de s'assòtziu etotu, candu un allenadori bincit unu campionau (pesendindi, tra is atras cosas, is numerus bonus chi nd'at cassau Cantara, impari a is piciocus cosa sua, est craru) tenit (po ddu nai mellus: iat a depi tenni) sa possibbilidadi de ndi artziai, impari a sa scuadra, in sa categoria prus arta. Is de su Tèmpiu, duncas, funt stètius sa primu scuadra in su campionau de sa Promotzioni chi est arrannèscia a ndi serrai is giogus e is chistionis acapiadas a sa cursa po su primu postu e immoi, po sa stagioni de su duamilla e bintitres – duamilla e binticuatru ant a sighiri a donai is crais de sa scuadra a Giuseppi Cantara, chi nd'iat giai cassau su sartidu, s'artziada in Ecellenza cun is de s'Ossese, una pariga de annus fait, e chi s'annu passau at sighiu is fainas de is de sa Nuorese. Is de su Tèmpiu, iat a fai a nc'aciungi custa cosa puru, funt de nois annus chentza giogai in su campionau de s'Ecellenza. «Seu prexau meda de si podi donai custa nova — at scritu su presidenti de s'assòtziu de su Tèmpiu, Srabadori Sechi candu mancant feti duas partidas po serrai sa stagioni, ma nc'est de nai, puru, ca is dudas fiant pagus meda, a nai sa beridadi, a su mancu de parti nosta e duncas de is dirigentis de s'assòtziu. S'annu passau Giuseppe Cantara at scerau de ndi cabai de categoria (de s'Ecellenza a sa Promotzioni ndr) po cojai unu progetu, de càlciu e de trabballu, impari a nosu, e immoi nosu no podeus fai atru ca sighiri impari a issu. S'allenadori, custu est su chi pentzaus, a su mancu — sighit a contai Srabadori Sechi s'est guadangiau, e beni puru, sa possibbilidadi de podi torra curri in su campionau prus mannus tra totus cussus chi ddoi funt in Sardìnnia, e sa pròpriu cosa ballit po totus is personas chi ant agiudau s'allenadori in su trabballu de cust'annu, poita chi seus arrannèscius a binci su campionau est gràtzias a totu su chi ant fatu totus is personas chi ant trabballu impari a nosu». Diaici, Giuseppe Cantara at a podi sighiri a trabballai impari a su vice-allenadori Vico Chessa, impari a s'allenadori de is portiereddus, Giovanni Farina, e fintzas a s'allenadori po su chi pertocat su cropus ("preparatore atletico", ddi naraus in italianu), chi est e at a essi torra dotor Marco Pinna. De su restu, is de su Tèmpiu funt arrannèscius a ndi pesai una stagioni bona e de importu mannu meda, cun is numerus chi chistionar crarus, cumenti si narat: cinquantanoi puntus cassaus in binticuatru bessidas, gràtzias a dexianoi partidas bintas, duus puntus cassaus me is duas partidas chi si funt serradas in paridadi e feti tres partidas pèrdias, e tra custas, depeus arregodai is surras chi is caboniscus nd'ant bodditu de parti de is de su Istintinu, chi funt arrannèscius a binci siat in sa partida de s'andada e siat in sa partida de sa torrada. Cun totu custu oru me is buciacas, ddi nau diaici, Giuseppe Cantara puru fiat prexau cumenti una Pasca (cumenti si narat e, in custa cida, est un esèmpiu chi cratzat beni meda) e candu ddi ia domandau (in s'ùrtima ciaciarrada chi eus tentu, una pariga de cidas fait, apustis de sa partida binta po cuatru a zeru contras a is de su Uddusò) chi si biiessit ancora torra in sa panchina de is caboniscus, s'allenadori mi iat arrespustu ca sa bìncida de su campionau fiat ancora frisca frisca (tropu frisca, a ddu bolli nai mellus) e duncas candu ddu apu intèndiu deu fiant ancora, e mi parit giustu puru, pentzendi a is festas o, mellus, circhendi de si torrai a strantaxai apustis de is festas chi giai iant fatu. De su restu, iat sighiu a mi contai Giuseppi Cantara, tra su presidenti e s'allenadori ddoi est sèmpiri stètiu unu bellu acapiu, un amistadi forti e sintzera; bastat a pentzai ca, cumenti m'at contau issu etotu, si intendint fatu fatu, est a nai giai dònnia dì; de su restu, fait a nc'aciungi custu puru, tra s'allenadori e totus is personas chi trabballant in s'assòtziu (e chi, furendindi su fueddu de s'italianu estus a podi tzerriai dirigentis) nci funt sèmpiri stètius is pròprius bideas apitzus de su progetu de su Tèmpiu, est a nai, mellus, ca funt sèmpiri stètius de acòrdiu mannu. Duncas, chi is programmas fessint abarraus is pròprius, po Cantara no nci iant essi stètius strobbus a sighiri sa istoria cun is caboniscus. Est craru, peròu, ca candu m'at contau custas cosas ancora no si fiat atobiau impari a su presidenti; atobiu ca, a cantu podeus cumprendi, est bènniu a essi immoi in sa cida de Pasca Manna, fadendi su contu chi is campionaus si funt frimaus e ant a torrai a partiri pròpriu custu domìnigu chi at a benni, po is ùrtimas duas giorronadas.

Immoi chi nci seus, fadendi su contu chi eus chistionau de is de su Tèmpiu, podeus andai a castiai, impari, cumenti funt cuncodradas is cosas me is atras duas listas de is campionaus de sa Promotzioni (seus chistionendi de sa Lista A e de sa Lista B) e mancai, chi arrannèsciu a allogai, est a nai chi m'avantzat una parighedda de minudus, estus puru podi castiai impari cumenti funt andendi is cosas po su campionau de s'Ecellenza, cun totus is scuadras chi funt cabadas in campu su sabudu de Pasca, is ùnicus in totu sa Sardìnnia. Ma torraus a nosu: po una scuadra chi at fatu giai festa manna impari a totus is tifosus (e is tifosas puru, est craru!) cosa insoru nci ndi funt atras duas chi, mancai s'agatint in dì de oi a su primu postu de sa lista, depint ancora sudai sa bìncida de su campionau: seus chistionendi, mescamente, de is de su Barisardo (sa scuadra de Barì), chi currint in sa Lista B, e pruschetotu, de is de su Crabonaxa, chi currint in sa Lista A. Fra is duas scuadras, cussa chi est posta mellus, a su mancu mi parit de podi nai diaici e cun custu no ia a bolli portai maba sorti a nemus, mi parit craru, est cussa de is ollastrinus, sighida de Celestinu Ciarolu: is biancus-asullus funt arrannèscius a torrai a bìnci in s'ùrtima bessida (cussa de su duus de su mesi de Abrili) cun su resultau, bellu e tundu tundu, de otu a duus, contras a is de s'Atleticu de Bono e funt arrannèscius a mantenniri duus puntus in prus de is chi tenint is de s'Idolo, sa scuadrixedda, toga e forti meda, a nai sa beridadi, chi nd'ant pesau in Arthana. In sa bessida de custu fini de cida chi est giai lòmpendi, is de su Barisardo si dda ant a depi biri contras a is de s'Arborea, in domu cosa insoru, tra is atras cosas, e de seguru is piciocus sighius de Virgiliu Perra (chi nd'est arribbau apustis de s'adiosu tra is grogus-brau e s'allenadori chi teniant ainanntis, e chi fiat Nunzio Falco) no ant a essi un ossu moddi de mussiai, est a nai chi, nc'est de nci scumiti, no ant a regalai de seguru is tres puntus a is aversàrius chentza cumbati. In su mundu de su càlciu, si sciit beni, una de is cosas de importu prus mannu po binci is partidas est sa conca, s'affròddiu chi tenis in su coru e sa gana chi nci ponis, in campu, po curri avatu de sa bòcia; is de s'Arborea in dì de oi s'agatant a su de tres postus in sa lista, cun cuatru puntus in mancu de is chi tenint is de s'Idolo e duncas, cumenti si narat, no tenint giai nudda (est a nai pagu meda) de domandai a custa stagioni, mancai su de arribbai a su segundu postu de sa lista iat a podi essi una cosa de importu mannu po sa stagioni chi benit, poita iat a podi permiti de nci artziai in Ecellenza chi calincunu de is assòtzius depessit sparessi (cumenti sucèdit fatu fatu, ca su dinai po ndi pesai unu campionau no est pagu e a bortas is sacrìficius de is dirigentis no bastant) o renuntzai a sa categoria. Is de s'Idolo, invecias, podint sighiri (e mi parit craru, castiendi cumenti funt postus in sa lista) a isperai de ndi cassai su primu postu, fadendi su contu chi, badda badda in su pratu, nci funt ancora ses puntus; cumenti apu nau immoi immoi, andai a giogai, e binci, in domu de is de s'Arborea no est pròpriu una passilladedda, e is arthanesus ant a circai de nd'aprofitai acoitu, chi is primus de sa lista depessint arrui, lisciai o imbrunchiai: Pili e is cumpàngius cosa sua, invecias, si dda ant a depi biri contras a is de sa Paulese, sa scuadrixedda de Paulle, chi in su fratempus ndi funt giai cabaus in Primu Categoria (s'agatant me is ùrtimus postus de sa lista, cun feti trexi puntus, e a is pabas cosa insoru tenint feti is de su Tonara) e duncas ant a giogai chentza tropu afròddiu, e si cumprendit ben su poitai. Is tifosus, nc'est de nci scumiti, no s'ant a arrosci de seguru custu domìnigu, fadendi su contu, pruschetotu, chi ant a tenni sa bòcia e is partidas a disìgiu, apustis de essi abarraus chentza spàssiu giai de duas cidas de is ùrtimas partidas. Po su chi pertocat sa Lista A, invecias, cumenti s'apu giai mesu arremonau ainnantis, is de su Crabonaxa tenint feti tres puntixeddus in prus de is chi tenint is de su Castiadas e duncas, chi boleus essi prus pretzisus, is piciocus sighius de Antoniu Prastaro tenint, giai allogaus in buciaca, calincuna cosa cumenti a cincuantun puntus, e is de su Castiadas sighint cun corantotu; in giogu, nc'est de ddu nai, po sa cursa a su primu postu ddoi funt puru is de su Gùspini, chi tenint corantaseti puntus, ma nc'est de nai chi a is biancus-arrubius sighius de Marcello Angheleddu iat a depi serbiri unu miraculu, cumenti si narat. Una de is novas de importu prus mannu est ca sa de doxi giorronadas de sa torrada, po su chi pertocat sèmpiri sa Lista A, s'at a giogai de sabudu, est a nai su cuindixi, sighendi su progetu chi is de su Cumitau Regionali ant tzerriau "Anticipi al Sabato", est a nai, mi parit craru, chi is de sa Federatzioni Sarda de sa Lega Natzionali de is Diletantis funt circhendi de spraxi (ddi nau diaici, pròpriu cumenti si narat in bidda mia e cumenti naràt sa bon'anima de mamma) is partidas in duas diis invecias chi in una feti, mescamente poita, de cussu chi seus arrannèscius a cumprendi, no nci funt arbitrus in numeru bastanti po sighiri totu is isfidas totu paris; ma tocat a nai puru (cumenti mi megu deu etotu, fatu fatu) chi is giogadoris (e is allenadoris, ma ballit puru po is tifosus) bessint aforas de conca po sa passioni cosa insoru e duncas, cumenti apu giai nau in un artìculu chi nd'est bessiu me is mesis passaus, chi fessit po issus iant a abarrai a totu dì e a totu cida currendi avatu de sa bòcia (cumenti iant a passai oras e oras a ciaciarrai de partidas e de resultaus, si cumprendit beni custu puru...). Duncas, sa proposta chi ant fatu cust'annu is de su Cumitau est stètia arricida cun gana bona de parti de is corantaduus scuadras chi faint parti de su campionau de sa Promotzioni. Duncas, po su chi pertocat sa Lista A, sabudu s'ant a giogai totu e seti is partidas; in prus ddoi ant a essi tres partidas po su chi pertocat sa Lista C (ma tra scuadras chi no funt currendi nè po nd'artziai de categoria e, duncas, po su primu postu, e nemmancu po abarrai in Promotzioni e duncas po ndi ingolli sa sarvesa) e una feti po su chi pertocat sa Lista B. A contus fatus (e immoi is cosas funt unu pagheddeddu prus craras) sa isfida chi parit prus callenti est pròpriu cussa tra is de su Crabonaxa e is de su Castiadas: is primus ant pèrdiu, una avatu de s'atra, totu de sighiu, is ùrtimas cuatru partidas, e unu iat puru stentai a nci crei, fadendi su contu che po s'otanta po centus de sa stagioni (ddi nau diaici), is de su Crabonaxa funt arrannèscius a binci una biga manna de partidas e no si cumprendit, diaderus, ita est andendi a trotu: fortzis est crupa, feti, de unu tantixeddu de maba sorti in prus de su chi si podiant abertai (e custu ballit, pruschetotu, po custas ùrtimas duas bessidas), fadendi su contu, de su restu, chi sa callidadi de su giogu chi Iesu, La Valle e is atrus piciocus de sa scuadra arrannèscint a sforrai est sèmpiri arta meda, ma a bortas, in sa vida e mecamente in su giogu de su càlciu puru, nci funt perìodus prus fadiosus de is atrus e mancai tui nci pongiast, nci getist in campu totu su chi tenis in conca e in su coru, is puntus no arribbant nemmancu a (corpus de) picu, cumenti si narat in bixinau. Is de su Crabonaxa pariànt, duncas, cumenti chi fessint po ndi serrai is chistionis acapiadas a sa cursa po su primu postu giai giai a s'incumintzu de su mesi de Martzu, fadendi su contu chi in sa bessida de su cincu (sa prima de su mesi, duncas) is grogus-asullus fiant arrannèscius a binci sa batalla contras a is casteddaius de La Palma de Monte Urpinu, in domu cosa insoru, cun su resultau, bellu e tundu tundu, de otu a zeru; a su merì, est a nai apustis de sa de seti giorronadas de sa torrada, is de su Crabonaxa teniànt calincuna cosa cumenti a doxi puntus in prus de is de su Castiadas, ma is cosas si funt unu pagheddu atrotoxadas po is primus de sa classi, ddi naraus diaici. Po su chi pertocat sa de doxi giorronadas, intzandus, is de su Crabonaxa ant a depi andai a giogai (est a nai, mellus, a torrai sa visita) in domu de is de s'Asseminese, chi funt sighendi a curri e a batallai po ndi cassai sa sarvesa o, comentecasiat, po circai de guadangiai sa possibbilidadi de si giogai sa partida finali (cussa chi in ingresu tzerriaus "play-out"); is cosas po is biancus-arrùbius funt acapiadas a unu filu, cumenti si narat, poita in dì de oi s'agatant cun feti duas scuadras a is pabas: is de La Palma de Monte Urpinu de Casteddu, chi tra is atras cosas eus arremonau giai ainanntis (e chi funt cun totus e duus is peis in Primu Categoria, est a nai chi tenint pagu de fai e de nai po cust'annu), e is de s'Andromeda, chi tenint in dì de oi bintitres puntus allogaus, est a nai unu in mancu de is chi tenint is de s'Asseminese. Is de su Cortoghiana, chi in s'interis ant a depi arriciri, in domu cosa insoru, is de su Ceraxius, tenint unu puntixeddu feti in prus de is campidanesus (e duncas, tenint binticuatru puntus, chi boleus essi pretzisus); is piciocus sighius de Giordano funt cussus chi staint mellus tra is ùrtimas cincu-ses scuadras de sa lista, fadendi su contu chi tenint trintunu puntus in totu (cumenti a is de s'Orrolese de Arroli, de su restu), chi funt seti in prus de is chi tenint is piciocus sighius de Piras; scieus puru chi sa partida finali s'at a giogai feti chi tra is duas scuadras no nc'ant a essi, pròpriu, prus de seti puntus de diferèntzia, duncas estus puru podi nai ca chi is de su Ceraxius depessint arrannesci a binci, in unu cropu iant a podi serrai is chistionis po sa sarvesa e studai is isperas de is asseminesus e de is arrubius-brau de su Cortoghiana impari. Chi is de su Cortoghiana invecias depessint binci, nci iant a artziai a bintiseti puntus, a cuatru de is de su Ceraxius; a cussu puntu, chi is asseminesus depessint perdi sa partida contras a su Crabonaxa, nd'iant a cabai, deretus deretus, torra in Primu Categoria; chi invècias Asseminese e Cortoghiana depessint binci impari, iat a abarrai oberta sa cursa po ndi cassai a su mancu unu posto po sa partida finali. Totu custu, duncas, chentza fai su contu de is biancus-arrùbius de s'Orrolese, chi si dda ant a depi biri, in domu cosa insoru, etotu contras a is de su La Palma, chi, tra is atras cosas, e no est pagu de seguru, me is bessidas de sa torrada ant sèmpiri pèrdiu e, duncas, calincunu iat a podi scumiti apitzus de una bella bìncida de parti de is de Arroli.

Custu, duncas, est su chi s'abertat po custu fini de cida, a su mancu po su chi pertocat sa Promotzioni, chentza contai totu s'afròddiu chi nc'est po sa cursa po su primu postu me in su campionau de s'Ecellenza: sabudu passau, est a nai su sabudu ainnantis de Pasca Manna, is scuadras funt torra cabadas in campu po giogai sa de trintaseti giorronadas, chi fiat sa de dexiotu de sa lista de giorrnadas chi ballint po sa torrada; is tattaresus de su Latte Dolce, chi funt is primus de sa classi, funt arrannèscius a ndi cassai is tres puntus chi ddoi fiant, badda badda, in sa isfida in domu de is biancus-nieddus de s'Ossese; sa partida est stètia bella e beni giogada de parti de totus e duas is scuadras; a nai sa beridadi is allenus ant tentu calincunu strobbu in prus de su chi s'abertànt, chi est berus chi sa primu parti de sa partida (est a nai, mellus, su primu tempus) s'est serrau in paridadi, cun su resultau frimu e siddau a su zeru a zeru; is de su Budune, invecias, chi ant giogau in domu cosa insoru contras a is casteddaius de sa Ferrini, sighius de Sebastianu Pinna, ant serrau is primus corantacincu minudus cun su resultau de unu a zeru e funt brintaus torra me is spoddatroxius cun su primu postu in buciaca, ma in su segundu tempus is de su Latte Dolce funt arrannèscius a curri prus a forti de is aversàrius de s'Ossese, cun in biancu-nieddus chi ant dèpiu sighiri a giogai cun feti dexi ominis in campu, poita Delizos, apustis de feti duus minudus de giogu, nd'at buscau duus cartellineddus grogus (chi, cumenti scieiis, ballint po unu arrùbiu), e duncas po is tattaresus is cosas si funt postas in cabada, cumenti si narat furriendi sa cosa de s'italianu; in feti tres minudus, is de su Latte Dolce funt stètius bonus a ndi cassai duus gol: su primu nd'arribbat gràtzias a sa giogada de Scognamillo, chi me is stagionis passadas iat giogau, pròpriu, impari a is biancu-nieddus; apustis nc'est su segundu gol puru, pesau de Pireddu, chi nd'at pesau, a solu a solu, una giogada e, pruschetotu, una cursa toga meda; me is ùrtimus minudus de sa partida, duncas, nci pentzat Salaris, chi fiat brintau in campu de pagu, a serrai sa chistioni. Is piciocus sighius de Mauro Giorico, duncas, ndi cassant sa de bintunu bìncidas de s'incumintzu de sa stagioni (sesu chistionendi de sa de seti bìncidas de sighiu), e tenint, allogaus in buciaca, calincuna cosa cumenti a otantacuatru puntus, duus in prus de is chi tenint is de su Budune chi, in s'interis, ant fatu sa faina, su trabballu cosa insoru, in sa manera mellus chi ant pòtziu: su gol de s'unu a zeru nd'arribbat gràtzias a sa giogada de Greco, pròpriu me is ùrtimus minudus de su primu tempus, apustis de su palu pigau, in prenu, de Argiolas, cun unu tiru de frimu, scutu de atesu meda, e apustis de su gol chi Meloni si nc'est papau, est a nai, chi s'atacanti no est stètiu bonu, e fridu, e fortunau, a nci scudi sa bòcia in fundu a sa porta. Immoi, in sa bessida chi nc'at a essi custu domìnigu chi nd'at a benni, chi is de su Latte Dolce depessint binci sa partida contras a is de su Santu Tiadoru, chi ballit po s'ùrtima bessida de su campionau, nd'iant a cassai s'artziada in Sèrie D, e po is de su Budune iant a abarrai feti (feti si narat po modu de nai...est craru) de giogai is partidas po cussus chi podeus tzerriai, furendindi e furriendindi sa cosa de s'italianu, partidas de is "sparegius natzionalis", est a nai is partidas chi is scuadras chi arribbant a su segundu postu, me is campionaus de s'Ecellenza de totu Italia, depint giogai tra de issas, po ndi cassai unu postu in su campionau de sa Sèrie D. Is novas de importu prus mannu, po su chi pertocat su campionau de s'Ecellenza, nd'arribbant de sa cursa po ndi cassai sa sarversa: is tattaresus de su Li Punti nci funt arrannèscius a ndi piscai (ddi nau diaici) is tres puntus in sa partida contras a is de sa Calangianese de Calanzanos, cun su resultau de tres a unu, gràtzias a is gol pesaus de Alvarez, Fini e Lemiechevsky; po is meris de domu, su gol de sa bandieredda (diaici ddus tzerriaus) est stètiu cassau de Del Soldato. Immoi is grogus- arrùbius funt diaderus acanta de sa sarvesa: po dda cassai at a bastai ndi pigai unu puntixeddu feti in sa partida de custu fini de cida, in domu cosa insoru, contras a is de su Bosa. Is piciocus sighius de Cosimu Salis funt sighendi a curri a totu coddu (cumenti si narat innoi in Bidd'e Sorris), cun bintotu puntus (e no funt de seguru pagus) cassaus in dexiaseti bessidas e immoi, chi depessint binci sa partida de dominigu, iant a podi artziai a trintunu puntus bodditus in sa torrada, e chi ant a essi giai giai tre bortas su tanti de is chi nd'iant cassau me in sa primu parti de sa stagioni, candu fiant arrannèscius a si ponni in buciaca feti undixi puntus, cun s'ùrtimu postu in sa lista chi fiat lègiu e marigosu meda de nci cabai. Is biancus-asullus no ant pòtziu fai sa festa po sa sarvesa giai sabudu passau, poita in s'interis is de su Lanusè funt arrannèscius a binci in domu de is de su Taloro de Gavoi: is ollastrinus ant cassau su primu gol cun Rako, apustis de feti cuatru minudus de giogu; a su de dexi minudus, sèmpiri de su primu tempus, est craru, nd'arribbat puru su segundu gol fatu de Paulis, chi no at sballiau su tiru de is undixi metrus. Nci pentzat Sanna a torrai a ponni in peis is de su Taloro, ma Musso e Bellu torrant a allonghiai su vantàgiu; is arrùbius-brau, peròu, arrespundint cun is gol de Castro, cun unu bellu cropu de conca, e cun Falchi, de is undixi metrus, ma Musso torrat a allonghiai su vantàgiu; su gol de su cuatru a cincu portat sa firma, torra, de Sanna. Una de is partidas de importu prus mannu po sa cursa a sa sarvesa fiat, custu est pagu ma seguru, cussa de is de sa Nuorese, chi si dda funt dèpia giogai contras a is de su Ilartzi, cun sa partida chi s'est serrada cun su resultau finali de duus a unu po is noguresus: su primu gol de sa partida nd'arribbat gràtzias a sa giogada de Gorgi, unu de is piciocheddus prus giòvuneddus chi ddoi fiant in campu, ma is de su Ilartzi ndi cassant su gol chi ballit po s'unu a unu cun Atzei, una parighedda de minudus ainnantis de s'acabbu de su primu tempus. In su segundu tempus, Cocco intzertat unu tiru togu meda chi ballit po is tres puntus. Immoi, is de sa Nuorese s'ant a depi giogai totus is cartas po ndi cassai sa sarvesa in sa partida contras a is de sa Kosmoto de Muristeni: chi is meris de domu, chi ant a essi pròpriu is campidanesus, depessint bìnci, po is de sa Nuorese ndi iat a arribbai sa sciusciada in Primu Categoria (ddi nau diaici); chi depessint binci, invecias, nd'iant a cassai sa sarvesa dereta, est a nai chentza atrus trumentus; chi is cosas depessint acabbai cun su resultau in paridadi, invecias, is de sa Nuorese si iant a lassai a is pabas is muristenesus, ma a cussu puntu is cuartesus de su Sant'Aleni ndi iant a podi cassai is noguresus. Is campidanesus de sa Kosmoto, invecias, arribbant a s'ùrtima partida de sa stagioni fortis de su ses a duus scutu in faci a is meris de domu de su Bosa, cun Melis, tra is atras cosas, chi est arrannèsciu a fai duus gol.

 

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2022-2023. LR 22/2018

In questo articolo
Campionato:
Argomenti:
Stagione:
2022/2023