Salta al contenuto principale
stintinolanteri

Idolo e Istintino torrant a oberri is giogus po ndi cassai su primu postu de sa lista; Tèmpiu e Barisardo timint e tremant

Po is cinesus (atacu pròpriu diaici custa cida, bieus ita ndi bessit aforas) su duamilla e bintitres est s'annu de su lepori: ddu scieis de su restu (e chi no ddu scieis, seis scoberrendi una cosa noba, chi no fait mai dannu, deu creu a su mancu) ca is cinesus acapiant un animabi (ndi tenint doxi in totu) a dònnia annu, e apitzus de custa cosa (ma no feti, est craru) ndi pesant su chi estus a podi tzerriai "oroscopo", furendi su fueddu de s'italianu; duncas, s'annu passau, chi fiat su de su duamilla e bintiduus, fiat acapiau a sa "tigre" (cumenti si narat in italianu, e tocat a si arrangiai diaici, poita in lingua sarda, est craru, no nc'est su fueddu pretzìsu po chistionai de "cussa genia de pisitu mannu meda e forti, cun is dentis longus e acutzus e cun su piu biancu e grogu e totu a mancias longas e nieddas"), e po su chi mi pertocat, a su mancu, s'annu passau est stètiu unu dannu e un arrori mannu meda: est stètiu cumenti a essi pigaus a mussius de una bestia manna e maba meda, ma gràtzias a deus (pròpriu diaici mi benit de nai...) seu arrannèsciu, in una manera o in un'antra, a mi ndi scabulli e a nc'arribbai, impari a totus bosatrus chi lìgeis custus artìculus, a cust'annu nou chi, po immoi, fadendi su contu de is doxis mesis passaus, mi parit, giai giai, una perdixedda de tzucuru, tanti funt stètius trotus, malladitus e marigosus is atrus mesis ainnantis de custus. E duncas, megamu a si nai: custu est s'annu de su lepori, e ge mi parit, difati, ca su tempus est, no si nau bobendusì (poita ia a depi cambiai animabi po fai s'esèmpiu...) ma est currendi allestru meda; mi parit pròpriu de mi torrai a mi biri, su bintiduus de su mesi de Friàrgiu, candu est incumentzada sa caresima, e immoi custu domìnigu chi benit, chi nd'at arribbai (sèmpiri chi su cielu bolit, cumenti no ammancat mai de arrapiti sa bon'anima de su professori de "Storia de sa Filosofia de is Antigus", chi apu tentu a s'universidadi, candu chistionàt de su benidori e de is cosas chi si iat a essi praxu fai), at a essi sa de cincu de sa caresima e duncas sa Pasca Manna sighit a si nc'acostai.

Duncas, si ddu apu giai spiegau medas, medas bortas (ma nc'est sèmpiri calincunu chi abarrat unu pagheddu spantau e chi mancai no cumprendit cumenti andant is cosas, cumenti funtzionant is cosas po is artìculus chi ndi pesu in su sardu chi si fueddat in su Campidanu de Mesu, su logu innoi seu stètiu pasciu e innoi bivu ancora) ma a ddu torrai a arrapiti deu creu chi no fetzat dannu: chi boleis ligi feti de bòcias e de resultaus de partidas, ddoi funt una surra manna (cumenti si narat in bidda) de artìculus chi ndi pesaus in italianu (deu e is atrus collegas chi trabballant cun mei po su giassu) e chi ndi bessint dònnia dònnia dì, chentza ndi sartai nemmancu una; po is artìculus in sardu, invecias, circu de arraxonai de atras chistionis puru (custu est su chi circu de fai, poi tocat a biri chi nc'arrannèsciu beni o chi, invecias, no nc'arrannèsciu po nudda), stichendinci in mesu cussus chi, cun su tempus, apu incumentzau a tzerriai "contus e contixeddus"; e si naru sa beridadi, custa cosa de podi arraxonai apitzus de un'antra pariga de chistionis o, po ddu nai mellus, custu de circai de acapiai is chistionis chi pertocant su mundu de sa bòcia de is diletantis sardus (chi est sa faina de importu prus mannu po su giassu cosa nosta, gei ddu scieis, de su restu) cun is chistionis chi, mancai, m'agatu in conca e chi nd'arribbant de su restu de su mundu, o cun is cosas chi intendu candu mi ndi andu in giru o, andat beni agualli, o cun is cosas chi lìgiu a su noti, ainnantis de mi crocai e de mi dromiri, apustis de una dì de trabballu. Fatzu totu custu po ammanniai sa cantidadi de fueddus chi manìgiu, e puru po no m'arrosci tropu, chi a chistionai sèmpiri de is pròpriu cosas unu arriscat de si pudesci is crobeddus, cumenti si narat in bidda mia (chi est Bidd'e Sorris), mancai in manera pagu dilicada, ma de seguru no podeis nai ca no si cumprendit su chi bolemu nai.

E duncas, si nau custu puru: no sciu mai calli arrastu ant a pigai is legas, is arraxonamentus chi pigu po s'articulu chi ndi pesu in sardu, e custa cosa puru, mi praxit de ammachiai, mi ingiogatzat meda e, po torrai a su mundu de su càlciu, candu unu giogat ( o scriri, ballit aguali) cun prexei, cun gana bella, cun afròddiu e cun su disìgiu de si spàssiai e de si sprèviai, is cosas ddi bessint mellus, prus togas, de seguru, e prus facilis. E duncas, in custu perìodu, seu fadendi su giogu de acapiai is chistionis chi pertocant sa caresima (mescamente po sa dieta, po nd'arremonai una) cun is chistionis chi mi ponint me is origas (e in conca) is allenadoris e is giogadoris chi intendu dònnia dònnia cida po ndi pesai is ciaciarradas chi poi, apustis, acabbant, scritas, me is artìculus. E duncas, cumenti scieis beni (e chi no ddu scieis, seu innoi po si ndi chistionai), domìnigu passau, est a nai su dexianoi, po sa cresia (e po totus cussus chi dda sighint, e duncas po cussus chi estus a podi tzerriai, cumenti a s'italianu, catolicus-cristianus) fiat su "domìnigu de su prexu", diaici, a cantu parit, tzerriant sa de cuatru dominigus de sa caresima e chi est cussa chi nd'arribbat giai giai a sa metadi de su tretu; apustis de essi sunfriu unu bellu pagheddu (cun dietas, sacrifìcius de dònnia genia, digiunus e atras cosas de custa calidadi marigosa etotu), arribbat unu domìnigu de pàsiu, ddi naraus diaici, e a si nai sa beridadi, deu puru mi seu regallau una dì unu pagheddeddu prus drucis de is atras chi apu bìviu in custu ùrtimu mesi. S'arriscu prus mannu, peròu (e tra pagu fatzu su giogu de m'acapiai a is novas chi nd'aproillant, friscas friscas, o callentis callentis, chi si praxit de prus, de su mundu de sa bòcia) est cussu de si intendi giai giai cumenti chi fessit arribbada sa Pasca Manna, candu invècias po sa Pasca Manna ammancat ancora unu bellu pagheddu de tempus (chi est berus chi custu domìnigu nd'at a arribbai sa de cincu, chi est s'ùrtima, apustis si toca a si bivi su domìnigu de is pramas, chi fait parti, comentecasiat, sèmpiri de su perìodu acapiau a is penitentzas, e duncas sa festa, chi pròpriu dda depeus fai, andat fata a pagu a pagu) e apustis nc'at a essi de si bivi una de is cidas de importu prus mannu de s'annu, a su mancu po is catolicus-cristianus (e de totus cussus chi sighint custa faina, in una manera o in un antra, mancai no siant pròpriu catolicus-cristianus, cumenti ia a podi essi deu), chi tzerriaus, de su restu, sa "cida santa", e innoi in Sardìnnia puru, in s'isuledda bella e stimada cosa nosta, ddoi funt una biga manna meda de processionis (po su cenabara santu, pruschetotu) e de cerimonias bellas de sighiri.

Duncas, fia narendi, s'arriscu prus mannu chi podeus fai, in sa vida (cumenti in su giogu de sa bòcia) est cussu de si intendi arribbaus (ddi nau diaici) mancai chentza essi ancora lòmpius (m'est bessida diaici, sa cosa, e isperu chi si cumprendat su chi si bollu nai); est cussu de si crei de essi fortis feti poita si funt bintas duas o tres partidas de sighiu, chentza fai su contu chi, mancai, nci ndi funt de giogai un antru tanti; sa festa, mi parit craru puru, nd'iat a depi essi pesada candu su trabballu est spàciau, e no a sa metadi de su tretu, candu nc'est ancora una biga de cosas de aparixai, de aderetzai. Mi ddu seu arrapìtiu, a solu a solu (bivu a solu, de su restu, e duncas depu fai totu deu: maistu e scienti de mei etotu), totu su domìnigu passau, mancai tenessi su coru (e sa conca puru) lèbiu lèbiu e prenu, fintzas a cucuru, de prexu: po sa Pasca Manna tocat a abertai un antru pagheddu, e no cumbenit a si fai pigai tropu de s'afròddiu, chi cumenti ti fidas unu pagheddu, est pròpriu cussu su momentu innoi nd'arruis a terra e mancai ti strupias. E no podemu pentzai, de seguru, chi pròpriu custa cosa, custa letzioni chi, mancai, si podit parit una (mesu) tontesa, de cantu est pitichinninnia, iat a essi stètia una de is chistionis prus mannas chi funt acapiadas a is giogus de sa Promotzioni, po su chi pertocat sa Lista C, po nd'arremonai una.

E immoi, cun prexei mannu meda, si contu puru ita totu est sucèdiu. Una de is partidas de importu prus mannu chi ddoi fiant de giogai, po sa de noi giorronadas de sa torrada, fiat cussa tra is meris de domu de su Tèmpiu e is aversàrius de su Istintinu. Is duas scuadras funt arribbadas a si atobiai, una contras a s'atra, cun afròddius diferentis, e cun bideas diversas, e si cumprendit beni fadendi cuatru contus: is caboniscus, sighius de Giuseppe Cantara, teniànt calincuna cosa cumenti a noi puntus in prus de is chi teniànt is aversàrius e, cosa fortzis de importu ancora prus mannu, me is partidas chi ant giogau in sa torrada fiant sèmpiri arrannèscius a binci, partendi de su ses a tres, bellu grai, scutu, in domu allena, a faci de is de s'Ozierese, sa scuadra de Otieri, est craru; passendi po su duus a zeru pesau in domu contras a is de su Bonorva, e sighendi cun su duus a unu bodditu in domu de is de s'Oschirese, sa scuadra de Oscheri, e apustis, cun su duus a unu cassau, in domu cosa insoru etotu, contras a su Coghinas, e cun su unu a zeru pesau in domu de is de su Thiesi. E diaici, is de su Tèmpiu ant bintu contras a su Porto Torres, cun su resultau de unu a zeru, e puru in domu de is de su Sannori, chi funt una de is scuadras prus tostadas de sa lista, cun su resultau de cuatru a tres. Su doxi de su mesi de martzu, est a nai, una pariga de cidas fait, is de su Tèmpiu fiant arrannèscius a binci puru una de is batallas prus mannas chi ant dèpiu giogai cust'annu, contras a is de s'Usinese, sa scuadra de Usini sighida de Gianmario Rassu, cun su resultau de duus a unu: is arrubius-brau s'agatant a su segundu postu e cussa dì, duncas, ant giai giai pèrdiu totus is isperas chi teniànt de ndi cassai su primu postu; po is de su Tèmpiu duncas, pariat giai giai chi s'artziada in su campionau de s'Ecellenza fessit cosa fata. Ma in su mundu de su càlciu (e custu ballit puru po a vida, est craru) no podis mai sciri cumenti ant a andai is cosas, e fortzis est pròpriu custa sa cosa prus toga (e torra, iat a podi balli, aguali, po sa vida cosa nosta de dònnia dì, chi iat a depi essi cumenti a ligi unu libbru, chentza de podi sciri, est craru, cumenti acabbat sa storia ainnantis de lompi a sa fini), e duncas, sa nova, mellus, una de is novas de importu prus manna chi nd'est aproillat su domìnigu a merì, a pustis de is partidas, est stètia cussa chi pertocat sa bincida de is de su Istintinu, a su Manconi (chi est su campu de giogu de su Tèmpiu), chi fiat, tra is atras cosas, cumenti capitat giai fatu fatu, prenu fintzas a cucuru de tofosus de is caboniscus. Duncas, fadendi is contus po su chi pertocat is biancus-asullus puru, cumenti eus fatu, pròpriu immubagora po is de su Tèmpiu, me is partidas chi ballint po sa torrada ant bintu cuatru bortas (apitzus de noi bessidas), contras a is de su Coghinas, cun su resultau de tres a duus, in domu de is de su Logusantu, cun unu tres a zeru bellu e tundu tundu; apustis, in domu cosa insoru, torra, contras a is de su Macùmere, cun su resultau de unu a zeru; su bintises de friàrgiu (po s'ùrtima partida de su mesi) iant invecias bintu contras a is de su Bonorva, cun su resultau de duus a unu e apustis, su doxi de su mesi de martzu, contras a is de s'Ozierese, cun su resultau, torra, de duus a unu. Is cosas po s'Istintinu no funt andadas beni cumenti est sucèdiu a is primus de sa classi de su Tèmpiu, fadendi su contu chi is piciocus sighius de Michele Pulina (unu de is giogadoris prus fortis chi eus tentu in Sardìnnia in totus custus annus passaus e chi immoi est incumintzendi cun sa carriera de allenadori puru) ndi funt arrutus duas bortas, e seus sèmpiri chistionendi de sa torrada, est craru: sa primu borta est sucèdiu su bintiduus de su mesi de gennàrgiu, contras a is tattaresus de sa Lanteri, chi ant cassau is tres puntus bincendi sa partida cun su resultau de duus a zeru; su doxi de su mesi de friàrgiu, invecias, is de su Istintinu ndi funt arrutus, torra, in domu de is de su Sennaru, chi at fatu tres gol contras a is duus, feti, chi ant fatu is allenus. De totus custas cosas nd'apu chistionau, pròpriu custa cida, cun Marco Contini, chi est unu de is giogadoris de esperièntzia prus manna chi ddoi funt cust'annu in sa rosa de is biancus-asullus e deu creu, diaderus, arribbau a custu puntu de sa lega e de s'artìculu, ca torrai a si contai su chi m'at scoviau issu e totu mi parit siat sa cosa prus toga chi potzu fai e chi, de su restu, est su trabballu cosa mia de calincuna cosa cumenti a dexi annus a custa parti. E duncas, Marco Contini, apitzus a s'ùrtima bessida, m'at regalau custus fueddus: «De seguru issus, megu a chistionai de is de su Tèmpiu, est craru, fiant giai cunvintus de essi lòmpius a binci su campionau, pentzànt, duncas, de nci dda essi giai fata, e invecias no est diaici. Nosu seus andaus in domu cosa insoru cun sa bidea, bella e crara, de ndi cassai is tres puntus chi ddoi fiant badda badda, ddi nau diaici, isperendi de podi incrutzai sa distantzia chi ddoi fiat in sa lista. Seus arrannèscius, in campu, a giogai una partida bona e toga meda, atachendi fintzas de su primu minudu de giogu e, pròpriu fadendi diaici cumenti t'apu nau, seus arrannèscius a ndi ingolli sa bìncida. Duncas, eus a podi nai puru, chentza nesciuna bregùngia e chentza nesciuna timoria, chi is giogus po su primu postu funt torra obertus». Is de su Istintinu teniant pagu de perdi, e fortzis est pròpriu custa cosa, cumenti ballit po sa vida de dònnia dì etotu, chi ddis at donau totu sa fortza e sa gana bella de curri diaici allestru. «A fai is contus nci poneus pagu meda — at sighiu a mi contai Marco Contini —; chi issus fessint arrannèscius a ndi cassai sa bìncida de sa partida, iant a essi pigau su bobidu; est a nai ca si iant a essi aciapaus cun calincuna cosa cumenti a doxi puntus in prus de nosu, e fadendi su contu chi badda badda ddoi funt ancora pròpriu doxi puntus, no nci iat a essi stètiu prus nudda de fai. E invecias issus est cumenti chi no siant cabaus in campu, de seguru no ant giogau a trassa de is atras partidas chi iant fatu ainnantis, in totus custas ùrtimas cidas. Nosu, invècias, eus fatu unu trabballu bonu siat in difesa, siat a centrucampu e in atacu puru; deu creu chi si seus minèscius custus tres puntus e nesciunu podit nai chi nd'eus furau calincuna cosa». Immoi is de su Istintinu tenint feti ses puntus de arrecuperai, candu mancant cuatru partidas a sa fini de is giogus. «Si depeus feti arramangai is maigas, cumenti si narat, poita sa chistioni po ndi cassai su primu postu, est craru, no est ancora serrada, fadendi su contu, de su restu, chi issus tenint una pariga de partidas de importu mannu de giogai, ancora, partendi de cussa in domu de sa Lanteri, domìnigu chi benit; e nosu scieus beni cantu podint essi tostaus e fortis is tattaresus candu ndi cabant in campu cun sa gana bona, ddi nau diaici. Nosu invècias — at aciuntu apustis Marco Contini — a cantu parit stadeus unu pagheddeddu mellus: est a nai, duncas, chi a parti sa batalla contras a is de s'Usinese, chi eus a depi giogai tra duas cidas (in s'ùrtimu domìnigu, cussu po sa festa de is pramas, ainanntis de is festas po Pasca Manna ndr) eus a atobiai is de s'Oschirese, is de su Thiesi e is de su Uddusò (chi funt, ballit a su mancu po is ùrtimas duas, scuadras chi funt currendi po ndi cassai sa sarvesa o, mellus, sa partida finali po no nci cabai in Primu Categoria ndr). Chi fadeus su contu de is nominis de is giogadoris chi ddoi funt me is rosas de is scuadras e, mescamente, chi fadeus su contu de su tanti de puntus chi teneus in prus, no nci iat a depi essi storia, cumenti si narat, ma a su giogu de su càlciu est strambu meda. Eus a biri, duncas, ita totu nd'at a bessiri aforas». Pròpriu is arrùbius de s'Oschirese, in sa partida de s'andada, fiant arrannescius a binci cun su resultau de unu a zeru. «Arrribaus conca a sa partida de custu domìnigu chi benit cun su coru prenu fintzas a cucuru de isperas bonas; seus selenus, duncas, apustis de essi bintu in domu de una scuadra fortu cumenti a cussa de su Tèmpiu, chi eus giogau, tra is atras cosas, in unu campu diaici mali postu e arrovinau chi pariat (m'at nau pròpriu diaici! ndr) unu campu prantau a patatas. Puru sa partida chi eus a depi giogai contras a is de s'Oschirese at a essi de importu mannu, cumenti chi fessit un'antra finali, cumenti si narat. Chi boleus sighiri a abarrai apicigaus a is carronis de is primus de sa classi no si podeus permiti de sballiai nudda, mi parit craru; custa cida eus a circai de si cuncodrai in sa manera mellus chi podeus, ponendinci totu sa gana e sa passièntzia e s'atenzioni chi eus a agatai; de seguru is aversàrius cosa nosta puru ant a essi prontus a si dda gherrai, cun su corteddu in mesu a is dentis, cumenti si narat, fadendi su contu chi funt circhendi de ndi cassai sa sarvesa. Ant a depi benni a s'agatai in domu nosta, peròu, a si torrai sa visita, cumenti si narat; cust'annu a su Campu Comunali Roca Ruja seus arrutus feti una borta, contras a is de sa Lanteri; custu bolit nai chi, a su mancu po immoi, seus arrannèscius a fai una cursa toga meda. Eus a circai de mantenni is ogus obertus: sa bidea cosa nosta est cussa de circai de serrai sa chistioni giai me is primus corantacincu minudus, ma tra nai una cosa e dda fai, gei ddu scieis bosatrus puru totu su chi nci passat in mesu, cumenti si narat». E Contini at serrau sa lega cun totu sa sabiesa chi tenit in conca: «Agguai a pentzai de essi giai bintu sa partida contras a is de s'Oschirese feti poita seus arrannèscius a binci in domu de is de su Tèmpiu; iat a essi una tontesa giogai a sa trallallera, cumenti si narat, feti poita is aversàrius no s'agatant a su primu postu de sa lista ma a is ùrtimus. Is cosas, a su mancu, no iant a depi andai diaici. Ddu torru a arrapiti, isperendi ca sa bidea brintit in conca a mei po primu, e a totus is cumpàngius mius puru, giai chi nci seus: cussa de dòmìnigu at a essi una partida dificili meda».

Arribbaus a custu puntu de sa stagioni, duncas, candu ammancant feti trescentus e sessanta minudus de giogai, is de su Istintinu si iant a podi agatai cun sa buca marigosa, ddi nau diaici, e unu tantixeddu de disprexei in su coru, po totus is partidas chi ant pèrdiu o che, ballit aguali, no funt arrannèscius a binci; is cosas, duncas, cunu unu pagheddu de bona sorti in prus, podiant essi mellus, puru, de su chi funt in dì de oi, ma a fai custus arraxonamentus est cumenti a prangi apustis chi su lati est giai bellu ca arrutu in terra, cumenti si narat. E Marco Contini m'at fatu a cumprendi, e beni puru, cumenti dda pentzat: «No nc'est mai stètiu nesciunu, ballit po su presidenti e po totus is atrus dirigentis puru, chi s'apat nau calincuna cosa po su chi eus fatu in campu; est a nai, po si cumprendi mellus, chi nesciunu s'at mai nau chi depestus binci su campionau po fortza, po s'ammarolla. De seguru, chi in sa fentana de su mercau chi si oberrit in s'ierru (in totu su mesi de Idas ndr) ndi fessint arribbaus mancai feti atrus duus o tres giogadoris fortis, fortzis si dda estus potzia giogai, chentza strobbus, contras a is de su Tèmpiu e, diaderus, is ùrtimas cuatru partidas iant pòtziu tenni unu sabori meda ma meda prus druci de su chi mancai tenint immoi; is cosas, peròu, no funt andadas diaici, est a nai chi eus dèpiu fai su contu apitzus de is giogadoris chi ddoi fiant de s'incumentzu de sa stagioni, e po mei a su mancu, est craru, andat beni diaici. Sa primu cosa chi depestus fai, de su chi s'ant nau su presidenti e is atrus chi trabballant cun issu in s'assòtziu, fiat cussu de ndi cassai sa sarvesa, allestru po su chi podestus, e custu seus arrannèscius a ddu fai chentza trumentus. Apustis de essi nau custu, est craru, abarrat unu pagheddeddu de disprexei po cumenti eus giogau una pariga de partidas: contras a is de sa Lanteri, po nd'arremonai una, no ndi seus de seguru cabaus in campu cun sa conca e sa gana chi invècias serbiat, e ballit po sa isfida de s'andada e po sa isfida de sa torrada puru; sa pròpriu cosa si iat a podi nai po sa partida contras a is de s'Oschirese. A totu custu, nci depeus aciungi, puru, sa partida chi eus giogau contras a is de su Porto Torres, e chi s'est serrada cun su resultau in paridadi. A fai is contus nci poneus pagu meda: eus pèrdiu, est a nai chi si ndi funt arrutus de manu, una biga manna de puntus e chi podestus, invècias, si ponni in buciaca, cun unu pagheddeddu de atentzioni in prus. Bastànt feti ses puntus in prus e a cust'ora femus stètius a su primu postu de sa lista impari a issus, ma ita perdeus a fai su tempus chi mancai nemmancu teneus, avatu a custas chistionis? Depeus feti circai de pentzai a su benidori, immoi; totu su restu ballit cantu su pruinu».

S'apu contau totu custu, duncas, acapiendumì a sa chistioni chi apu pigau po sa caresima: est a nai chi (custa iat a depi essi una letzioni de importu mannu puru po sa vida chi si biveus totus, dònnia dònnia dì): agguai a fai sa festa, a pentzai de essi bintu, ainnantis de ndi cassai su resultau. E immoi, si potzu nai, puru, chi seu prexau de essi arrannèsciu, torra, po custa cida puru, a ammesturai is duas legas.

A bortas nci pentzu (nci pentzu fatu fatu, a nai sa beridadi): tra totus is cosas chi mi podiant capitai de sighiri in custa vida, fortzis, a "curri avatu" (si dda imbòddiu diaici) de is chistionis chi pertocant su mundu de sa bòcia de is giogadoris diletantis in Sardìnnia, fortzis (ddu torri a arrapiti, cumenti chi fessit una poesia e no un artìculu), no m'est andada diaici mabi: ita s'arrori mannu chi iat a essi stètiu, chi mi fessit capitau, mi megu a solu a solu, de depi chistionai, mancai, de cussu tialu de "gossip" (cumenti ddu tzerriant, a sa moda de is ingresus, e in bidda mia, a su mancu, nc'est unu fueddu po furriai sa cosa chi, mancai, s'at a sonai unu pagheddu pudèsciu, ma a mei andat meda, poita, de su restu, ddu apu sèmpiri intèndiu manigiai meda meda, a partiri de sa bon'anima de mamma mia, e est: tròddius); ita iat a essi stètiu s'arrori mannu de abarrai a totu dì chistionendi de genti chi si cojat, si ponit is corrus pari pari e apustis si lassat; ojamomia ita arrori, si narat. Meda, ma meda mellus circai de donai sa possibbilidadi a is giogadoris e a is allenadoris de chistionai (e duncas, de fai sciri a is atrus) de is fainas chi pertocant is assòtzius cosa insoru e duncas, ddus fai chistionai (a bortas nci pentzu: iant a abarrai a totu dì a ciaciarrai cun mei...) cumenti andant is cosas me is partidas chi giogant; fadendi su contu, puru e pruschetotu, ca su giogu de sa bòcia est una chistioni de importu po is piciocheddus (partendi de cussus prus piticheddus fintzas a arribbai, est craru, a cussus prus matucus) de is comunidadis cosa nosta. Pentzu (nci fia pentzendi pròpriu una de custas notis passadas, a nai sa beridadi), po nd'arremonai unu, a su trabballu mannu chi is de su Vecchio Borgo Sant'Elia, una de is scuadras chi ddoi funt in Casteddu, est craru, funt fadendu po sa genti, po is prus giòvunus, mescamente, de cussu logu, de cussa zona chi abarrat unu de is prus poberas, ddi nau diaici, e de is prus atrotoxiadas (chi cumprendeis su chi bollu nai), ca is dannus chi depint aparixai, no feti po su chi pertocat su dinai (chi no nc'est) no funt de seguru pagus. E mi benint in conca puru, is fueddus chi m'at arregallau, una bella pariga de cidas fait, Andrea Piano, su Diretori Sportivu de s'assòtziu de is de sa Città di Selargius, una de is scuadras de Ceraxius, chi currit in sa lista A de su campionau de sa Primu Categoria: «In totus custus ùrtimus annus, seus arrannèscius a ndi pesai una biga manna de atividadis, e no feti cussas chi pertocant su giogu de sa bòcia est craru: seus arrannèscius a agatai su logu, in su campu sportivu cosa nosta etotu, po cuncodrai cussa chi estus a podi tzerriai, furendindi su fueddu de s'italianu, "bancu po sa cosa de papai" (iat a essi "bancu alimentare", in italianu), est a nai chi, dònnia cida, circastus de arragolli pasta, arrosu, ollu, botus de bagna de tamatiga e atras cosas diaici po ddas donai, o a ddu nai mellus, po ddas arregallai a totus is personas chi tenint a bisòngiu de una manu, poita mancai no nci dda faint a lòmpi a sa fini de su mesi. Chistionu cun su verbu de sa frasia cuncodrau a su tempus passau — at sighiu a mi contai Andrea Piano poita a metadi de sa stagioni, e po crupa de una tontesa, eus pèrdiu sa possibbilidadi de usai su campu de su comunu, ma pròpriu po una chistioni de tontidadis acapiadas a is paperis, e custa cosa si dispraxit meda. Su sindigu e is assessoris s'ant promìtiu ca ant arrangiai is cosas in pagu tempus, e nosu isperaus chi potzat andai totu beni, poita, tra is atras cosas, donastus puru sa possibbilidadi a totus cussus piciocheddus chi, mancai tengiant prus pagu de dexiotu annus, si funt ghetaus a pari cun sa giustìtzia, de podi fai su chi in italianu tzerriaus "servìtziu civili"».

De totus custas cosas, duncas, mi iat fai prexei (e mi fait prexei, e meda puru, de su restu) a chistionai, ma chi eis lìgiu a su mancu un artìculu de cussus chi nd'apu pesau in sardu, in totus custus mesis, in custus tres-cuatru annus, scieis beni, puru, ca no nci dda fatzu pròpriu a mi tupai is ogus e a fai finta ca su mundu cosa nosta siat su logu prus bellu innoi bivi, su mundu mellus chi Deus at fatu e at pòtziu fai (cumenti naràt cussu filosofu chi si tzerriàt Leibniz, tra is atras cosas). Mancai, mi megu a solu a solu, immoi chi ndi seu arraxonendi impari a bosatrus (e m'eis a scusai chi seu bessendi unu pagheddeddu aforas de s'arrastu, ma si promitu chi tra pagu apa a torrai a chistionai de bòcias e de resultaus, mancai no si potzat nai chi po oi no ddu apa fatu nudda, antzis) custu, fortzis (e ballit po sa Sardìnnia, s'isula bella e stimada innoi biveus), fiat diaderus unu mundu giai giai aguali a su paradisu, ma nc'est de nai, puru, immoi chi nci seus, chi s'omini (e mescamente me is ùrtimus cent'annus) at fatu pròpriu de totu (fait a ddu nai chentza bregùngias) po sciusciai is cosas e po imbrutai e po arrogai totu su chi si podiat sciusciai, imrbutai e arrogai, partendi de s'acua de is arrius e s'acua chi si bufaus, passendi de is matas e fintzas a nd'arribbai a dònnia genia de animabi. E nc'est de nai custu puru, pruschetotu pentzendi, e fadendi su contu, chi tra una pariga de diis (deu ndi contu dexi, castiendu su calendàriu) chi at a arribbai, cumenti s'apu arremonau ainnantis, de su restu, cussu chi tzerriaus "domìnigu de is pramas", e duncas, mi parit giai de ddus intendi, totus is discursus bellus e togus e drucis de totus is personas chi chistionant de paxi (partendi de su papa fintzas a arribbai a is politicus) e in s'interis chi deu abarru innoi a scriri de partidas, de resultaus, de gol, de scuadras e de listas, de chini ndi artziat de categoria e de chini ndi cabat, e de giogadoris chi si prexiant e o si disisperant po essi cassau (o pèrdiu) tres puntus in unu giogu, me is logus de s'Ucraina, chi est acanta de s'Itallia etotu, chi nci pentzais (e no in s'atra parti de su mundu o, mellus ancora, no est in un antru mundu, ma est in su nostu etotu), is sordaus funt sighendi a si bociri pari pari, s'unu cun s'atru; e apu lìgiu puru (e cun custa serru, po diaderus, custa chistioni, e si domandu diaderus de mi scusai chi si seu arrovinendi s'umori) chi is ingresus ant decìdiu, pròpriu me is ùrtimas diis, de agiudai (s'agiudu de s'impicau, mi benit de nai diaici) is de s'Ucraina a cumbati sa tialu de sa gherra cun cussus chi podeus tzerriai, a s'italiana, ballas cun s'uràniu, aici arrannèscint a avelenai mellus su logu prus de cussu chi est in dì de oi; ma a cantu parit, sa gana de binci sa gherra (cumenti chi fessit sa partida tra is de su Tèmpiu e de su Istintinu, chi s'apu arremonau ainnantis) a cantu parit est prus forti de sa possibbilidadi de agatai (e iat a essi ora puru, ma ancora no nci seus, a prus de un annu de s'incumintzu de totu custu arrori mannu) un acòrdiu tra is duas partis (chi apustis, a sa fini, funt is de sa Russia de una parti e is de s'Europa, is ingresus e is americanus de s'antra), chi su dimmòniu ddus currat, totus cantu funt (m'est bessida diaici, e si domandu scusa torra).

E duncas, eia, teneis arraxioni, fortzis est mellus torrai a is chistionis cosa nosta (isperendi peròu de no si tupai tropu is origas e is ogus, poita iat a essi una cosa sballiada e tonta meda de fai), a su mancu po custu arrogheddeddu de artìculu chi m'abarrat de ndi pesai ainnantis de acabbai su tempus e, pruschetotu, su logu.

Su chi est sucèdiu, in sa Lista C de su campionau de sa Promotzioni a is de su Tèmpiu, custa cida (duncas, su de pentzai de essi giai bintu e serrau is giogus chentza essi diaderus lòmpius a sa fini, chi est unu pagheddu, ddu torru a arrapiti, a bortas calincunu no si siat pèrdiu in s'interis, cussu de fai festa po sa Pasca Manna candu ammancant ancora cuindixi diis de caresima), est sucèdiu puru, in sa Lista B, a is de su Barisardo, sa scuadra de Barì, est craru, chi nd'ant arregotu una bella surra de is arthanesus de s'Idolo, chi ant bintu sa partida cun su resultau, bellu e tundu tundu, de cuatru a zeru. Is piciocus sighius de Celestinu Ciarolu, e chi s'agatant ancora a su primu postu de sa lista, nd'ant pesau una cursa toga meda, nc'est de ddu nai, e fintzas a una pariga de cidas fait, a su mancu, pariat chi fessint giai giai po serrai is giogus po s'artziada in su campionau de s'Ecellenza, e po totu su chi ant fatu a biri fintzas a oi, fortzis, si ddu iant a minesci puru, ma depint ancora fai is contus cun is scuadras aversàrias: me is ùrtimas tres bessidas, difati, is biancus-asullus nd'ant cassau feti tres puntixeddus, aputzis de is noi, in totu, chi ddoi fiant in su pratu, cumenti si narat; su primu domìnigu de su mesi de martzu, est a nai su cincu, no funt stètius bonus a si spriogai (cumenti si narat in bidda) de su resultau de zeru a zeru, in domu cosa insoru, contras a is de su Pasada; sa cida avatu funt stètius frimaus, cun su resultau de duus a duus, de is de su Fonne, chi funt una de is scuadras chi est fadendi a biri is cosas prus togas e apustis de totu custu, cumenti s'apu giai arremonau, nd'ant piscau cuatru bussinadas de is de s'Idolo; in s'interis Pili e is cumpàngius, martis passau, su bintunu de custa cida etotu (est a nai: s'atra dì), ant bintu, cun su resultau de duus a unu, sa isfida de importu mannu contras a is de su Tonara, chi si fiat serrada, ainnantis de su tempus, duas cidas fait, po crupa de su bentu forti. E immoi, candu ammancant cuatru partidas po serrai sa stagioni, is de s'Idolo tenint feti cuatru puntus in mancu de is primus de sa classi: custu domìnigu is arthanesus ant a torrai sai visita a is de su Fonne; su Barisardo, invecias, at a depi binci po fortza in domu de is de sa Paulese, po no arriscai de ndi sciuciai totu su de bonu chi nd'ant pesau fintzas a oi.

E cun custa nova, po oi puru e duncas po custa cida, si saludu e si imprassu a forti, isperendi de essi ancora in custu mundu, tra seti diis, po un atru bellu tanti de rigas e de fueddus scritus in sardu.
 

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2022-2023. LR 22/2018

In questo articolo
Campionato:
Argomenti:
Stagione:
2022/2023
Tags:
Promozione