Salta al contenuto principale
lanusei esultanza

S'Eccellenza abetat scedas: agiudus po is esamis a is giogadoris e campionau de importu natzionali funt is crais po torrai a partiri cun sa stagioni

Seus giai lòmpius a sa mitadi de su mesi de Friàrgiu, chi est su prus crutzu de totus, e dhu scieus, cun feti binti-otu diis de si bivi cun coru bonu e isperas mannas po su benidori. Sa duda chi abarrada sèmpiri badda badda in sa conca de is tifosus e de una biga manna de giogadoris diletantis de bòcia sardus (impari a is allenadoris, est craru), est sa pròpria de is atras cidas passadas, est a nai de candu is campionaus si funt torraus a studai, e chistionaus de su mesi de Ladàmini de su duamilla e binti: nc'at a essi atru spàssiu, in custa primu mitadi de su duamilla e bintinu, po is de sa Promozione, de sa Primu Categoria e de sa Secunda Categoria? E po su chi pertocat is de s'Eccellenza, nci d'ant a fai a acabai sa stagioni in campu o s'eus a depi acuntentai torra de un atra istadi cun is dotoris de sa Lega Natzionali de is Diletantis e de sa FIGC chi ant a depi pigai is decisionis apitzus de is bìncidoris me is uficius?

Is novas de custa cida, scritas cumenti a sèmpiri in sardu campidanesu, partint pròpriu de is trumentus de is dexi-otu scuadras de su campionau sardu de importu prus mannu: mancant feti doxi diis a s'acabbu de su mesi de Friàrgiu e poi at a brintai su mesi de Martzu; su ses at a essi una dì callenti meda (e no seus chistionendi de sa temperadura) poita iant a podi arribbai is règulas nobas (cumenti sucedit dònnia borta chi ndi bessit aforas su chi eus imparau beni a tzerriai DPCM), po sa vida de sa genti e mescamente po su sport, chi est sa faina chi sigheus cun su Diario Sportivo de calincuna cosa cumenti a dexi annus. Sa chistioni est crara: po imoi abarrant in peis is òbbrigus chi seus sighendi de su binti-ses de su mesi de Ladàmini, e chi funt stètius cunfirmaus cun s'ùrtimu DPCM bessiu aforas su sexi de su mesi de Gennàrgiu; est a nai, duncas, nudha de fai po is sport (ballit po is partidas de su domìnigu e, est craru, po is allenamentus aintru de sa cida) in truma manna, e duncas nudha de fai po is sport chi si faint s'unu acanta a s'atru, cumenti su giogu de sa bòcia, po nd'arremonai unu. In su benidori peròu, a su mancu aici parit in dì de oi, a su mancu custas funt is boxis chi funt incumintzendi a girai e donant fortza nobas a is speras de sa genti, is cosas iant a podi mellorai, ma totu at a dipendi de su cabori (est a nai, tra is atrus, su numeru de apuntoraus e de mobadius chi tenint abbisòngiu de is curas me is uspidalis) chi sa Sardinnia (ma ballit, est craru, po totus is atras regiois puru) at a tenni me is cidas chi ant a benni: apustis de cuindixi diis innoi festus pintaus de cabori de arangiu, e dhu scieus beni, seus torraus a essi pintaus de grogu e nc'est calincunu chi est giai incumentzendi a nai chi, sighendi diaici a fai a bonus, estus a podi diventai chitzi una de is primus regionis in Italia a essi pintaus de biancu, una cosa chi po imoi si parit feti unu bisu, a nai sa beridadi.

Chi is de su Guvernu, impari a totus is dotoris de su Cumitau Tennicu Scientificu chi funt sighendi sa chistioni de giai un annu, ant a donai su permissu po torrai a partiri cun is allenamentus, nc'at a essi de cumprendi cumenti cuncodrai sa lista de partidas po serrai a su mancu su girone de s'andada, poita, si cumprendit, in cuatru mesis (fadendi su contu de torrai a partiri cun is giogus de sa mitadi de su mesi de Martzu, fintzas a su mesi de Làmpadas) no si podit fai prus de su tanti, contendi chi nc'ant a essi partidas aintru de sa cida puru, est a nai de mèrcuis.

Po imoi duncas nc'est pagu de essi allirgus, poita su campionau de s'Eccellenza iat a podi torrai a partiri ma s'iat a podi torrai a firmai puru, apustis de una pariga de cidas, cumenti est giai sucèdiu, de su restu, in su mesi de Ladàmini. Po imoi, podeus feti nai ca torrai a partiri cun is campionaus chenza podi sciri candu, e pruschetotu chi ant a podi essi acabbaus, est unu strobbu troppu mannu: pròpriu po custu motivu, a cantu parit, cun su DPCM chi nd'at a bessiri aforas me is cidas chi ant a benni nc'at a essi una sciusciada legia po su chi pertocat is campionaus chi partint de sa Promozione e nd'arribant fintzas a is campionaus de is piciochedhus prus piticus: no est siguru, poita s'ùrtimu fueddu at a tocai a su Ministru de su Sport, ma sa bidea parit cussa. De su restu, est una cosa chi si parit crara, chi pentzaus ca sa cida passada, su cincu de su mesi de Friàrgiu, de cenàbara, su Cunsillu Diretivu de sa Lega Natzionali de is Diletantis at fatu sciri de nd'essi sciusciau torra, e de su restu fiat sucèdia sa pròpria cosa s'annu passau, su Trofeo de is Regionis, chi est su campionau po is piciochedhus chi pertocat is rapresentativas de totus is regionis de Italia, isperendi sèmpiri chi s'annu chi benit is cosas potzant anadai mellus.
Impari a su Trofeo de is Regionis, ndi sartat puru sa fasi natzionali de su campionau de is scuadras Juniores Regionalis e, dhu sciestus giai, is partidas de play-off tra totus is scuadras secundas de is campionaus de s'Eccellenza, impari a is giogus po sa Coppa Italia.

Is dotoris de sa FIGC e de sa Lega Natzionali de is Diletantis, in dì de oi funt arrexionendi apitzus feti  de su campionau de s'Eccellenza, una cosa chi si fait a cumprendi chi po is de sa Secunda Categoria, po arremonai cussus chi ant tentu is strobus prus mannus e legius a torrai a partiri, ant a depi abarrai chietus e castiai is atrus, cosa chi ballit puru, ndi seus giai sigurus, po is de sa Primu Categoria. Su motivu est craru: in totus is DPCM chi funt bessius fintzas a imoi, nc'est sèmpiri stètia sa possibbilidadi de andai ainnantis cun is campionaus de importu mannu e pruschetotu de importzu natzionali (e duncas, no feti regionalis). Apustis de s'atobiu de su Cunsillu Diretivu de cenàbara passau, est a nai su doxi de su mesi de Friàrgiu, is de sa Lega Natzionale de is Diletantis ant pediu a su Cumitau Olimpicu Natzionali Italianu, cun s'agiudu de is de sa FIGC, de ndi artziai s'importu de is giogus de su campionau de Eccellenza a su pròpriu livellu de is de sa Sèrie D (e pròpriu cun is de sa Sèrie D nc'est s'acapiu prus mannu, po su chi pertocat mescamente is retrocessionis e is scuadras chi bincint su campionau e ndi artziant de categoria), chistioni chi iat a balli puru po is campionaus de sa Sèrie C1 de su giogu a cincu (cussu chi in italianu tzerriasu "calcetto"), e iat a balli puru po is scuadras de feminas chi giogant a bòcia in sa Sèrie C. Fadendi diaici, duncas, is giogus iant a podi sighiri a andai ainnantis (fintzas a spaciai) mancai su cabori de sa regioni siat arrubiu (chi est su cabori peus de totus is tres).

Sa primu cosa chi po imoi tocat a fai est atendi, cun coru bonu e totu sa passièntzia chi arrannesceus a cassai e allogai me is buciacas, s'arrespusta de is de su CONI, chi ant a decidi apitzus de is giogus de s'Eccellenza: chi nd'arribat unu "NO", s'Eccellenza abarrat unu giogu po is diletantis, a trassa de is de sa Promozione, po nd'arremonai una, e no si nd'at a fai nudha. Is nobas apitzus de sa sceda iant a podi arribbai a sa fini de custa cida: chi at arribai unu "SI", invècias, is giogadoris iant a podi torrai a partiri a su mancu cun is allenamentus in truma e is partidas aintru de sa cida, cun is esamis (est a nai: is tamponis) chi s'ant a depi fai dònnia cida, a su mancu coranta-otu oras ainnantis de sa partida de su domìnigu. Apustis de custu, nc'at a essi de arrexonai apitzus de is agiudus in dinai de donai a is assotzius e a is sociedadis sportivas: de is contus chi eus potziu fai fintzas a oi, castiendi a cussu chi est sucèdendi po su campionau de sa Sèrie D, iant a podi serbiri calincuna cosa cumenti a otu-milla euro po arrannesci a acabbai sa stagioni. Pròpriu po custu, is de sa Lega Natzionale de is Diletantis ant pediu a is de su Guvernu agiudus in prus, po circai de apoderai is spesas. In cussu chi tzerriant "Decreto Ristori", nci fiant giai nobas bonas in custu sensu, ma po imoi s'est frimau torra totu poita su Guvernu, cumenti scieus beni, nd'est arruttu de pagu diis e imoi funt circhendi de ndi cuncodrai un atru. Chi is scuadras de s'Eccellenza, est craru, iant a podi puru atendi un atra pariga de diis po cumprendi cumenti ant a andai is cosas, sa pròpria cosa fortzis no si podit nai po is chi tzerriasu "collaboratori sportivi", chi funt cussus chi trabballant in su mundu de su sport (est a nai is chi trabballant puru me is palestras, po nd'arremonai una, o me is piscinas) e chi ant a depi atendi ancora po biri su dinai chi serbit po bivi: is agiudus po is mesis de Gennàrgiu e po su mesi de Friàrgiu ant a arribai feti candu nd'at artziai su guvernu nou de Mario Draghi, (scerau, tra is atrus, de su Presidenti Mattarella), chi nd'at giai pesau sa scuadra de ministrus e imoi est abetendi su votu de is de su Senato e de sa Camera, chi at arribai, isperaus, cras o pusticras.
Feti candu nc'at a essi su votu, is de su Guvernu nou ant a podi partiri cun is trabballus, incumintzendi pròpriu de su de cincu Decreto Ristori, cun calincuna cosa cumenti trinta-duus miliardus prontus de spendi po is chi trabballant in su mundu de su sport e, cumenti eus giai nau, po is assotzius chi depint fai una biga de esamis a is giogadoris. Su decretu fiat po lompi in sa mesa de su Cunsillu de is Ministrus beciu, ma scieus beni cumenti funt andadas is cosas, cun Conte chi nd'est depiu cabai in basciu de sa giostra (dhi naraus diaici), mancai calincunu fiat isperendi de du sarvai torra. S'ex ministru de su sport Spadafora at scoviau apitzus de sa chistioni: «No si podiat fai de prus: unu guvernu chi nd'est arrutu no podit pigai decisionis apitzus a unu decretu de importu diaici mannu, cun trinta-duus miliardus badda badda in sa mesa. Po custu, si cumprendit, su dinai at a partiri de is de su Guvernu nou», cun Mario Draghi chi, tra is atras cosas, nd'at sciusciau su Ministeru de su Sport e nd'at pesau un acapiu cun su de is Politicas Giovanilis, cun su ministru Fabiana Dedone, e cun Roberto Garofoli, chi at a essi su chi in italianu tzerriaus "sottosegretario" a su presidenti de su Cunsillu.

Torrendi a is contus de s'Eccellenza, apustis de totus custas cosas de importu mannu chi eus arremonau fintzas a imoi, nc'at a essi de si ndi scabulli cun sa chistioni chi si parit in dì de oi sa prus callenti e sa prus trumentosa de totus, est a nai su modu po serrai is giogus in campu. Scieus beni (e de su restu nd'eus giai chistionau sa cida passada, sèmpiri po is nobas de Diario Sportivo in sardu campidanesu) chi nci funt giai scuadras chi iant a prefèrriri a lassai totu frimu e duncas iant a prefèrriri adderetura torrai in campu feti po sa stagioni de su duamilla e bintunu / duamilla e binti-duus. Pròpriu po custu, sa Lega Natzionali de is Diletanti at pediu a is de su Cunsillu Federalli de sa FIGC de podi sarvai totus is scuadras chi ant a scerai de abarrai frimas, est a nai: custas scuadras, mancai chenza giogai, ant a podi torrai a partiri, s'annu chi benit, de su campionau de s'Eccellenza, est craru, paghendi su tanti in dinai chi serbit po s'iscritzione a is giogus. S'arrespusta at a podi arribbai feti me is diis chi ant a benni, est a nai chi at a serbiri un atru paghitedhu de passièntzia, poita su binti-duus de su mesi de Friargiu, est a nai lunis chi benit, nc'ant a essi is eletzionis de su presidenti nou de sa FIGC: po sa cursa nci funt Gabriele Gravina, chi iat a bolli sighiri a andai ainnantis cun su trabballu cosa sua, e Cosimo Sibilia, chi po imoi est su presidenti de sa Lega Natzionale de is Diletantis ma est circhendi de ndi artziai prus in artu. Sa bòcia, est a nai is decisionis apitzus de sa chistioni de is campionaus po su duamilla e binti \ duamilla e bintunu, at a tocai is sociedadis de s'Eccellenza, chi po imoi peròu funt abetendi ancora de cumprendi mellus cumenti ant a essi cuncodradas is cosas po su chi pertocat is agiudus in dinai (no si sciri candu ant a podi arribbai) e mescamente po su chi pertocat is retrocessionis.

Chi su CONI depessit donai su permissu po torrai in campu, e custu duncas iat a podi sucèdiri feti cun su campionau de s'Eccellenza chi benit a essi de importu nazionali, nc'est comentesisiat s'arriscu de biri in campu feti pagus scuadras, est a nai feti cussas chi, castiendi a sa lista, iant a podi curri po su sartu in Sèrie D, cun partidas de andada e de torrada.
Custu iat a podi sucèdiri feti chi is de sa FIGC donessint sa possibilidadi a is scuadras chi no bolint giogai de no perdi sa categoria. Chi invècias is de sa FIGC faint origas de surdus, est a nai ca mantennint po bonas (e in peis) is règulas po is retrocessionis, iant a podi torrai in campu totus is scuadras, ma feti cun is agiudus in dinai de su Guvernu, chi peròu iant a depi arribbai ainnantis de s'incumintzu nou de is giogus (chi no depessit arribbai su dinai, a su mancu iat a depi arribbai sa promissa, sa certesa de dhus tenni in tempus lestrus).

Diaici, nc'iat a essi feti de cumprendi cantu partidas s'iant a podi giogai, e in cantu tempus. Fadendi su contu chi sa stagioni iat a podi sighiri a andai ainnantis fintzas a su trinta de su mesi de Làmpadas o, adderetura, fintzas a mitadi de su mesi de Trèulas, est a nai su cuindixi, is campionaus cun sexi scuadras iant a podi arribbai a sa fini de is giogus e de sa stagioni, sèmpiri cun sa possibilididadi de giogai is partidas su mercuis; po is campionaus cun dexiotu scuadras, invècias, cumenti cussu sardu, po nd'arremonai unu, ant a circai de lompi a su mancu a sa fini de su gironi de s'andada, cun is partidas de play-off e de play-outa serrai is listas. Est craru chi arrannesci a acabbai totus is giogus in campu iat a essi una cosa bella meda, ma puru arrannesci a serrai su girone d'andada, fadendi su contu de cantu strobbus e trumentus nci funt stètius in su duamilla e binti e puru in custu primu arrogu de duamilla e binintunu, iat a essi unu bisu.

E in s'interis chi is de s'Eccellenza circant de no si perdi, de no s'allupai in totu custu mari de fuedhus e de arrexonamentus, is de sa Sèrie D sighint a curri avatu a sa bòcia e ndi funt lòmpius a sa de dexiaseti giorronada, s'ùrtima de su gironi de s'andada, cun sa partida tra is de su Giugliano e is de su Latte Dolce chi ndi sartat po crupa de su virus. In campu, po is scuadras sardas, is de s'Altzaghena, chi bincint po duus a zeru, in domu cosa insoru, contras a is de s'Afragolese, gràtzias a is gol fatus de Defendi e de Rossi. Domìnigu arricu de prexiu e de afròdhiu po is de su Murèra puru, chi bincint po duus a zeru in domu de is tattaresus de sa Torres, gràtzias a is giogadas de Virdis e de Nurchi. Nd'arribat feti unu puntu, invècias, po is de su Lanusè, chi no funt arrannescius a stampai sa porta de is meris de domu de su Nola, cun sa partida chi si serrat cun su zeru a zeru. Tres puntus bellus e tundus po is de su Crabònia, chi cun Cappai e Piredda arrannescint a binci contras a is de su Monterosi.
 

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna. IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018 art. 22

In questo articolo
Campionato:
Argomenti:
Stagione:
2020/2021
Tags:
Eccellenza
serie d