Salta al contenuto principale
gioventù assemini festa pisanu

Spantu mannu in domu de is de sa Gioventù de Assèmini: su portieri Pisanu cassat su gol de su tres a tres a s'ùrtimu segundu

Friàrgiu puru est donendusì su de fai (est a nai, ca tocat a ddu scroxai, di po dì), e mancu mali, mi megu a solu a solu, ca nci seus ancora, apitzus de custu mundu bellu e macu. Cumenti s'apu nau giai meda, meda bortas, ma mi praxit a su pròpriu a si ddu torrai a arrapiti (ca mancai nc'est unu chi ligit po sa primu borta in vida sua is artìculus chi ndi pesu dònnia dònnia cida, in su sardu chi si fueddat in su Campidanu de mesu, e mancai no cumprendit cumenti funtzionant is cosas), no sciu mai calli arrastu apa a pigai candu mi pongiu a scriri po is novas de is amigus de su Diàriu Sportivu. Duncas, est de diora meda, a sa fini, tra una cosa e s'atra, chi impari a is novas acapiadas a su mundu de su càlciu, e pruschetotu de su mundu de is diletantis chi ndi cabant in campu dònnia cida po curri avatu de sa bòcia, nci sticu puru unu pagheddu de cussus chi, cun su tempus, apu incumentzau a tzerriai, a solu a solu, contus e contixeddus, est a nai totu una biga de cosas chi, mancai, mi benint in conca, cumenti si narat, ascutendi is novas chi nd'arribbant de totu su mundu, o de is cosas chi mancai m'agatu a lìgi su noti (dònnia dònnia noti: no nc'est esercìtziu prus bellu e prus limpiu, ddi nau diaici, de si ligi una bella parighedda de paginas de unu bellu libbru, ainnantis de si nci fuiri a crocai). E duncas, in s'interis chi mia fadendi una bella passillàdedda in giru me is satus chi ddoi funt totu a giru a giru de Bidd'e Sorris (est su giru chi mi andat a fai de prus! Ca no ddu ia arrosci mai, mi megu a solu a solu), fia giai pentzendi a is cosas chi, mancai, emu potziu scriri (e apa a scriri...) me in s'artìculu de custa cida, ca tanti logu (e tempus po ddu fai) ndi teneus meda e duncas is chistionis chi nc'ant a podi bessiri iant a podi essi unu bellu tanti, ddi nau diaici.

Duncas, si ddu apu giai nau unu centus bortas: chi boleis ligi feti artìculus chi chistionant feti de bòcias, de resultaus de partidas, de is nominis e is sanguaus de is giogadoris e de listas, duncas si nci podeis ghetai (cun s'afroddiu de is pipius) me in totus is artìculus chi ndi pesaus, dònnia dònnia dì, chentza si frimai mai (giai giai mancu po Pasca e po Nadali, chi parit una brulla, ma po Pasca puru, chi immoi no mi megu a sbàlliai, nc'at a essi de chistionai de s'ùrtima giorronada de su campionau de s'Eccellenza), in italianu. Inguis eia chi si ndi podeis prandi, custu est pagu ma seguru.
Po s'artìculu in sardu, megamu a si nai, fatzu su giogu de essi unu pagheddu poeta (ta cosa bella, mi megamu a solu a solu candi fia passillendi, a podi indruciri s'artìculu chi ndi bessit su giòbia cun perdas de poesia, cun fueddus diaicis drucis chi podint scanceriai su megama e su merì e sa noti, puru, de totus is chi ddus ligint) e unu pagheddu giornalista chi sighit, peròu, no feti is fainas chi nd'arribbant de is assòtzius de càlciu (e de nai ci nd'iat a essi, e nci nd'at a essi in custu artìculu puru, no timeis!) ma puru ca pertocant, in unu fueddu, sa vida de is ominis (e de is feminas puru, est craru) chi bivint in custu mundu, si dda imboddiu diaici.
E duncas: Friàrgiu sighit a essi su mesi de su Carrasciale (apu intèndiu ca in Samugheo domìnigu passau, ddoi fiant calincuna cosa cumenti a binticincu milla cristianus, a si spàssiai, a buffai biu, a papai tzipulas e parafritus e, pruschetotu, a castiai sa isfilada de is màscheras, ca est sèmpiri una cosa bella de biri, po nosu sardus mescamente, e fortzis estus a depi abarrai prus atacaus, prus gellosus de is traditzionis nostas e de sa cultura cosa nosta, a trassa de tifosus chi sighint, cumenti chi siant prenus de amori, sa scuadra de su coru cosa insoru), e giai nd'eus chistionau me is cidas passadas puru; de custa cida, de martis, a essi prus pretzìsus, est incumentzau puru su Festival de Sanremo (po calincuna cosa de setantases bortas de sighiu, chi no mi megu a sballiai), e duncas eus a fai totu sa cida canta canta (aranti a sa televisioni, o feti a sa radio, po totus is atrus), e mancai puru badda badda.
De totu custu, de su restu, chistionat sa genti in custu perìodu (de su chi potzu ligi in cussu termòmetru de is pentzamentus de sa genti chi est cussu tialu de facebook) ma a nai sa beridadi nosu ndi podeus fai de mancu, a su mancu po su chi pertocat is cantzonis. Ma, mancai, pròpriu a custa cosa mi apicu (ddi nau diaici) po chistionai de sa primu nova, e duncas, si dda friu (eia, cumenti chi fessit una tzipula...) diaici, isperndi chi si potzat praxi e no bessat tropu marigosa. In s'interis, duncas, chi totus is cantantis faint sa gara tra de issus, a trassa de is scuadras chi currint me is campionaus de s'Ecellenza o de sa Promotzione (e cussu de sa bòcia est e abarrat unu de is spetàculus prus sighius, e ballit po is grandus campionis de sa Sèrie A ma puru po "is piciocheddus cosa nosta" chi giogant po sa scuadra de sa bidda) in Siria e in Turchia prangit is mortus po crupa de su tialu de terremotu chi nc'est sètiu in custas ùrtimas ora. E ddu sciu deu puru chi Siria e Turchia funt duus logus ca funt atèsu meda de sa Sardìnnia, e duncas, mi parit giustu puru, ca nosu no intendeus (o no arrannesceus a intendi, e est giustu puru, ddu torru a rapiti) su disisperu e su disprexei po su chi est sucèdiu (a sighiri totus is daboris chi ddoi funt in su mundu, mi megu a solu a solu, estus a depi fai a totu dì prangi prangi, e custu puru no est possibbili, mi parit craru), ma fia pentzendi, in totus custas ùrtimas oras, chi no est ca feti poita nosu in su giassu de su Diàriu Sportivu chistionaus feti de bòcias e de gol (cumenti si narat, a sa moda de is ingresus) e intzandus si depeus tupai is ogus aranti de is arroris e de is dannus mannus; no est ca feti poita nosu s'eus in Europa e issus funt in Medio Oriente (in Asia, po su chi pertocat sa Siria, po essi prus prètzisus) e duncas podeus fai finta ca no est sucèdendi nudda.
Deu, immoi, no si bollu nai chi cun custas rigas chi ndi pesu (e chi bosatrus seis ligendi) intzandus arrannesciu (e arrannesceus) a ndi pesai torra is domus e is bias chi sa terra si nd'est papada, impari a totus is vidas de cussus poberiteddus: is numerus chistionant de calincuna cosa cumenti a otu milla e seticentus cristianus mortus, ca, a fai is contus, funt prus de su tanti de ominis e feminas chi bivint in dì de oi in sa bidda mia; po fai un esèmpiu, duncas (nci seu arraxionendi immoi deu puru, impari a bosatrus) est cumenti chi, sa bidda mia, totu intera, de unu segundu a s'atru, ndi bengiat ingutia de sa terra e sparessat. Est una cosa chi fortzis nemmancu arrannèsceus a s'immaginai (mi pongiu deu puru in su contu...), ca immoi nci seus, totus bellus e allichidius, me is aposentus cosa nosta, a chistionai de is tontesas chi mancai donant a sa televisioni (su bistiri de sa picioca chi presentat, cumenti si narat, su tialu de su festival, po arremonai una lega chi parit ca est acapiendi una biga manna de genti, a trassa de...brebeis, m'est bessiu diaici), e su segundu apustis seus chentza e nudda: bastant dexi segundus de terremotu e sa fida ca connosciast sparessit e no at a torrai prus.
Pròpriu po custu, dònnia dònnia cida, fatzu su contu de su tempus (de su tempus chi passat, est a nai is diis, is cidas e is mesis in su calendàriu, po primu, e puru su tempus bonu o mau, est a nai su tempus chi pertocat sa basca, su frius, s'acua o su sicori), poita no nc'est scritu de nesciuna parti chi a nosu no si depant tocai dannus o arroris.
E duncas, dònnia dònnia cida, naru totu custu no po si fai a timi e po si fai carrigai is timorias in conca, ma po circai de si donai sa gana (ballit po mei etotu ca seu scriendi custus fueddus) e su sentidu de bivi sa vida cumenti chi fessit unu regalu, dilicau meda, ca si podit arrogai, po unu motivu o po un antru, a dònnia segundu.
Torrendi a is chistionis chi apu pigau sa cida passada, cumenti eis a cumprendi a solus (e custus arroris mannus iant a podi, iant a depi serbiri puru po custu) in custu mundu nci funt giai una biga manna meda (mi parint fintzas tropus, a si nai sa beridadi) de dannus chi si ndi iant podi proi in conca de unu segundu a s'atru, e duncas, su chi bollu nai est ca no nc'iat a essi nesciunu bisòngiu de si bociri s'unu cun s'atru cumenti fadeus candu si fadeus sa guerra o, mellus, candu is polìticus chi sceraus po si cumandai decidint de si fai sa guerra tra issus e duncas, tra stadus, cun bona paxi de is chi andant a bociri (e duncas a morri e a fai morri).

E apustis de essi arribbau a custu puntu de s'artìculu (m'eis a iscusai chi si nd'apu furau tropu tempus), immoi ca eus fatu unu bellu ammesturu de chistionis, si nci podeus puru ghetai, a fundu 'e suus, cumenti si narat, me is chistionis chi pertocant su mundu de sa bòcia in Sardìnnia, e mi parit giai de si biri, prexaus a tipu piciocheddus (e piciocheddas) candu sonat sa tialu de sa campanedda e acabat sa letzioni, a scola, e incumentzàt su pàsiu e su spàssiu.
Duncas parteus cun sa chistioni prus callenti (est a nai, mellus, chi si praxit de prus, cussa frisca frisca) de is chi teneus badda badda in sa civedda: pròpriu ariseu, est a nai s'otu de su mesi de Friàrgiu, chi fiat de mercuis, funt torra cabadas in campu cuatru scuadras chi currint in su campionau de s'Ecellenza (chi mi ndi seu acatau a solu, est unu de cussus chi seus cracullendi prus pagu po is artìculus in sardu, e immoi chi nci seu si promitu chi si ndi fatzu prandi!): seus chistionendi de is de sa Villacidrese, sa scuadra, est craru, de Biddaxidru, chi s'est atobiada contras a is cuartesus de su Sant'Aleni; s'atra partida, de importu mannu po su chi pertocat sa cursa a sa Sèrie D, est stètia cussa tra is de su Calangianus (sa scuadra de Calanzànos, cumenti si scriit in sardu) e is de su Taloro de Gavoi (chi est una bidda de nemmancu duamilla e cincucentus animas, ma sa scuadra giogat in Ecellenza giai de una bella pariga de annus, e parit unu bisu a ogus obertus, cumenti si narat, fadendi is contus); e intzandus andaus a castiai, impari, cumenti funt andadas is cosas. Parteus pròpriu de is bixinus de domu cosa mia (Biddaxidru e Bidd'e Sorris, difatis, funt atesu, s'una de s'atra, feti de binticincu chilometrus, e s'acapiant cun una bia longa e totu dereta, ca parit de essi in unu film, chi partit de sa pratza de cresia de Bidd'e Sorris e nd'arribbat aintru de Biddaxidru), chi fiant a buca asciuta, est a nai chentza binci nemmancu una partida, de calincuna cosa cumenti a tres mesis: s'ùrtima bincida dda iant cassadas a sa de doxi giorronadas, e apustis de cussu domìnigu prenu de prexu ndi funt arribbaus feti ses puntixeddus (gràtzias a ses partidas chi si funt serradas cun su resultau in paridadi) e po su restu funt arrutus, est a nai chi ant pèrdiu po seti bortas, e de seguru no funt pagus. A is cincu, invecias, seus chistionendi sèmpiri de ariseu, est craru, est incumentzada sa partida de su Calangianus, chi est currendi a forti meda, a su mancu po su chi pertocat sa sarvesa, cun bintises puntus bodditus in cuindixi bessidas; is de su Taloro de Gavoi invecias s'agatant, in dì de oi, me is primus postus de sa lista e funt circhendi de ndi cassai, a su mancu, su de tres postus, chi iat a balli po cussus chi, a sa moda de is ingresus, tzerriaus play-off, e chi funt is partidas chi si giogant tra is cuatru scuadras chi arribbant a is pabas de sa primu de sa lista, chi ndi artziat in Sèrie D, est craru.
Duncas, parteus de is de su Biddaxidru de su presidenti Marrocu (a nai sa beridadi, in s'assòtziu ddoi est puru unu piciocu sorresu, Bruno Piroddi, chi me is annus passaus at trabballau, e beni meda, po ndi torrai a pesai su càlciu in Bidd'e Sorris, e fiat arrannesciu a portai sa scuadra in Promotzioni, custu una bella pariga de annus fait, apustis de essi bintu su campionau de sa Primu Categoria, ma apustis de una stagioni trota meda ndi fiant cabaus torra de categoria e intandus s'assòtziu s'est scallau, ddi nau diaici, cumenti sa nì chi abarrat a su sobi, est a nai chi no si nd'est prus fatu nudda, e mi parit unu pecau, fadendi su contu, pruschetotu, chi Bidd'e Sorris fait calincuna cosa cumenti a seti milla cristianus, chi funt prus de su dòpiu, po torrai a is contus chi festus fadendi ainnantis, de is chi tenit Gavoi), chi ant bintu sa partida, de importu mannu po su benidori, contras a su Sant'Aleni, cun su resultau de duus a zeru. In su primu tempu sa partida est spàssiosa meda, cun una surra manna de ocasionis po ndi cassai su gol, de una parti e de s'atra puru: is meris de domu nc'ant provau cun Lilliu e Palermo; is allenus ant arrespustu cun Siva, Littarru e Ragatzu, ma is duus portieris, tocat a ddu nai, funt abarraus atentus meda. In su segundu tempus is meris de domu nd'ant cassau, po su prexu mannu de is tifosus cosa insoru chi fiant a su campu po castiai sa partida, su gol chi est bàlliu po s'unu a zeru: Pinna si nci fuit, allestru cumenti unu lèpori, in sa zona a manca de su campu, apustis nci scudit sa bòcia in mesu a s'area de rigori de is aversàrius, Tirelli arrannescit feti a tocai pagu pagu sa bòcia, chi peròu arribbat me is peis de Muscas chi donat una bella carvada de pei e stampat sa porta, chi in s'interis fiat abarrada chenza portieri a dda difèndiri. Apustis de calincuna cosa cumenti a cincu minudus, is de sa Villacidrese ndi cassant puru su segundu gol: nci pentzat Diego Pinna, cun unu cropu de conca togu meda, chi no lassat nudda de fai a su portieri de is allenus Tirelli, chi ndi podit feti boddiri sa bòcia de terra. Is de su Sant'Aleni circant de torrai a oberri sa chistioni (cumenti si narat) e, duncas, sa partida, ma su tiru de Minerba si nd'artziat tropu in artu, apitzus de cussa chi tzerriaus traversa, e ndi bessiri aforas de su campu. Is de sa Villacidrese de Biddaxidru no abarrant de seguru a castiai: Echarri po pagu no ndi cassat su de tres gol, apustis de una giogada de Palermo, ma Tirelli sarvat is cumpàngius cosa sua cun una parada de importu mannu. De s'atra parti de su campu, su Sant'Aleni sighit a donai de fai a su portieri de is de domu, Quiriti: Silva piscat beni meda Porcu, in mesu a s'area, chi arrannescit a ndi cassai sa bòcia cun unu cropu de conca, ma su gol no nd'arribbat. Is de sa Villacidrese aguantant beni, is de su Sant'Aleni invecias abarrant cun feti dexi ominis in campu (po crupa de su de duus cartellineddus grogus bodditu pròpriu de Porcu) e si depit arrendi.
Mercuis de prexu mannu (e de oru, cumenti si iat a podi nai) po is de su Calangianus puru, chi arrannescint a binci sa partida contras a is de su Taloro cun su resultau de cuatru a tres (e si podeis imaginai, duncas, cantu si depint'essi spàssiaus is tifosus de is duas scuadras chi ant tentu sa sorti bona de podi castiai sa partida a su campu): is allenus ndi cassant su primu gol gràtzias a sa giogada de Mele, ma Sambiagio torrat a ponni is cosas in echilìbbriu; is meris de domu sighint a atacai e agatant torra su gol cun Putzu e, apustis, cun Barbuio, ma Falchi tenit sa chistioni oberta, cun su gol chi ballit po su tres a duus. Partida finida? No de seguru, poita nc'est su tempus ancora po is gol pesaus de Ferrari, po is meris de domu, e Secchi, po su de tres gol de su Taloro.

E intzandus, andaus, e fiat ora, a castiai cumenti funt cuncodradas is cosas in sa lista de s'Ecellenza (chi est una biga manna meda de tempus chi no ddu fatzu, a su mancu po s'artìculu in sardu): is de su Latte Dolce, sa scuadra de Tattari, est craru, s'agatant in dì de oi a su primu postu de sa lista, cun calincuna cosa cumenti a cincuantanoi puntus allogaus, a su callenti, in buciaca, chi ndi funt arribbaus gràtzias a dexiotu partidas bintas e cincu partidas chi si funt serradas cun su resultau in paridadi; is de su Budoni (o Budune, chi ddu preferreis scritu diaici, a sa moda de su sardu logudoresu) tenint cincuantotu puntus allogaus, est a nai, est craru, unu in mancu de is chi tenint is de su Latte Dolce; sighendi a castiai is numerus chi nd'at arregotu is duas scuadras, est craru ca is de su Budoni ant bintu una partida in prus (dexianoi contras a dexiotu, duncas) ma ant pèrdiu cincu partidas (chi no funt pagus de seguru) contras a is duas pèrdias de is tattaresus; tra is primas duas scuadras de sa lista e sa scuadra chi s'agatat a su de tres postus, seus chistionendi de is de su Santu Tiadoru Poltu Ridundu, ddoi funt calincuna cosa cumenti a doxi puntus; si cumprendit cumenti po sa cursa po su primu postu, e duncas, po s'artziada in Sèrie D, siant currendi feti duas scuadras. Is de su Santu Tiadoru, chi eus arremonau pròpriu immubagora, tenint feti duus puntixeddus in prus de is chi tenint is de su Taloro de Gavoi, chi ant giogau, cumenti s'apu contau ainnantis, pròpriu ariseu merì: po is arrubius-brau, si cumprendit, est stètiu unu pecau mannu a no essi arrannèscius a binci sa partida, o a su mancu, a torrai a domu cun unu puntixeddu. Po sa cursa concas a is play-off ddoi funt puru is de su Ilartzi, cun is grogus – arrubius chi ant bintu, fintzas a immoi, est craru, doxi partidas e and cassau atrus otu puntus in otu partidas (est a nai, cun su resultau in paridadi, est craru); is biancus-nieddus de s'Ossese, chi funt sighendi a fai ispantus, e custa cosa bona sighit a andai ainnantis de una bella pariga de annus, a nai sa beridadi, s'agatant, apustis de binticincu bessidas, a su de ses postus in sa lista, cun corantaduus puntus, chi ndi funt arribbaus gràtzias a doxi partidas bintas e ses partidas chi si funt serradas in paridadi, ddi nau diaici ca tanti gei si cumprendit a su pròpriu. Undixi partidas bintas po is casteddaius de sa Ferrini, chi tenint in buciaca cortantunu puntus, est a nai feti unu in mancu de is chi tenint is de s'Ossese de Ossi, chi eus arremonau pròpriu immoi; is de su Calangianus, gràtzias pròpriu a is tres puntus chi funt arrannèscius a ndi cassai ariseu, tenint trintotu puntus, e s'agatant a su de otu postus de sa lista impari a is de su Crabònia. E immoi chi nci seus, sigheus a andai ainnantis: is de su Bosa sighint a annadai (cumenti si narat) in acua bonas meda, cun trintacincu puntus, apustis de nd'essi arregotu noi bìncidas e otu puntus in otu partidas chi si funt serradas in paridadi; is de su Lanusè ndi tenint cincu in mancu, est a nai trinta; is de sa Villacidrese de Biddaxidru faint unu bellui sartidu ainnantis e ndi artziant a su de doxi postus (apitzus de dexianoi scuadras chi currint in su campionau) in sa lista, cun bintinoi puntus: is grogus – asullus ant bintu seti partidas (ponendi in su contu, est craru, puru sa partida chi ant giogau e bintu pròpriu ariseu) e, invecias, otu partidas ddas ant serradas cun su resultau in paridadi; is 'cidresus (cumenti si tzerriant, cumenti ddus tzerriaus nosu in Bidd'e Sorri, a su mancu), tenint unu puntu in prus de is chi tenint is de su Sant'Aleni, chi apustis de essi pèrdiu sa de doxi partidas in custa stagioni, abarrant frimus cun bintotu puntus arregotus fintzas a immoi, chi funt, de su restu, su pròpriu tanti de is chi nd'ant scabbulliu is arrubius-asullus de sa Monteponi de Bidd'e Cresia, (otu partidas bintas e cuatru puntus cassaus me is cuatru bessidas chi si funt serradas cun su resultau in paridadi). Cun bintotu puntus, agataus puru is aristanesis de sa Tharros, cun is biancus-arrubius ca, pròpriu cumenti is de sa Monteponi, ant bintu po otu bortas e ant cassau cuatru puntus in cuatru bessidas ca si funt serradas in paridadi, ddi nau diaici po acoitai, ca tanti gei si cumprendit su chi bollu nai, e nc'iat a mancai atru. Me is partis prus bascias de sa lista, agataus is campidanesus de sa Kosmoto de Muristeni, cun bintunu puntus allogaus fintzas a immoi: is piciocus sighius de Antoniu Madau ant bintu cincu partidas e nd'ant serrau atras ses cun su resultau frimu in paridadi; is de s'Arbus tenint feti unu punti in mancu, est a nai binti (cun cuatru partidas bintas e otu puntus arregotus in otu bessidas); serraus is contus cun is de su Li Punti, dexiaseti puntus arregotrus gràtzias a duas partidas bintas feti (a contus fatus, funt is chi ant bintu prus pagu tra totu is dexianoi scuadras chi ddoi funt) e a undixi partidas chi si funt serradas in paridadi (una in mancu de is chi ant serrau in paridadi is de su Lanusè, chi nd'ant cassau doxi); a s'ùrtimu postu de sa lista, cun sexi puntus (e duncas, ancora curri curri po ndi cassai sa sarvesa), ddoi funt is de sa Nuorese de Nùgoro, chi ant bintu po tres bortas e ant serrau po seti bortas is partidas cun su resultau in paridadi. Immoi chi nci seu, tocat a nai puru ca is de su Latte Dolce e is de su Budoni ant giogau una partida in mancu de is chi tenint fatas is de su Santu Tiadoru e is de su Taloro de Gavoi, poita dònnia cida nc'est una scuadra chi no giogat, est a nai, abarrat a castiai is atrus, fadendi su contu, e de su restu apu giai arremonau sa chistioni, ca is scuadras chi currint cust'annu in su campionau de s'Ecellenza funt dexianoi, cun nois partidas a sa cida.

Un'antra stòria toga meda chi s'at arregallau custa cida su mundu de sa bòcia de is diletantis nd'arribbat, invecias, de is campionaus de sa Segunda Categoria, e po essi prus pretzisus, de is de sa Gioventù Assemini chi, si cumprendit, est sa scuadra de Assèmini (chi fait giai bintises milla cristianus, po una de is biddas prus mannas chi ddoi funt innoi in su Campidanu de mesu, tanti ca tenit duas scuadras de bòcia, una chi est currendi in su campionau de sa Promotzioni e s'atra, prus pitichinninnia, chi currit in su de sa Segunda Categoria, cumenti s'apu nau, de su restu, immubagora). Duncas, si dda imboddiu e si dda coxinu diaici: su giogu de su càlciu, ballit po is chi cabant in campu, est a nai allenadoris e giogadoris, ma ballit puru po is tifosus, est a nai po totus cussus chi passant su megama a castiai is atrus a curri avatu de sa bòcia) est togu, de su chi podeus intendi, poita no sciis mai (no podis sciri, mellus) cumenti ant a andai is cosas: in dònnia partida nc'iant a podi essi spantus o cosas chi, podeus narai diaici, no t'abertas de biri e no t'abertas chi iant a podi sucedi. E duncas is de sa Gioventù de Assèmini, pròpriu custu domìnigu passau, ant giogau in domu cosa insoru, contras a is de su Sant'Anna Arresi, sa scuadra, si cumprendit beni, de Arresi, una bidda chi abarrat in su Sud de sa Sardìnnia e fait calincuna cosa cumenti a duamilla e seticentus cristianus. Duncas, sa partida s'est serrada cun su resultau de tres a tres, po su spantu mannu de totus is tifosus chi ant sighiu sa batalla, bella e toga meda, tra is duas scuadras. Duncas, immoi chi nci seu, si contu unu pagheddu cumenti funt andadas is cosas (che, de su restu, est su trabballu cosa mia): is meris de domu nd'ant cassau su primu gol a su de bintises minudus de giogu, cun Impera, unu piciocheddu chi giogat de una bella pariga de annus impari a is assèminesus; is allenus peròu ant artziau sa conca a su de trintaseti minudus, gràtzias a su gol chi nd'at pesau Anzalone, a su de trintaseti minudus. In sa segunda parti de sa partida, est a nai, mellus, in su segundu tempus, is allenus ant cassau puru su segundu gol, gràtzias a sa giogada, toga meda, tocat a ddu nai, de Virdis. Intzandus Contu at fatu su gol de su duus a duus, a su de sessantaduus minudus. Me is ùrtimus minudus de sa partida est sucèdiu, po diaderus, de totu, cumenti si narat: Desogus at cassau su de tres gol per is de s'Arresi, e is cosas funt abarradas diaici (cun is allenus aranti, ddi nau diaici, e is meris de domu a circai de ndi cassai su gol chi balliat po torrai a ponni is cosas in paridadi) fintzas a su de norantases minudus, est a nai me in su tempus chi, furriendiddu de s'italianu, estus a podi tzerriai "minudus de recuperu". E duncas, in una de is ùrtimas atzionis de sa partida, is de sa Gioventù Sportiva de Assèmini ant cassau unu tiru de sa bandieredda e, cumenti sucèdit (ballit puru po is scuadras mannas, de is grandus campionis chi currint in sa Sèrie A), totu sa scuadra (est a nai, totus is giogadoris, ma pròpriu totus, e a su contu nci depeus aciungi puru su portieri, mi parit craru) si nc'est ghetada in s'area de rigori de si aversàrius. E duncas, no nc'eis a crei mai, ma cumenti sa bòcia nd'est arruta in area de rigori, Pisanu, chi est pròpriu su portieri de is meris de domu, est arrannesciu a sartai prus in artu de totus e a nci tzacai unu bellu cropu de conca chi est bàlliu po su gol de su tres a tres. Immoi, si podeis immaginai beni (e chi no nc'arrannesceis a nc'arribbai a solus, si pongiu sa fotografia puru in s'artìculu) su prexu mannu chi nd'at tentu su portieri (ca est cussu chi, in campu, giogat e fait de totu po sarvai sa porta sua de is atacus de is atrus) apustis de essi fatu su gol a su collega cosa sua (ddi naraus diaici); e su prexu, e su spantu puru, de totus is atrus cumpàngius, e fintzas a nd'arribbai a is tifosus puru. Duncas, est berus chi is de sa Gioventù de Assemini no funt currendi po ndi cassai su primu postu de sa lista, e puru po su chi pertocat sa sarvesa, cun dexianoi puntus allogaus in buciaca, podeus nai chi funt annadendi in acua bonas (is de s'Audax, sa scuadrixedda de Capuderra, chi funt  a su de doxi postus in sa lista e tenint duncas feti duas scuadras a is pabas, tenint cuindixi puntus, est a nai cuatru in mancu de is chi tenint is assèminesus), ma a sa fini, cumenti podeis cumprendi beni, arrannescint a su pròpriu a agatai motivus de spàssiu e de prexu. E immoi chi nci seus, pròpriu cumenti eus fatu po is scuadras de s'Ecellenza, andaus a biri unu pagheddu, totus impari, cumenti funt andendi is cosas me in sa Lista B (de sa Segunda Categoria, est craru). A su primu postu ddoi funt is de s'Uda, una biddixedda de giai noi millas cristianus (chi s'est ammanniada pròpriu me is ùrtimus annus, cun una biga de genti, casteddaius puru, chi funt andaus a bivi inguis poita, mescamente, is prètzius de is domus funt unu paghiteddu prus bascius de is domus chi s'agatant in Casteddu e de totus is biddas a giru a giru de sa citadi), chi funt cuncodrendi unu campionau togu meda (e nd'ant pesau sa rosa de sa scuadra, si cumprendit beni castiendi is nominis de is giogadoris chi funt arrannescius a cunvinci a giogai cun issus), cun calincuna cosa cumenti a corantacincu puntus in busciaca, chi ndi funt arribbaus gràtzias a catodixi partidas bintas, apitzus de dexiaseti bessidas in totu, e ant serrau tres partidas feti cun su resultau in paridadi. Custu bollit nai (a fai is contus nci poneus pagu meda) ca is de s'Uda no ant ancora pèrdiu nemmancu una partida, e a castiai beni, funt is ùnicus chi no ant ancora prantu nemmancu una lagrima (ddi nau diaici, a trassa de poeta, po torrai a s'apicai a su chi fia narendi ainnantis) in totu su mundu de sa Segunda Categoria; àntzis, a fai beni is contus (ddus seu fadendi deu puru, pròpriu immoi, impari a bosatrus) is de s'Uda funt s'unica scuadra chi no at pèrdiu nemmancu po una borta, tra totus cussas chi currint me is campionaus de sa Segunda, de sa Primu Categoria e de sa Promotzioni: custu s'iat a depi bastai po cumprendi sa cursa de importu mannu chi ndi funt pesendi, candu mancant calincuna cosa cumenti a noi partidas a sa fini. Is ùnicus, torraus a chistionai sèmpiri po su chi pertocat sa Lista B, est craru, chi funt arrannèscendi a abarrai apicigaus a is carronis de is udesus (cumenti si narat) funt is de su Perdaxius, una biddixedda pitichinninnia meda, fortzis tra is prus piticheddas chi tenint una scuadra in su campionau de sa Segunda Categoria, chi in dì de oi tenint calincuna cosa cumenti a corantunu puntus (chi funt cuatru in mancu de is chi tenint is primus de sa lista), ma est berus, puru, chi depint ancora giogai sa partida contras a is de su Sant'Anna Arresi (chi, mancu a ddu fai aposta, eus arremonau pròpriu ainnantis candu festus chistionendi de is spantus de is de sa Gioventù de Assèmini), e duncas, chi arrannescint a dda binci, iant a torrai a feti unu puntixeddu de is de s'Uda; sa cursa po su primu postu in sa Lista B est, de seguru, una de is prus togas chi nci funt, in dì de oi, de sighiri, ma nc'est de nai puru ca a totus is atras scuadras, ddi nau diaici, funt abarrendi feti is pimpirilleddas: is de su Deximu (sa scuadra de Deximumannu, gei si cumprendit) po arremonai una de is prus fortis chi ddoi funt, tenit calincuna cosa cumenti a catodixi puntus in mancu de is chi tenint is de s'Uda; is pirresus de s'Uragano, sighius de Alberto Chessa, tenint sexi puntus in mancu de is udesus, e diaici sighint is cosas. Cun custus nùmerus, est craru, unu depit agatai su spàssiu, e sa gana po sigiri a cabai in campu, acapiendusì a atras cosas, cumenti, po serrai sa chistioni, unu gol de calincunu chi pròpriu no t'abetas: tipu su portieri cosa tua. Po su restu, seus curiosus de sciri (e pruschetotu de biri) cumenti at andai a finiri tra is de s'Uda e is de su Perdaxius. Nosu eus a essi innoi a si contai totu su chi sucèdit me is campus de giogu, fintzas a lompi a s'ùrtimu segundu de sa stagioni (sèmpiri chi deus e su cielu bollint e si lassant in saludi), nci podeis ponni scummissa puru.

Serru s'artìculu de oi cun s'ùrtima nova (poi no nc'at a essi prus su tempus e pruschetotu su logu, mancai, chi fessit po mei, ia a abarrai a totu dì a scriri e a mi stròllicai cun bsatrus, cumenti si narat) chi nd'est arribbada pròpriu me is ùrtimus minudus: sa Natzionale Sarda (de bòcia, est craru, berus?) est trabballendi po si cuncodrai po su campionau europeu Conifa; sa scuadra pesada (est a nai cun is giogadoris scioberaus) de Pusceddu (chi est su maistu, ddi nauraus diaici) at a curri me is giogus chi ant a incumentzai su tres de su mesi de Làmpadas, fintzas a s'undixi, in s'atobiu continentali tra totus is scuadras, chi s'ant agatai in Cipro de su Nord. S'atobiu, chi est de importu mannu po su progetu de sa Federatzioni Isport Natzionale Sardu, arribbat apustis de s'esperièntzia, bona meda, chi ant fatu in Sicilia, po sa primu bessida de s'Antudo Cup. Po is giogus de is europeus Conifa de su duamilla e binti-tres ant a curri is scuadras natzionalis de Ossezia de su Sud, is de sa Carpazia, is de s'Abkhazia, is de sa Padania, is de su Cornwall, is de su Szkeli Land, is de su Sapmi, is de sa Sicilia (chi eus arremonau ainnantis), is de Raetia, is de is Duas Sicilias e is meris de domu de is de su Cipro de Nord. Conifa est s'acronimu de sa Confederation of Indipendent football associations, un assòtziu chi trabballat, chenza si ponni nemmancu un arriabi in buciaca (no-profit, si iat a podi nai a sa moda de is ingresus), po agiudai is scuadras de bòcia de cussas natzions chenza istadu, ddi naraus diaici.
E cun custa noba, po oi puru eus acabbau, ma de seguru, de custa chistioni nd'eus a chistionai torra me is cidas chi ant a benni.
 

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2022-2023. LR 22/2018

In questo articolo
Campionato:
Argomenti:
Stagione:
2022/2023