Salta al contenuto principale
tempio fotosquadra

Su mundu de sa bòcia prangit po sa morti de Gianluca Vialli; in su campionau de sa Promotzioni is de su Tèmpiu sighint a curri e a binci

E duncas seus giai giai arribbaus a sa metadi de su mesi de Gennàrgiu, chi est unu de is prus longus de si bivi e de si scroxai (ddi nau diaici, sèmpiri chi mi ddu permiteis) chi ddoi funt aintru de s'annu e est, custu est pagu ma est seguru e no nci funt dudas apitzus de sa chistioni, unu de is prus dilicaus, chi potzu manigiai custu fueddu (e immoi si contu puru poita dda pentzu diaici): at a essi chi ndi lòmpint agoa de totus is festas (e si sciit cumenti andant is cosas: candu seus in festa, o si seus spàssiendi, su tempus parit chi si nci bobit, ma candu nc'est de trabballai, oiamomia tiarrori, cumenti mi narànt e intendia nai candu fia pipieddu piticheddu, su tempus parit ca no nci passit prus) e de totus is papadas e de totus is imbriagheras chi si ndi pigaus; at a essi ca fait frius, at a essi ca nci funt pagus festas (feti is domìnigus, a contus fatus), ma est de candu seu pitichinninniu chi mi parit ca su mesi de Gennàrgiu no tengiat fini; ma su calendàriu unu pagheddu megat a mi scanceriai, chi est berus chi candu at a acabbai custa cida eus a essi a metadi de su tretu, cumenti si narat in bidda mia, chi est Bidd'e Sorris, in su Campidanu de mesu. E duncas mi fait prexei meda, custu de si fai cumpangia (diaci mi praxit a ddu pentzai, a su mancu), cun s'artìculu in limba, e mescamente est unu modu druci po contai is diis e su tempus chi passat. Dònnia, dònnia cida circu de ndi boddì, de ndi arregolli, aintru de sa conca mia, totus is novas chi intendu, chi mi arribbant a is origas (po ddu nai mellus) o chi lìgiu e chi mi parint de importu, e chi minescint de essi furriadas in lìngua sarda, e po custa cida puru podeus nai ca is contus e is contixeddus no s'ant a ammancai de seguru; m'iat a praxi incumentzai, peròu, contendusì unu gioghiteddu chi fademu candu fia piticheddu meda e chi fadiat spacai de s'arrisu totu sa famìllia cosa mia (est a nai babbu miu e sa bon'anima de mamma mia): candu s'annu fiat incumentzau de una pariga de diis, a mei is giogus mi pariant giai fatus (custu po torrai a sa chistioni de su tempus chi si nci bobat), est a nai ca mi pariàt de essi giai acabbau, e a fai is contus nci ponia pagu meda: spaciau su mesi de Gennàrgiu ndi brintat, e acoitat puru, su mesi de Friàrgiu, chi po unu pipiu (cumenti fia) est prenu de tzipuas e de is festas po su Carrasciali; intzandus ndi lòmpit su mesi de Martzu, cun sa festa de is babbus e s'incumentzu de su beranu (chi est sa cosa prus druci de s'annu, a su mancu po mei) e agoa, ndi lompit puru su mesi de Abrili, chi est cussu innoi ndi pesaus is festas po sa Pasca Manna; apustis si tocat a si bivi su mesi de Maju (e in bidda cosa mia nd'eus sèmpiri pesau sa festa po Santu Isidoru, o 'Sidoru, chentza sa "i", chi mi praxit de prus puru po cumenti sonat) e no parit berus, ma chentza giai giai de si nd'acatai, ndi lompit torra s'istadi, cun is mesis de Làmpadas e de Treulas; ddu cumprendeis beni, po unu piciocheddu chi tenit sa scola cumenti s'ùnica faina de sighiri, su mesi de Agustu giai giai no contat, poita est su prus lèbiu; is scolas abarrant serradas e is pipius e is piciocheddus abarrant a totu dì in giru, a travessu (cumenti mi naràt sa bon'anima de mamma mia), e pruschetotu nci passaus su tempus in logu de marì, o de montagna; apustis ndi brintat su mesi de Cabudanni, chi de candu seu unu nozenteddu, est su chi apu sèmpiri abertau e disigiau cun s'afroddiu prus mannu, poita est cussu innoi ndi pesant sa festa de Sant'Arega, in Deximumannu (chi fiat sa bidda de sa bon'anima de nonna mia e sa bidda innoi est bìviu babbu miu, fintzas a candu no s'est cojau), chi est una de is cosas chi mi faint bessiri macu in custu mundu (nemmancu sa dì innoi fatzu is annus mi pigat diaici beni, po si fai a cumprendi mellus de su chi seu chistionendi); apustis de su mesi de Cabudanni nc'est su de Ladàmini, e in bidda, de candu seu in custu mundu, ndi pesant sa festa po Santa Vida; apustis nc'abarrant de bivi feti su mesi de Donniasantu e cussu de Idas, torra cun su Nadali, is arregalus, is pachiteddus, is luxis apicadas me is matas e me is bias de is biddas e de is citadis; e duncas, po si arresumi sa chistioni, candu fia pitichinninniu sa vida mi pariat unu giogu e su tempus, po diaderus, a su mancu in sa conca mia, a su mancu a fai is contus, curriat allestru cumenti chi fessit una lèpori e immoi, impari a bosatrus, mi fait prexei a mi ndi arregodai totu s'arrisu chi is parentis mius si fadiànt candu mi intendiànt a fai custu giogu, a sonnai diaici. A nai sa beridadi, de custa cosa nd'apu chistionau, una de custas diis passadas, cun sa panetera chi trabballat in su forru de su pani chi ddoi est pròpriu acanta acanta de domu, e issa puru (chi est sa primu persona chi mi scanceriat a su mengianu, su Cielu dda stimit) s'est spacada de s'arrisu (cumenti narant innoi in Bidd'e Sorris) e candu abarrat totu murrungia murrungia poita, mancai, sa dì est lègia o su trabballu est tropu o mancai tenit cancu fastìdiu, intzandus issa puru fait su giogu cosa mia e, impari, serraus is ogus e si parit de essi torra in s'istadi (m'at scoviau, pròpriu ariseu, chi a issa s'ierru no praxit po nudda). E duncas, si nau totu custu po unu motivu: su modu chi is pipius e is pipias tenint de bivi, e pruschetotu de castiai a su mundu, a su tempus chi passat, est una cosa chi ballit oru: est cumenti a tenni una fortuna manna, est cumenti a essi basaus de Deus (ddi nau diaici), poita totu su chi fais parit unu giogu, una brulla, una cosa de pagu contu; no ddoi funt is daboris, no ddoi funt is trumentus, no ddoi funt lagrimas nè tristuras; ma ddu scieis mellus de mei cumenti andant is cosas, est a nai ca su perìodu de sa pipiesa acabbat e intzandus incumentzant is daboris, cumenti si narat, e is responsabbilidadis. E duncas, si nau feti custu: estus a depi circai de imparai de is pipius, de su modu chi tenint de si bivi is diis, cun coru lèbiu. Si domandu scusa chi mi seu stròllicau unu pagheddu prus de su tanti, ma de su restu (sèmpiri chi seis costumaus a ligi is artìculus chi ndi pesu in sardu, scieis puru chi mi praxit meda meda a nci stichiri unu pagheddu de contixeddus, isperendi chi si potzant torrai pentzamentus bonus in conca) scieis beni cumenti mi praxit a ndi pesai su trabballu cosa mia de su giòbia, chi est sa dì innoi ndi bogu aforas is novas po is amigus de su Diàriu Sportivu, e immoi sigu a andai ainnantis e, de su restu, su logu e su tempus chi tengiu po scriri est meda.

E duncas, sa primu chistioni chi ndi bogu aforas est unu pagheddu marigosa: candu seus pitichinninnius (po m'acapiai a su chi apu nau fintzas a immoi), is mannus circant de no si chistionai mai de sa morti, cumenti chi no siat una chistioni chi pertocat is pipius (mancai ddoi siant pipius, e ddu scieus beni, e si dispraxit, est craru, chi s'atobiant cun sa morti candu funt ancora giòvuneddus), e fortzis faint beni puru, ma apustis, candu seus prus matucheddus, intzandus no podeus prus fai finta de nudda. Si imboddiu sa chistioni diaici: cenabara passau, chi fiat sa festa de cussa chi tzerriaus sa Befana, seus bennius a sciri (ballit po mei e pentzu puru po bosatrus) de sa morti de Gianluca Vialli, chi, po chini no ddu sciit, est stètiu unu de is prus mannus (est a nai, mellus, de is prus fortis) giogadoris de bòcia chi eus tentu in Italia; Vialli, de su chi apu potziu sciri, stadiat mabi de meda tempus po crupa de "cussa mobadia" (m'est sèmpiri praxiu, a si nai sa beridadi, su modu chi teneus, a su mancu innoi in su Campidanu de mesu, de chistionai de su chi in italianu si tzerriat "cancru"; custu modu de ndi chistionai chentza manigiai su fueddu prètzisu, e fortzis, sa furriadura in sardu nemmancu nc'est, a nci pentzai beni), ma no s'est arrèndiu e, antzis, at cumbatiu, fintzas a s'ùrtimu segundu, po abarrai in peis, cun sa pròpriu gana chi nci poniat candu fiat sanu, unu bellu piciocu, e curriat avatu a sa bòcia, in campu, e fadiàt spassiai totus is tifosus chi ddu sighiant. Sa cida passada, nemmancu a ddu fai aposta, mi nc'est bessida una fràsia chi, a si nai sa beridadi, m'est praxia meda (e no podia sciri, de seguru, chi nc'apessi torrau apitzus custa cida puru): sa vida est totu unu giogu, totu una chistioni tra chini nd'arribbat e tra chini si ndi andat. Me is cidas passadas (su sexi de su mesi de Idas, a bolli essi prus prètzisus), po nd'arremonai un'antru, fiat tocau a Sinisa Mihajlovic puru, a si ndi andai de custu mundu, e sèmpiri po su pròpriu mabi chi nd'at sciusciau sa vida de Gianluca Vialli puru: candu morint is grandus campionis de su mundu de sa bòcia de is professioneris est cumenti chi si ndi andit, chi si ndi bobit, mellus, un arrogu de su coru cosa nosta, poita seus costumaus a ddus sighiri, mancai dònnia fini de cida, seus costumaus a fai su tifu po issus e, a s'acabbada, est cumenti chi siant parti de sa famìllia cosa nosta; e duncas, in totus is campus (puru in cussus innoi giogant is partidas is diletantis) ant fatu (e faint, dònnia dònnia borta chi sucedint custas cosas) unu minudu de silèntziu ainnantis de incumentzai a giogai e, diaderus, sa genti intendit unu dabori mannu meda. Ma a nai sa beridadi, immoi chi seus matucheddus (iat a depi balli, a su mancu, po is ominis e is feminas prus mannas de edadi), si nd'estus a depi arregodai (est a nai, mellus: no si estus a depi scaresci) ca oi nci seus e cras, mancai, no prus. Imboddiendi sa chistioni in una manera prus selena, si nd'estus a depi arregodai, in dònnia minudu, in dònnia segundu chi su cielu s'arregalat, chi sa vida no est una chistioni de tempus (su chi durat), ma de calidadi ( e duncas, de su chi fadeus in s'interis chi seus in peis in custu mundu).
E pròpriu apitzus de custa chistioni, mi torrant in conca is fueddus chi m'at contau, chi m'at regalau pròpriu in custas ùrtimas diis, Simone Deliperi, chi est s'allenadori de is de su Badesi, una scuadra de bòcia pitichinninnia meda ma chi est fadendusì balli, impari a cussas prus mannas, chi ddoi funt in sa Lista E e chi currit in su campionau de sa Primu Categoria.

Si ddu apu giai nau (mellus: giai scritu), ma mi praxit a ddu torrai a arrepiti, ca no si sciri mai: cussu chi m'iat a praxi a fai cun is artìculus chi ndi pesu in sardu, est cussu de arraxonai apitzus de is cosas chi mi contant is allenadoris e is giogadoris, dònnia dònnia cida, acapiendi is chistionis a is cosas (a is trumentus, a is prexus) de sa vida, ca tra su mundu de sa bòcia e su mundu chi si biveus dònnia dì, nci funt una biga de cosas chi torrant paris; est a nai ca su chi mi contant, mancai, apitzus de una partida, iat a podi essi una chistioni de importu mannu chi si serbit po circai de cumprendi is arroris (e is daboris) de su mundu, e de sa vida. E duncas, sigu a si contai: Simone Deliperi m'at scoviau chi una de is cosas prus difìclis, prus dilicadas in su trabballu de un allenadori, est cussa de circai de cracullai totus is giogadoris a sa pròpriu manera, siat cussus chi mancai giogant de su primu minudu e abarrant in campu po totu sa partida (chi tzerriaus, a trassa de s'italianu, titolaris) e siat, mescamente, cussus chi brintant in campu feti po dexi minudus. E duncas, custus funt stètius is fueddus de Deliperi: «Sa cosa de importu prus mannu in su trabballu cosa mia est cussa de cracullai totus is piciocus de sa rosa; si depint intendi, totus, de importu mannu po sa scuadra, e seus chistionendi, est craru, puru e mescamente de cussus chi, mancai, giogant prus pagu de is atrus. Chini ndi brintat in campu mancai po giogai feti dexi-binti minudus fait unu trabballu de importu cumenti su chi mancai, giogat totus is noranta minudus. Po fai un esèmpiu — at sighiu a mi contai Simone Deliperi is duus atacantis chi nc'apu fatu cabai in campu domìnigu passau no funt stètius bonus a fai nemmancu unu gol; invecias unu piciocheddu chi est brintau a sa fini de sa partida, po una pariga de minudus, est arrannesciu a ndi cassai sa giogada chi s'est ballia po su cincu a zeru; duncas sa cosa de importu no est cantu giogas, ma cumenti giogas; ballit puru po unu centrucampista, chi mancai fait una giogada de importu a s'ùrtimu segundu de sa partida, e ballit puru po unu difensori, chi mancai sarvat unu gol chi pariat giai giai fatu». E cun custu mi ia a bolli acapiai torra a sa chistioni de sa vida: una vida druci no depit essi po fortza longa, e una vida longa no est, feti po custu, puru druci, ma a sa fini tocat a biri cumenti si dda biveus, dì po dì, tocat a biri su chi seus bonus a lassai a is atrus (e campionis cumenti a Vialli e Mihajlovic, po torrai a issus duus, ant lassau un arregodu mannu in su coru de totus is tifosus), su chi seus bonus a ndi pesai, a lassai in custu mundu. Custu, po si ddu nai craru e tundu, est pròpriu su trabballu chi mi iat a praxi a sighiri a fai me is artìculus in limba.

E apustis de essi chistionau de custas cosas unu pagheddu marigosas (ma in sa vida nci funt puru is cosas tostadas, e lègias, e is daboris), si bollu chistionai puru de un'antra cosa, una nova chi nd'arribbat de su mundu de sa bòcia de is diletantis, mancai no siant cussus sardus, ma est una chistioni chi at fatu ispantus, po cumenti funt andadas is cosas, mescamente, e puru is giornalis sardus nd'ant chistionau, e duncas ddu fadeus nosu puru, innoi etotu. De su chi apu potziu ligi, duncas, custu domìnigu passau, in su campionau de sa Primu Categoria de sa Regioni de sa Puglia, po essi prus prètzisus, in sa partida tra is de su Noicattaru e is de su Castellana, s'àrbitru, chi est unu piciocheddu giòvunu meda (cumenti sucedit innoi in Sardìnnia puru, tra is atras cosas), chi seus benius a sciri chi si tzerriat Andrea Romano, e chi tenit feti bint'annus, at fatu unu sbàlliu mannu meda (unu de cussus sbàllius chi is àrbitrus, a su mancu, no iant a depi fai mai), est a nai at donau unu gol a is de su Castellana, mancai sa bòcia fessit bessida aforas de sa porta (e no siat brintada aintru, duncas). Sa cosa chi at lassau totus a buca oberta no est stètiu feti su sbàlliu chi at fatu cussu poberu piciocheddu (ddu tzerriaus diaici, po ddu scanceriai unu pagheddeddu), ma est su fatu ca is giogadoris de su Castellana no ant nau mancu mesu bah, cumenti si narat in bidda, est a nai ca ant fatu finta de nudda e, antzis, si funt fatus pigai de su prexu e de s'afroddiu cumenti chi sa bòcia fessit brintada, po diaderus, in sa porta, candu invecias, sciiant beni ca no fiat diaici. A is àrbitrus capitat fatu fatu de sbàlliai (sucedit puru a is grandus àrbitrus chi sighint is partidas de sa Sèrie A), est una cosa chi fait parti de su giogu, duncas. Chi is giogadoris de su Castellana fessint stètius de coru bonu (prus de su chi ant fatu, est craru) iant potziu nai sa beridadi e no fiat sucèdiu nudda, e invecias sa gana de bìnci sa partida, mancai cun unu sbàlliu, ma si iat a podi chistionai puru de imbrògliu, est stètia prus manna, e custu, deu pentzu, si fait cumprendi beni a cali puntu seus arribbaus in sa vida de dònnia dì. Is chi giogant a càlciu po spàssiu, e no po dinai, iant a depi arraxonai in un antra manera de su chi si biri, a su mancu, me is campus de sa Sèrie A o de sa Sèrie B, e invecias arribbant a fai peus puru. Arribbaus a si ndi furai fintzas su pani de sa buca, is unus cun is atrus, e su modu chi eus pigau de bivi, de si imbròlliai is unus cun is atrus, si biri puru in su modu chi teneus de giogai e de si sprèviai. Apitzus de custa cosa, mi benint in conca is fueddus chi m'at regalau (mi praxit, po diaderus, mainigiai custu fueddu, poita is cosas chi is atrus mi contant ballint cumenti a s'oru po mei, e no seu brullendi, poita est puru cun su chi mi contat sa genti chi deu imparu is letzionis de sa vida) Antonello Scanu, chi pròpriu de pagus cidas est artziau apitzus de sa panchina de is de su Pasada e nd'at pigau su postu de Homar Farina, chi fiat, est craru, s'allenandori chi nci fiat ainnantis ma chi si nd'est andau de s'assòtziu poita no fiant arribbendi is resultaus bonus chi totus si abertànt. E duncas, Scanu m'at contau: «Sa scuadra de su Pasada, po immoi, s'agatat me is ùrtimus postus de sa lista, ma deu seu cunvintu ca is giogadoris de sa rosa siant prus fortis de su chi funt arrannescius a fai a biri fintzas a immoi, fintzas a oi. Seu seguru chi eus a arrannesci a ndi bessiri aforas de custu arrori innoi seus arrutus, in pagu tempus, ma po ddu fai serbit a donai totu su chi teneus, candu ndi cabaus in campu. Dipendit totu de nosu, duncas: no si depeus fai pigai de su nervosu candu is cosas no andant beni cumenti, mancai, isperaus, o candu is cosas andant mabi meda, ballit aguali; su nervosu chi si carrigat no s'agiudat de seguru, antzi, est unu de is daboris prus mannus chi depeus circai de sanai. In prus, is piciocus cosa mia dda depint acabbai de pentzai chi is àrbitrus tengiant calincuna cosa de mali contras a nosu; depeus circai de cumprendi chi un àrbitru podit sbàlliai pròpriu cumenti un atacanti, mancai, podit sbàlliau unu gol chi pariat giai giai fatu, o cumenti unu portieri podit fai unu sbàlliu chi, mancai, ti fait perdi sa partida. At a serbiri a essi selenus e chietus, po su tanti chi s'at arrannesci — at sighiu a mi contai Scanu e si ndi depeus arregodai sèmpiri de su fatu chi cabaus in campu pruschetotu po si spàssiai, po si sprèviai; seus sèmpiri chistionendi de una partida de bòcia, chi est una mesu tontesa, una mesu brulla; lassaus a perdi is guerras e is batallas, funt fueddus ca cun su càlciu no nci brintant pròpriu po nudda o, a su mancu, no nc'iant a depi brintai po nudda. Cabaus in campu po regalai un'ora e mesu de sprèviu a totus is chi benint a castiai sa partida e a fai su tifu, ma sa pròpria cosa ballit po sa scuadra de is aversàrius; depeus circai de giogai, cun su coru bonu e cun sa conca bona puru, is partidas, cumenti chi fessint una festa po su sport, cun totu su rispetu chi seus bonus a nci ponni, a nci ghetai aforas». E invecias, in custu mundu macu meda innoi s'agataus a bivi, po m'acapiai a sa chistioni chi apu pigau ainnantis, s'agataus a imbròlliai e a si furai pari pari fintzas is cosas prus tontas. Unu pecau mannu, poita, a bortas, po allirgai is cosas, po ddas indruciai, iat a bastai pagu meda, e invecias si praxit custa cosa de nci ponni sa barrosia e s'òdiu fintzas me is giogus, e candu beneus a sciri de cosas diaici, cumenti cussa chi s'apu contau ainnantis, no si podeus spantai chi in custu mundu de macus ddoi fuint ancora guerras e personas chi si bocint pari pari, s'unu contras a s'atru, po cuatru arriabis pudèscius, cumenti si narat in bidda mia. De su restu, e nd'eus giai chistionau medas medas bortas, su giogu de su càlciu, po su chi pertocat su mundu de is diletantis, a su mancu, est una mexina (a su mancu, iat a depi essi una mexina) po is daboris, ddi nau diaici, po is trumentis chi si bivint is comunidadis cosa nosta. Po fortuna, dònnia tanti, nd'arribbant puru novas prus bonas, prus drucis de sa chi s'apu donau immoi. Pròpriu po custu, si bollu chistionai de una giorronada de sport chi nd'ant pesau is grogus-arrubius de sa scuadra de s'Alighera, impari a is giogadoris de sa scuadra de su Tèmpiu. Is duus assòtzius sportivus, mancai in dì de oi s'agatint a curri in duus campionaus diferentis (is primus giogant in sa Primu Categoria, is segundus s'agatant a su primu postu de sa lista in Promotzioni), funt arrannèscius a ndi pesai una partida impari, chi s'est giogada s'ùrtimu mèrcuis, su de su bintotu de su mesi de Idas de s'annu beciu, est a nai, duncas, de su duamilla e bintiduus. Is duas scuadras funt cabadas in campu cun una bidea crara meda: rispetu mannu, is unus po is atrus (unu sentidu chi iat a depi fai parti de su bagàgliu, ddi nau diaici, de dònnia cristianu e de dònnia cristiana), passioni po su giogu de sa bòcia (e cussa no mancat giai mai, a su mancu tra is diletantis, chi no tenint antru motivu po curri avatu de sa bòcia de su spàssiu e de su sprèviu) e sa gana de si cumportai beni (chi a bortas spaciat, o no s'agatat, e est unu pecau mannu meda, ballit po is giogadoris de càlciu ma po totus is atrus puru, in sa vida de dònnia dì); diaici si funt atobiaus, sighendi custu arrastu, a su campu sportivo de S'Ulumedu, chi ant tzerriau "Pintore-Caddeo". Sa partida, chi s'est giogada pruschetotu po fai sa festa a su sentidu de s'amistade tra is ominis, est serbida, puru, po circai de nd'arregolli unu pagheddeddu de dinai (cussu chi nd'est arribbau de is tifosus chi ant pagau su billetu po brintai a su campu e biri sa partida, po essi prus crarus) de donai a sa Caritas de sa diòcesi de s'Alighera Bosa, chi trabballat, dònnia dònnia dì, po agiudai totus is personas isfortùnadas o, ballit aguali, chi no arrannescint a arribbai a sa fini de su mesi po crupa de is cosas chi nci funt de pagai, chi funt sèmpiri de prus, cumenti scieus beni totus. Is duus assòtzius, in prus, ant fatu un ofèrta po ammanniai sa cantidadi de dinai chi funt arrannèscius a ponni impari. Sa partida est stètia binta de is gadduresus de su Tèmpiu, sighius de Giuseppe Cantara, chi ant serrau sa lista de partidas chi ballint po s'andada, in su campionau cosa insoru, a su primu postu de sa lista, cun bintinoi puntus in buciaca, chi ndi funt arribbaus gràtzias a noi partidas bintas e duas partidas chi si funt serradas in paridadi. Is grogus-arrubius de s'Alighera funt arrannèscius a sforrai (cumenti si narat) una partida toga meda, cun is giogadoris chi ant giogau cun afroddiu mannu e nc'ant ghetau, e postu, in campu, totu su bonu e sa gana chi teniànt in su coru. Su presidenti de s'assòtziu de s'Alighera, Andrea Alessandrini, at contau, a sa fini de sa partida: «Su de podi giogai contras scuadras chi currint in campionaus prus mannus de su nostu est una cosa de importu mannu, chi si donat sa possibbilidadi de cresci e de imparai una biga de cosas nobas. Eus decìdiu de giogai custa partida cun prexei mannu e torraus gràtzias a su presidenti de su Tèmpiu, Sechi, chi at pentzau de si tzerriai po custa dì de festa e de càlciu; in prus seus prexaus meda de essi donau una manu de agiudu a is de sa Caritas». Su presidenti de su Tèmpiu, Srabadori Sechi, at aciuntu: «Seus prexaus meda, po nosu est stètiu un onori, de nd'essi pesau custa partida impari a is de s'Alighera, sighendi s'arrastu de amistade chi nc'est tra is duas scuadras e chi nci iat a depi essi tra totus is scuadras, a nai sa beridadi; su càlciu benit a essi una faina ancora prus bona, prus toga, candu mancai serbit po ndi arregolli cancu arriabeddu po agiudai is personas prus isfortunadas; su giogu de sa bòcia benit a essi un esèmpiu mannu e bellu de cumenti si podeus donai una manu, is unus cun is atrus. Seus prexaus de biri ca is cosas po is de s'Alighera funt andendi beni meda in su campionau cosa insoru, e isperaus de ddus torrai a atobiai chitzi meda po ndi pesai atras diis de càlciu cumenti cussa chi eus bìviu». Is duas scuadras, sèmpiri po s'amistade chi nc'est tra is giogadoris e is duus allenadoris, a sa fini de sa partida si funt donaus, is unus cun is atrus, is camiseddas chi ant manigiau po is noranta minudus de giogu. E cun custa nova, creu de essi torrau a indruciai s'artìculu de custa cida, chi arriscàt de essi tropu marigosu, po totu su chi eus nau ainnantis. E immoi, giai chi nci seu, si bollu chistionai unu pagheddu de cumenti funt andendi is cosas in campionau po is de s'Alighera e po is de su Tèmpiu puru, giai chi ddu eus arremonaus. E duncas, is piciocus sighius de Gianni Piras ant incumentzau s'annu nou arregollendindi una bella surra de is de su Siligu chi, aranti de is tifosus cosa insoru, est a nai in domu, a su Binza Manna, ant bintu sa partida cun su resultau de cuatru a unu (diaici incumentzaus puru a chistionai de partidas e de resultaus puru, a bortas calincunu no ddu tengiat a disìgiu), gràtzias a is gol cassaus de Pilo e Marceddu, chi nd'ant fatu duus a cada unu. Is de s'Alighera, duncas, ant serrau is giogus po su chi pertocat sa lista de partidas chi ballint po s'andada, cun una giorronada trota, po sa segunda partida pèrdia de candu est partiu su campionau, e immoi s'agatant ancora a su primu postu de sa lista, cun bintinoi puntus, ma in cumpangia, puru, de is de su Sprint de Itiri Cannedu, sighius de Fabiu Cossu, chi funt arrannèscius a binci una de is partidas de importu prus mannu chi si funt giogadas domìnigu passau, in domu de is de su Valledoria (Codaruina, cumenti si narat in gadduresu), cun su resultau de duus a zeru, gràtzias a is gol chi nd'ant pesau Fresi, a su de undixi minudus de giogu, e Galante, candu sa partida fiat giai giai spaciada, e duncas me is ùrtimus segundus de giogu. Sa Lista E de su campionau de sa Primu Categoria est una de cussas chi est donendu prus spàssiu a is tifosus chi megant a sighiri is giogus, poita is scuadras chi currint po su primu postu (mellus, chi tenint totu is possibbillidadis de curri po s'artziada de categoria e duncas po sa bìncida) funt medas, e funt fortis: impari a is de sAlighera e de s'Itiri Cannèdu, chi eus arremonau immoi immoi, nci funt is de su Valledoria, chi in dì de oi s'agatant a su de cuatru postus in sa lista, cun bintotu puntus in buciaca, e is de su Campanedda, chi est una biddixedda pitichedda meda chi s'agatat in sa campura de sa Nurra, acanta acanta a sa citadi de Tattari. Mancu a ddu fai aposta (cumenti si narat), pròpriu una de is cidas passadas apu intendiu, po una ciaciarrada a su telefunu, s'allenadori de is de s'Alighera, Gianni Piras, chi apu giai arremonau de su restu, e potzu nai, puru, chi is cosas chi m'at contau mi funt abarradas prantadas in conca, cumenti mi sucèdit fatu fatu; mi praxit custa cosa, ca is allenadoris a bortas est cumenti chi siant is dotoris de s'anima cosa mia; candu mi chistionant, ddu apu cumprendiu beni, cun su tempus, est cumenti chi siant chistionendi cun is giogadoris cosa insoru; su chi scoviant a mei ddu funt narendi a is piciocheddus, e un allenadori est forti pròpriu candu sciit brintai in sa conca de unu giòvunu; un allenadori fait beni su trabballu cosa sua candu nc'arrannescit a ndi bogai totu s'afroddiu de su coru de unu giogadori, candu arrannescit a ddu agiudai a ndi bogai a foras sa parti bona, totu is calidadis prus togas chi mancai unu tenit; mi capitat fatu fatu, a nai sa beridadi, chi is fueddus chi m'arregalant is allenadoris mi serbint po aparixiai is cosas trotas de sa vida mia. E duncas, po amesturai mellus is cosas (s'ammesturu tra bideas chi nd'arribbant de concas diferentis est sa cosa chi mi praxit fai de prus me is artìculus in sardu, una cosa chi de seguru no fatzu, e no mi permitu de fai, me is artìculus in italianu chi ndi bessint dònnia dònnia dì), si contu puru ca in custa diis (mellus: in custas notis) seu ligendi unu bellu libbru (est fadendumì bessiri aforas de conca, chi pròpriu si ddu depu nai) de Simone Weil, chi si tzerriat, furriendi su tìtulu de s'italianu, "S'umbra e sa gràtzia"; e duncas Weil (chi est stètia una professoressa de filosofia francesa, ma de famìllia ebrea, chi est bivia me is primus corant'annus de su milli e noicentus) pentzàt chi su dabori, e is sbàllius pruschetotu, funt unu de is modus chi agiudant s'omini a s'atobiai cun sa luxi de Deus. Est unu pagheddu su chi pentzu deu puru: seus in custu mundu, puru, po sbàlliai, po prangi, po sunfriri, po si ingolli, e mancai, puru, po morri; est cun totus custas cosas, duncas, chi imparaus, dì po dì, sa letzioni chi si donat sa vida. Torraus a Gianni Piras, duncas, chi m'at contau pròpriu su chi megu a si scriri: «Dònnia borta chi nd'arruis, chi perdis, mancai, una partida, imparas prus cosas de is chi imparas candu, mancai, bincis dexi partidas de sighiu; su giogu de sa bòcia est unu pagheddu cumenti a sa vida etotu, a bortas fais sbàllius mannus, cumenti est sucèdiu a mei in sa partida contras a is de s'Itiri Sprint, sa scuadra de Itiri Cannèdu; pròpriu po custu mi ndi pigu totus is crupas, poita no seu arrannèsciu a donai a sa scuadra s'agiudu chi serbiat; is piciocus depiant abarrai prus selenus e invecias si funt fatus pigai de su nervosu. De su restu, no si podeus cuai apabas de unu didu, cumenti si narat; is aversàrius cosa nosta funt stètius prus fortis de nosu, nc'est pagu de aciungi, e candu is cosas andant diaici no podis fai atru ca torrai a partiri, mancai prus a forti de su chi fiast fadendu. Is de su Sprint Itiri funt fadendi una cursa de importu mannu meda; seus chistionendi de una scuadra forti, chi tenit giogadoris fortis e de esperièntzia, in dònnia zona de su campu, ballit po sa difesa, po su centrucampu e po s'atacu puru. Nosu invecias, sa dì no seus arrannèscius a giogai beni cumenti eus fatu in totus is atras partidas. Una giorronada trota podit capitai a totus, ma sa cosa de importu prus mannu est circai de imparai sa letziòni e circai de furriai is daboris e is disprexeis in oru, est a nai in cosas de importu po su benidori». Ddu cumprendeis a solus, immoi chi ddus eis lìgius bosatrus puru, cantu custus fueddus potzant essi zucuru po circai de andai ainnantis candu sa vida parit ca ti pighit a buciconis, a bussinadas, candu parit ca no nci siat pàsiu. No m'apa arrosci mai de ddu arrepiti: pentzu ca una de is cosas de importu prus mannu de su sport, e duncas de su giogu de sa bòcia, siat cussa de agiudai is personas a agatai is fortzas, is arrespustas po sighiri a curri in cussa cursa chi est sa vida. Su logu e su tempus chi tèngiu po s'artìculu de custa cida est spacendi, e duncas no m'abarrat antru de fai chi circai unu contixeddu po ddu serrai, e sceru de si chitionai de is de su Tèmpiu, sighius de Giuseppe Cantara, fadendi su contu chi ddus eus giai arremonaus ainnnantis. Duncas is caboniscus (diaici ddus tzerriant e diaici ddus tzerriaus nosu puru, poita cust'animabi est su sìmbolu, ddi naraus diaici, de sa scuadra) ant serrau sa lista de is bessidas chi ballint po s'andada, andendi a binci sa partida in domu de is de su Logusantu, sighius de un allenadori giòvunu, ma bravu meda, cumenti a Pasquale Malu. Valenti e is cumpàngius funt arrannesciu a agatai tres gol: duus ddus at fatu unu piciocheddu piticheddu de edadi, ma giai forti meda, chi si tzerriat Giovanni Bulla e chi at scoviau a is giornalistas, apustis de sa partida: «Seu prexau po essi arrannèsciu a fai duus gol, ma seu prexau pruschetotu po sa bìncida chi nd'at cassau sa scuadra. Aintru de sa cida, in totus is allenamentus chi nd'eus pesau, duncas, eus trabballau beni meda impari a s'allenadori cosa nosta, Giuseppe Cantarta; sciestus giai, de su restu, chi depestus giogai contras a una scuadra forti meda, forti cumenti seus nosu, ma seus arribbaus innoi, in domu cosa insoru, cun sa gana e sa cunvintzioni de fai a biri a totus su chi seus bonus a fai. Sa cosa de importu prus mannu po nosu fiat su de circai de ndi portai is tres puntus a Tèmpiu, e nci seus arrannèscius, po bona sorti e puru poita seus stètius bravus, tocat a ddu nai. Po su chi mi pertocat, seu prexau poita fia de meda tempus chi no arrannèscia a stampai sa porta de is aversàrius, cumenti si narat, e duncas, a torrai a fai su gol mi speddiàt meda ma meda. Immoi nc'est de nai, puru, chi mi intendu beni — at sighiu a contai Giovanni Bulla a is giornalistas —, is daboris e is trumentus chi apu biviu me is mesis passaus funt giai a is pabas, immoi depu feti circai de sighiri diaici e circai de torrai a crei apitzus de mei etotu, apitzus de is cosas chi sciu fai e chi potzu fai». De su restu, e cun custu serru po diaderus po oi, no nc'est beni prus mannu, fortzis, in custa vida, de sa fidùcia chi teneus apitzus de nosu etotu. E po un'antra borta, chi depessit serbiri torra, si nau ca, est craru, su giogu de su càlciu s'acapiat, a strintu, cun sa vida cosa nosta de dònnia dì.
Si imprassu meda e no biu s'ora de ndi torrai a pesai un antru artìculu in sardu, chi at a bessiri, chi Deus bollit, giòbia chi at a benni.

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2022-2023. LR 22/2018

In questo articolo
Campionato:
Argomenti:
Stagione:
2022/2023