Salta al contenuto principale
macomer

Su tempus mau ndi sciusciat una biga manna de partidas; ispantus mannus po is de su Barì e de su Macumere

E su mesi de Gennàrgiu puru est arribbau a s'ùrtimu tretu, est a nai chi ammancant feti una pariga de diis (a ddu nai a sa sarda), cincu, po essi pretzisus e fai beni is cosas; e duncas is fogus e is foghironis po Sant'Antoi ddus eus allutus (custu giai de sa cida passada, a nai sa beridadi), e gràtzias a Deus, mi benit de nai, poita po duus annus no si nd'est fatu nudda e no nc'est nesciunu bisòngiu, deu creu, de abarrai innoi a si fai perdi su tempus (chi no teneis) chistionendi ancora de su Covid; ca pariat sa mobadia chi depiat sperdi s'omini de sa faci de sa terra e invecias, a cantu biu, a cantu podeus biri, seus ancora innoi, po bona sorti nosta, a sighiri a fai is fainas cosa nosta, chi abortas funt bellas e bonas e togas ma a bortas funt arroris mannus (e tra pagu nc'arribbu a su chi si bollu contai). E duncas, gratzias a su Cielu (mi benit de nai diaici) sa nì po cust'annu puru est lòmpia, totus is montis funt niaus e is mannus funt pòtzius torrai pipius po una pariga de oras, mi benit de nai diaici; est stètiu mannu meda su spantu, de su restu, chi ant tentu is cristianus (e is cristianas puru, po caridadi, ca nc'iat a mancai puru de fai abarrai mabi totu is femineddas chi si sighint e si ligint) chi bivint in Dèsulu e in Fonne e chi pròpriu custu fini de cida passau si funt bius is biddas cosa insoru prenas, fintzas a cucuru, de is chi podeus tzerriai turistas, ma a nai sa beridadi fiant, po su prus, genti chi nd'est lòmpia de Casteddu e de totus is biddas chi ddoi funt totu a giru de su Campidanu; e fintzas a candu ndi lòmpint is cristianus nc'est pagu de nai, chi no fessit ca, in dì de oi, po si spostai de unu logu a s'atru seus costumaus (e nci iat mancai puru, ca seus in su duamilla e bintitres e no in su milli e noicentus) a usai sa machina; e ddu cumprendeis a solus ca candu una truma manna de genti si spostat totu paris (cumenti si narat in bidda mia), concas a su pròpriu logu, nc'est de timi de abarrai frimus in mesu a sa bia, poita is machinas chi ddoi funt no nci capint e poita mancai sa genti, a bortas, est unu pagheddu mabi educada, ddi nau diaici, e si cumportat cumenti chi fessit in domu cosa sua e fait unu pagheddu cumenti bolit, chenza pentzai ca, mancai, a si ndi frigai a bortas donaus strobus mannus a is atrus; e duncas, tanti po si nd'arregodai de cantu podeus essi strambus a bortas (ddi nau diaici po no manigiai fueddus prus lègius, ma tanti ge ddu cumprendeis a solus ita seu circhendi de si nai), nci funt puru stètius cussus chi ant lassau sa machina in mesu a sa bia e no ant permìtiu a is atrus de sighiri a andai ainnantis, cun totus is trumentus e is strobus chi ndi funt bessius aforas. Apu lìgiu in unu giornali ca is duus sindigus de Dèsulu e de Fonne si funt lamentaus po su chi est sucèdiu, e a bortas iat a bastai pagu meda po si cumportai beni, o mellus de su chi fadeus o arranèsceus a fai; de su restu, ddu scieus cumenti seus fatus: bastat pagu pagu de nì po si fai bessiri totus aforas de conca, a trassa de pipius (antzis, fortzis peus puru) e, est craru, totus bolint andai a giogai cun sa nì e fai is puponis e, pruschetotu, fai is tialus de fotografias; e chi no fessit po totu su budrellu chi nd'eus pesau a custu giru puru, no nci fiat stètiu nudda de mali, ma mi benit de pentzai ca in dì de oi seus diaici medas in su mundu (e seus diaici acapiaus a is machinas, po nd'arremonai una) ca bastat pagu po ndi pesai disastrus mannus.

E pighendi po bonu su fueddu chi apu manigiau immoi immoi, mancu mali (tocat a s'acudi a ddu nai, ca est una de is cosas de importu prus mannu) ca su tempus mau no at fatu dannus, a su mancu a custu giru, a su mancu fintzas a immoi. A parti su carraxu (ddu tzerriu diaici), duncas, si seus spàssiaus a trassa de macus (cumenti si narat in bidda) e a sa fini is de Dèsulu e de Fonne chi tenint localis o bar o albergus, ge funt abarraus prexaus po totu sa surra de genti chi nd'est aproillada e nc'est de crei ca sa pròpriu cosa at a sucedi puru po custu fini de cida, ca su tempus parit torra mau e at a brintai puru su bentu fridu, su maistrali, ge ddu connosceus beni e scieus de ita seus chistionendi. E duncas, po totus cussus chi no ant a podi andai in logu de monti, a giogai cun sa nì, si nd'ant a depi abarrai a titirigai (m'est sèmpiri praxu custu fueddu ca manigiàt sèmpiri sa bon'anima de mamma mia, e ddu sciu ca me in su fueddàriu no ddu eis agatai mai ma, po chini si ddu fessit domandendi, nd'arribbat de "titia", chi est su fueddu ca naraus candu teneus frius, a su mancu innoi in Bidd'e Sorris) in domu o, mancai, mellus, a si callentai aranti de sa forredda e de su fogu, ca in s'ierru nc'est pagu de fai, de su restu.

Ainnantis de chistionai de bòcias, de partidas e de resultaus (chi est su pani chi sforraus dònnia dònnia dì innoi in su giàssu de su Diàriu Sportivu) mi iat a praxi a nc'aciungi puru un'antra cosa: a bortas, candu nci pentzu, mi intendu fortunau meda a bivi in cust'isuledda, innoi seu nasciu e pasciu, cumenti si narat: Bidd'e Sorris, po si arremonai unu contixeddu de su logu, de sa bidda innoi m'agatu, abarrat pròpriu in mesu in mesu a su Campidanu e custu bollit nai ca m'agatu a binticincu chilòmetrus de is montis de Biddaxidru (ddus biu de domu, chi mi incaru de sa fentana) e, duncas, de Monti Mannu, ma seu a su pròpriu tanti (sèmpiri binticincu chilometrus funt) de Casteddu e duncas de su mari. Deu no seu arrannèsciu a andai a giogai cun sa nì, custu fin'è cida passau, ma mi seu spàssiau a su pròpriu a castiai is montis totus biancus, e niaus, duncas, ca mi parit ca su coru si ndi prenit de poesia, po si ddu nai diaici; e mi praxit meda custa cosa de mi spantai de dònnia tontesa prus pitichinninnia (ca poi tontesas no funt...) chi m'arregalat sa nadura.

E duncas, torraus a nosu e a is cosas chi si pertocant de acanta: cun totu custa nì e cun su tempus mau chi at fatu (est giai una cida chi andat aranti custa cosa, a nai sa beridadi e a fai beni is contus) mi seu megau, a solu a solu: bai e circa cantu partidas ant a sartai custu sàbudu e custu domìnigu e difatis nc'apu biu beni (ddi nau diaici) poita po su chi pertocat sa Lista B de su campionau de sa Promotzioni ndi funt sartadas is partidas pròpriu de su Fonne (aici, no parit berus, s'acapiaus cun cussu chi fia narendi ainnantis), chi depiànt giogai contras a is de sa Paulese, chi est sa scuadra de Paulle, e no s'est giogada nemmancu sa partida tra is de s'Atletico de Bono e is de su Pasada, sèmpiri po su tempus mau, si cumprendit, e duncas nemmancu sa partida tra is de s'Arborea, chi depiant (e depint ancora, a nai sa beridadi) andai a giogai in domu de is nieddus – arrubius de su Tonara; sa partida fiat giai stètia posta po su binticincu de su mesi de Gennàrgiu, de mèrcuis, ma si lassu immaginai cumenti funt andadas is cosas: cun su tempus mau chi est torrendi a fai no ant giogau nemmancu ariseu a merì e duncas immoi no scieus ancora candu s'ant a podi atobiai torra; in s'interis (diaici chistionaus unu pagheddu de resultaus puru, a bortas calincunu de bosatrus no nc'abarrit tropu mali, e megu a brullai, est craru!) is de su Barisardo, chi est sa scuadra de Barì, ndi funt artziaus a su primu postu de sa lista, gràtzias mescamente a sa partida binta, cun unu tres a zeru tundu tundu, in domu cosa insoru, contras a is de su Santa Justa; immoi is piciocus sighius de Celestino Ciarolu, chi est s'allenadori e duncas est cussu chi tenit, me is manus, is crais e is sortis de sa scuadra, cumenti si narat, tenint trintases puntus allogaus in buciaca, chi funt cuatru in prus de is chi tenint is de s'Arborea, sighius de Nunzio Falco, e si cumprendit beni: is de su Barisardo funt currendi a forti meda e funt una de is scuadras prus tostadas (ddi nau diaici) de sa lista, e giogant, est craru, po ndi cassai s'artziada in su campionau de s'Ecellenza; duncas is de s'Arborea, chi funt abarraus a su primu postu de sa lista giai giai de s'incumentzu de sa stagioni, e giai giai fintzas a s'ùrtima partida chi ant giogau in su mesi de Idas no podint prus sbàlliai, si cumprendit beni, a su mancu chi no bollint fai fuiri is aversàrius. Immoi tocat a biri ita nd'at a bessiri aforas de sa giorronada de partidas chi nc'at a depi essi custu fini de cida, a incumentzai de su sabudu: duncas, is de su Barisardo iant a depi (ddi nau diaici poita, castiendi cantu est trua s'aria innoi in bidda mia, mi potzu feti immaginai cumenti siant is cosas in cab'e susu) giogai in domu de is de sa Bittese, chi, est craru, est sa scuadrixedda de sa bidda de Bitzi (e candu pentzaus a is arroris mannus, e lègius, chi su temous mau podit fai, si nd'estus a podi arregodai de totu is trumentus chi ant tentu cussus cristianus in su duamilla e binti, candu totu s'acua chi ndi fiat pròtzia pariat, giai giai, chi si ndi bolessit papai is domus e is bias de cussa pobera biddixedda). Is de s'Arborea, invecias, tenint sa partida, in domu cosa insoru etotu, contras a is de su Fonne, e sa duda chi mi benit in conca immoi est: bai e circa chi is fonnesus nd'ant a podi cabai concas de Arborea po giogai a bòcia o ant a depi abarrai frimus, torra, po crupa de sa nì. In sa Lista C, puru, ndi funt sartadas tres partidas: is de su Tèmpiu, chi funt sa scuadra chi in dì de oi s'agatat a su primu postu de sa lista, no si funt mancus pòtzius allenai in domu cosa insoru, est a nai in su campu innoi giogant, poita fiat tropu su strobu donau de sa nì, e duncas funt depis andai (a su mancu po is allenamentus) a curri avatu a sa bòcia in su campu de s'Ossese, sa scuadra de Ossi, est craru, e custu po totus is primus diis de custa cida. Nudda de fai, duncas, est craru e nc'arribbais a solus, po sa partida chi is caboniscus (ddus sigheus a tzerriai diaici, e de su restu, ddu scieis giai, chi eis lìgiu is artìculus chi nd'apu pesau me is cidas passadas, poita tenint unu caboniscu pintau in su sìmbulu de sa scuadra) depiant giogai (e duncas: depint ancora giogai, po ddu nai mellus) contras a is de su Bonorva, ma no si nd'est pòtziu fai nudda. Sa pròpriu cosa ballit po sa partida tra is de su Uddusò e is de su Logusantu; nudda spàssiu nemmancu tra is de s'Usinese, sa scuadra de Usini, e is de sa Macomerese, sa scuadra, est craru, de Macumere. Custu bollit nai ca tra is primus cincus scuadras de sa lista, funt cabaus in campu feti is de su Istintinu chi, tra is atras cosas, ant pèrdiu sa partida chi ant giogau in domu de is de sa Lanteri de Tattari, cun su resultau de duus a zeru, mancai tra is duas scuadras, in dì de oi, nci siat una forada manna meda, est a nai doxi puntus de diferèntzia. Ma in su càlciu (cumenti in sa vida etotu, de su restu), no podis mai sciri cumenti ant a acabbai is cosas e no sèmpiri bincit sa scuadra prus forti, o cussa chi tenit prus puntus in sa lista.

E biu chi nci seus (e immoi chi mi seu fatu pigai sa manu, cumenti si narat) sigu a fai su contu de totus is partidas chi ndu funt sartadas in s'ùrtima giorronada e duncas in s'ùrtimu fini de cida: e duncas, po su chi pertocat sa Primu Categoria, in sa Lista C no nc'est stètiu nè spàssiu e nè spreviu, sèmpiri po crupa de su tempus mau, mi parit craru, po is primus de sa lista, is de s'Ovòdda, chi si depiant atobiai cun is de sa Freccia Parte Montis, sa scuadra de Mòguru; nudda de fai nemmancu po is de su Seulo, chi depiant arriciri, in domu cosa insoru, is de s'Oristanese, sa scuadra de Aristanis. In campu, invecias, funt cabaus is de su Samugheo, po giogai sa partida, de importu mannu meda, in domu de is de s'Isili, e a sa fini is biancus-arrubius ndi funt torraus agoa cun feti unu puntixeddu in buciaca; duncas is de su Samugheo ndi funt lisciaus, cumenti si narat, a su de tres postus de sa lista, cun cincu puntus in mancu de is chi tenint is de s'Ovodda (chi peròu tenint puru una partida ancora de giogai, cumenti s'apu contau muibagora, chi tra is atras cosas est unu fueddu chi apu sèmpiri intendiu nai in bidda e de babbu e de mamma mia ma, a cantu parit, no si manigiat prus diaici meda, e mi parit unu pecau mannu); a su segundu postu de sa lista, invecias, s'agatant is de su Putumajore, chi ant fatu ispantus mannus meda in sa partida chi ant giogau, in domu cosa insoru, contras a is de su Sàdili. Po su chi pertocat sa Lista D puru, ndi funt sartadas duas partidas tra is seti chi si depiant giogai: seus chistionendi de cussa tra is de su Patada e is de su Botidda, e cussa tra is de su Santu Nicola de Otieri e is de su Urtei. Nudda de fai, e cun custu passaus a sa Lista E, e acabbaus cun is chistionis apitzus de sa Primu Categoria, nemmancu po is de su Piaghe, chi depiant arriciri (e depint ancora, a nai sa beridadi) is de su Monte Alma, chi est sa scuadra de Nùjvi; a cantu scieus, sa partida s'iat a depi giogai pròpriu cras a merì, a is otu de su noti, ma torraus a nai sa pròpriu cosa chi eus arrapitiu fintzas a immoi: bai e circa cumenti ant a andai is cosas, ca chi sighit cun custu frius, deu creu chi iant a podi abarrai chentza càlciu torra.

E immoi chi mi seu ingiogatzau cun custa chistioni (ddi nau diaici), creu chi si cumbengiat a andai a castiai puru cussu chi est sucèdiu me is campionaus de sa Segunda Categoria e, mescamente, po is chistionis acapiadas a su tempus mau, cumenti eus fatu fintzas a immoi, de su restu. E duncas: in sa Lista A, chi est cussa chi pertocat is scuadras de sa zona de casteddu e totus is scuadras ollastrinas, si funt giogadas totus is partidas, e mancu mali, nc'aciungiu deu; e duncas si contu puru, immoi chi nci seus, ca is de su Setimu nd'ant arregotu una bella surra de is de s'Accademia Càlciu Sarrabese, una scuadra pesada, pròpriu cumenti narat su nomini, cun giogadoris chi nd'arribbant totu de su Sarrabus; duncas is meris de domu ant cassau is tres puntus e sa de ses partidas bintas de s'incumintzu de s'annu, cun su resultau de tres a unu; is de su Setimu abarrant ancora, mancai custas bussinadas, a su primu postu de sa lista, ma immoi si depint scabulli de is de su Triei (sa scuadra de una biddixedda pitichedda meda, ca faidi calincuna cosa in prus de milli ànimas): is biancu-birdis, chi ant cassau is tres puntus gràtzias a su cincu a unu scutu nin faci a is de s'Ilbono, in dì de oi s'agatant a feti duus puntus de su primu postu de sa lista, cun is giogus chi megant a incumentzai a essi spàssiosus meda, po is giogadoris, est craru, ma puru po is tifosus. A su de tres postus in sa lista ddoi funt is de su SantuIdu, chi pròpriu domìnigu passau ant bintu sa partida cosa insoru, in domu, contras a is de su La Pineta de Sìnnia cun su resultau de cuatru a duus. Duncas, a contus fatus, ddoi funt tres scuadras chi currint po ndi cassai s'artziada in Primu Categoria, ma a sa truma nci podeus aciungi puru is de s'Orione, una de is scuadras chi ddoi funt in Ceraxius, mancai domìnigu nd'apant cassau feti unu puntixeddu in sa partida, tostada meda, in domu de is de su Biddamanna Strisàili; is biancus-arrubius abarrant acanta (est a nai a is pabas) de is scuadras prus fortis, a su de cuatru postu in sa lista, cun bintinoi puntus in buciaca: chi pentzaus chi, po spaciai is giogus, mancant ancora undixi partidas (e no funt pagus de seguru) si cumprendit cumenti sa bìncida de su campionau siat acapiada a unu fiu, cumenti si narat. In sa Lista B de sa Segunda Categoria (custus, de su restu, funt is campionaus chi cracullaus prus pagu me is Novas pesadas in sardu, tra una cosa e s'atra, ma po s'artìculu de oi ge si ndi prandeus po beni, si ddu promitu) est sartada feti una partida, cussa tra sa Deximu 07 e is de su Pula, po crupa, sèmpiri, de s'acua chi nd'est arruta in totu su fini de cida passau; po custu, su sindigu (sa sindaga, a ddu nai mellus, fadendi su contu chi est una segnora) at pentzau beni de serrai su campu, poita at timiu chi podessit sucedi cancu dannu, mescamente a is giogadoris, poita su campu fiat totu sciustu, est a nai prenu de acua. Po su restu, is atras ses partidas  si funt giogadas chentza strobus, cun sa gara de importu mannu de sa giorronada chi fiat cussa tra is de su Perdaxus, sa scuadra de un'antra biddixedda pitichedda meda, chi fait nemmancu milli e cincucentus ànimas (custu po si nai ca su giogu de sa bòcia pertocat, diaderus, una biga manna de biddas spratas in totu s'isula cosa nosta), e is de s'Uta, chi est una de is biddas prus mannas chi ddoi funt innoi in su Campidanu de mesu (bastat a pentzai ca fait, giai giai, noi milla cristianus, cincu bortas in prus, po si cumprendi, giai giai, de is chi bivint in Perdaxus); e duncas is biancus-birdis funt arrannèscius a furriai in domu cosa insoru (ant giogau in campu allenu, est craru) cun unu bellu puntixeddu, mancai si siant agataus, po duas bortas, in vantàgiu, gratzias a is gol pesaus de Atzeni, in su primu tempus, e Nonnis, in su segundu; ma is meris de domu funt arrannescius a si ndi scabulli gràtzias a is gol fatus da Manca e Porcu. Castiendi cumenti funt postas is cosas in sa lista, si cumprendint cantu is duas scuadras siant currendi a forti: is de s'Uta, in dì de oi, apustis de cuindixi partidas giogadas, tenint in buciaca calincuna cosa cumenti a trintanoi puntus, chi nd'arribbant gràtzias a doxi partidas bintas e tres partidas chi ant serrau cun su resultau in paridadi; una cosa de importu mannu de nai est ca is campidanesus no ant ancora pèrdiu nemmancu una partida e funt is ùnicus de sa lista cosa insoru; is de su Perdaxius abarrant apicigaus a is carronis (cumenti si narat) de is aversàrius, cun feti unu puntu in mancu: fintzas a oi ant bintu doxi partidas, ant serrau feti duas partidas cun su resultau in paridadi ma nd'ant pèrdia una, e a sa fini est pròpriu custa chi est fadendi sa diferèntzia tra is duas scuadras. Tra is prima duas de sa lista, Uta e Perdaxus, e sa de tres de sa lista, is de su Arresi, nc'est una forada (ddi nau diaici, isperu chi si cumprendat), unu stampu, giai, de trexi puntus; si cumprendit beni cumenti is de su Perdaxus e is de s'Uta siant lassendi feti is pimpirilleddas a totus is atras scuadras aversàrias e, a nai da beridadi, candu is cosas andant diaici, su spàssiu tocat feti a is tifosus e a is giogadoris e a is allenadoris de duas scuadras; totus is atrus si depint acuntentai de pagu, ddi naraus diaici, a su mancu po cust'annu.

Po su chi pertocat sa Lista C, invecias, nudda giogus, nudda bòcia e nudda sprèviu po is de s'Ussana, chi s'agatant, de su restu, a su primu postu de sa lista: is grogus-arrubius depiant andai a giogai in Santu Sparau ma no si nd'est fatu prus nudda poita su campu fiat prenu de acua (a contus fatus su tempu mau, giai giai, at fatu prus dannus innoi in Campidanu ca in caba de susu); nd'est sartada puru sa partida tra is de su Seui Arcuerì, sa scuadra de Seui, ge si cumprendit beni, e is de su Sàrdara. Duncas, castiendi cumenti funt cuncodradas is cosas in sa lista, is de s'Ussana abarrant a su primu postu, mancai tengiant ancora una partida de giogai (cumenti si apu nau pròpriu immoi, de su restu); a su segundu postu de sa lista ddoi funt is de su Senobrì chi a cust'ora ant'essi papendusì is maus, cumenti si narat, fadendi su contu chi nd'ant cassau feti unu puntixeddu in sa partida, tostada meda e de importu mannu, in domu de is de su Cr de Arborea (sa C est po "cìrculu", chi benit a essi tzirculu, chi mi praxit de prus puru cumenti sonat, e sa R est po "ricreativu", po furriai, in maba manera, su fueddu de s'italianu, chi in sardu estus a podi nai, mellus, cun "tzirculu po su spreviu"); duncas sa partida s'est serrada cun su resultau de unu a unu e immoi is de su Senobrì tenint duus puntus in mancu de is primus de sa lista, chi peròu ant a depi cabai in campu contras a is sparadesus, chi in dì de oi s'agatant a s'ùrtimu postu; a fai is contus (seus innoi po cussu puru, de su restu, mi megu a solu a solu) nci poneus pagu meda: chi is de s'Ussana depessint bìnci sa partida iant a bobai in artu meda (cumenti si narat) cun cincus puntus in prus (e no funt pagus de seguru) de is chi tenint is biancus-arrubius. A su de tres postus in sa lista ddoi funt is grogus – birdis de su Meana, chi peròu domìnigu nd'ant bodditu una bella surra de is de s'Atleticu de Seddori. Meana Sardo (diaici sigheus a fai unu pagheddu de zeografia puru, mancai siat acapiada a su giogu de sa bòcia) est una biddixedda chi fait calincuna cosa in prus de milli e cincucentus ànimas ma funt arrannèscius a ndi pesai una scuadrixedda (est a nai, mellus: una rosa, una truma de giogadoris) chi est fadendusì balli; in prus, me is ùrtimas cidas, est arribbau puru unu giogadori de importu mannu cumenti a Danieli Zucca, un atacanti chi at incumentzau sa stagioni impari a is de sa Gioventù de Assèmini ma apustis, po chistionis acapiadas a su trabballu cosa sua, s'est dèpiu spostai in cab'e susu e de su chi sciu est prexau meda de podi giogai impari a is grogus-birdis e antzis, est fadendi giai una bella biga manna de gol. A nai sa beridadi, po su primu postu e duncas po sa bìncida de su campionau (e duncas, po s'artziada in Primu Categoria) funt sighendi a curri puru is de su Sardara: pròpriu po custu, pròpriu po totu su chi eus nau, sa partida contras a is de su Seui (chi est sartada po crupa de sa nì, e no po crupa de s'acua) est de importu mannu: chi is de su Sardara depessint binci iant a podi artziai a su segundu postu de sa lista, ma bai e circa cumenti ant a andai is cosas e, fortzis, su spàssiu nd'arribbat pròpriu po custu motivu.
Seus arribbaus, duncas, a sa Lista D (sèmpiri po su chi pertocat is campionaus de sa Segunda Categoria, est craru): domìnigu passau est sartada sa partida tra is de su Macumere e is allenus de su Montiferru, chi est sa scuadra de Iscanu, una bidda chi fait calincuna cosa cumenti a milli e cuatrucentus ànimas; tropu sa nì chi nd'est arruta in Macumere, duncas, cun su campu "Sertinu" chi fiat unu disastru, ddi naraus diaici; totu ghetau a pari (e stracosciau, cumenti si narat in bidda mia e cumenti narat sa bon'anima de mamma mi), diaici ghetau a pari chi is giogadoris giai giai no arrannesciant nemmancu a abarrai in peis, e duncas no nc'est stètiu nudda de fai. Sa partida peròu s'est torrada a giogai acoitu, est a nai pròpriu ariseu merì, ma in su campu sportivu de Abbasanta; cumenti si podeis immaginai a solus, at fatu frius meda e in prus, cumenti chi su frius no bastessit, ddoi fiat puru bentu forti, e duncas su spàssiu (po is giogadoris e po is tifosus chi funt arrannèscius a andai a biri sa partida) est stètiu pagu, pruschetotu in su primu tempus, candu no est sucèdiu nudda de importu, ddi naraus diaici. Is cosas funt andadas unu pagheddu mellus in sa segunda parti de sa gara, est a nai in su segundu tempus. Torrendi a su primu tempus, duncas, is de su Macumere giogant beni sa bòcia ma trigant a arribbai in s'area de rigori de is aversàrius; a su de cuindixi minudus Mura nci provat cun unu tiru de frimu, de atesu meda, e su portieri de su Montiferru cassat sa bòcia chentza tropus strobus. A su de binti minudus, sèmpiri in su primu tempus, Pintus bobat in cielu (ddi nau diaici) po ndi cassai sa bòcia, ma no tenit sorti bona e duncas sa bòcia si ndi fuit de is manus cosa sua e arribbat me is peis de Mura, torra issu, ca donat una bella sticada de pei ma is difensoris allenus arrannescint a si ndi scabulli. Is de su Montiferru si incarant de is partis de su portieri de su Macumere, Pinna cun unu tiru de frimu, torra de atesu meda, de Sanna, candu seus giai giai lòmpius a sa mes'ora de giogu, ma sa bòcia si ndi bobat in artu e nci bessit de su campu, passendi in pitzus de sa traversa. Unu minudu apustis, seus a su de trintunu minudus, Sanna tenit un'ocasioni bona po nd'aciapai su gol, cun unu tiru togu e forti meda, ma su portieri de sa scuadra aversària arrannescit a ndi cassai sa bòcia e sarvat su resultau. In su segundu tempus, is de su Macumere sighint a curri allestru, antzis, a nai sa beridadi nci ponint prus gana puru de su chi iant fatu me is primus cortantacincu minudus e atacant, a conca bascia, cumenti si narat, po circai su gol: a su de corantaseti minudus de giogu Uras si ndi fuit concas a sa porta de Pintus, scudit sa bòcia ma su tiru cosa sua est tropu dèbbili e duncas is difensoris de su Montiferru acudint a cassai sa bòcia, chi fiat giai giai giai po brintai in porta. A su de cincuantacuatru minudus de giogu, su gol arribbat po diaderus: Antonio Cossu agatat su tempu giustu po donai una bella sticada de pei a sa bòcia, e su portieri allenu, custa borta, no nci podit fai nudda. Cumenti est sucèdiu fatu fatu, de su restu, in medas partidas chi is de su Macumere ant giogau, is grogus-arrubius sighint a atacai a totu coddu (cumenti si narat in bidda mia), circhendi de fai un antru puntu (ddi nau diaici) ma chentza sa bona sorti chi serbit me is giogus. A su de cincuantases minudus (est a naui duus minudus apustis de su gol), Puggioni, chi est stètiu unu de is giogadoris chi at fatu a biri is cosas prus togas in campu, ndi cassat sa bòcia, furendidda a is aversàrius, e dda scudit concas a sa porta de Pintus, ma su portieri si nci ghetat a sa tzurpa, ddi nau diaici, e arrannescit a cassai sa bòcia, cun su corpus cosa sua etotu. A su de otanta minudus, Mura circat de ndi piscai, in mesu a s'area de rigori de su Montiferru, Arbau, cun unu passàgiu togu meda, ma is difensoris allenus si sarvant scudendi sa bòcia aforas de su campu. Una pariga de minudus apustis, Arbau (custa borta tocat a issu a fai su passàgiu po su cumpàngiu) nc'arrannescit a donai sa bòcia a Mura chi dda scudit concas a sa porta de is aversarius, ma chentza bona sorti e duncas sa bòcia ndi bessit aforas de su campu. Is de su Montiferru abarrant apicaus a sa partida cun is dentis (cumenti si narat), est a nai chi arrannescint a cumbati fintzas a s'ùrtimu segundu de giogu; e pròpriu me is ùrtimus minudus Sau scudit sa bòcia concas a sa porta de Pinna, ma chentza agatai su prexu. Sa partida si serrat, duncas, apustis de cincu minudus de recùperu, cumenti ddus tzerriaus in italianu, ma su resultau abarrat su pròpriu, cun is de su Macumere chi podint fai festa, e su motivu si cumprendit acoitu chi andaus a castiai cumenti funt cuncodradas is cosas in sa lista. A su primu postu, duncas, ddoi funt, est craru, is grogus – arrubius de su Macumere, chi in dì de oi tenint, apustis de cuindixi partidas giogadas, calincuna cosa cumenti a trintotu puntus allogaus in buciaca; a su segundu postu de sa lista, invecias, ddoi funt is de s'Ollolai (una bidda chi fait calincuna cosa in prus de milli cristianus), chi tenint trintunu puntus, chi ndi funt arribbaus gràtzias a noi partidas bintas e cuatru partidas chi si funt serradas in paridadi; s'ùrtima innoi ant cassau feti unu puntixeddu est stètia, pròpriu, cussa chi s'est giogada domìnigu passau, in domu de is de sa Bolotanese, sa scuadra de Olothene, una bidda de giai duasmila cristianus, e chi s'est serrada cun su resultau de duus a duus, cun is allenus ca, a nai sa beridadi e a contai is cosas cumenti funt andadas, si funt sarvaus de perdi sa partida feti me is ùrtimus dexi minudus de giogu, gràtzias a su gol pesau de Ladu. Duncas is de s'Ollolai immoi iant a depi recuperai calincuna cosa cumenti a seti puntus po arrannesci a ndi cassai su primu postu, candu mancant undixi partidas a sa fini de sa stagioni; is puntus de si giogai, ddi naraus diaici, funt medas, ma chi is de su Macumere sighint a curri diaici allestru, est a nai a giogai diaici beni e a binci totus custas partidas (iat a bastai a nai ca fintzas a immoi ant pèrdiu feti una borta, fiat su cuatru de su mesi de Idas, e pròpriu contras a is de s'Ollolai, mancu a ddu fai aposta) po is aversàrius is cosas ant a essi tostadas de matziai (ddi nau diaici, isperendi chi si cumprendat cussu chi si bollu nai). In prus is de s'Ollolai tenint apicigaus a is carronis is de su Cullieri, chi tenint trinta puntus allogaus in buciaca, est a nai feti unu mancu de is segundus de sa lista.

Apustis de essi nau totu custu podeus andai a castiai cumenti funt postas is cosas po su chi pertocat sa Lista E: domìnigu passau, duncas, ndi funt sartadas tres partidas de is seti chi si depiànt giogai: seus chistionendi de is garas tra is de su Luras (duamilla e cuatru centus cristianus) e is de su Calagonone, chi est sa scuadra, est craru, de Cala Gonone, una biddixedda pitichedda meda chi abarrat giai giai apicigada a Durgali. Nudda giogus e nudda spàssiu nemmancu po is de sa Calangianese, sa scuadra de Calanzanos e nemmancu po is de su Burgos, sa scuadra de Su Burgu, chi si depiat atobiai cun is de sa Fanum de Orosèi: a nai sa beridadi custa partida si depiàt giogai torra ariseu a merì e is duas scuadras nc'ant provau puru, ma su tempus mau no at permìtiu a is giogadoris de ndi cabai in campu e duncas no si nd'est pòtziu fai nudda. Andaus a castiai puru, immoi chi nci seus, cumenti funt postas is cosas in sa lista: a su primu postu, cun trintaduus puntus, ddoi funt tres scuadras (s'eis a podi immaginai, a solus, su spàssiu chi funt fadendusì is tifosus a sighiri sa cursa po binci su campionau e po ndi artziai in Primu Categoria), partendi de is de su Biasì, chi est sa scuadra de su Padru (duamilla cristianus), chi pròpriu domìnigu passau funt lisciaus (o arrutus, cumenti prefereis bosatrus) in domu de is de su Supramonte, sa scuadra de Orgòsolo (giai giai cuatru milla ànimas), cun sa partida chi s'est serrada cun su resultau, togu e spàssiosu meda de biri, de seguru, de cincu a tres, cun Fresi, chi est unu de is giogadoris de importu prus mannu chi tenint is de su Biasì in sa rosa cosa insoru, chi at cassau duus gol, e Corraine, s'atacanti de is biancus-arrubius, chi nd'at fatu duus issu puru. A su primu postu ddoi funt, puru, is de sa Fanum de Orosei, chi eus giai arremonau ainnantis, e is de sa Dorgalese puru. Is de sa Fanum tenint una partida in mancu e duncas, chi ant a binci contras a is de su Burgos de Su Burgu, nd'iant a podi artziai a su primu postu de sa lista. No si podeus scaresci nemmancu de is de su Supramonte, chi eus arremonau pròpriu mubagora, chi tenint trintunu puntus allogaus in buciaca e duncas, feti unu in mancu de is chi tenint is tres scuadras chi s'agatant, in dì de oi, a su primu postu. De su chi eus nau fintzas a immoi, e de cussu chi podeus cumrendi, is giogus de sa Lista E, a su mancu po su chi pertocat sa cursa po binci su campionau, funt obertus e spàssiosus meda.

Serraus is chistionis po custa cida puru andendi a castiai ita totu est sucèdiu, in s'ùrtimu fin'e cida, in sa Lista F: nudda de fai po is de su Santa Teresa de Gallura, sa scuadra de su Lungone, cumenti si narat in sardu, chi depiànt giogai contras a is de su Santu Giorgiu de Pèifugas; nudda campu e nudda bòcia (maladitu siat su tempus mau candu no serbit!) puru po is de s'Andrea Doria, sa scuadra de Seddini (milli e ducentus cristianus), chi depiant giogai contras a is de su Minerva, sa scuadra de Biddanoa Monteleone (duamilla ànimas). No m'abarrat ca andai a castiai, impari a bosatrus, cumenti funt postas is cosas in sa lista, cun is de su Santu Giorgiu de Pèifugas chi s'agatant ancora a su primu postu (mancai chenza de essi giogau), cun trintaduus puntus, e tenint a is pabas, cun feti unu puntixeddu in mancu, is de sa Folgore de Tissi e is de s'Ottava, ma no si ndi podeus scaresci de is de su Codaruina, chi tenint trinta puntus (est a nai: duus in mancu de is primus de sa classi, ddi naraus diaici a custu giru) e chi funt sighendi a curri a forti e a fai ispantus. Ma de custu, mancai, nd'eus a chistionai mellus sa cida chi benit (sèmpiri chi Deus bollit) poita su tempus (e su logu, mescamente) po scriri in sardu est bellu ca spaciau.
 

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2022-2023. LR 22/2018

In questo articolo
Argomenti: