Salta al contenuto principale
ludovico legal muravera
Nudha de fai po sa Primu e po sa Secunda Categoria; is de sa Promozione funt giai in sa pròpriu barca

Is scuadras de s'Eccellenza timint a torrai a partiri cun is giogus poita is strobbus funt medas: is agiudus in dinai iant a podi no bastai

Gennàrgiu est sèmpiri unu mesi tostau e bellu trabballosu de scroxai: at a essi poita s'eus in s'ierru e fait tempus legiu; at a essi poita est unu de is mesis prus longus, cun trintunu diis de si bivi; at a essi chi cust'annu is festas po su carrasciali funt sartadas giai in dònnia logu e in dònnia bidha, impari a totus is foghillonis, partendi de cussu chi s'alluint po sa noti de Sant'Antoi. De su restu, dhu scieus beni, is festas s'agiudant a andai ainnantis; est a nai: giai is cosas fiant marigosas, fadendi su contu de totus is daboris e is dispraxeris chi si nd'at scutu apitzus su duamilla e binti, e duncas chi no si podeus spreviai mancu po una pariga de mes'oredhas nc'est su riscu de ndi bessì aforas de conca, cun is piciochedhus prus piticus chi funt ancora abetendi de cumprendi candu, e cumenti, ant a podi torrai a partiri is giogus e totus is fainas po circai de si spàssiai unu paghedhu, ballit, po nd'arremonai una pariga, puru po is palestras, is teatrus, is discotecas, e no feti po su mundu de sa bòcia.

E duncas boleus incumentzai a arrexonai, in su primu articulu chi ndi bessit aforas in su mesi de Friàrgiu de su duamilla e bintunu po is novas de Diario Sportivo scritas in sardu de su campidan'e mesu, apitzus de sa chistioni de is campionaus de is diletantis in Sardinnia.
Sa cida passada, difatis, est a nai su binti-cincu de su mesi de Gennàargiu, de lunis, nc'est stètiu un atobiu (in italianu dha tzerriaus "video-conferenza") tra is de su Cumitau Regionali de sa Lega Natzionali de is Diletantis e is presidentis de is scuadras chi currint in su campionau de s'Eccellenza (s'atobiu cun is presidentis de is scuadras de Promozione, invècias, dh'ant fatu sa dì avatu, su binti-ses de su mesi de Gennàrgiu, de martis), po circai de crariri cumenti funt andendi is cosas e, mescamente, po circai de cumprendi chi nc'est su tanti po torrai a partiri cun is giogus, fadendi su contu chi seus giai intraus in su mesi de Friàrgiu e de giogai nci funt ancora calincuna cosa cumenti a binti-seti partidas po su chi pertocat su campionau de s'Eccellenza (dexi po acabbai su gironi de s'andada, e totus is dexiaseti partidas de su gironi de sa torrada), cun is de sa Promozione ca, chi castiaus beni, funt postus peus puru, poita ant acutu a giogai feti cincu partidas, ma a nai sa beridadi in su campionau de sa Promotzione nci funt scuadras, cumenti a sa Tharros de Aristanis, chi funt cabadas in campu feti po tres bortas, ma medas atras scuadras, partendi de is de su Crabonaxa, a su de duus postu in sa lista, fintzas a arribai a is scuadras chi funt me is urtimus postus, cumenti a is de sa Paulese, de su Ceriaxus e a is de su Seulo, chi ndi tenint, po imoi, feti cuatru giogadas.

In s'interis, duncas, chi sigheus a baddai tra unu cabori e s'atru, (sa Sardinnia difatis est stètia pintada de cabori de arangiu, cun is obbrigus chi ant a balli po, a su mancu, atras seti diis), nc'est puru chi est sighendi a trabballai cun sa bidea de ndi bessiri aforas de su stampu innoi seus arrutus, dhu tzerriu diaici. Su chi depeus fai imoi, po forza, mancai no siat una cosa facili, est circai de castiai ainnantis, isperendi che sa vida nosta potzat torrai a essi sa chi fiat in su passau. Intzandus, is cosas funt craras e andant diaici: is de sa Lega Natzionale de is Diletantis pentzant chi nci siant isperas bonas de torrai a incumentzai cun is partidas, mancai no si potzat sciri, a su mancu in dì de oi, candu at a torrai a  fai a s'allenai in truma manna, totus impari; is presidentis de is scuadras, invècias, timint, e meda puru, chi is règulas de arrispetai siant troppu grais po dha sas sighiri cumenti iant a bolli is de su Guvernu e de su Cumitau Tennicu Scientificu. Unu bellu dannu, a dhu castiai de innoi, no nc'est nudha de aciungi. Nd'eus a sciri calincuna cosa in prus apustis de s'atobiu chi nc'at a essi cenabara chi benit, est a nai su cincu de su mesi de Friàrgiu, tra is Cunsillus Diretivus de totu s'Italia, po cussu chi est s'atobiu prus mannu pesau in su duamilla e bintunu de is de su Cunsillu Diretivu de sa Lega Natzionale de is Diletantis.

Sa chistioni prus callenti, intzandus, est cussa chi pertocat su campionau de s'Eccellenza, poita, si cumprendit beni, a su campionau de s'Eccellenza funt acapiadas is retrocessionis de is scuadras chi currint in su campionau de Sèrie D, chi in s'interis chi is atrus abarrant frimus a castiai, funt giai lòmpius a sa de catodixi giorronada, e sa duda chi sa genti si fait est: ita sighint a giogai a fai is de sa Sèrie D, mescamente is scuadras chi funt batallendi po si salvai, chi is campionaus de s'Eccellenza funt totus ghetaus apari?
E pròpriu po custu, si cumprendit, me is ùrtimas cidas mescamente, chi calincunu est incumentzendi a pentzai chi torrai a partiri cun is partidas de s'Eccellenza s'iat una chistioni de importu mannu meda, tanti chi calincunu est incumentzendi a crei chi is campionaus de s'Eccellenza iant a podi diventai " de importu natzionali" e duncas si iant a podi giogai mancai su cabori de is regionis (e duncas is cosas apitzus de su spaniamentu de su virus) no dhu permitant, cun totus is obbrigus e is divietus chi connosceus beni.

Est stetiu, de su restu, su Ministru de su Sport, Vincenzo Spadafora, chi me is diis passadas at scoviau chi nc'iant a podi essi agiudus in dinai po totus is assotzius sportivus chi ant a depi fai is tamponis, e duncas is esamis, a totus is giogadoris, ainnantis de dònnia partida. Est craru, peròu, ca cun su Guvernu chi nd'est apena arrutu (e ancora no scieus beni cumenti ant a andai is cosas) nc'iant a podi essi strobus prus mannus de cussu chi timestus, e iat a podi serbiri unu paghitedhu de passièntzia in prus po aparixiai, po aderetzai is cosas. De cussu chi scieus imoi, intzandus, is agiudus in dinai po totus cussus chi trabbalant in d'una palestra, po nd'arremonai una, iant a podi arribai prus a tradu de su chi bisànt.

Is scuadras de s'Eccellenza e de sa Promozione de totu Italia ant giai cumprendiu chi sighiri is règulas pesadas de su Guvernu no at a essi facili, po una chistioni de dinai, est craru, ma pruschetotu po su chi pertocat is fainas chi nci funt de pesai, dònnia dominigu, po podi giogai. Apitzus de sa chistioni, funt crarus is arrexonamentus fatus de su responsabbili de sa Ferrini, sa scuadra de Castedhu, Pietro Caddeo: «Medas scuadras de s'Eccellenza, prus de sa metadi, naraus diaici po no narai chi funt giai totus de acordiu, funt de s'idea de lassai is campionaus studaus: no nc'est su tanti, po su chi pertocat sa saludi de sa genti, contendi chi seus ancora ghetaus a pari cun su virus e cun is apuntoraus e is mobàdius, e pruschetotu no nc'est su tanti po su chi pertocat s'economia. Su trumentu prus mannu no est po fai is esamis a is giogadoris, no ndi seus fadendi una chistioni de dinai, ma su trumentu prus mannu est cussu chi pertocat is dirigentis de is assotzius sportivus, chi depint sighiri is allenamentus e is partidas, aturendi atentus chi totus is cosas, e funt medas, andint beni».
Caddeo agoa aciungit: «Pentzaus a su trumentu de ndi pesai una trasferta: giai fiat dificili circai is machinas po si spostai candu fadiat a dhu fai totus impari, imoi chi nci funt is règulas nobas iant a serbiri su dopiu de is machinas, a su mancu, tenendi contu chi sa genti timit de s'apuntorai e, duncas, de depi abarrai serrada in domu po sa chi tzerriaus quarantena, arrischendi diaici de perdi su trabballu. Iant a serbiri, sèmpiri sighendi is règulas, dotoris po sighiri is fainas e is esamis de is giogadoris, e in totu custu no si ndi podeus scaresci chi is atividadis chi si donant una manu de agiudu cun is chi tzerriaus sponsor staint peus de nosus. Giogai is partidas chenza sa genti, est a nai chenza de su pubbricu chi benit a castiai sa partida,est unu dannu: is scuadras nci perdint puru cussus cuatru arriabis chi ndi pesànt su domìnigu. Su giogu de sa bòcia est una chistioni chi pertocat is acapius tra sa genti, tra is piciochedhus: chi totu abarrat serrau, a partiri de is scolas, po chini seus fadendi totu custu trumentu? Is giogadoris diletantis studiant o trabballant e timint de s'apuntorai, poita no si podint permiti de abarrai frimus po duas cidas, candu andat beni». Caddeo sighit: «Seus partius cun sa stagioni noba chenza sciri beni totu cussu chi nc'iat essi stètiu de fai; in d-unu primus tempus pentzastus chi is obbrigus e is divietus podessint sparessi in pressi, apustis de una pariga de cidas, ed invècias ant a durai po totu s'annu e po totu su campionau. Nosu no curreus in su campionau de Sèrie D, est a nai chi a nosu no s'arribbat nisciunu agiudu in dinai de is regionis. Pròpriu po totu cussu chi eus nau fintzas a imoi, naraus chi no nc'est su tanti po torrai a partiri; parit cumenti chi si bollant mandai a fai sa guerra feti cun d'una frunda. Custu, a su mancu, est cussu chi pentzu deu, e de acordiu cun mei nci funt medas atrus presidentis. Segundu mei, a custu puntu, s'iat a  cumbenni a lassai is cosas cumenti funt e circai de pesai is campionaus po s'annu chi benit, candu, si isperat, eus a essi totus vacinaus. No sciu ita ant a decidi is de su Cunsillu Diretivu de sa Lega Natzionale de is Diletantis: badda badda in sa mesa nc'est sa bidea de acabbai a su mancu su girone de s'andada, mancai aciungendu is partidas de is playoff e de is playout».

Po cumprendi mellus cumenti funt andendi is cosas, podeus circai de sciri cument funt andendi is chistionis (e is arraxonamentus) me is atras regionis: po su chi pertocat su Cumitau Regionali de is de su Lazio, po nd'arremonai unu, a s'atobiu nci fiant trinta-duus scuadras apitzus de corantotu in totu, e feti cuatru (is de su Ladispoli, is de su Fiumicino, is de s'Unipomèzia, e is de su Casal Barriera) funt de acordiu po torrai a partiri cun is giogus.

In Sicilia, invècias, su presidenti nou, Sandro Morgana, at a fai de totu po torrai a partiri cun is campionaus, chi est pròpriu cussu chi at promitiu candu s'est acutu po si candidai. A cantu parit, Morgana at agatau un acordiu po fai is esamis cun prus pagu de cuatru euro po dònnia giogadori e po totus cussus chi sighint sa scuadra, est a nai s'allenadori e totus is dirigentis. In s'interis, su presidenti beciu Lo Presti, iat giai decidiu de donai un agiudu in dinai po calincuna cosa cumenti a centumilla euro, circhendi de donai una manu a is scuadras. Morgana podit giai contai apitzus de s'afrodhiu de medas scuadras de is seti Cumitaus Regionalis de s'Area Sud, chi no bint s'ora de torrai a incumentzai cun is partidas, e in dì de oi, a cantu parit, nc'iat a essi puru su tanti po cunvinci puru totus cussus chi po imoi funt abarraus prus fridus e dudosus apitzus de sa chistioni.

In Lombardia, invècias, su capu de su Cumitau Regionali est Carlo Tavecchio, chi est stètiu giai su presidenti de sa FIGC: po Tavecchio is campionaus de s'Eccellenza depint torrai a partiri po fortza, mancai po circai de acabai feti su girone de s'andada. S'iat a podi torrai a partiri giai su bintunu de su mesi de Martzu, o su bintotu, est a nai su domìnigu avatu, cun is partidas de recuperai, e agoa, mancai de su tres de su mesi de Abrili, cun is partidas chi ammancant po acabbai su girone de s'andada. Tavecchio fait giai is contus e scoviat: «Gioghendi tres bortas a sa cida, su girone de s'andada iat a podi acabai po su duus de su mesi de Làmpadas. Andant beni is promotzionis po sa scuadra chi arribat a su primu postu de sa lista e po totus cussas chi funt arribadas a su de duus postu in sa lista e, mancai, chi tenint prus puntus in buciaca. Nudha de fai, invècias, po is chi tzerriaus retrocessionis: eus giogau tropu pagu, nemancu sa mitadi de is partidas, e no iat a essi giustu, iat a essi unu dannu tropu mannu po is scuadras ùrtimas in sa lista. Po torrai a partiri, peròu, ant a serbiri seguresas prus mannas de cussas chi tenestus in su mesi de Cabudanni, candu funt incumentzaus is campionaus. Pròpriu po custu iant a serbiri, nc'iant a bolli cussus chi tzerriaus "tamponi rapidi" po fai totus is esamis». De is de sa Regioni de sa Lombardia, in s'interis, arribant nobas bonas, cun su Governadori, Attilio Fontana, chi est de acordiu po fai partiri agiudus in dinai a is assotzius, cun su campionau de Eccellenza chi iat a podi diaderus diventai de importu nazionali e no feti regionali. Po is de sa Promotzione, de sa Primu e de sa Secunda Categoria, intzandus, no nc'iat a essi nudha de fai, a su mancu po cust'annu.

Serraus sa chistioni cun is de su Cumitau Regionali de su Veneto, chi ant torrau a eligi Giuseppe Ruzza, chi sighit a arrepiti, giai de su mesi de Dònniasantu, chi s'iant a podi acabai a su mancu is gironis de s'andada, cun is partidas de is playoff e de is playout a serrai sa stagioni. Ruzza duncas fait is contus: «Po acabai cun su girone de s'andada mancant undixi partidas in su campionau de s'Eccellenza e dexi in totus is atrus, chenza contai peròu is partidas chi funt sartadas me is primus duus mesis de sa stagioni e chi andant ancora recuperadas. In su mesi de Martzu is giogus iant a podi torrai a partiri pròpriu cun is partidas de recuperai, agoa si iat a podi giogai aintru de sa cida puru po circai de acabai is giogus po su duus de su mesi de Làmpadas, cun is ùrtimas partidas chi ant a balli po is playoff e po is playout. Totu custu, est craru, chi is cosas apitzus de su spaniamentu de su virus, pruschetotu me is uspidalis, sighint a andai bei».

E intzandus, sigumenti funt gioghendi feti is de sa Sèrie D, obeus acabai s'articulu de custa cida cun is resultaus de is scuadras sardas chi currint in su Girone G, partendi de is partidas de sabudu passau, su trinta de su mesi de Gennàrgiu. Is de su Lanusè ndi ingollint unu puntu bonu meda in domu de is de su Savoia, chi currint po su primu postu de sa lista: is strangius agatant su gol gràtzias a sa giogada de Varela, cun Sakhi chi, seus a su de catodixi minutu, arranescit a donai una bella carvada de pei a sa bòcia e stampat sa porta de Esposito. Is de domu, peròu, aguantant su parègiu me is ùrtimus secundus de su primu tempus, cun Esposito. In su secundu tempus is ollastrinus apoderant e aguantant, mancai cun feti dexi ominis in campu, bogau aforas Callegari po is duus cartellnedhus grogus, e si ndi pinnigant unu bellu puntu. Nd'arribat invecias feti unu parègiu, in domu, po is tattaresus de su Latte Dolce, chi si dha funt gherrada contras a is de su Nola, chi funt in s'ùrtimu postu de sa lista. Sa partida si serrat chenza nisciunu gol.
Domìnigu, su trintunu de su mesi de Gennàrgiu, est tocau a is atras scuadras sardas: bincint is de su Crabònia, po duus a zero, in domu de is de s'Afragolese, gràtzias a is gol pesaus de Salvaterra, apustis de cuatru minutus de giogu, e de Cestaro, a su de catodixi minutu in su secudu tempus. Totu beni puru po is de su Murera, cun Vignati chi ndi cassat su gol chi ballit po is tres puntus pròpriu a s'ùrtimu segundu de giogu, cun d'unu bellu corpu de conca chi nd'afundat is strangius de sa Nocerina.
Nd'arribat feti unu parègiu po is de sa Torres, chi aguantant, po unu a unu, in sa partida contras a is de su Cassino.
Nudha de fai, invècias, in d'unu domìnigu sfortunau meda, po is de s'Altzaghena, chi nd'arruint contras a is strangius de s'Insieme Formia, chi bìncint po duus a zero.Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna. IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018 art. 22

In questo articolo
Campionato:
Argomenti:
Stagione:
2020/2021
Tags:
Covid