Salta al contenuto principale
monteponi

Arragodus: totus is ispantus de is scuadras chi currint in su campionau de s'Ecellenza

E duncas, chi su calendàriu non est contendumì brullas (cumenti mi praxit nai fatu fatu, pruschetotu po incumentzai cun is artìculus chi ndi pesu in su sardu chi si fueddat innoi in Bidd'e Sorris, e duncas in su Campidanu de mesu), nci dda eus fata, po cust'annu puru, a ndi lompi, a nd'arribbai a su mesi de Cabudanni. E, cumenti si fait a cumprendi su nomini de su mesi etotu, est unu de is prus de importu chi teneus in totu s'annu: torrant a incumentzai is fainas me is campus (po su chi pertocat is massajus, est craru), torrant a incumentzai is scolas, apustis de tres mesis de vacantzas (a su mancu po is piciocheddus); sa genti incumentzat a si ndi scaresi de totus is oras passadas in logu de mari, o de montagna, assèbiu, atesu de is trumentus e de is dannus de su trabballu e de sa vida de dònnia dì e, a pagu a pagu, chi est sa noba chi si pertocat prus de acanta (megu a chistionai po nosu de su Diàriu Sportivu), custu est su mesi innoi ndi torrant a partiri is campionaus de is diletantis in Sardìnnia puru, cosa chi ballit, duncas, po is scuadras chi currint in su campionau de sa Sèrie D, passendi po cussas chi currint in su campionau de s'Ecellenza, ma ballit puru po is scuadras de sa Promotzioni, de sa Primu Categoria e de sa Segunda Categoria. E mi ddu immaginu beni, cumenti si depint intendi is giogadoris, is allenadoris e is tifosus puru: cumenti a piciocheddus chi no biint prus s'ora de torrai a scola, de torrai a is fainas cosa insoru; e ddu cumprendeis a solus, cantu podit essi mannu s'afròddiu chi tenint in su coru, fadendi su contu, mescamente, ca is ùrtimas partidas de sa stagioni passada si funt giogadas su bintitres de su mesi de Maju, giai giai una vida fait, cumenti si narat fatu fatu. In s'istadi, de su restu, e cumenti a dònnia annu etotu, is presidentis e is dirigentis de is assòtzius ant trabballau, dì e noti, circhendi de ndi cuncodrai is rosas po is campionaus de su duamilla e bintitres e duamilla e binticuatru; scieis mellus de mei, de su restu, cumenti funtzionat: ddoi funt giogadoris chi decidint de cambiai aria, cumenti si narat in italianu, a su mancu; chi decidint, intzandus, de andai a giogai in un antru logu, e is motivus funt medas, e de is prus diversus: podis cambiai scuadra poita, mancai, t'arribbat una avansada, unu proponimentu de una scuadra chi mancai giogat in una categoria prus manna de cussa innoi giogàst s'annu ainnantis, e de su restu no nc'est nudda de prus bellu po unu giogadori de fai beni su trabballu cosa sua, a corpus de gol e de giogadas togas; e duncas ddoi funt piciocheddus ca, mancai, funt partius de sa Segunda Categoria, cun sa scuadrixedda de sa bidda cosa insoru etotu, e apustis, mancai, s'agatant cun is ogus in pitzus de totus is diretoris sportivus de is scuadras prus mannas chi currint in su campionau de s'Ecellenza, e chi faint de totu (mancai, puru, ponendinci in su pratu cancu bellu arriabeddu, po ddus cunvinci mellus) po ddus portai in sa truma de giogadoris, in sa rosa cosa insoru. Ma nci funt puru cussus chi ndi cabant de categoria, mancai apustis de essi giogau, po una biga manna meda de tempus, in Sèrie D o in Ecellenza: ma ddu scieis beni (ancora: mellus de mei puru, fortzis) cumenti si pigat s'edadi chi passat, su tempus chi passat. Est a nai ca, mancai, incumentzas a giogai a bòcia candu ses unu piciocheddu pitichinninniu meda, mancai a seti-otu annus, e sighis a andai ainnantis, currendi e fadendi, fintzas a cantu tenis trinta, trintacincu annus. Ma apustis de totu custu tempus, e est una cosa normali puru, a nci pentzai beni, mancai is cambas incumentzant a no girai prus cumenti fadiant fintzas a sa dì ainnantis; mancai no arrannescis a recuperai is fortzas, drabessi, cumenti ti capitàt me is annus passaus, cun is daboris chi ti abarrant apicigaus in pitzus po diis e diis (chi mi permiteis de fai unu pagheddeddu su poeta); mancai incumentzas a ti ingolli, a t'arrogai is genugus, is carrois, e duncas, chi  me is tempus passaus arrannesciàst a giogài trinta partidas, chi no de prus puru, mancai cumenti imbècias acudis a ndi giogai feti sa metadi, chi no, puru, sa metadi de sa metadi.
Ma sa cosa de importu prus mannu, po sa chistioni chi eus pigau, est chi, mancai a trintacincu annus no arrannèscis prus a sighiri (est a nai ca no arrannescis a curri diaici a forti) is piciocheddus prus giòvunus chi giogant cun tui e, mescamente, contras de tui, e mescamente in categorias artas cumenti podint essi sa Sèrie D e s'Ecellenza, innoi si currit meda, e innoi est prenu fintzas a cucuru de giogadoris bravus. E intzandus, sa cosa chi ndi podis fai, mescamente chi no tenis nesciuna intentzioni de ndi studai sa carrièra tua cumenti a giogadori (ddu scieis beni cumenti funtzionat cun sa passioni, e duncas, mescamente, cun sa passioni po su giogu de sa bòcia, chi est una cosa maba a spaciai, una cosa maba de scaresci, estus a podi nai diaici puru), est cussa de andai a giogai me is categorias chi iant a podi essi prus facilis de sighiri, cumenti sa Primu o sa Segunda Categoria: e duncas, est pròpriu po custu chi, mancai, in custus duus campionaus agataus atacantis chi tenint trintaseti o trintotu annus giai fatus, ma chi sighint a curri, a cumbati po sa scuadra de sa bidda cosa insoru, apustis de tantus annus passaus a giogai po is scuadras prus mannas e de importu de totu s'isula, e mancai, de su continenti puru. Ma nci funt atras arraxonis chi ti portant a cambiai scuadra: o poita ti capitat de certai, de tenni brigas cun s'allenadori (de su restu seus ominis, e scieis mellus de mei puru cumenti andant is acapius tra cristianus: oi ses unu prexu e andas de amori e de acòrdiu, cras no si castiaus e no si chistionaus nemmancu po sbàlliu), o mancai, podit sucèdiri puru (e sucedit fatu fatu fatu meda) chi un allenadori chi mancai ti connoscit beni meda po su de essi giai trabballau cun tui me is annus passaus, ti circhit po ndi torrai a pesai is fainas de calincuna scuadra chi, mancai, no est viagiendi in acua bonas, cumenti estus a podi nai.

Duncas, po dda fai crutza (chi si seus stròllichendi giai prus de su tanti, mi parit mi parit), in s'istadi ddoi funt una biga manna meda de giogadoris chi passant de una scuadra a s'atra, chi bisant de nci artziai sèmpiri prus in artu, chi bisant de binci is campionaus, o bisant, mancai, de ndi torrai a artziai sa conca apustis de una stagioni isfortunada, e ballit po is scuadras puru: cussas chi ndi artziant de categoria ant a fai de totu po nc'abarrai, custu est pagu ma seguru, e duncas po ndi cassai sa sarversa, candu no tenint adderetura sa fortza po provai a binci su campionau po duas bortas de sighiu (s'annu passau, de su restu, custa cosa est sucèdia a is de su Barisardo, po nd'arremonai una, chi est s'assòtziu de su presidenti Roberto Ibba, chi in duus annus ndi funt artziaus de sa Primu Categoria a s'Ecellenza e immoi bisant, mi parit craru, de nci lòmpi fintzas a sa Sèrie D); nci funt scuadras, puru, chi depint torrai a partiri apustis de nd'essi cabadas de categoria (cumenti est sucèdiu a is de su Macumere de Antonello Atzori, e chi eus arremonau pròpriu me is cidas ainnantis a custa) e chi funt torra artziaus in Primu Categoria, apustis de feti un annu, o cumenti est sucèdiu, de su restu, a is de su Santu Giorgiu de Pèifugas, chi eus arremonau pròpriu sa cida passada etotu, de su restu, chi si ddu arregodais beni.

Duncas, in s'interis chi is scuadras trabballant po acabbai de cuncodrai is rosas, e is allenadoris funt giai sighendi is primus atobius de s'annu, est a nai is primus allenamentus (po furriai, mabi, su fueddu de s'italianu), po cussu chi podeus tzerriai "preparamentu atleticu", nosu sigheus (e a nai sa beridadi seus giai giai po acabbai puru) a si bivi torra is istorias de importu prus mannu chi funt sucèdias me is campionaus de s'annu passau, est a nai cussus de su duamilla e bintiduus – duamilla e bintitres; m'est giai capitau, e po meda bortis, de s'essi nau ca su campionau de s'Ecellenza est stètiu unu de cussus chi eus sighiu prus pagu, a su mancu po su chi pertocat is artìculus in sardu (ca po cussus pesaus in italianu, invècias, is de s'Ecellenza funt stètius sighius, e beni puru, po totus is noi-dexi mesis), e immoi circaus de arrecuperai totu su chi no eus fatu, chi no seus arrannèscius a fai, chi no eus tentu su tempus de fai, po ddu nai diaici, in totus is cidas e is mesis passaus.
De su restu, incumentzaus diaici, cussu de s'Ecellenza est su campionau prus mannu chi teneus in s'isula (est a nai, po ddu nai mellus, chi est su campionau prus mannu chi teneus a livellu regionali, chi cumprendeis su chi bollu nai), est a nai cussu innoi giogant is giogadoris prus fortis, e est cussu chi ti permitit, puru (e custa est una de is cosas de importu prus mannu), de ndi artziai, sèmpiri chi arrannèscis a ndi cassai su primu postu de sa lista, a su campionau de sa Sèrie D, chi est cussu chi giogas cun is scuadras, e duncas contras a is scuadras, po ddu nai mellus, de is atras regionis puru (a is scuadras sardas, fatu fatu, ddis tocant is scuadras de su Lazio, o de sa Campània). E duncas si cumprendit sa pressioni chi nci podit essi e, ballit aguali, s'afròddiu e su prexu chi nd'arribbat candu bincis, est a nai, candu arrannèscis a ti lassai a is pabas totus is atras scuadras.

Andaus duncas, mi parit arribbau su momentu giustu, cumenti si narat, a castiai, impari a bosatrus, cumenti funt andadas is cosas, partendi de su chi pertocat is numerus (chi no narant fabas cumenti, invecias, sucedit fatu fatu a is cristianus) e duncas partendi a fai is contus de is puntus chi is scuadras nd'ant pesau in sa lista. Su giogu chi eus a sighiri a fai, tra is atras cosas, est cussu de circai de imparai calincuna letzioni de importu da is fueddus, da is ciaciarradas chi nd'eus pesau, in totus custas cidas, in totus custus mesis, impari a is allenadoris e a is giogadoris: abarru cunvintu (seu sèmpiri prus cunvintu, cumenti sighit a nci passai su tempus, a si nai sa beridadi) ca su chi mi contant is allenadoris e is giogadoris chi intendeus dònnia dònnia cida, potzat balli no feti po is partidas e duncas po su giogu de sa bòcia, ma potzat balli, puru, po sa vida cosa nosta: de su restu, su de perdi una partida a bortas torrat aguali a su de tenni calincunu disprexei in sa vida etotu, e su modu chi teneus po ndi bessiri aforas, a bortas, est tènticu a cussu chi  is scuadras sighint po ndi torrai a artziai sa conca apustis chi imbrunconant.

E duncas, is dexennoi scuadras de s'Ecellenza funt stètias postas in unu gironi ùnicu, po calincuna cosa cumenti a trintases partidas; est a nai chi dònnia cida ddoi fiant noi partidas, cun una scuadra chi, a turnu, abarràt frima po unu giru, cumenti si narat, a castiai is atrus. Su de s'Ecellenza duncas, est facili a ddoi arribbai, est stètiu su campionau cun prus partidas de totus cussus chi pertocant feti is scuadras sardas (est a nai is campionaus de sa Promotzioni, de sa Primu Categoria, de sa Segunda e de sa de Tres Categorias puru), cun is giogus chi funt partius s'ùrtimu domìnigu de su mesi de Agustu, est a nai su bintotu, e si funt serraus se sexi de su mesi de Aprili (e custu po su chi pertocat sa stagioni, cumenti dda estus a podi tzerriai), mancai nci siant stètias partidas (cussas po no ndi cabai torra in Promotzioni, est a nai duncas, cussas po ndi cassai sa sarvesa e chi podeus tzerriai, a sa moda de is ingresus, partidas de is play-out) puru fintzas a su catodixi de su mesi de Maju (cun sa sfida tra is de su Sant'Aleni de Cuartu e is ollastrinus de su Lanusè, chi eus giai arremonau me is cidas passadas, de su restu).
E duncas, is tattaresus de su Latte Dolce funt arrannèscius a binci sa cursa, toga e spàssiosa meda, a su mancu a dda biri de aforas, a dda biri de innoi, contras a is de su Budune (cumenti si narat in sardu logudoresu, ma deu logudoresu no seu...). Is de su Latte Dolce, duncas, chi funt stètius sighius de Giorico, chi est, in dì de oi a su mancu, unu de is allenadoris prus bravus e de esperièntzia prus manna chi ddoi teneus in Sardìnnia, funt arrannèscius a ndi pesai calincuna cosa cumenti a otantaseti puntus, chi ndi funt arribbaus gràtzias a bintiseti partidas bintas e ses partidas chi si funt serradas cun su resultau de paridadi. Is tattaresus funt arrutus po tres bortas feti e, a contus fatus, (e a fai is contus nci poneus pagu meda, a nai sa beridadi) funt stètia sa scuadra chi at pèrdiu prus pagu partidas de totus is atras. Cun feti duus puntus in mancu, intzandus, agataus is de su Budune, chi funt stètius bonus a ndi cassai otantacincu puntus (chi funt una biga manna, e si cumprendit) cun bintiseti partidas bintas (su pròpriu tanti de cussas chi ant bintu is de su Latte Dolce, de su restu), cuatru partidas chi si funt serradas in paridadi (duas in mancu de is chi nd'ant cassau is tattaresus, est a nai ses contras a cuatru), cun is biancus-asullus ca, peròu, e pròpriu custu at fatu sa diferèntzia, ant pèrdiu cincu partidas (contras a is tres pèrdias de is tattaresus, cuenti eus arremonau ainnantis). Is primus duas scuadras de sa classi ant fatu, nd'ant pesau, est a nai, una cursa toga e de importu mannu e po cumprendit bastat a nai ca is de su Ilartzi, chi nd'ant cassau su de tres postus in sa lista, tenint trinta puntus in mancu de cussus chi tenint is de su Latte Dolce; tra is primus duas scuadras e totus is atras, duncas, nc'est una forada manna meda; is de su Latte Dolce e de su Budune, si cumprendit, ant lassau feti is pimpirilleddas a totus is atras scuadras. Ma torraus a is de su Ilartzi, fadendi su contu chi ddus eus arremonau pròpriu immoi: is grogus-arrùbius nd'ant cassau cincuantaseti puntus (chi no funt pagus, comentecasiat) gràtzias, pruschetotu, a is sexi partidas chi funt arrannèscius a binci e a is noi partidas chi ant serrau cun su resultau in paridadi; po undixi bortas, invecias, is ilartzesus ant acabbau sa partida chentza nemmancu unu puntixeddu in buciaca, cumenti sucedit dònnia dònnia borta chi perdis. Impari a is de su Ilartzi, sèmpiri cun cincuantaseti puntus allogaus in buciaca, e sèmpiri a su de tres postus in sa lista, agataus puru is de sa Ferrini de Casteddu, una de is scuadras de importu prus mannu chi ddoi funt in citadi. Is casteddaius, sighius torra, de una bella pariga de annus, de Sebastianu Pinna (ca me is annus passaus, candu fiat giòvuneddu, duncas, at tentu modu de giogai puru in sa scuadra manna de su Casteddu, cussa chi in dì de oi, po si cumprendit mellus, currit in Sèrie B), funt arrannèscius a binci sexi partidas, aguali a is grogus-arrùbius de si Ilartzi, e ant pèrdiu su pròpriu tanti de bortas. Puru is partidas chi ant serrau cun su resultau in paridadi funt stètias noi aguali. Cun unu puntu in mancu, est a nai cun cincuantases in totu, agataus is de su Santu Tiadoru Poltu Ridundu, cun is duas scuadras chi nd'ant pesau un assòtziu ùnicu, e is resultaus funt stètius bonus: sexi partidas bintas (su pròpriu tanti de is chi ant bintu is de su Ilartzi e is casteddaius de sa Ferrini), doxi partidas pèrdias (una in prus de is casteddaius e de is ilartzesus) e otu partidas chi si funt serradas in paridadi (una in prus de is duas scuadras chi tenint ainnantis in sa lista). Is arrùbius-brau de su Taloro de Gavoi, invècias, ant bintu po sexi bortas (cumenti is atras tres scuadras chi tenint ainanntis a sa lista, de su restu), ant serrau cun su resultau de paridadi po seti bortas e funt arrutus po calincuna cosa cumenti a trexi bortas. A su de seti postus, invecias, agataus is de su Crabònia, cun cincuantatres puntus in totu, chi ndi funt arribbaus gràtzias a trexi partidas bintas, e a catodixi partidas chi ant serrau cun su resultau siddau in paridadi. Is de su Sulcis, ant pèrdiu feti po noi bortas (a contus fatus funt sa scuadra chi at pèrdiu prus pagu tra totus is cuatru chi teniant ainnantis in sa lista, ma a bortas su de no perdi meda partidas no bastat, cumenti si cumprendit beni). Cun cincuantatres puntus etotu, agataus is de sa Polisportiva Ossese, sa scuadra chi nd'ant pesau in Ossi, si cumprendit, cun is biancu-nieddus chi si podint gosai su de seti postus in sa lista chi nd'ant cassau, gràtzias a cuindixi partidas bintas (duas in prus de is chi tenint is de su Crabònia) e a is otu partidas chi ant serrau cun su resultau frimu in paridadi fintzas a su de noranta minudus. Is biancus-nieddus, invecias, ant pèrdiu po calincuna cosa cumenti a trexi bortas. Stagioni bona po is de su Bosa puru, chi ant serrau sa cursa cosa insoru a su de noi postus in sa lista, cun cincuantunu puntus in buciaca, chi ndi funt arribbaus gràtzias a is catodixi partidas chi funt arrannèscius a binci e a is noi partidas chi ant serrau, chi ant acabbau cun su resultau siddau e frimu in paridadi. Is biancus-arrùbius-brau ant pèrdiu po trexi bortas. Sa cosa prus toga, deu creu, de su campionau de s'Ecellenza, si ddu nau poita tèngiu sa chistioni badda badda in conca, est ca is scuadras de totu sa regioni, de totu sa Sardìnnia, si podint atobiai a pari, s'una contras a s'atra, e dònnia zona de sa Sardìnnia, giai giai, tenit una scuadra chi dda rapresentat, cumenti si narat. Is grogus-arrùbius de su Calangianus (una de is duas scuadras chi tenint in sa bidda, e no funt pagus de seguru, fadendi su contu, mescamente, ca Calanzanos fait calincuna cosa cumenti a tres milla e otucentus cristianus), invecias, ant acabbau sa stagioni cun unu bellu tanti de puntus allogaus in domu, cumenti si iat a podi nai, e funt stètius giai corantaseti, chi ndi funt arribbaus gràtzias a trexi partidas bintas e a otu partidas chi funt stètius bonus a serrai cun su resultau in paridadi; po cuindixi bortas, invecias, nc'ant dèpiu cabai, nc'ant dèpiu inguti su unconi marigosu de sa derrota (chi est unu fueddu, ma peròu, chi imperaus po chistionai de gherras, e m'eis a scusai chi si nau, puru, chi a mei is gherras no praxint po nudda).
A su de undixi postus in sa lista, cun feti unu puntixeddu in mancu de is chi tenint is de su Calangianus (est a nai: corantases puntus) agataus is aristanesus de sa Tharros, chi apustis de nd'essi cassau s'artziada in su campionau de s'Ecellenza, e custu est sucèdiu feti s'annu passau, cumenti si arregodais beni, funt stètius bonus a ndi cassai sa sarvesa puru, est a nai sa possibbilidadi de giogai torra, po un antru annu, po un antru giru, in su campionau prus mannu e de importu chi teneus. Is biancus-arrùbius de Aristanis, duncas, ant bintu po trexi bortas (cumenti is de su Calangianus etotu, de su restu), po seti bortas nd'ant cassau feti unu puntixeddu (est a nai chi ant serrau sa partida cun su resultau in paridadi), chi no si fuiat mai, est craru, e po sexi bortas ant dèpiu incrubai sa conca e fai passai is aversàrius, est a nai ca ant pèrdiu sa partida, si cumprendit beni. A su de doxi postus in sa lista, cun corantacuatru puntus, agataus un antra scuadra puru chi nd'arribbat de su Sulcis (apustis de is de su Crabònia etotu, chi eus giai arremonau, de su restu), e seus chistionendi, est craru, de is de sa Monteponi de Bidd'e Cresia, cun corantacuatru puntus in totu, chi ndi funt arribbaus gràtzias a trexi partidas bintas e a is cincus puntixeddus chi nd'ant cassau candu funt arrannèscius, candu funt stètius bonus a ndi serrai sa partida cun su resultau in paridadi; is arrùbius-braus ant pèrdiu po calincuna cosa cumenti a dexiotu bortas, e no funt pagus de seguru, fadendi su contu chi is de sa Monteponi funt stètius cussus chi ant pèrdiu prus partidas de totus is scuadras chi s'agatant de su primu postu a su de cuindixi. A su de trexi postus in sa lista, duncas, agataus is de su Li Punti de Tattari, corantaduus puntus in totu, cun dexi partidas bintas e doxi partidas chi funt stètius bonus a serrai cun su resultau frimu in paridadi; is tattaresus ant pèrdiu po calincuna cosa cumenti a catodixi bortas. Toga e bona, mancai siat stètia unu pagheddeddu fadiosa, sa stagioni chi funt arrannèscius a ndi pesai is de su Biddaxidru puru, chi funt, de su restu, bixinus de domu, ddus tzerriu diaici fadendi su contu che funt atesu, de Bidd'e Sorris, calincuna cosa cumenti a binti chilometrus (e tra is atras cosas, in s'assòtziu de sa Villacidrese, sa scuadra de su presidenti Marrocu, de una pariga de annus fait parti puru Bruno Piroddi, unu piciocu de Bidd'e Sorris etotu chi a su giogu de su càlciu nci tenit meda meda meda, fadendi su contu chi est stètiu s'ùrtimu presidenti de su Villasor, sa scuadra de Bidd'e Sorris est craru, e chi, tra is atras cosas, fiat arrannèsciu a portai in artu, fintzas a su campionau de sa Promotzioni, ma apustis nd'at sciusciau totu poita no teniat s'agiudu chi s'abertàt de parti de is de su comunu e de is atrus sorresus etotu). Is cidresus, dunacas, nd'ant cassau corantunu puntus, chi ballint po su de catodixi postus in sa lista, cun undixi partidas bintas e otu partidas chi si funt serradas cun su resultau in paridadi. Is piciocus sighius de Grazianu Mannu, po calincuna cosa cumenti a dexesseti bortas, ant dèpiu fai is contus cun is partidas pèrdias, e no est stètiu facili, si cumprendit, ma in unu modu o in un antru funt arrannèscius a si strantaxai, mancai apant fatu unu bellu arrogu de tempus, ddi naraus, diaici, chentza de binci nemmancu una partida. Arribbaus duncas, intzandus, a is ùrtimas scuadras de sa lista: is de su Lanusè nd'ant cassau trintanoi puntus, gràtzias a otu partidas bintas  e cuindixi puntus chi ndi funt arribbaus gràtzias a is partidas chi si funt serradas cun su resultau in paridadi. A su de sexi postus, is de su Sant'Aneli de Cuartu, cun is biancu-birdis chi ant fati un'ùrtima parti de stagioni toga meda, candu funt arrannèscius a ndi cassai trintacincu puntus, gràtzias, pruschetotu, a is noi partidas bintas e is otu puntixeddus chi ndi funt arribbaus apustis de is otu partidas chi ant serrau cun su resultau in paridadi. Is biancu-arrùbius-birdis ant pèrdiu po calincuna cosa cumenti a dexannoi bortas. A contus fatus, sa scuadra sighida me in s'ùrtima parti de sa stagioni de mister Piras est stètia, giai giai, sa scuadra chi nd'at incasciau su tanti, sa cantidadi prus manna de partida pèrdias, a is pabas, feti, in custu sensu, de is de s'Arbus, chi ant serrau una stagioni trota e isfortunada meda cun feti binticincu puntus in buciaca, chi ndi funt arribbaus gràtzias a cincu partidas bintas feti (is de s'Arbus funt cussus chi ant bintu prus pagu de totus is dexennoi scuadras chi ddoi fiant) e a dexi partidas chi nd'ant serrau cun su resultau in paridadi. Po bintunu bortas, is de s'Arbus ant prantu apustis de nd'essi incasciau sa partida pèrdida. In Promotzioni, apustis de unu bellu pagheddeddu de annus, ndi torrant a cabai puru is campidanesus de sa Kosmoto de Muristeni, sighius de su presidenti de s'assòtziu, Marco Carboni, chi at fatu de totu po circai de sarvai sa scuadra cosa sua, ma s'est dèpiu arrendi. Is de sa Kosmoto ant acutu a binci calincuna cosa cumenti a otu partidas apitzus de trintases bessidas, cun dexi partidas chi funt stètius bonus a serrai cun su resultau in paridadi, e dexiotu partidas chi ant serrau cun una derrota. A su de dexasseti postus in sa lista, e cun custu acabaus de fai is primus contus, agataus invecias is de sa Nuorese, sa scuadra prus manna chi agataus in Nùgoro, e chi si funt dèpius arrendi a ndi cabai torra in su campionau de sa Promotzioni, apustis de dexesseti partidas pèrdias, cun otu partidas bintas e undixi partidas chi si funt serradas cun su resultau siddau in paridadi. Duncas, is de su Sant'Aleni ant bintu, po primu cosa, sa partida finali contras a is de sa Nuorese, candu badda badda in su pratu ddoi fiat pròpriu sa possibilidadi de si giogai sa sarvesa me is duas partidas contras a is de su Lanusè; duncas is de su Sant'Aleni funt arrannèscius a binci, cun su resultau de duus a unu, pròpriu me is ùrtimus minudus, e nd'ant cassau sa possibbilidadi de s'atobiai contras a is de su Lanusè, chi ant batiu gràtzias a una partida toga e bona meda, de su restu; custu bollit nai, duncas, ca is piciocus sighius de mister Piras ant a podi sighiri a curri, po un antru annu puru, in su campionau de s'Ecellenza, e si imaginais beni su prexu chi podint tenni aintru de su coru.
Tra is atras cosas, sesu pròpriu benius a sciri, ma custu giai de is ùrtimas diis me in su mesi de Maju, chi Marcu Piras at a sighiri a curri impari a is cuartesus puru in sa stagioni chi at a benni, e mi parit giùstu puru, fadendi su contu de totu su trabballu bonu chi at fatu, e intzandus su presidenti de s'assòtziu, Luca Meloni, at decìdiu de agatai un acòrdiu puru po s'annu duamilla e bintitres-duamilla e binticuatru. A nai sa beridadi s'esperièntzia de Marcu Piras cun is de su Sant'Aleni s'est serrada cun una sarvesa bona e toga meda, fadendi su contu chi no si dda abertànt prus nemmancu is de s'assòtziu etotu, e fadendi su contu de totus is dannus e is arroris chi ndi funt protzius cust'annu in conca de is biancu-birdis; sa stagioni, peròu, fiat incumentzada beni meda, a nai sa beridadi, cun sa bìncida, de importu mannu, pruschetotu chi fadeus su contu chi totus e duas is scuadras curriànt po ndi cassai sa possibbilidadi de giogai po un antru annu puru in su campionau de s'Ecellenza, in domu de is de sa Kosmoto de Muristeni, chi eus arremonau ainnantis, tra is atras cosas, cun su resultau de duus a tres po is allenus de su Cuartu. Apustis de cussa giorronada, ndi funt arribbadas una cantidadi manna de partidas pèrdias, a incumentzai de sa partida in domu de is de sa Villacidrese de Biddaxidru, e apustis, me is partidas contras a is de su Li Punti, de su Calangianus, de sa Nuorese e de su Budoni, in domu cosa insoru etotu, e atesu de domu ndi funt arrutusu puru me is partidas contras a is de s'Ossese, a is de su Bosa e a is de su Taloro. Maba sorti e partidas prus tostadas de su chi si abertànt ant fatu sa parti manna de su disàstru, ddi naraus diaici, ma a su contu de is cosas trotas, ddas tzèrriu diaici, tocat a nc'aciungi, puru, ca si funt ingotus, po no nai strupiaus, giogadoris cumenti a Caboni e Vignati, tra cussus de importu e de esperièntzia prus manna tra totus cussus chi teniant in sa rosa, cun Littarru, Porcu e Mancusi chi, invecias, funt dèpius abarrai atesu de su campu, e de totus is giogus, poita nd'ant cassau calincunu cartellineddu arrùbiu de tropu, cumenti si narat (e de su restu, scieis beni su chi narant is regulas: apustis chi nd'arregollis unu cartellineddu arrùbiu depis abarrai a castiai is atrus a su mancu po una partida, ma a segunda de sa tontesa chi fais, is giorronadas iant a podi arribbai a essi puru duas o tres). S'allenadori, nd'eus giai arremonau de sa cosa una pariga de cidas fait, depiat abarrai atesu de sa scuadra, po is partidas de su domìnigu, po crupa de unu castigamentu, ddu tzerriaus diaici, chi nd'est arribbau po crupa de is certidus chi ddoi fiant stètius, s'annu passau, pròpriu a sa fini de sa partida chi is de su Gùspini iant giogau, in domu cosa insoru etotu, contras a is tattaresus de su Li Punti, chi cumenti si immaginais beni, ndi iant cassau sa bìncida, cun is biancu-arrùbius chi ndi funt dèpius cabai in su campionau de sa Promotzioni. Marcu Piras, duncas, torrendi a nosu, depiàt abarrai frimu, est a nai atesu de su campu e mescamente de sa scuadra e de is piciocus cosa sua, po calincuna cosa cumenti a seti giorronadas, e pròpriu po custu, apustis de sa sciusciada in terra chi is de su Sant'Aleni ndi iant bodditu contras a is de sa Nuorese, s'allenadori iat torrau a ponni is crais de sa scuadra me is manus de sa sociedadi; est a nai, est craru, ca chi fessit dipendiu de issu iat a essi potziu fai is bagàglius, saludai totus e limpiai su logu (cumenti si narat in bidda mia, a su mancu, candu calincunu depit o est giai giai po cambiai aria, cumenti si narat in italianu), ma is de sa sociedadi funt arrannèscius a cunvinci a Marcu Piras a sighiri a abarrai e a sighiri a trabballai cun sa scuadra, duncas. In sa partida chi is de su Sant'Aleni funt andaus a giogai in domu de is de su Gavoi, s'allenadori est pòtziu torrai a fai su trabballu su, est a nai a sighiri sa partida de su campu, donendi, mancai, consillus bonus a totus is giogadoris cosa sua. In cussa partida, mancai is de su Sant'Aleni apant pèrdiu, cun su resultau de duus a unu, s'allenadori est potziu torrai in campu, po abarrai a su costau de is piciocus cosa sua, ca de su restu funt arrannèscius a ndi pesai una partida bona e de importu, a su mancu po s'afròddiu chi teniant po totus is noranta minudus de giogu. Sa gara contras a is de s'Arbus est stètia cussa chi at regalau torra sa bìncida a is de su Cuartu, ma in sa partida de Crabònia, contras a is meris de domu, is de su Sant'Aleni fiant stètius bonus a ndi cassai feti unu puntixeddu, cun su resultau finali de duus a duus, cun su'ùrtimu gol de is allenus chi nd'est arribbau pròpriu me is minudus finalis, e si ddu podeis imaginai beni totu su disisperu chi nd'est bessiu aforas, fadendi su contu, pruschetotu, chi is cuartesus s'agatànt, intzandus, giai a s'ùrtimu postu de sa lista, con feti una scuadra a is pabas, si cumprendit, e is de sa Nuorese e de sa Kosmoto chi stadiant unu pagheddeddu mellus in sa cursa concas a sa sarvesa. Fadendi su contu, pruschetotu, ca in s'ùrtima giorronada, peròu, is de sa Nuorese e is de sa Kosmoto si depiànt atobiai, una contras a s'atra, po si giogai sa sarvesa. Duncas, po is cuartesus is cosas funt andadas pròpriu cumenti bisànt: sa partida tra is de su Muristeni e is barbaricinus de sa Nuorese s'est serrada cun su resultau frimu e siddau in su zeru a zeru, cumenti fiat, est craru, a s'incumintzu de sa partida; is de su Cuartu, invecias, ant bintu, in domu cosa insoru e duncas aranti de is tifosus cosa insoru etotu, cun su resultau, tundu tundu e bonu meda, de duus a zeru. Spaciada sa stagioni, duncas, is cuartesus, cun Marcu Piras a donai is òrdinis, funt stètius bonus, e fortunaus, a binci sa partida de importu mannu contras, pròpriu, a is nùgoresus, ma feti gràtzias a is tirus de is undixi metrus, chi abarrat sèmpiri una bella loteria, cumenti si narat. Me is duas partidas contras a is de su Lanusè, invecias, is biancu-birdis ant bintu a sa primu bessida cun su resultau de duus a unu, gràtzias a su gol pesau de Marco Sanna me is ùrtimus segundus de giogu, cun su giogadori chi fiat giai giai brintau in campu de feti una parighedda de minudus; in sa partida de sa torrada, invecias, is cuartesus funt arrannèscius a ndi cassai unu parègiu, cun su resultau de unu a unu; immoi, po su benidori, est craru, is de su Cuartu Sant'Aleni isperant giai chi ndi potzat bessiri aforas una stagioni unu pagheddeddu prus druci e, mancai, chentza totus cussus strobbus chi ant tentu cust'annu etotu.

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2022-2023. LR 22/2018

In questo articolo
Campionato:
Argomenti:
Stagione:
2022/2023
Tags:
Eccellenza