Salta al contenuto principale
ossese città d'isernia

Copa Italia Natzionali: is de s'Ossese faint tres gol in domu de su Città d'Isernia e passant su turnu

E duncas, a cantu parit, chi su calendàriu no est contendumì fabas (ddu nau po arriri, est craru!), seu lòmpiu a ndi pesai su primu articulu, scritu in su sardu chi si fueddat in su Campidanu de mesu, po su mesi de Abrili. Si ddu nau craru e tundu: ia podi atacai, de immoi etotu, a chistionai de bòcias, de partidas, e de resultaus, ma gei ddu eis cumprendiu cumenti funzionat in sa conca mia: aintru nci funt una biga manna meda de chistionis, badda badda dònnia cida e, pruschetotu, de stròllichentzias. De su restu, po mei iat a essi mellus (est a nai prus lèstru, prus facili) a scriri is nomis de is scuadras chi ant bintu is partidas chi si funt giogadas in custas ùrtimas diis (partendi de cussas de domìnigu passau, fintzas a arribbai a cussas de importu mannu de ariseu merì) e a arremonai is nomis de is giogadoris chi ant fatu is gol, e ia a podi, diaderus, abarrai a totu dì a scriri de custas cosas ma, si nau sa beridadi, po fai custu trabballu, tra una cosa e s'atra, manigiu sèmpiri cussus dexi-binti fueddus, nc'est pagu de nc'aciungi. Chi invecias, ainnantis de chistionai de bòcia, si stròllicaus unu pagheddu (sèmpiri chi mi ddu permiteis, est craru!) cun calincunu contixeddu (partendi mancai de su tempus, chi est sa chistioni chi, a sa fini, importat a totus, mannus e piticus, ominis e feminas), arrannèsceus, mancai, a imparai (a manigiai) calincunu fueddu nou o strambecu, chi mancai no eus mai intèndiu nè ligiu, e duncas si fadeus unu prexei a solus.
De su restu, sa bidea de is de sa Regione Sardìnnia, chi ant promòviu custu bandu impari a is de s'Unione Europea, est pròpriu cussa de circai de sarvai sa limba cosa nosta, chi est sparèssendindi poita, a cantu parit, is chi dda chistionant funt sèmpiri prus pagus, e prus pagus ancora funt is chi dda sciint scriri. E duncas, chi bollu fai beni su trabballu cosa mia (po mei custu est su de tres annus chi sigu su progetu acapiau a is novas pesadas in limba campidanesa), mi parit giustu puru circai de manigiai unu fueddariu chi potzat essi su prus arricu possìbbili. E duncas, circu dònnia, dònnia cida de ndi bogai a foras unu contixeddu nou, ma chentza de si ndi furai tropu tempus, chi ddu scieus, chi su tempus chi teneus de bivi in custa vida ballit prus de s'oru, ma custa est una cosa chi fatu fatu peròu, aici mi parit de biri e de cumprendi, si ndi scaresceus, e abarraus apicaus, a totu dì, a tontesas mannas e a cosas scimpras. Apustis de nd'essi bogau a foras cussus cuatru o cincu contixeddus, ge ddu scieis beni, de su restu, cumenti funtzionant is cosas, si promitu chi nc'ant a essi una cantidadi manna de novas apitzus de su mundu de sa bòcia de is diletantis sardus, e si promitu chi si nd'eis a prandi, cumenti si narat in bidda mia.

Duncas, sa cida passada festus chistionendi de su dìciu chi narat, prus o mancu: «Un arrùndibi no bastat po fai su beranu», est a nai chi, mancai su beranu incumentzit su bintunu de su mesi de Martzu (funt passaus giai dexiaseti diis), custu no bollit nai chi nd'intrit sùbbitu su tempus bellu, est a nai sa basca e su sobi. Nc'est un antru dìciu, acapiau a custa chistioni, chi m'at arremonau unu piciocu, unu amigu mannu chi tengiu e chi bivit in Santu Sparau, chi est una biddixedda toga meda (cun is murus totus pintaus cun disegnus de dònnia cabori) chi abarrat a ses chilometrus de Bidd'e Sorris (chi est su logu innoi seu crèsciu e innoi bivu in dì de oi), concas a sud, est a nai, concas a Casteddu.
E duncas Craudiu, custu est su nomini sù, si nd'est bessiu cun custu dìciu togu meda, chi fait prus o mancu diaici: «Abrili, su lèpori si ndi torrat in su coili». Est a nai, duncas, chi su lèpori ndi bessit torra a foras, apustis de s'ierru, cunvintu chi siat arribbau giai su beranu, ma s'agatat ancora su frius e is nuis in su cielu. Sa cida passada festus chistionendi, de su restu, de sa passada de tempus mau chi fiat po nd'arribbai, e is previsionis no si funt sbagliadas. Sabudu passau, si dda contu diaici, seu bessiu de domu chi fiat totu proi proi: babbu miu m'at mesu strunciau puru, cumenti fait issu (is babbus no acabbant de fai is babbus e de murrungiai mancai is fillus tengiant prus de corant'annus fatus, ma creu chi is babbus funt togus po custas cosas puru!), poita m'at billau in s'interis chi nci fia bessendi de domu mia, mancai fessit incumentzendi a proi a forti. Po ddu fai citiri, d'apu contau una mesu fabas (cumenti cussas chi is fillus a bortas contant a is mammas e a is babbus cantu funt piciocheddus piticus): «Seu andendi a fai is cummassionis», ddi apu nau, ma no fiat berus. De una pariga de diis, difatis, tenia badda badda in conca sa bidea de andai a sa Giara, chi est unu de is logus chi mi andant de prus (in bidda mia, candu unu manigiat su fueddu "mi andat" bollit nai chi ddi praxit meda meda una cosa) innoi in Sardìnnia, pruschetotu po sa cantidadi manna meda de matas e de animabis chi ddoi funt. Po unu chi est crèsciu, e biviri de prus de corant'annus, in su Campidanu de mesu (cun is sartus e is terras totu a giru de sa bidda prantadas a canciofas e a trigu), est una fortuna manna su de podi andai a spreviai in unu logu diaici bellu, cun totus is paulis e cun totus cussus froris chi ddoi funt in sa Giara. Fadei su contu, puru, chi de Bidd'e Sorris nci ponis, prus o mancu, coranta minudus po ndi lompi a Is Pratzas, e de ingui, nci ponis feti atrus cincu minudus po ndi lòmpi in Tuili; una borta lòmpiu in Tuili, est unu giogu a nc'artziai in pitzus, fintzas a s'intrada de su parcu. E diaici, duncas, pròpriu cumenti s'apu contau, apu fatu, mancai proi proi, e mancai is strùncius de babbu miu. Cumenti seu lòmpiu a Serramanna, apustis de feti una pariga de chilometrus de sa bidda mia, concas a nord, apu apubau is montis de Biddacidru totus biancus de sa nì: ta cosa bella chi fiant! Est pròpriu intzandus ca mi ndi seu acatau ca mi ndi fia scarèsciu in domu mia sa tialu de màchinetta fotografica (a nai sa beridadi, seu stètiu unu scimpru, poita candu fia po nci bessi de domu mi seu megau, tra mei e mei: «toca, ita ti ndi fais de sa machina po fai is fotografias chi est totu proi proi?») e sigumenti fiat giai giai fadendusì tradu, seu sighiu a andai ainnantis, concas a Barumini. Diaici, totu canta canta e badda badda (candu guidu sa machina sa musica no ammancat mai), seu lòmpiu a sa Giara. E ita depestis biri: su logu fiat totu, ma totu niau; totus is matas, totus is perdas, fiat totu biancu chi pariat de essi in unu film, aintru de una cartolina. E ddu sciu cumenti andant is istorias: candu no tenis una cosa avatu (o candu da perdis), abarras totu disìgia disìgia, pentzendi pròpriu a cussa cosa chi t'ammancat. Ge ddu cumprendeis a solus: apu fatu sa primu mes'ora de sa passillada chi mi megamu, tra mei e mei est craru: «Cantu seu stètiu scimpru, cantu m'iat a praxi a fai una fotografia! Candu m'at a torrai a capitai de biri sa Giara, in su mesi de Abrili, totu niada?». A sa fini, passilla passila in mesu a totu cussa maravìglia, mi seu apaxiau: mi parit una màgia, candu sussedit; is logus bellus, pruschetotu candu seu in mesu a sa Nadura, mi indruciant sa conca, ndi studant is pentzamentus lègius, mi assebiant su coru. Nc'est genti meda chi ddu narat (dotoris puru), de su restu: sa Nadura arrannescit a si sanai, cun is caboris, cun is fragus, cun is sonus e cun is silèntzius puru. Diaici, mi seu megau: «Passièntzia chi no tenis avatu cun tui sa machina fotografica; bollit nai chi totu custu chi ses biendi e bivendi ddu as a torrai a contai; de su restu, su trabballu cosa tua no est cussu de torrai a contai is cosas a is atrus?». Diaici apu scritu unu messaggiu a una pariga de amigus bonus chi tèngiu, po ddi contai su spantu chi ddoi fiat ingui in sa Giara, e oi ddu seu contendi a bosatrus puru. Candu seu arribbau a metadi de su tretu chi bolia fai (sa bidea cosa mia fiat cussa de ndi artziai fintzas a sa Zepara Manna, a cincucentus e otanta metrus), fiat feti s'una e mesu de su megama, at incumentzau torra a niai. In su mesi de Abrili, fiat niendi diaici meda chi parestus in Gennàrgiu in logu de montagna; sa chistioni prus marigosa, immoi si ddu scoviu, no fiat tanti su de mi nd'essi scarèsciu in domu sa tialu de machinetta po fai is fotografias, ma is daboris funt arribbaus candu mi ndi seu acatau chi fia bistiu feti cun una fèlpixedda e cun unu k-way (diaici ddu tzerriant) e duncas apu incumentzau a intendi frius, ma frius lègiu, chi giai giai no m'intendia prus is didus de is manus e, a pagu a pagu, nemmancu is bratzus. Chi si ddu pentzàt de ndi ingolli totu cussa nì? Frocus de nì chi pariant mannus a tipu cerexias! Si nau sa beridadi: no sciia totu cumenti fai! Tra mei e mei mi megamu: «fai su contu de is giogadoris chi currint avatu a sa bòcia mancai asuta de sa nì, si callentant in s'interis chi currint! Tui depis sighiri a caminai, ge no t'as morri de su frius pròpriu oi!». Ma, a nai sa beridadi, mi pariàt giai giai chi su frius fiat acanta de mi nci papai (de mi nci papai is ossus, a nai sa beridadi), e su cielu fiat sighendi a ndi ghetai nì in cantidadi, chi parestus in Valle d'Aosta, e no in Marmilla. Diaici mi seu arreparau aintru de unu coili, po torrai a su diciu chi s'apu contau ainnantis apitzus de su lepori e de su tempus mau chi a bortas fait in su mesi de Abrili. Aintru de su coili ddoi fiat una crabitedda, chi fiat papendi, candu seu arribbau. Sa crabitedda m'at castiau, cumenti po mi nai: «Ma ses macu a ti ndi andai in giru bistiu diaici?». Giai giai mi pariàt de intendi torra is strùncius de babbu miu. E diaici, ponendi a menti su chi mi narant is allenadoris de is scuadras chi intendu dònnia dònnia cida po ndi pesai is intervistas, apu cumprendiu chi "candu giogas a foras de domu, a bortas unu resultau de paridadi ballit cantu una bìncida". E duncas, mancai una parti de mei (sa parti prus maca, mi parit craru) bolessit sighiri a caminai po un antru pagheddu ("bai ca no nc'est diaici frius"), apu decidiu de furriai concas a sa machina, caminendi a lestru, cumenti chi fessi unu giogadori de bòcia in sa partida finali de sa Copa de is Campionis, po mi fai callenti a su mancu a is cambas e a is peis. E diaici apu fatu, chi pariat chi fessi bobendi, de cantu fia caminendi allestru. Candu seu arribbau a sa bessida de sa Giara, acanta acanta de sa machina, no fiat nemmancu prus niendi e ddoi fiat prus pagu frius de su chi ddoi fiat candu fia totu acuguciau, aintru de su coili. E candu seu lòmpiu in bidda mia, ddoi fiat unu bellu sobixeddu callenti, e seu potziu puru andai a pigai unu pagheddu de linna (trunchixeddus de sa mata de sa mèndua) po allui su fogu in s'ierru chi at a benni. E duncas, apu fatu de sa nì a is dexiotus gradus chi ddoi fiant in Bidd'e Sorris, in prus pagu de un'ora de viàgiu. Est stètiu unu bellu sabudu po mei, nc'est pagu de fai. Sa dì avatu seu torrau a nd'artziai a sa Giara, custa borta cun sa machina fotografica avatu, ma ita si ddu contu a fai: sa nì no nci fiat prus, e duncas no apu potziu fai is fotografias. Cun custu ita apu imparau: chi is cosas ddas depis cassai candu ti passant aranti, de sinùnscas si nci bobant. S'unica cosa chi apu agatau, aguali a cumenti fiat su merì ainnantis, est stètiu unu puponi de nì. E duncas, a su mancu una fotografia seu arrannesciu a dda fai! Po oi duncas, pentzu pròpriu de dh'essi acabbau cun is stròllichiminis (e si domandu scusa chi s'apu arròsciu). Immoi no m'abarrat atru de fai, duncas, ca chistionai de cumenti funt andadas is partidas de bòcia (chi est sa chistioni de importu prus mannu, de su restu, chi pertocat su giassu de is amigus de su DiarioSportivo), partendi de cussas chi si funt giogadas pròpriu ariseu merì.

Is biancus-nieddus de s'Ossese nci dh'ant fata, intzandus, a passai su turnu e a ndi lòmpi a is partidas chi ant a balli po sa semi-finali de sa Copa Italia Natzionali, est a nai is partidas chi si giogant totus is scuadras chi ant bintu sa Copa Italia in sa regioni cosa insoru. Is piciocus sighius de mister Loriga, seu seguru chi si ddu arregodais beni meda, iant bintu sa partida de s'andada, chi s'est giogada pròpriu sa cida passada, de su restu, po tres a zeru, e ariseu invecias ant perdiu, ma cun su resultau de cuatru a tres e duncas, fadendi su contu de is gol chi ant fatu in totu me is duas partidas contras a su Città d'Isernia, is cosas funt craras: ses gol fatus de is biancus-nieddus contras a is cuatru fatus de is aversàrius; chentza contai po chi, po is regulas chi ballint po is partidas de Copa, candu duas scuadras faint su pròpriu tanti de gol, is gol pesaus in domu allena ballint su dòpiu.
Apustis de cuatru minudus de giogu, duncas, Gadau aciapat su primu gol po is allenus de s'Ossese; su Città di Isernia arrespundit, a su de undixi minudu, cun su gol fatu de Negro. Passat feti unu minudu, e a su de doxi minudus Scognamillo torrat a aciapai su gol po is biancus-nieddus, chi ndi pesant diaici su duus a unu. A su de binti minudus, Panico fait su gol chi ballit po su duus a duus, e apustis, in su segundu tempus, torra Panico fait su gol chi ballit po su tres a duus po is meris de domu. A su de trintatres minudus, sèmpiri in su segundu tempus, est craru, Di Lullo aciapat su de cuatru gol po is suus, ma candu ammancat feti unu minudu a sa fini de sa partida, Zinellu fait su de tres gol po is allenus. Nc'est de aciungi puru, po contai cantu est stètia toga sa partida giogada de is de s'Ossese, chi is allenus funt abarraus cun feti dexi ominis in campu apustis de catodixi minudus de giogu, po crupa de su cartellineddu arrubiu chi nd'at bodditu Scognamillo, cun is duas scuadras chi s'agatant cun su resultau de duus a unu. Po is biancus-nieddus, duncas, est stètiu unu mercuis druci meda: mancai apant perdiu sa partida, no nci fut daboris ma feti prexus. Immoi is de s'Ossese funt abertendi de connosci su nomini de sa scuadra chi ant a depi atobiai me is partidas de sa semi-finali: de seguru at a essi una tra is de su Locri e de su Barletta.

Ariseu si funt giogadas duas partidas puru po su chi pertocat su campionau de sa Sèrie D: is de s'Altzaghena ant serrau sa partida, in domu cosa insoru, contras a is de sa Torres, cun su resultau frimu in su zeru a zeru, chentza nesciunu gol duncas. Is de su Murera, invecias, ant bintu sa partida, in domu cosa insoru, contras a is de su Cassino po duus a unu, gràtzias a is gol pesaus de Nurchi, a su de trintotu minudus, e de Moi, a su de corantacuatru minudus, est a nai candu mancànt feti sessanta segundus po serrai is giogus. Is de su Murera, duncas, ant giogau una partida toga meda, fadendi su contu, pruschetotu, chi is allenus de su Cassino iant aciapau su gol de s'unu a zeru cun unu tiru de is undixi metrus scutu de Sorgente a su de cuatru minudus de su segundu tempus.

Bollu serrai s'articulu de custa cida torrendi, chi mi ddu permiteis, a sa chistioni de su tempus mau: po crupa de sa nì, difatis, custu domìnigu passau ndi funt sartadas una biga de partidas, mescamente in su Girone B de su campionau de sa Promotzione: nudda spàssiu, duncas, po is de su Fonne, chi depiànt arriciri in domu cosa insoru is de su Tortolì; nudda giogus nemmancu po is de sa Macomerese de Macumere, chi depiànt arriciri in domu cosa insoru is de su Seulo. Nd'est sartada puru sa partida de is meris de domu de su Sàdili de mister Adamu Marci, chi si depiànt atobiai contras a is de su Bonorva.


Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna. IMPRENTAS 2021-2022. LR 22/2018 art. 22

In questo articolo
Campionato:
Argomenti:
Stagione:
2021/2022
Tags:
Eccellenza
Coppa Italia