Salta al contenuto principale
esultanza eccellenza

Is de s'Eccellenza torrant in campu po is allenamentus; in Sardìnnia is giogus ant a partiri s'undixi de Abrili cun otu scuadras

Su beranu est brintau de duas diis e apustis de s'ùrtimu frius chi s'at arregalau s'ierru de su duamilla e binti – duamilla e bintunu in s'ùrtimu fini de cida, a cantu parit is temperaduras si funt fadendi prus drucis, a su mancu po su chi pertocat sa dì de oi, chi est su bintitres de su mesi de Martzu. Su sobi icumentzat a callentai beni, e a forti, e incuminzat a si nasci, aintru a su coru e aintru a sa conca, su disìgiu de una bella passillada in logu de mari, o de montagna, po si sprèviai unu paghedhu apustis de totus is diis passadas tupaus aintru de is aposentus de domu. S'unica cosa chi si strobat, in totus custas cosas bellas chi eus contau fintzas a imoi, est chi de ariseu, est a nai de su binti-duus de su mesi de Martzu, de lunis, sa Sardìnnia est stètia torra pintada a cabori de arangiu, e a nai sa beridadi est una cosa chi si dispraxit meda meda. Sa timoria prus manna est cussa de depi passai un'antra Pasca e un'antra Paschixedha chenza podi bessiri de sa bidda o de sa citadi innoi biveus, cun totus is bar e is ristorantis chi ant a depi abarrai serraus, ma fortzis calincunu at abarrai obertu, ma feti po cussu chi si tzerriat, in itallianu, "servizio d'asporto", est a nai chi is localis ant a podi bendi sa cosa de papai e de buffai ma chenza podi arriciri is cristianus aintru de is logus serraus, cosa chi sighiri a balli puru po is palestras. Certu, chi pentzaus a cumenti fiant cuncodradas is cosas s'annu passau, s'intrat su frius in corpus (peus de su frius chi nd'eus ingotu custu sabudu e custu domìnigu passaus), poita si nd'arregodaus beni chi no podestus bessiri de domu mancu, giai giai, po fai duus passus po alligerai is cambas e pruschetotu is crobedhus. Intzandus, chi fadeus is contus, custa serrada noba chi is de su Guvernu ant decidiu torra po nosu chi biveus in Sardìnnia, apustis de s'essi allirgau sa vida cun cussus cuindixi diis in "zona bianca" (diaici dha tzerriant), si parit una cosa chi eus a podi sumportai beni, ma bai circa ita ndi pentzant, diaderus, is piciochedhus prus giovanus, is pippius e is pipiedhas, chentza contai is chi trabballant me is ristorantis e me is bar, chi ant a depi torra a studai is fainas, e no si sciri beni, in dì de oi, fintzas a candu. Unu pecau mannu, est craru, po is buciacas de is trabballadoris.

Pròpriu po custu is de su Guvernu, cun su presidenti nou Mario Draghi, si funt acudendi po fai arribbai me is buciacas de sa genti is agiudus in dinai, chi, tra is atras cosas, dhu arregodaus po essi prus crarus, fiant stètius giai promitius de Giuseppe Conte e de totus cussus chi trabballànt impari a issu me in su Guvernu beciu, a partiri de su Ministru po su Sport, Vincenzo Spadafora. E mancu malli chi is de su Guvernu funt circhendi de abarrai a su costau e sighiri is personas chi pròpriu no ci dha faint a lompi a sa fini de su mesi, cun totus is spesas chi nci funt de pagai. A nai sa beridadi, sa vida chi seus bivendi de unu annu, est a nai de candu si nd'est pròtziu apitzus custu dannu legiu chi si tzerriat Covid (fiant is primus diis de su mesi de Martzu de su duamilla e binti), si parit unu giòghitedhu malu meda: candu ndi lompint novas legias, cumenti is chi si funt arribbadas cenabara e sabudu, candu eus scipiu de essi torraus in sa zona a cabori de arangiu, nd'arribbant puru is nobas prus bonas e drucis, cumenti cussas chi pertocant is agiudus in dinai. Si parit su contixedhu de su burrichedhu chi ndi pinnigat, dònnia tanti, unu corpu de bastoni a schinadura e apustis sighit a caminai, cun sa fustinaga chi baddat, pendi pendi, aranti a su nuncu cosa sua. E nosu, po imoi, no podeus fai atru, diaderus, chi sighiri a andai ainnantis, cun su coru prenu de isperas. Is de su Guvernu nou ant fatu sciri chi funt giai prontus po partiri concas a is buciacas de sa genti calincuna cosa cumenti a trinta-duus miliardus de euro, cumenti iant promitiu giai Giuseppe Conte e is atrus ministrus, cun d'unu antru tanti de dinai, chi ancora peròu no scieus de pretzisu cantu at a essi, chi at a serbiri po agiudai totus is trabballadoris (puru cussus chi tenint is fainas cosa insoru me in su mundu de su sport) chi ant a depi abarrai firmus a su mancu fintzas a su ses de su mesi de Abrili, seus chistionendi, po nd'arremonaui una pariga, de cussus chi trabballant me is palestras, me is piscinas o me is scolas de badhu.

Apitzus de sa chistioni, giòbia passau, est a nai su dexiotu de su mesi de Martzu, est bessida aforas una bella litera, de importu mannu meda, scrita de Vito Cozzoli, su presidenti de "Sport e Salute", chi tenit fueddus drucis po totus is trabballadoris de su mundu de su sport chi funt annadendi in acqua legias: «Funt stètius doxi mesis chentza paxi, chi su mundu de su sport, e no feti de su mundu de su sport, at biviu giai chentza podi respirai. Est trabballosu e tostau su depi abarrai asuta de s'acua po diaici tanti tempus. No nd'eus ancora bogau aforas sa conca. Antzis, de lunis passau, giai totu s'Italia est torra serrada in cussu chi tzerriant lockdown. Po totus cussus chi trabballant in su mundu de su sport, Sport&Salute S.p.a est una guida, chi est totu cussu chi obeus benni a essi. Bosatrus, ominis e feminas chi trabballais me is assòtzius e me is sociedadis de sport po is diletantis, seis, po diaderus, sa schina de su sport in Italia. Bosatrus, po nosu, beneis a su primu postu de sa lista. Bosatrus beneis a si circai po cumprendi candu ant a arribbai is agiudus in dinai: duus mesis e mesu chentza trabballu e chentza arriabis funt unu disisperu; scieus puru chi, prus de is agiudus in dinai, estis a bolli a torrai a oberri is atividadis: palestras, piscinas e tzirculus. E duncas, torrai a podi fai su trabballu me is sociedadis e is assòtzius. Ma candu, po crupa de su spaniamentu de su virus, si tocat a si firmai torra, chini no podit trabballai depit arranesci a andai ainnantis. Po imoi, funt feti fuedhus, ma puru me is fuedhus s'agatat unu pagu de beridadi. In s'interis nc'est stètia sa crisi de su Guvernu beciu e s'artziada de su Guvernu nou: imoi seus abetendi po su decretu nou e po is agiudus in dinai. Su Presidenti de su Cunsillu, Mario Draghi, at giai fatu a biri chi donat medas atentzionis a is de su mundu de su sport de basciu, cosa chi ballit puru po sa Sotto-Segretaria noba a su Sport, Valentina Vezzali. "Sport e Salute" est bisendi chi is atentzionis, is promissas e is fuedhus diventint atzionis. Seus isperantzosus chi is cosas si potzant aderetzai allestru».

Apustis de totu cussu chi eus scritu fintzas a imoi, boleus chistionaui torra de su campionau de s'Eccellenza, chi at a essi s'unico in Sardìnnia chi at a torrai a partiri, poita, cumenti eus giai scritu sa cida passada, po is de sa Promotzione, de sa Primu e de sa Segunda Categoria no nc'at a essi nudha de fai, a su mancu po sa primu parti de su duamilla e bintunu. Intzandus, is cosas funt craras: su Cumitau Regionali de sa Sardìnnia nd'at pesau una bidea po circai de acabbai su campionau, cun otu scuadras chi ant a curri po si giogai s'artziada in Sèrie D: is de su Cumitau ant pentzau a unu gironi a s'italiana, diaici dhu tzerriant, cun seti giorronadas po su gironi de s'andada e atras seti giorronadas po su gironi de sa torrada.
De is partidas chi is scuadras de s'Eccellenza iant acutu a giogai me is seti cidas ainnantis de sa serrada noba, chi nd'est arribbada me is ùrtimas diis de su mesi de Ladàmini (est a nai su binti-cincu), ndi salvant calincuna cosa cumenti a dexi, chi is scuadras chi ant decìdiu de torrai a cabai in campu iant giai giogau tra issas atotu. Is scuadras chi ant a torrai a allui su campionau de s'Eccellenza, intzandus, funt: is de s'Atletico de Uri, is de su Bosa, is de su Castiadas, is de su Gùspini, is de sa Nùorese de Nùgoro, is de s'Ossese, is de su Poltu Ridundu e is de sa San Marco de Assèmini. Nudha de fai, in su sensu chi ant decidiu de abarrai firmus fintzas a sa stagioni chi at a benni, est a nai cussa chi at a balli po su duamilla e bintunu e duamilla e binti-duus, po is de s'Arbus, is de su Budune, is castedhaius de sa Ferrini, is de su Ilartzi, is de s'Ilva de LaMaddalena, is tattaresus de su Li Punti, is campidanesus de su Muristeni, is cuartesus de su Sant'Aleni, fintzas a arribbai a is de su Taloro de Gavoi.

Nau custu, si benit a sciri chi sa primu giorronada, chi benit a essi su tres de su mesi de Abrili (est a nai sa dì de Pasca), est fata de is cuatru partidas chi si funt giai giogadas, ainnantis de sa firmada de is campionaus. Duncas, sa primu giorronada cun is scuadras torra in campu, po diaderus, at a essi po su segundu domìnigu de Abrili, est a nai s'undixi: nc'ant a essi tres partidas de giogai e una chi at a essi giai pigada po bona tra cussas chi si funt giai fatas, cun is duas scuadras chi ant abarrai a castiai is atrus. Sa de tres giorronada at a biri totu e otu is scuadras in campu, currendi avatu de sa bòcia; is atras cincu partidas chi si funt giai giogadas in su mesi de Ladàmini ant a balli po sa de cuatru, sa de cincu e sa de ses giorronada, cun s'ùrtima giorronada de su chi tzerriant gironi de s'andada chi at a torrai a biri totus e otu is scuadras in campu. Si cumprendit beni chi su gironi de sa torrada at a essi totu de fai, cun duas giorronadas chi ant a essi aintru de sa cida: una at arrui su duus de su mesi de Làmpadas, de mèrcuis, e s'atra seti diis apustis, est a nai su noi de su mesi de Làmpadas, sèmpiri de mèrcuis. Is scuadras ant a torrai a partiri cun custa lista: is de s'Atletico de Uri tenint ses puntus e duas partidas giai giogadas; is de s'Ossese, a su segundu postu, tenint cincu puntus e tres partidas giai fatas; is de su Castiadas torrant a partiri cun cuatru puntus e duas partidas giai giogadas;  cuatru puntus puru po is de sa San Marco de Assèmini, cun duas partidas giai donadas po bonas; is de su Gùspini, invècias, torrant a partiri cun tres puntus in buciaca e duas partidas a is pabas; is de su Poltu Ridundu s'agatant cun d'unu puntixedhu feti e cuatru partidas giai fatas; is de su Bosa partint de zeru, apustis de duas partidas giai giogadas. Is chi staint peus funt is de sa Nùorese, chi ant giogau tres partidas, bodhendi calincuna cosa cumenti a cuatru puntus, ma a s'incumintzu de sa stagioni teniant cincu puntus in mancu po crupa de su castigamentu. Is giogus de s'Eccellenza in Sardìnnia ant a acabbai su binti-tres de su mesi de Làmpadas, cun s'ùrtima giorronada. Est a nai chi no nc'ant a essi partidas in prus po is chi tzerriant play-off. Po su chi pertocat is promotzionis in su campionau de sa Sèrie D, in Sardinnia nc'at a essi s'ocasioni feti po una scuadra tra is otu chi funt currendi; sa pròpriu cosa ballit po is campionaus de s'Abruzzo, de sa Calàbria, de s'Emìlia Romagna, de sa Liguria, de is Marche, de su Molise de sa Pùglia e po is de Trento e Bolzano. Nc'at a essi, invècias, s'ocasioni de ndi artziai in Sèrie D po duas scuadras me is campionaus de sa Campània, de su Làzio, de su Piemonte, de sa Valle d'Aosta, de sa Sicìlia, de sa Toscana e de su Veneto. In sèrie D nd'ant artziai tres scuadras chi currint me is campionaus de sa Lombardia. Is de sa Basilìcata, de su Friuli Venezia Giulia e is de s'Umbria no ant a tenni nisciuna scuadra noba in sa Sèrie D de s'annu chi nd'at a brintai.

Si benit a sciri puru chi is giogadoris chi giogant (o, po dhu nai mellus, giogànt) me is scuadras chi ant scerau de abarrai aforas de su campionau, ant a podi andai a agiudai is scuadras chi ant scerau de curri torra, cun is trasferimentus chi ant a abarrai allutus fintzas a su trintunu de su mesi de Martzu de su duamilla e bintunu. Po su chi pertocat is esamis de fai a is giogadoris, ainnantis de dònnia partida, ballint is règulas chi is de sa Lega Natzionale de is Diletantis nd'iant giai pesau ainnantis. In s'interis, is scuadras chi ant scerau de sighiri a andai ainnantis cun sa stagioni funt giai torradas in campu po is allenamentus in truma manna, partendi de is de sa San Marco de Assèmini, chi trabballant in su Campu Sportivu de Bidd'è Sorris. E macu malli, nc'acingeus nosu, poita is cosas no podiant sighiri a trigai, contendi chi a s'undixi de su mesi de Abrili mancant feti tres cidas e is giogadoris no podint arriscai de si strupiai. In s'interis, duncas, chi is piciocus circant de torrai a partiri cun is allenamentus, is dirigentis de is sociedadis funt trabballendi in su mercau po circai de cuncodrai is scuadras, poita sa possibbilidadi de ndi artziai in Sèrie D est unu fatu de importu mannu meda. Is de s'Atletico de Uri, chi partint a su primu postu de sa lista, torrant a incumentzai is giogus prus o mancu cun sa scuadra chi fiat fadendi beni meda in su primu arrogu de sa stagioni: is grogus-arrubius ant depiu saludai Luigi Pinna, unu difensori de grandu esperièntzia chi in s'interis est andau a giogai cun is de s'Altzaghena, ma podint torrai a contai apitzus de Alessio Fadda, chi torrat in campu apustis de unu bellu arroghedhu de tempus, e podint sèmpiri contai apitzus puru de duus giogadoris fortis cumenti a Daga e Cardone. In su mercau, is de s'Uri nd'ant giai pigau Andrea Usai, chi iat giai giogau cun is tattaresus de su Li Punti, chi iat agiudau a ndi artziai in su campionau de s'Eccellenza. Usai iat incumentzau sa stagioni noba, est a nai sa de su duamilla e binti \ duamilla e bintunu cun is de s'Usinese, in Promotzione, chi est unu campionau chi, cumenti eus giai nau e duncas cumenti scieus beni, no at a torrai a partiri. De s'Usinese, nd'arribbat puru su portieri, giovunedhu meda, Lorenzo Camboni, nasciu in su duamilla e duus. Is grogus-arrubius, in totu custu tempus, ant sèmpiri sighius cun is allenamentus, mancai dònnia giogadori po contu suu, isperendi de torrai a partiri cun is giogus. Is de s'Ossese, invècias, sighint a trabballai cun d'una rosa de giogadoris chi me is ùrtimus duus annus at fatu a biri cosas togas medas, cun miser Giuseppe Cantara chi sighit a si dha giogai cun d'una truma de piciocus chi connoscit beni meda. Su presidenti de s'assotziu, Carlo Mentasti, in s'interis, nd'at aciuntu a sa rosa tres giogadoris, chi nd'aproillant totus de is de s'Usinese, chi fiant a su primu postu de sa lista in su campionau de sa Promotzione, in su girone B, chi est cussu de is scuadras de susu. Seus chistionendi, duncas, de Mirko Delrio, unu centrucampista nàsciu in su milli e noicentus-noranta, chi at giai giogau cun is de s'Altzaghena, Lanusè, Taloro de Gavoi, Tonara, Sossu, Nùorese e Istintinu; de Domenico Saba, nàsciu in su milli e noicentus norantunu, chi me is ùrtimus annus at fatu biri grandu giogadas a totus is tifosus de su Sossu e de su Thiesi; e de Giuseppe Valenti, su prus bèciu de is tres, contendi chi est nàsciu in su milli e noicentus otantotu, chi at giogau cun is de su Codaruina e me is ùrtimus annus cun Porto Torres e Istintinu.
 

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna. IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018 art. 22

In questo articolo
Campionato:
Argomenti:
Stagione:
2020/2021
Tags:
Eccellenza