Salta al contenuto principale
ossese civitavecchia

Is de s'Ossese bincint po unu a zeru sa partida de sa torrada contras a is de su Civitavecchia e sighint a curri po sa Copa Italia

Incumentzu a ndi pesai su de tres articulus de su mesi de Martzu cun su cielu (e is nuis, mescamente) chi, diaici ddu biu, a su mancu, de sa fentana de s'aposentu innoi tengiu su computer e de innoi, duncas, trabballu e scriu, mi parit grogu grogu: de su chi apu intendiu e lìgiu, est poita su bentu est potendusì (fintzas a innoi in Sardìnnia, ma ballit puru po sa Francia e po sa Spagna) s'anei de su desertu de su Sahara; no funt diis bellas po su chi pertocat su tempus, a narai sa beridadi, poita est sighendi a proi pagu meda e bai e circa chi me is oras chi ant a lompi at a ghetai unu pagheddu de acua, cumenti promitint is previsiones, cun is satus chi nd'iant a tenni a bisòngiu (chistionu, a su mancu, po cussus chi nci funt totu a giru de sa bidda mia, chi est Bidd'e Sorris, in su Campidanu de mesu, cumenti si apu scoviau giai una biga de bortas) e pruschetotu is canciofas e su trigu chi est incumintzendi a cresciri pròpriu immoi, e su cabori chi tenit est de unu birdi craru craru ma diaici allutu (ddi nau diaici, isperu chi si cumprendat...) chi parit chi ti ndi potzat bogai is ogus de sa bellesa, mescamente candu su sobi est cabendindi, a is pabas de is montis de Biddaxidru, in cussa chi is fotògrafus tzerriant, a sa moda ingresa, "golden hour", chi est su momentu de sa giorronada innoi nc'est sa luxi prus toga po fai is fotografias, chi parit chi totus is cosas (ballit po is perdas, po is matas e mescamente po s'acua de is arrius e de su mari puru) siant cobertas de pimpirillas de oru; custa luxi ndi bessit a foras (est a nai chi dda agataus), prus o mancu, un'ora apustis de candu su sobi si ndi pesat e un'ora ainnantis de candu est po scurigai; in totus custus annus apu imparau beni, beni meda, a mi prexai, fintzas a s'ammàchiu, ddi nau diaici, de totus is caboris chi sa natura arrannescit a s'arregalai, cumenti chi siat unu pintori, unu maistru chi trabballat, dònnia dònnia dì, a una pintura noba e sèmpiri diferenti de cussa de sa dì ainnantis.

Custu, duncas, tanti po incumentzai cun unu pagheddu de poesia (dda tzerriu diaici) e po no s'arrosci subbitu cun is novas acapiadas a su mundu de sa bòcia de is diletantis sardus, mancai de cosas de contai, e de novas, nci ndi siant a bigas, ma ddu scieis chi mi praxit puru chistionai de totus is bellesas chi podeus agatai in custu mundu, chi a bortas mi parit totu trobeddau, cumenti chi fessit unu faddidòrgiu, ma a bortas mi parit druci cumenti una poesia, e fortzis, aici mi benit de pentzai in dì de oi, in custus tempus de guerras e de mobadias, unu pagheddu de poesia est su chi serbiti, e duncas: si auguru chi su mundu si potzat parri, fintzas me is cosas prus piticheddas, unu ispantu bellu, e no unu inferru, cumenti a bortas diventat, po crupa, mescamente, de s'omini etotu e de is tontesas chi ndi pesat e ndi bogat a foras de sa conca cosa sua. M'iat a praxi a chistionai feti de is resultaus de is ùrtimas partidas (e tra pagu nc'apa arribbai puru, si ddu promitu) ma no potzu fai finta chi in Ucraina no siant sighendi a fai sa guerra, est a nai, craru e tundu, a si bociri pari pari, s'unu cun s'atru, chi sa guerra, mi megu a solu a solu candu nc'arrexonu, est pròpriu custu: ominis chi mancu si connoscint, s'unu cun s'atru, e chi circant de si sperdi a pari. Si nau custu puru, immoi chi nci seu: apu fatu s'iscera de no tenni su tialu de televisioni in su logu innoi bivu, e custu bolit nai, mescamente, chi de calincuna cosa cumenti a cincu-ses annus no sigu tele-giornalis; duncas is novas dda sas cassu (mellus: dda sas castiu...) me is giassus in internet (cumenti podint essi su de s'Ansa, o de ADNKronos) ma sa cosa chi mi praxit de prus est a mi fai contai is cosas de is personas chi atobiu aintru de sa cida, ca no funt diaici medas, de su restu, poita seu unu chi ddi praxit a abarrai po medas diis a solu, mancai a ligi, a scriri o a pentzai a is cosas mias. E duncas, pròpriu sa cida passada, de sabudu, sa picioca chi mi bendit sa birdura (birdura chi ndi pesat su pobiddu etotu) mi at contau de unu servìtziu chi at cassau in sa televisioni innoi ant fatu a biri una tziedda Ucraina, fusilada de is sordaus russus in s'interis chi fiat fuendusì de cussu arrori mannu chi est sa guerra, e duncas dda ant lassada morta in terra, a tipu bèstia, . Custu po torrai a su fatu chi sa guerra no est atru chi personas chi si bocint pari pari chentza mancu si connosci, e nc'est feti de prangi candu bis certas cosas, cun su coru chi si fait marigosu e grai cumenti su prumu chi sparant cun is tialus de carru-armaus e is tialus de pistolas. E nc'est feti de prangi candu benis a sciri de custus contus, e deu no potzu fai atru chi isperai, cun totu sa gana bella chi mi intendu in su coru, chi is polìticus potzant arrannesci a agatai, e in pressi puru, unu acòrdiu e arrannesciant a dd'acabbai, cun totu su disisperu chi funt spaniendi in su mundu, ma sa situatzioni no parit bona, a nai sa beridadi, poita Putin (chi est su presidenti de sa Russia, cumenti scieis beni) no parit chi tengiat sa bidea de si firmai de fai totu cussu stracosciu chi nd'at pesau (ddi nau diaici, chi parit una brulla, ma nc'est pagu de brullai est craru, poita sa genti est morendi po diaderus, e no po brulla), e su presidenti de s'Ucraina puru, Zelensky, megat a nai chi at a sighiri a si difendi, usendi, est craru, is armas (armas chi nd'arribbant, puru, de is atrus istadus europeus). Po pagu, duncas, ca s'at a tocai a bivi sa terza guerra mondiali, una cosa chi pariat unu giogu de fantasia fintzas a una pariga de mesis fait e che invecias, immoi, iat a podi sucedi po diaderus. Certu, is bombas e is mortus (a su mancu po immoi) funt me is logus atesu de s'Italia, est a nai chi podeus sighiri a bivi cumenti festus costumaus a fai fintzas a s'atra dì ma, comentecasiat, su pretziu de sa guerra chi funt fadendi in Ucraina calincunu ddu at a depi pagai (po su chi pertocat, mescamente, su dinai), e duncas a nosu si tocat a si lamentai po su tanti de arriabis chi serbint po ponni sa tialu de benzina me is machinas, chi est dònnia, dònnia dì sempri de prus (po unu litru de benzina funt arribbaus a si domandai giai duus eurus e cincuanta, una cosa chi parit foras de conca, mescamente chi pentzaus chi, fintzas a duas-tres cidas ainnantis, po unu litru bastàt un euru e trinta...), cun is chi trabballant me in su mundu de is trasportus (est a nai is chi guidant is camion, mescamente, ca funt is chi spostant is mercis de unu logu a s'atru) chi funt fadendi scioperus giai de una pariga de diis, est a nai chi funt abarrendi frimus me is stradas e aranti a is portus, po protestai po su pretziu tropu caru de su gasòliu. E in s'interis chi in Ucraina sighint a ndi sciusciai, a ndi sciarrocai in terra domus, iscolas e uspidalis, tra is atras cosas, a corpus de bombas, innoi in Italia, e in Sardìnnia puru, sa genti est pighendusì a pari (arribbant fintzas a si pigai a buciconis, cumenti est sucèdiu in bidda mia, de su chi mi fiàt contendi s'amiga mia etotu) me is super-mercaus, po ndi ingolli is ùrtimus pacus de pasta, de farra o is ùrtimas butìglias de ollu chi funt abarradas me is scafalis. A cantu parit, sa genti innoi in Sardìnnia est timendi de abarrai chenza nudda de papai, po crupa, pròpriu, de su scioperu de is camionistas, e tenint axiu is meris de is super-mercaus a nai chi no serbit a si preni is domus de provistas, poita sa genti candu si nd'atzicat est cumenti chi bessat a foras de conca e no cumprendat prus nudda.

Si contu totu custu, pruschetotu, poita mi parit una tontesa a chistionai feti de su giogu de sa bòcia, cun totus is dannus e is arroris chi seus bivendi in s'interis, ma cumenti apu giai scritu medas, medas bortas, su giogu de sa bòcia iat a depi serbiri puru a si ndi fai scaresci totus is disprexeis de sa vida, a su mancu po un'orixedda e mesu, a si fai sprèviai, po unu pagheddu, cumenti ddi naraus. In cusas diis, peròu, nc'est stètiu un atru pentzamentu lègiu chi at ammanciau is diis cosa mia (ddi nau diaici): tres amigus, chi connosciu de una vida, si ndi funt buscaus sa mobadia, est a nai s'influèntzia acapiada a su tialu de Covid, mancai tengiant is tres punturas de su vacinu fatas; e mancu malli, mi megu a solu a solu, chi no staint diaici mabi e no ant tentu a bisòngiu de andai me is uspidalis o de is dotoris, ma ndi funt sanendu a pagu a pagu, abellu abbellu. De su chi apu cumprendiu, e custa est sa cosa chi ia a bolli contai (s'ùrtimu strollichimini po su chi pertocat s'articulu de oi, si ddu promitu!) est chi is regulas chi seus sighendi funt diversas de istadu e istadu: s'amiga mia, chi bivit in Spagna, depit fai prus pagu diis serrada in domu de is chi depint fai is duus amigus mius chi bivint in Pauli, e duncas, innoi in Sardìnia, mancai tengiant su propriu mali. In Spagna, po arremonai unu fatu chi m'at fatu pentzai meda, podis torrai a trabballai apustis de tres o cincu diis chi ti ndi pigas su puntori e, chi trabballas a solu, nci podis bessiri de domu mancai is esamis ti donint ancora apuntorau, una cosa chi innoi in Italia no esistit, antzis: is duus amigus mius po torrai a ponni su nasu a foras de domu ant a depi abertai de tenni is esamis lìmpius, est a nai chentza prus nemancu una mancia de sa mobadia; s'amiga mia invecias podit bessiri, cun sa carotedda in sa cara, est craru, mancai no ndi siat bessida ancora de cussu arrori mannu. Seus andendi ainnantis cun custa istoria lègia e trumentosa (cantu sa guerra etotu) de duus annus, e ancora no si cumprendit beni cumenti (e candu) nd'eus a sanai (ddi nau diaici); a custu nc'aciùngiu puru su fatu chi in Spagna nd'ant sciusciau su chi tzerriaus "Green Pass" (a sa ingresa, chi est,cumenti scieis mellus de mei, su documentu chi in Italia serbit po brintai me is localis e fintzas me is logus innoi trabballaus) e invecias in Italia no si cumprendit beni ita nd'at a essi de nosu, in custu sensu, candu ammancant feti catodixi diis (duas cidas giustas giustas) po serrai cun su "istadu de aprentu" (in italianu benit a essi: stato d'emergenza). E duncas, no podeus fai atru chi aspetai chi is de su Guvernu si fetzant sciri calincuna cosa, isperendi chi ndi potzant arribbai nobas bellas e no lègias, e ballit, puru e pruschetotu, po sa guerra chi nd'ant pesau in Ucraina.

E duncas, immoi chi eus chistionau unu pagheddu de cumenti est andendi ainnantis su mundu, podeus andai a castiai puru cumenti funt andendi is cosas po is scuadras sardas de bòcia, partendi de is biancus-nieddus de s'Ossese, chi pròpriu ariseu merì funt torra cabaus in campu po giogai sa partida de sa torrada contras a is lazialis de su Civitavecchia: sa primu partida, si ddu arregodais beni, chi is ominis sighius de mister Giampiero Loriga iant giogau in domu allena, si fiat serrada cun su resultau de unu a unu. Ariseu duncas, is de s'Ossese ant acabbau cun su trabballu cosa insoru, est a nai chi ant bintu, po unu a zeru, e duncas immoi podint sighiri a curri (est a nai a andai ainnantis) po ndi cassai sa Copa Italia Natzionali, tra totus is scuadras, est craru, de s'Ecelenza de totu Italia chi ant bintu sa Copa Italia in sa regioni cosa insoru. Su gol chi at donau sa bìncida a is biancus-nieddus de s'Ossese, po su prexu de totus is tifosus chi si funt atobiaus a su campu po castiai sa partida, est stètiu pesau de Scognamillo, chi est stètiu bravu a donai unu bellu cropu de conca a sa bòcia, apustis de feti trinta segundus de giogu: s'atzioni est partida de unu tiru scutu de Madeddu, chi at cassau in prenu sa linna de sa traversa de sa porta de Scaccia, e candu sa bòcia est torrada in campu Scognamillo est stètiu su prus lestru de totus. Is de su Civitavecchia, a nai sa beridadi, no funt stètius bonus a torrai a artziai sa conca, cun is meris de domu chi ant apoderau beni meda po su chi pertocat sa difesa. In su segundus tempus is allenus funt abarraus in dexi ominis, po crupa de su cartellineddu arrubiu bodditu de Gagliardi, chi apustis de una intrada de Zinellu at donau a su difensori de domu unu corpu de guidu, cun s'arbitru chi si nd'est acatau e no at potziu fai atru chi nci bogai de su campu su giogadori de is latzialis. A su de trintacincu minudus, Zinellu, torra, si ndi fuit cun sa bòcia me is peis, conca a s'area de rigori aversaria, e ndi benit sciusciau a terra de Ruggiero, chi nd'iat giai bodditu unu cartellineddu grogu in su primu tempus e duncas ndi ingollit su segundu puru, cun is de su Civitavecchia chi dda ant acabbada a tenni feti nois ominis in campu, cun unu gol de recuperai po ndi cassai su unu a unu e andai, diaici, a is tirus de is undixi metrus. Is allenus, duncas, nc'ant provau fintzas a s'ùrtimu minudu de sa partida (cun s'arbitru chi at donau ses minudus in prus de giogu de is corantacincu chi ddoi funt in unu tempus) ma po fortuna Cherchi e is cumpàngius funt stètius bonus a aguantai, a apoderai su resultau. Immoi, po sa partida chi ballit po is "cuartus de finalli", is biancus-nieddus de s'Ossese si dda ant a depi biri contras a is de su Città di Isernia, chi giogant me in su campionau de s'Ecellenza de su Molise, e chi ant bintu, ma feti gràtzias a is tirus de is undixi metrus, contras a is de L'Acquila, cun su resultau de otu a seti.

Un'antra noba de importu mannu, chi nd'est arribbada custa cida etotu, pertocat sa chi tzerriant "Rapresentativa de sa Sèrie D", est a nai sa scuadra pesada cun is piciocheddus prus fortis (chi tenint prus pagu de bintunu annus) e chi giogant, pròpriu cumenti narat su nomini etotu, in su campionau de sa Sèrie D. Tra is giogadoris chi funt stètius tzerriaus de s'allenadori, mister Giuliano Giannichedda (me is annus passaus at giogau me is scuadras de sa Lazio e de sa Juventus puru; caluncunu de bosatrus ge si ddu at a arregodai beni), po partiri concas a Viareggio e po giogai, duncas, sa chi tzerriant "Viareggio Cup" (chi est, po is chi no ddu sciint, unu campionau piticheddu ma de importu mannu meda, chi pertocat is scuadras de sa Juniores de is assòtzius sportivus chi currint is sa Sèrie A puru, e chi ndi pesant de annus e annus in su perìodu de su Carrasciale ma chi me is ùrtimus duus annus nd'est sartau po crupa, nc'arribbais a solus, est craru, de su Covid) nc'est puru su sardu Alessandru Murtas, unu centrucampista chi me in sa primu parti de sa stagioni at giogau in sa scuadra de su Crabònia e apustis est andau a giogai impari a is de su Sona. De su Girone G, chi est cussu chi pertocat is scuadras sardas chi currint in su mundu de sa Sèrie D, Giannichedda nd'at piscau puru Vincenzu Raucci, chi giogat in sa scuadra de su Cassino, Gianmarcu De Crescenzo, chi giogat impari a is de s'Aprilia, e Matteo Menchinelli, chi est unu giogadori de sa Nuova Florida. Duncas, sa "Rapresentativa de sa Sèrie D" at a giogai sa primu partida cosa sua pròpriu oi, de giòbia, su dexiaseti de su mesi de Martzu, in su campu de Forte dei Marmi, contras a is Garden City Panters, una scuadra de piciocheddus chi nd'aproillant de sa Nigeria; pusticras, est a nai sabudu, chi at a essi su dexianoi de su mesi de Martzu, is de sa Rapresentativa ant a torrai in campu, a Pietrasanta, po giogai contras a is Juniores de s'Atalanta (una scuadra chi currit me in su campionau de sa Sèrie A e at giogau puru, me is ùrtimus annus, in sa Copa Campioni chi, a sa moda ingresa, tzerriaus "Champions League" e chi no est atru ca su campionau de importu prus mannu chi ndi pesant in Europa tra totus is scuadras de bòcia chi bincint is campionaus me is na natzioni cosa insoru). S'ùrtima partida, invecias, at a essi martis chi benit, est a nai su binti-duus de su mesi de Martzu, contras a is piciocheddus de sa Juniores de su Siena, una scuadra chi currit in su campionau de sa Sèrie B, e s'at a giogai a Santa Croce sull'Arno.
E cun custus fueddus si saludu, puru po custa cida, isperendi chi su mundu no si ndi sciuscit in milli arrogus e potzat aguantai, a su mancu, po atras seti diis.
Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna. IMPRENTAS 2021-2022. LR 22/2018 art. 22

 

 

In questo articolo
Argomenti:
Stagione:
2021/2022