Salta al contenuto principale
Promozione

Ilvamaddalena, s’orgòlliu de Averini: “So de a beru prexadu de sa rosa chi m’ant postu a disponimentu; cun su 90% de sos prus mannos apo giogadu paris pro unos deghe annos”.

A pustis de tres turnos, s’Ilvamaddalena torrat a tastare su sabora de sa b’nchifa, e lu faghet a sa mègius manera; su parègiu, seguru e chi cumbinchet, essidu a campu dae sa partida in domo contra de sa coratzada Usinese chi fiat unu sinnale mannu pro ammostrare su megioru e sa forma bona de sos pitzocos ghiados dae mister Aberto Averini. Domìniga ant fatu unu traballu mannu chi nch’at leadu s’incùngia prena in domo de su Bonorva: sa cabulista si presentaiat a s’atopu sena àere pèrdidu e cun unu defensa in domo chi no aiat retzidu mancu unu gol. S’allenadore tenet fidùtzia manna pro sos òmines suos: “So cuntentu de a beru de sa rosa chi tèngio a disponimentu; cun su 90% de sos mannos chi ant giogadu paris cun megus pro unos deghe annos, sos prus pitzinnos intamas lo apo bidos creschende cando ghiaia Allievos e Juniores. Est unu grupu cun afetu e respetu s’unu a pare, chi ponet in contu s’agiudu , in prus, de Di Gennaro e Siazzu: animales de ispogiadòrgiu, in prus chi giogadores ispantosos; sunt da euna vida in custu mundu e podent devènnere unu puntu de referèntzia pro sos prus pagu espertos, si sunt insertados bene in su cuntestu nostru e pesso chi s’armonia e su tratamentu in su fùbbalu diletantìsticu sunt cosas de importu”.

In questo articolo
Campionato:
Argomenti:
Stagione:
2015/2016
Tags:
Girone B
Foras De Giogu

Archivio articoli in evidenza