Salta al contenuto principale
cortoghiana selargius

In sa Lista A de sa Promotzione ndi sartant cuatru partidas po crupa de s'acua chi nd'est arruta domìnigu passau

E duncas seus brintaus, de pagu diis, in sa segunda metadi de su mesi de Donniasantu, unu de is prus tostaus, po su chi mi pertocat, est craru: si nau sa beridadi, seu fadendi su contu de cantu diis ammancant po s'arribbu de su mesi de Idas, e tocat a tenni un antru pagheddu de passièntzia, mi parit de cumprendi castiendi a su calendàriu (megu a brullai, est craru!). Passièntzia e coru forti, e una carrada manna de isperas bonas po su benidori, chi cussas, ddu scieus beni, serbint sèmpiri, mescamente chi pentzaus a totus is dannus chi s'acqua chi nd'est protzia e arruta de su cielu me is ùrtimus dexi-doxi diis, de sighiu, chentza giai si firmai nudda, at fatu in totu sa zona de Casteddu, cun is bias chi funt diventadas arrius (nc'est stètiu puru calincunu, chi po arriri o po brulla, s'est fatu su bagnu, totu cuncodrau cumenti chi fessit a mari), e is domus de sa genti totus ghetadas a pari, cun medas cristianus e medas famìlias chi nc'ant perdiu totu su chi teniànt, cumenti sucedit dònnia borta chi fait tempus mau. E duncas s'agataus pròpriu in mesu a sa parti prus frida e legia de s'atonzu, e pròpriu po custu si naru chi tocat a aguantai e sumportai totus custus trumentus: de su chi nant is previsionis, immoi e fintzas a domìnigu chi benit, no iat a depi proi prus (a su mancu innoi in su Campidanu de mesu), ma is temperaduras nd'iant a depi sighiri a cabai, fintzas a arribbai a otu gradus (tittia! Mi megu giai!), ma de su chi nant, a mengianu e a su megama nc'at a essi unu bellu sobixeddu puru, e nd'at a tocai a nd'aprofitai, po chini si ddu podit permiti, est craru, chi pigai su sobi fait beni meda a sa saludi (a cussa de su corpus e de sa conca puru), e una de is cosas prus bella de bivi in unu logu cumenti a sa Sardìnnia est chi nci funt diis, in s'atonzu puru, innoi is temperaduras si ndi bobant a binti-bintunu gradus, e po mei (si ddu apu giai contau chi seu "meteoropatico", cumenti si narat in italianu, est a nai chi su tempus lègiu mi pigat mabi meda e su tempus bonu mi regalat prexu e gana bella de bivi e de fai totus is fainas chi mi tocat a sighiri) est una cosa de importu mannu, chi mi prenit su coru de allirghia.

Po oi duncas circu de no mi stròllicai tropu e duncas andaus a castiai is cosas de importu prus mannu chi nci funt de contai apustis de su segundu domìnigu de su mesi de Donniasantu. In sa Lista A de sa Promotzione, bollu partiri pròpriu de custu, po abarrai acapiaus a su chi festus narendi ainnantis, ndi funt sartadas prus de sa metadi de is partidas chi si depiànt giogai in sa de otu giorronadas, e totu po crupa, si cumprendit beni, de su tempus mau chi nd'est arribbau apitzus de s'isula (ddi nau diaici) me is diis passadas. E duncas, nudda giogus e nudda spàssiu po is casteddaius de s'Atletico, chi si da depiànt biri contras a is de su Cuartu 2000; nd'est sartada puru sa batalla tra is meris de domu de sa Fermassenti de Santu Giuanni Suèrgiu e is allenus de su Cortoghiana, diaici cumenti sa partida tra is casteddaius de La Palma, chi depiànt arriciri is de su Ceraxius. Nudda de fai nemmancu po is primus de sa lista, is de sa Monteponi de Bidd'e Cresia, chi ant depiu sartai sa partida contras a is de sa Pro Sigma de Casteddu chi, tra is atras cosas, mancai no apant giogau domìnigu passau, nc'ant bogau a foras a Riccardo Spini, chi fiat s'allenadori fintzas a sa cida passada, si cumprendit, e ant donau is crais de sa scuadra in manus a Maurizio Idda. Immoi chi nci seus, andaus a castiai puru cumenti funt andadas is cosas me is tres partidas chi si funt giogadas, incumentzendi de sa bìncida arregota de is de s'Orrolese de Arrali, chi ant donau duas bussinadas a is meris de domu de s'Andromeda de Seurgus Donigala; prexu mannu duncas po s'allenadori de is biancus-arrubius, Marco Marcialis, chi immoi si gosat su de tres postu in sa lista, cun doxi puntus in buciaca e su benidori chi parit druci meda, fadendi su contu chi Placentino e is cumpàngius ant bintu sa segunda partida de sighiu e immoi si d'ant a depi biri, custu domìnigu chi nd'at arribbai, contras a is de La Palma. Bella bìncida, de importu mannu meda, po is de su Bidda Matraxia, sighius de mister Titti Podda, chi si ndi funt pigaus is tres puntus in sa partida in domu de s'Atletico de Narcau, chi s'agatant, ancora, a s'ùrtimu postu de sa lista. Po is arrubius-brau, intzandus, funt stètius tres puntus grais meda e de importu, po sighiri a curri concas a sa sarvesa. In su megamma (in bidda cosa mia tzerriaus diaici su tempus chi nd'arribbat ainnantis de su merì) de su sabudu, funt cabaus in campu is de su Crabonaxa, contras a is campidanesus de su Gonnosfanadiga; is piciocheddus, piticus meda de edai, sighius de Lello Floris funt arrannescius a apoderai fintzas a sa fini de sa partida chentza nd'arregolli nemmancu unu gol, cun sa batalla chi s'est serrada cun su resultau in paridadi, est a nai de zeru a zeru. Is meris de domu, sighius de Prastaro, ndi artziant diaici a catodixi puntus, ma tenint sèmpiri una biga de puntus in mancu, in dì de oi funt seti, de is chi tenint is de sa Monteponi, chi peròu depint recuperai ancora una partida. Is de sa Monteponi, po su restu, domìnigu chi benit ant a depi giogai in domu de su Ceraxius. Custu po su chi pertocat, cumenti s'apu giai nau, sa Lista A. In sa Lista B, invècias, si funt giogadas totus is seti partidas chi nci fiant de fai, e is ispantus no funt stètius pagus, partendi de sa bìncida boddita, in domu allena, de is de su Bonorva, chi ant bintu contras a is primus de sa lista de sa Macomerese de Macumere, cun su resultau de tres a duus. Su prexu e s'afrodhiu de s'allenadori de is biancus-arrubius, Luigi Piu, si cumprendit beni, est a is istedhus, poita is aversarius funt una de is scuadras prus togas chi nci funt in sa lista, e poita fintzas a domìnigu passau, duncas, is biancus-asullus iant perdiu feti po una borta, in sa partida contras a is de sa Tharros de Aristanis, chi funt una de is scuadras prus fortis chi nci funt, cun is piciocus sighius de Tonio Madai chi funt circhendi de cassai s'artziada in Ecellenza. Is de su Bonorva, duncas, funt stètius bonus a ndi strantàxai sa partida, apustis de nd'essi ingotu duus gol. Is de sa Tharros, invecias, ant perdiu po sa primu borta in sa stagioni de su duamilla e bintunu \ duamilla e bintiduus, in su "derby" (is ingresus tzerriant diaici is partidas tra is scuadras chi nd'arribbant de sa pròpriu citadi, de sa pròpriu bidda o, andat beni aguali, de sa pròpriu zona) contras a is fradibis de s'Arborea de mister Federico Trudu, chi sighit a contai a is giornalistas chi sa scuadra cosa sua est currendi sèmpiri po ndi cassai sa sarvesa, ma a contus fatus, is grogus-brau s'agatant, apustis de otu giorronadas fatas, a su segundu postu de sa lista, cun calincuna cosa cumenti a dexiaseti puntus giai allogaus, impari pròpriu a is de sa Tharros, cun sa Macomerese de Macumere chi tenit feti unu puntixeddu in prus. Pròpriu po custu, sa Lista B si parit cussa prus spassiosa, a su mancu po su chi eus potziu biri fintzas a oi. E immoi chi nci seus, serraus sa chistioni acapiada a is giogus de sa Promotzione, andendi a castiai puru cumenti funt postas is cosas po su chi pertocat da Lista C. Is de s'Usinese de Usini s'agatant sèmpiri a su primu postu, cun binti-duus puntus allogaus: de importu mannu meda, custu est pagu ma seguru, s'ùrtima bìncida cassada in domu cosa insoru, pròpriu domìnigu passau, contras a is allenus de su Logusantu, po duus a zeru. Is arrubius-brau abarrant diaici una de is duas scuadras chi no ant pèrdiu nemmancu una partida me is primus otu bessidas, impari feti a is tattaresus de sa Lanteri, chi peròu nd'ant bodditu, fintzas a imoi, est craru, feti duas bìncidas, cun ses partidas (no funt pagus!) serradas in paridadi, cumenti est sucèdiu pròpriu in s'ùrtima bessida in domu de is de s'Oschirese de Oscheri. A su segundu postu, cun tres puntus in mancu de su chi tenint is de s'Usinese, nci funt is de su Tempiu, chi funt arrannescius a torrai a partiri apustis de sa partida perdia, in domu, contras a is de su Calanzanos, gràtzias mescamente a su tres a duus scutu in facci a is nieddus-birdi de su Tiesi. Sighint a curri forti meda is de su Calanzanos puru, chi eus arremonau pròpriu immoi, chi ant bintu cun su resultau de cincu a zeru contras a is de su Santu Tiadoru e s'agatant a su de tres postus in sa lista, cun dexiaseti puntus pesaus in custas primas otu bessidas. Custu domìnigu chi nd'at a benni, intzandus, is primus de sa lista de s'Usinese si dda ant a depi biri contras a is de su Istintinu, po una partida chi, a su chi podeus pentzai immoi, a su mancus, at a essi toga e spàssiosa meda. Is biancu-asullus s'agatant a su de cuatru postus in sa lista e tenint giai noi puntus in mancu de is de s'Usinese, cun cuatru partidas bintas, tres partidas perdias e una feti chi s'est serrada in paridadi, cussa giogada in domu, fiat su dexi de su mesi de Ladàmini, contras a is de su Poltu Celvu. Is de su Tempiu, invecias, ant a depi arriciri is de s'Oschirese, sa scuadra sighida de Michele Fogu; partida a foras de domu po is grogus-arrubius de su Calananzaons puru, chi ant a depi giogai contras a is baronìesus de sa Montalbo de Thiniscole, sighius de Eros Matzuzzi. Custu, duncas, ddu torraus a arrapiti, po su chi pertocat is tres listas de sa Promotzione.

Ainnantis de sighiri a castiai ita totu est sucèdiu me in s'ùrtima giorronada de giogus in sa Primu Categoria, est cun prexu mannu chi donaus sa noba chi pertocat is atividadis e is fainas de is scuadras de piciocheddus prus piticus, de cussas, duncas, chi si tzerriant, in italianu, Rappresentative Sarde, est a nai is scuadras pesadas cun is piciocheddus sardus prus fortis, chi faint parti de is scuadras de is Allievi, de is Giovanissimi e de is de sa Juniores. Cumenti scieus beni, me is ùrtimus duus annus, e totu po crupa de cussu tialu de Covid, ndi funt sartaus is giogus chi pigant su nomini de "Trofeo delle Regioni", est a nai is partidas tra is scuadras de piciocheddus chi nd'aproillant de dònnia regioni in Italia. Duncas, su Cunsillu Diretivu de su Cumitau Regionali, cun Luigi Baranta in primu fila a sighiri totus is chistionis, at scerau is allenadoris chi ant a depi trabballai cun is scuadras de is Rappresentativas Sardas. Po su chi pertocat is scuadras de is mascus, po su giogu de sa bòcia undixi contras a undixi, Alberto "Bebo" Antinori at a sighiri is giogadoris de sa Juniores Under 19; Andrea Pia, invecias, at a trabballai cun is piciocheddus prus piticus, chi tenint no prus de dexiaseti annus, e chi ant a fai parti de sa scuadra de is Allievi. Po su chi pertocat is Giovanissimi, est a nai sa scuadra de piciocheddus chi no tenint prus de cuindixi annus de edadi, is trabballus ant a tocai a Omar Rivalta. Po su chi pertocat su giogu de sa bòcia "cincu contras a cincu", Fabio Perdighe at a sighiri is piciocus de sa Juniores; Giovannino Melis at a trabballai cun is de is Allievi; Matteo de Agostini at a sighiri is piciocus de sa scuadra de is Giovanissimus; Mario Mura, invecias, at a trabballai cun is piciocheddas, po sa scuadra pesada, est craru, cun is giogadoris feminas chi nci funt in Sardìnnia in dì de oi. Custa est una de is nobas de importu prus mannu chi ndi funt bessidas a foras custa cida, e nosu no podeus fai atru, po immoi, de isperai chi totus is cosas sigant a andai ainnantis, e de beni in mellus, po su chi pertocat su Covid, isperendi duncas chi is de su Guveru no ndi sciuscint torra is giogus po crupa de s'apretu e de sa mobadia, e isperendi, est craru, chi su "Torneo delle Regioni" potzat torrai a partiri, a pustis de duus annus de nudda.

Po serrai is chistionis de custa cida, m'iat a praxi andai a castiai, impari a bosatrus, est craru, cumenti funt andendi is cosas po su chi pertocat su campionau de sa Primu Categoria chi, ddu scieus beni, est stètiu pretziu in cincu listas. In sa Lista A ndi funt sartadas feti duas partidas (su dannu duncas est stètiu pagu, chi pentzaus a is arroris chi su tempus mau at fatu po su chi pertocat sa Lista A de sa Promotzione, e chi eus arremonau pròpriu ainnantis): cussa tra is meris de domu de su Pula e is allenus de sa Gialeto de Serramanna, e cussa, de importu mannu meda, tra is de su Vecchio Borgo de Sant'Elia e is de su Cus de Casteddu, est a nai sa scuadra pesada de s'Universidadi. Tra is atras cosas, nd'aprofitaus po si ddu contai poita est una noba frisca frisca, is de su Pula funt torraus in campu pròpriu ariseu a mericeddu, po giogai sa partida contras is meri de domu de su Domunoas, chi ballit po sa batalla de sa primu giorronada. A sa fini de is noranta minudus de giogu, duncas, is piciocus sighius de Massimo Taglialatela si ndi funt pigaus is tres puntus, gràtzias a sa bìncida cun su resultau de duus a zeru. A su primu postu de sa lista, intzandus, s'agatant sèmpiri is de su Cabuderra, cun dexianoi puntus allogaus in buciaca, ma is biancus-arrubius sighius de Andrea Loi ant pèrdiu pròpriu domìnigu passau sa prima partida de sa stagioni de su duamilla e bintunu \ duamilla e binti-duus, in domu cosa insoru, contras a is de su Città di Selargius, sa segunda scuadra chi s'agatat in Ceraxius, cun su resultau de cuatru a duus. Loi s'at contau, tra is atras cosas, in una ciaciarrada chi eus fatu impari a su telèfunu, chi po immoi a su mancu, issu e is piciocus cosa sua no funt pentzendi a curri po ndi artziai in Promotzione e duncas po binci su campionau, ma sighint a curri po ndi cassai una sarvesa chi ndi potzat arribbai, est craru, chentza tropu spramas e chenza tropus trumentus. A su segundu postu de sa lista ddoi funt is casteddaius de su Cus, chi eus arremonau ainnantis,  chi tenint calincuna cosa cumenti a dexiaseti puntus, feti duus in mancu de is biancus-arrubius cabuderresus. A su segundu postu de sa lista, sèmpiri cun dexiaseti puntus, est craru, ddoi funt is carlofortinus de sa Verde Isola puru, chi ant bintu (ma si dda funt depia sudai, tocat a ddu nai) in sa partida contras a is de su Sestu; is meris de domu ant aciapau su primu gol gràtzias a sa giogada de Cosa, unu de is giogadoris prus fortis, e de esperièntzia, chi is birdis-grogus tenint in sa rosa cosa insoru, ma is allenus ant arrespustu, a dexi minudus de sa fini de sa partida, cun su tiru de is undixi metrus intzertau de Santoru. Candu ammancànt feti duus minudus a sa fini de sa batalla, is meris de domu ant agatau su segundu gol gràtzias a una giogada, parit una brulla, de su portieri cosa insoru, Grosso, chi cun unu tiru de sa porta cosa sua (cussu chi in italianu tzerriaus "rinvio") at abbruxiau su portieri de is aversarius, Ro, chi fiat, est craru, a su postu cosa sua, totu de s'atra parti de su campu, ma chi est arrannesciu a cassai sa bòcia feti candu custa fiat giai brintada in sa porta e fiat giai asegus a sa lìnia bianca.
Po su chi pertocat sa Lista B, a su primu postu s'agatant sèmpiri is de sa Francesco Bellu de Terraba, chi domìnigu passau funt arrannescius a binci in domu de is de su Ruinas, po una de is partidas prus difìcilis chi ant depiu giogai cust'annu. In sa Lista C, is de su Barì sighint a curri a forti e a fai ispantus, gràtzias a sa bìncida, po tres a unu, boddita in domu de is de s'Ulassa. Is piciocus sighius de mister Cavasin tenint, diaici, binti-duus puntus allogaus, ses in prus de is chi tenint is de s'Orane, cun is piciocus sighius de Mastio chi sighint a binci e tenint de recuperai, est a nai de giogai ancora, duas partidas: cussa contras a is de su Tuttavista de Garteddì e cussa contras a is de s'Ollolai. Serraus cun is ùrtimus duas listas, sèmpiri po su chi pertocat sa Primu Categoria, est craru: in sa Lista D is de su San Nicola de Otieri funt sèmpiri a su primu postu, cun dexiaseti puntus pesaus fintzas a immoi, gràtzias puru e pruschetotu a s'ùrtima partida chi ant giogau e bintu, in domu cosa insoru, contras a is de su Patada, cun su resultau de duus a zeru. In sa lista E, sighit sa batalla tra is de su Sennaru, sighius de Nieddu, chi s'agatant a su primu postu, cun binti-duus puntus pesaus fintzas a immoi, e is de su Siligo de mister Pinna, chi ndi tenint feti unu in mancu e chi pròpriu ariseu ant bintu sa partida contras a is de s'Ulumedu, po tres a unu, chi ballit po sa de cincu giorronadas.
 

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna. IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018 art. 22

In questo articolo
Campionato:
Argomenti:
Stagione:
2021/2022
Tags:
Promozione