Salta al contenuto principale
monreale foto gol

Is de s'Ecellenza torrant in campu domìnigu chi benit, is de sa Promotzione e de sa Primu Categoria ant a depi abertai a su trinta

Si nd'apu giai chistionau, mi parit: su mesi de Gennàrgiu est unu de is prus longus de totu s'annu, cun trintunu diis de si bivi (o de si scroxai...tocat a bosatrus scerai su fueddu chi si praxit de prus...) e unu muntoni de trabballu (e mancu malli chi nc'est, su trabballu, si tocat a ddu narai!) chi s'agataus de fai, de recuperai apustis de is diis de festas chi pertocant su mesi de Idas: in sa bidda mia, seu sorresu de Bidd'e Sorris, cumenti si apu giai contau medas e medas bortas, nci funt ancora is luxixeddas apicadas me is palus de sa currenti e de su telèfunu, me is bias e me is pratzas, e a nci pentzai beni, nci funt ancora, allutus e totu cuncodraus, duas matas de cussas chi si pesant po su Nadale (in italianu ddu su tzerriaus "albero di Natale", pròpriu po cusutu motivu...), unu a s'intrada de sa bidda e s'atru a sa bessida. A biri totus is luxis ancora allutas mi benit unu pagheddu de gana maba, de dabori de brenti: est de sèmpiri, de candu seu pipiu, chi mi fait custu efetu a biri is tialus de aparatus apicaus me is fantanas, me is portas de is domus, candu is festas funt passadas de giai duas cidas (chi est berus chi oi est su dexiotu de su mesi de Gennàrgiu, sa dì de sa Befana fiat calincuna cosa cumenti a doxi diis fait...) e a narai sa beridadi, ariseu, chi fiat su dexiaseti, est incumentzau su Carrasciali (innoi in Sardìnnia sa stagioni de is fogus incumentzat pròpriu sa dì de Santu Antoniu, antzis, a bolli essi precisus is primus foghillonis s'alluint sa noti ainnantis, est a nai cussa de su sexi) ma mi parit mi parit ca po cust'annu puru is festas ant a essi unu pagheddu ghetadas a pari, torra, po su segundu annu de sighiu, de su tasinanta de su Covid, chi est torra una de is chistionis prus callentis (e dolorosas) chi depeus inguti, e no parit berus chi seus ancora pentzendinci. E intzandus, nudda de fai po is maschereddas e po is foghillonis, nudda isfiladas me is bias e me is rugas de is biddas e de is citadis: sighendi a andai ainnantis diaici nc'est de crei chi si nd'eus a scaresci in pressi de totus is cosas bellas chi preniànt is vidas cosa nosta: chi est berus chi seus arrannescius a sarvai is festas (mescamente: is prangius e is cenas impari a is parentis e a is famìllias) de su Nadale (ma si dda seus bida lègia meda, a nai sa beridadi, poita pariàt giai giai chi is de su Guvernu podessint torra serrai totus is atividadis e is localis cumenti is bar, po nd'arremonai una) e de su primu de s'annu nou (mancai chentza cuncertus in pratza, cumeti festus costumaus a fai me is ùrtimus dexi o cuindixi annus, a su mancu) su pròpriu no si podit narai, e mi dispraxit meda, po su Carrasciali, chi innoi in Sardìnnia est (o si tocat a nai: fiat?) una de is festividadis prus stimadas, de mannus e de pipius piticus. E duncas tocat a portai passièntzia (po cantu bortas apa depi scriri custa fràsia ancora no ddu sciu...) e apoderai (est a nai: sumportai is fastìdius) cun coru prenu de isperas bonas, mancai no s'iat facili, e mi ndi rendu contu a solu.
In cust'ùrtima cida is de su Guvernu nd'ant fatu bessiri is règulas nobas po circai de cumbati su spaniamentu de su virus, e duncas, seus benius a sciri ca is chi no tenint su vacinu fatu (e duncas no tenint su documentu chi tzerriant "green pass" rafforzato) de sa cida passada no ant a podi artziai nemmancu me is trenus o me is atrus trasportus pùbblicus. E duncas, andat diaici: mancai tui siast sanu, mancai tui ti fetzast unu esami (cussu chi eus imparau beni a tzerriati "tamponi") ses obbrigau a abarrai in terra e, duncas, a ti spostai a pei, o, est craru, cun sa machina cosa tua. Is cosas peròu si faint unu pagheddu prus marigosas po is chi bivint in pitzus de un'ìsula (sa chistioni si narat calicunca cosa?) e funt obrigaus, de su mari e duncas de sa Natura, a depi artziai in una navi (o in un aereu) po andai me is atrus logus, no feti po spàssiu, ma puru po motivus acapiaus a sa saludi, mancai po calincuna visita de importu mannu, o po calincunu interventu de is dotoris. E duncas, chi no tenis su vacinu fatu, po is de su Guvernu benis a essi unu animabi chentza importu (e no prus un omini...), peus de unu cani (is canis funt trataus mellus de is cristianus, meda bortas), poita sa cosa de importu prus mannu est no feti a essi sanus e a si ndi scabulli de custu arrori mannu chi est su Covid, ma est cussa de fai is punturas, cun is mexinas donadas, mancai, de is de sa Pfitzer o de is atrus chi funt pesendindi is vacius. Custu mi parit, a su mancu, de podi nai e contai in dì de oi, ma mancai is fueddus mius funt diaici marigosus feti poita tengiu, badda badda in conca, una surra de pentzamentus lègius, ma cumenti totus is atras bortas, de su restu (e cumenti mi repitiàt sa bon'anima de mamma mia) ge m'at a passai. Poita is cosas trotas e lègias depint passai, po s'ammarolla, cumenti si narat in bidda.
Apustis de totus custus stròllichiminis chi, comomai, seu costumau a ci stichiri aintru a s'articulu scritu in sardu campidanesu po is amigus de su Diario Sportivo, podeus puru andai a castiai totus is nobas chi funt bessidas a foras in custas ùrtimas seti diis: cumenti scieus, duncas, po su segundu domìnigu de sighiu no nci funt stètias partidas, cosa chi ballit po is de sa Sèrie D, po is de s'Ecellenza, de sa Promotzione, de sa Primu e de sa Segunda Categoria. Su mundu de sa bòcia po is diletantis sardus abarrat studau, e custu poita medas giogadoris (cumenti totus is atrus cristianus, de su restu) funt cumbatendi contra a s'ifluèntzia, e s'ierru est sa stagioni innoi custus puntoris nd'arribbant fatu fatu, e duncas, po no arriscai de impeddai totu su logu cun su virus, is de sa LND, impari a totus is atrus de is Cumitaus Regionalis de totu Italia ant pentzau (e beni, nc'aciungiu deu) de si frimai po unu arrogheddu de tempus, isperendi duncas chi is cosas potzant essi prus bonas a partiri de sa cida chi at a benni. Abarrat in peis sa chistioni acapiat a totus is règulas chi is giogadoris depint sighiri po torrai in campu a giogai is partidas (ma ballit, est craru, puru po is allenamentus in truma manna) apustis de essi sanaus de su Covid: is dotoris de su CTS (chi est su Cumitau Tennicu Scientificu, ge ddu scieis beni poita no est de seguru sa prima borta chi ndi seus chistionendi) ant donau una arrespusta bona apitzus de is documentus pesaus de is de su FMSI (chi est s'assotziu de is dotoris italianus chi trabballant in su mundu de su sport). Andaus duncas a castiai ita totu nd'est bessiu a foras: una scuadra s'at a depi firmai (est a nai: nudda allenamentus in truma manna e, duncas, est craru, nudda partidas), cun totus is atividadis, chi su numeru de is giogadoris apuntoraus (no si fait su contu de is dirigentis e de is allenadoris) nd'arribbat a su trinta-cincu po centus de totus is chi faint parti de sa rosa. Is de sa FIGC ant a fai su contu apitzus a binticincu giogadoris po dònnia rosa, e duncas una scuadra, custu ballit po su benidori, est craru, e duncas po candu is giogus ant a podi torrai a partiri, at a podi cabai in campu mancai tengiat fintzas a otu giogadoris apuntoraus. Sa chistioni benit a essi unu fadhidòrgiu mannu meda po su chi pertocat is apuntoraus o, mellus, po su chi pertocat su tanti de is diis chi unu depit fai in assètiu, est a nai acorrau in unu aposentu de domu, chèntza podi biri nemus, nemmancu is de sa pròpria famìllia. Po is chi depessint tenni su virus in cropus (chi tzerriaus "positivus", cumenti si narat in italianu) e su vacinu fatu po tres bortas (o po duas bortas, cun s'ùrtima puntura fata me is ùrtimus cuatru mesis) is diis de abarrai in assètiu funt (feti?) seti. Po is atrus (ballit puru po is chi ant fatu sa segunda puntura de su vacinu de prus de cuatru mesis) is diis de abarrai acorraus in domu benint a essi dexi, est a nai tres in prus. Chi unu si depessit atobiai impari a unu apuntorau po oras e oras (o po diis e diis de sighiu), est obbrigau a fai is esamis (torra: is tamponis) po cincus diis de sighiu (pròpriu diaici si ligit in su documentu) e a mantènniri, apitzus de su nasu e de sa buca, a totu dì, aintru e in foras de domu, sa carotedda (cussa chi tzerriant Ffp2, est a nai chi is atras caroteddas chi mancai eus manigiau fintzas a ariseu no ant a andai beni), custu chentza contai chi tengiant (o no tengiant) fatas is punturas. Si cumprendit beni cumenti custas règulas ant a podi andai beni, mancai, po is professionistas, ma iant a podi arribbai strobus, e mannus puru, po is diletantis, chi mancai po crupa de una partida de bòcia ant a depi abarrai frimus, chentza podi andai nemmancu a trabballai, e si cumprendit beni su dannu e is daboris chi nd'iant a arribbai, una istoria chi connosceus beni, de su restu, po su chi eus potziu biri (e bivi...) pròpriu s'annu passau.

In s'interis chi fadeus is contus (e cumbateus, totus impari, diaici mi praxit a pentzai a sa cosa, a su mancus) cun su spaniamentu de su virus, is de sa LND ant decìdiu, est cussu chi seus benius a sciri pròpriu ariseu (chi fiat su dexiaseti de su mesi de Gennàrgiu), de torrai a oberri sa "fentana de su mercau", dda tzerriaus diaici (cumenti si tzerriat in italianu, de su restu), est a nai, de donai a is scuadras atras duas cidas po "bendi" e "comperai" is giogadoris; in unu primu tempus, difatis, is giogadoris si podiant spostai, de una scuadra a s'atra, feti fintzas a su binti-cuatru de su mesi de Gennàrgiu, est a nai fintzas a su martis de sa cida chi benit, ma a cantu si ligiti, nc'at a essi sa possibilidadi de cambiai camisedda (ddi naraus diaici...) fintzas a sa metadi, prus o mancu, de su mesi de Friàrgiu puru. Impari a custa noba, nd'aproillat cussa chi pertocat su "Trofeo delle Regioni", est a nai is giogus (e duncas, est craru, is partidas) po is picciocheddus piticus prus fortis de totu s'Italia: po su de tres annus de sighiu, duncas, a cantu parit, ant a essi sciusciaus torra, e custu poita sa chistioni de importu prus mannu est cussa de acabbai, in campu, sa stagioni de s'Ecellenza e de totus is atrus campionaus, partendi de is de sa Promotzione. Is de sa LND, intzandus, no si dda funt intendia de arriscai a fai atobiai, totus impari, cussu muntoni mannu meda de piciocheddus: in unu primu tempus calincunu fiat pentzendi de spostai sa data de s'incumintzu de is giogus (chi depiànt partiri, cumenti estus giai contau me is cidas passadas) su binti-tres de su mesi de Abrili. Impari a su "Trofeo delle Regioni" nd'iat a podi sartai puru sa fasi natzionali de sa Copa Italia, est a nai is partidas chi iant a depi fai, una contra a s'atra, is scuadras chi bìncint sa Copa Italia me in sa regioni cosa insoru. Custu est cussu, a su mancu, chi at scoviau Luigi Repace, chi est su vice-presidenti de sa Lega Natzionale de is Diletantis, chi at circau de crariri is cosas: «Tengiu medas pentzamentus lègius in conca, a nai sa beridadi, po su chi pertocat is partidas de sa Copa Italia tra scuadras de regionis diversas, chi est s'ùrtima parti de is giogus. Deu creu chi at a essi meda ma meda difìcili chi is partidas s'ant a podi giogai, poita me in totus cussus mercuis chi iant a serbiri po sa Copa Italia nc'iant a podi essi is recùperus de totus is partidas de is campionaus chi ndi depessint sighiri a sartai, poita is cosas iant a podi andai peus meda de cumenti funt andendi immoi. Chi tra unu mesi is cosas depessint torrai a sa normalidade no nci iant a essi strobus, po nosu de sa Lega de is Diletantis, a fai giogai is partidas, chi est su chi boleus totus, e est po custu chi seus trabballendi dì e noti, ma no podeus arriscai de fai ammobadiai sa genti e in prus, sa cosa de importu prus mannu po nosu est cussa de circai de serrai is giogus me in campu, e no me is ufìcius, cumenti est sucediu duus annus fait. Sa decisioni, comentecasiat, at arribbai feti me is cidas chi ant a benni». Si cumprendit beni cumenti is duas cidas chi, in unu primu tempus, fiant stètias sceradas po giogai is partidas de su "Trofeo delle Regioni" ant a serbiri po recuperai is partidas de su campionau de s'Ecellenza.

E duncas, po oi, no si abarrat atra cosa de fai chi andai a castiai ita totu nd'est bessiu a foras apustis de totus is atobius (cussas chi in italianu si tzerriant "video-conferenze") chi, sa cida passada, cumenti eus giai contau, is de su Cumitau Regionali nd'ant pesau impari a totus is presidentis de is assòtzius de bòcia sardus, po cumprendi candu (e cumenti...) torrai a partiri cun is giogus e cun is partidas de su domìnigu, apustis de sa decisioni, chi ant pigau, si ddu arregodaus beni, su cincu de su mesi de Gennàrgiu, de ndi studai is campionaus. Duncas beneus a sciri chi is de s'Ecellenza ant a essi is primus a torrai a partiri, su binti-tres de su mesi de Gennàrgiu, est a nai custu domìnigu chi nd'at a arribbai tra cincu diis, cun is partidas de sa segunda giorronada de sa torrada; is partidas chi ndi funt sartadas, invecias, tra is de su Castiadas e is de su Bosa, e tra is de s'Ilvamaddalena e is nieddus-biancus de s'Ossese, s'ant a giogai (chi totu depessit andai beni, cumenti isperaus, de su restu), su noi de su mesi de Friàrgiu, est a nai de mèrcuis. Po su chi pertocat is tres listas de sa Promotzione, invecias, is giogus ant a torrai a partiri s'ùrtimu domìnigu de su mesi de Gennàrgiu, est a nai su trinta, cun is partidas chi ant a balli po sa primu giorronada de sa torrada. Giai de Domìnigu chi benit peròu, est a nai su binti-tres, ant a torrai a cabai in campu is de s'Atletico de Casteddu, chi si dda ant a depi biri contras a is de su Cuartu 2000; is de sa Fermassenti, chi ant a giogai (sèmpiri chi no ant a tenni atrus strobus o atrus apuntoraus aintru de sa rosa) contras a is de s'Andromeda, e is de su Bidda Matzraxia, chi ant a arriciri (chi totu at a andai beni, ddu torraus a arripiti poita ddu scieus cumenti andant is cosas...) is biancus-birdis de su Gonnos. Is scuadras de sa Primu Categoria puru, chi cumenti scieis beni funt stètias prètzidas in cincu listas, ant a torrai in campu impari a is de sa Promotzione in s'ùrtimu domìnigu de su mesi de Gennàrgiu, est a nai su trinta. Domìnigu chi benit, peròu, ant a torrai in campu is de su Monte Alma de Nujvi po giogai (mellus: po recuperai) sa partida contras a is de su Santa Maria de Coghinas, chi at a balli po sa de trexi giorronadas (est a nai s'ùrtima po su chi pertocat s'andada) cun is duas scuadras chi currint in sa Lista E.

Is de sa Segunda Categoria, chi funt cussus chi tenint de giogai prus pagu partidas, ant a torrai in campu feti po su primu domìnigu de su mesi de Friàrgiu, est a nai su ses, ma domìnigu chi benit s'ant a recuperai ses partidas. Po su chi pertocat sa Lista A, duncas, nc'at a essi sa batalla tra is de sa Ferrini de Cuartu, contras a is pirresus de sa Jupiter; po su chi pertocat sa Lista B, invecias, domìnigu de spàssiu po is de s'Atletico de Masainas, chi ant a arriciri is campidanesus de sa Deximu 07; po su chi pertocat sa Lista C, nc'at a essi de giogai sa partida tra is de s'Havana de Santu Basibi, chi si dda ant a biri contras a is de su Sini. Po su chi pertocat sa Lista F, in campu is de su Montiferru, contras a is de sa Busachese de Busache, e is de su Tramatza, contras a is de su Sabarussa. Po su chi pertocat sa Lista H, invecias, in campu is de sa Calangianese, de Calanzanos, contras a is allenus de su Santa Teresa, sa scuadra de Lungone. Su ses de su mesi de Friàrgiu ant a torrai a partiri is giogus po is piciocheddus de sa "Juniores" Regionali (est a nai po is chi no tenint prus de dexianoi annus), de is "Allievi" (est a nai po totus is chi no tenint prus de dexiaseti annus) e de is Giovanissimi puru (is picciocheddus, duncas, chi no tenint fatus prus de cuindixi annus).
 

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna. IMPRENTAS 2021-2022. LR 22/2018 art. 22

In questo articolo
Argomenti:
Stagione:
2021/2022
Tags:
Eccellenza