Salta al contenuto principale
ossese coppa italia civitavecchia

Copa Italia: is biancu-nieddus de s'Ossese ndi cassant s'unu a unu in domu de su Civitavecchia

Incumentzu s'articulu pesau po sa segunda cida de su mesi de Martzu cun gana bella e isperas bonas, totus cosas chi no podeus donais po seguras; est a nai ca dònnia dì, de candu ti ndi scidas e ti ndi pesas, fintzas a candu ti torras a crocai in su letu, a su noti, no podis mai sciri ita totu ti nd'at arribai apitzus, chi ant a essi cosas drucis o cosas marigosas, e duncas, si nau sa beridadi: giai su fatu chi no tengiu tropu daboris de scroxai, po oi puru, po custu mengianu a su mancu, mi parit una cosa chi mi bastat, giai, po torrai gràtzias a Deus. In prus, nc'aciungiu ca tengiu e ca mi intendu su coru lèbiu lèbiu e no sciu mancu deu beni su poita: a nai sa beridadi no funt tempus facilis, est craru, e ddu scieis beni bosatrus puru, cun sa tialu de guerra malladita chi is russus ndi funt pesendi in Ucraina, e cun totus is arroris chi ndi funt bessendi a foras, a cumentzai de totus is dannus chi funt fadendi is bombas chi ndi funt arruendi (est a nai: is bombas chi is russus funt ghetendinci apitzus a cussus poburus cristianus) in cussus logus (apu intendiu chi nc'ant sciarrocau fintzas un uspidali innoi ddoi fiant pipius e feminas pringias), e cun totu is motus (e su sàngui puru) chi is guerras lassant in terra, dònnia dònnia borta chi calincunu istadu ndi pesat una. Sa storia, de su restu, parit sèmpiri sa pròpria e s'omini, diaderus, no arrnnescit ancora a ddu cumprendi, ma àntzis nci torrat a arrui sèmpiri in su pròpriu stampu, ddi naru diaici.

In Sardìnnia puru funt incumintzendi a ndi lompi is personas (pruschetotu fèminas e pipius) chi megant a si ndi fuiri de cussus logus, e si cumprendit beni sa sprama, sa timoria chi tenint in su coru; a nosu, a su mancu po immoi, si tocat a ddus arriciri cumenti chi fessint sorris e fillus nostus; sa stima cosa nosta est sa cosa de importu prus mannu chi ddi podeus arregalai in dì de oi, isperendi ca totu custu inferru si ndi potzat studai chitzi, mancai Putin (chi est su Presidenti de sa Russia, cumenti scieis beni), a cantu parit, iat a bolli sighiri a cumbati, bai e circa fintzas a candu. Sa guerra in Ucraina, a cantu parit a castiai sa televisioni e a ligi is giornalis, est fadendusì scaresi su dannu mannu ca tenestus cravau in conca (e me in su ciorbeddu) fintzas a cuindixi diis fait, est a nai, est craru, su spaniamentu de su Covid: seus lòmpius a su dexi de su mesi de Martzu, est a nai ca, a fai totus is contus (e nci bolit pagu meda, a nai sa beridadi), mancant feti undixi diis po s'incumèntzu de su beranu, e duncas est po nd'arribbai su tempus bonus e duncas, is trumentus acapiaus a s'infruèntzia iant a depi sparessi po cust'annu puru, a su mancu po una bella pariga de mesis, fintzas, a su mancu, a candu nd'at a torrai s'atonzu. S'arriscu mannu de s'apuntorai, duncas, parit a is pabas, mancai nci siant sèmpiri, dònnia dì, cristianus chi ndi boddint su puntori e chi, duncas, depint cumbati cun sa mobadia (torraus a su chi s'apu nau ainnantis: dònnia dì no podis sciri ita totu ti nd'at a arrui apitzus, chi cosas bellas o cosas lègias e marigosas), ma nc'est de nai chi is motus po crupa de su Covid, aici parit a su mancu, funt torraus a essi pagus meda, e chi de una parti no podeus fai atru chi prangi e essi dispraxius po is chi si ndi andant, de s'atra parti no podeus chi essi prexaus po totus cussus chi funt arrannèscendi a ndi sanai, chentza, mancai, depi arriciri is curas me is uspidalis. Su trintunu de su mesi de martzu at a acabbai puru, de su chi seus benius a sciri e, pruschetotu, de su chi s'ant nau is de su Guvernu etotu, cussu chi in italianu tzerriant "stato di emergenza" (e fiat ora! Mi permitu de nc'aciungi deu), apustis de duus annus de s'incumintzu de una de is istorias prus marigosas e tristas chi ndi siant protzias in custu mundu, ma su chi seu curiosu de cumprendi est sa chistioni acapiada a su chi tzerriant "green pass" (a sa moda de is ingresus), est a nai su documentu chi is de su Guvernu donant a totus cussus chi tenint is punturas de is vacinus fatas ( e a cussus chi ndi funt sanaus a solus de sa mobadia, ma po custus su documentu at a balli feti po cincu – ses mesis, apustis ant a torrai chenza de nudda). A cantu parit at a abarrai in peis s'obbrigu de ammostai su documentu fintzas candu brintas me is bar o me is localis, candu andas a sa posta (mancai feti po nd'arritirai sa pentzioni), me is trenus, me is aereus e me is traghetus puru (una cosa de importu mannu meda po unu chi bivit in un'isola, mi parit craru). A cantu parit, a su mancu a cantu parit in dì de oi, immoi chi ddu ant postu, s'obbrigu de su documentu at a abarrai bai e circa fintzas a candu, mancai, cumenti eus nau pròpriu ainnantis, su spaniamentu de sa mobadia est sèmpiri prus pagu.

Torru (chi su strollichimi cosa mia no si donat tropu fastìdiu, est craru) a su chi megamu a si nai me is primus rigas de custu articulu: mi intendu su coru lèbiu lèbiu mancai in su mundu nci siant medas cosas chi no funt andendi beni (ddi nau diaici...), e no sciu mancu deu su poita. At a essi chi arrannèsciu, e custa mi parit una de is fortunas prus mannas de totu sa vida mia, a mi prexai cun pagu, est a nai chi su coru cosa mia s'allirgat cun tontesas (chi poi tontesas no funt) e, sèmpiri chi no si ndi furu tropus tempus, circu de si fai cumprendi ita bollu nai.
Po mi ndi scidai allirgu mi bastat de biri sa luxi de su sobi, bellu e callenti, a foras de sa fentana de s'aposentu cosa mia: in custa diis pareus giai in su beranu, de sa basca chi su tempus est arregallendusì, ma sciu beni chi un antru pagheddu de acua at a serbiri po circai de cumbati sa sicanza chi nd'arribbat dònnia dònnia annu in s'istadi, e defatis, a su chi narant is previsiones de su tempus, de sabudu iat a depi torrai a proi giai dònnia dònnia di, a su mancu po una cida.

E duncas, giai feti su fatu chi mi potzu gosai (mi benit de manigiai su fueddu "suciai", chi mi ddu permiteis) totu su callenti de su sobi (eia, pròpriu a tipu cabixeta) mi bastat po essi allirgu cumenti una pasca.
In prus, si contu puru custu gioghiteddu chi seu fadendi in su corratzu chi nc'est pròpriu aranti a sa domitedda (pitichedda ma bellixedda meda) innoi bivu, e m'eis a scusai chi sigu a mi stròllicai un antru pagheddu, ainnantis de chistionai de bòcias e de resultaus e de partidas, cumenti fatzu dònnia dònnia cida, e ddu scieis, de su restu, cumenti mi pigat.
E duncas, fia contendusì ca pròpriu aranti a domu mia ddoi est una mata de limonis chi at a tenni prus de corant'annus (nci fiat giai, candu deu seu nasciu, e nd'apu fatu corantunu pròpriu su cincu de su mesi de Gennàrgiu passau, po si fai cumprendi mellus), e in custus ùrtimus mesis sa mata est diventada sa domu po una biga manna de crucueus; una de is cosas chi mi prexant de prus su coru (ddi nau diaici) est lassai, pròpriu aranti a sa porta de sa coxina cosa mia, totus is pimpirìlleddas de su pani chi mi papu, apustis chi acabu de prandi e de cenai, isperendi de fai unu arregallu a is crucueus; e issus, a nai sa beridadi, a cantu mi parit a su mancu, ddu agradessint meda meda, e benint in trumas manna a bicai, e po arregallu, aici mi praxit a pentzai, a su mancu, a su mengianu mi ndi scidant issus, cun totus cussus scrillitus gratziosus meda chi faint is pilloneddus candu est po ndi bessi a foras su sobi, a su mengianeddu chitzi chitzi; e feti a ddus podi biri (e intendi, mescamente), diaici prexaus, giai giai mi prangit su coru.
At a essi, nc'aciungiu deu, chi seu de otu diis chi seu fadendi cussus esercitzius acapiaus a cussa chi is cristianus tzerriant carèsima, est a nai, pruschetotu, dietas (nudda petza, po nd'arremonai una, nudda binu nè birra, nè cafè e nudda drucis e nudda tzùcuru) e mescamente nudda festas e pagu atobius cun is atrus cristianus; custu bollit nai, pruschetotu, chi po unu mesi e mesu mi nd'abarru, po cantu est possibbili a su mancu, a solu a ligi, a scriri e a circai de cumprendi calli funt is cosas chi ballint de prus in sa vida mia e duncas, in s'interis, calli funt is cosas chi no funt de importu in sa vida mia e ia a depi, mancai, lassai a perdi. Fadendi custu giogu de sa caresima (diaici ddu tzerriu, cumenti chi fessit diaderus unu giogu e no unu esercìtziu po sa conca, su coru e s'anima mia) mi sucedit de mi prexiai po cosas piticheddas, chi mancai, in sa normalidade, me is atras diis de s'annu, no ia castiai (e biri) nemmancu po unu segundu; est cumenti chi, si ddu nau diaici, sa caresima e totus is esercìtzius chi fatzu in s'interis, serbant a mi fai prus scidu po totus is cosas maravìgliosas chi nci funt in custu mundu.
Serru cun s'ùrtimu contixeddu (si ddu promitu diaderus chi custu est s'ùrtimu, e a pustis de custu apa a chistionai feti de partidas de bòcia e de resultaus): pròpriu ariseu mengianu un'amiga mia stimada, chi bivit giai de una bella pariga de annus in Spagna, m'at ammostau unu video innoi ddoi fiant duas trùturas chi megant a fruciri is ous, pròpriu in pitzus a una lampada chi ddoi est, pendi pendi, apicada a sa crabetura de su logu innoi trabballat issa: su spantu prus mannu nd'arribbat de su modu ca tenint cussus duus pillonis de si tzerriai pari pari; candu una est fadiada (est a nai: istracada o canciada) de fai su chi depit, intzandus nd'aproillat s'atra, chi ddi donat su càmbiu e sighit su trabballu, e cun custa storia funt andendi ainnantis, cussas duas poberas trùtureddas, de su mesi de Gennàrgiu, e ancora diaici s'agatant, mancai is ous nc'iant a depi ponni feti duas-tres cidas po s'oberri e fai nasci (est a nai: fai bessiri a foras) is pilloneddus piticus; e su spantu mannu, torra, est s'abbètiu (e mancai puru s'afròddiu) chi is criaduras de sa nadura (cumenti funt is trùturas, est craru) nci ghetant candu faint su chi depint e, mescamente, s'agiudu chi si donant s'una cun s'atra; e cun custu contixeddu serraus cun is stròllichiminis po custa cida puru, isperendi chi su chi s'apu contau s'allirghit su coru a su mancu de sa metadi de su chi m'intendu deu, in custus tempus lègius de guerras e de mobadias.

E apustis de essi nau totu custu, si nci podeus ghetai in su chi pertocat sa chistioni de importu prus mannu po su giassu de is amigus de su DiarioSportivo, est a nai su mundu de sa bòcia de is diletantis sardus. Pròpriu ariseu merì nc'est stètia una partida de importu mannu meda po is de s'Ossese chi, cumenti s'arregodais beni (nd'eus chistionau e arrexonau, e meda puru, me is ùrtimas cidas) ant bintu sa Copa Italia po su chi pertocat is scuadras de s'Ecellenza sarda, in sa partida de sa finali contras a is de su Castiadas e pròpriu gràtzias a custu resultau ant tentu sa possibbilidadi (toga meda, est craru) de andai a giogai contras a is de su Civitavecchia, chi ant bintu sa Copa Italia po su chi pertocat is scuadras de s'Ecellenza de su Lazio, pròpriu me is cidas passadas. Si cumprendit beni totu s'afròddiu chi teniant is giogadoris e s'allenadori, mister Loriga, de andai a giogai contras a una scuadra de su continenti; po nosu sardus est sèmpiri unu prexiu a si ponni in viàgiu, ddu scieis mellus de mei, e podi lassai s'isula, mancai feti po una pariga de diis, fait beni a su coru.
E duncas is biancus-nieddus de s'Ossese funt partius cun su pulman e sa navi, impari a una bella truma de tifosus puru, chi nd'ant aprofitau, tra is atras cosas, po si fai unu bellu giriteddu in sa citadi de Roma puru (chi est una de is prus bellas chi nci funt in su mundu): seu seguru chi su giogu de sa bòcia serbat puru, e mescamente, a custu: a fai atobiai is personas tra de issas, a arregalai oras de sprèviu, atesu de totus is trumentus de custa vida, e ddu eus cumprendiu beni, chi is trumentus in custa vida funt medas (fintzas tropus, ddi nau deu) e che unu pagheddu de sprèviu serbit cumenti s'ària chi respiraus, s'acua chi bufaus e su pani chi si papaus po bivi.

Sa trasferta, duncas, est andanda beni meda, poita is de s'Ossese funt arrannèscius a si ndi scabulli cun su resultau de unu a unu, est a nai chi sa partida s'est serrada, est craru, in paridadi, e immoi mèrcuis chi benit, est a nai su sexi de su mesi de martzu, is de su Civitavecchia nd'ant a depi cabai in Sardìnnia (e duncas a Ossi) po sa partida de sa torrada, e is biancus-nieddus, est facili a ddu cumprendi, ant a tenni totu sa genti de sa bidda e totus is tifosus a su campu, chi ant a essi, totus impari, cumenti si narat, su de doxi omini in campu.

Sa partida de ariseu est stètia toga meda: is meris de domu de su Civitavecchia, chi giogant in su campu "Tamagnini" e chi, si cumprendit beni, fiat prenu fintzas a cucuru de genti e de tifosus, ant cassau su primu gol, est a nai cussu chi ballit po s'unu a zeru, a su de trinta minudus de su primu tempus, candu Cerroni at arriciu sa bòcia scuta de su portieri de sa scuadra cosa sua, Scaccia, e arribbat aranti de sa porta de Cherchi, chi ndi sciusciat a terra s'aversariu, cun sa bòcia chi peròu acabat aintru de sa porta; s'arbitru Gagliardi, in unu primu momentu, pariat chi bolessit donai su tiru de is undixi metrus a is de su Civitavecchia po su fallu fatu de su portieri allenu, ma at lassau is cosas po fatas e duncas at donau inderetura su gol po is biancu-nieddus de domu, po su prexiu de totus is tifosus cosa insoru.
Sa partida abarrat oberta, cun is de s'Ossese chi ant circau de nd'artziai sa conca, ma is ominis de mister Loriga funt arrannescius a cassai su gol de s'unu a unu feti in su segundu tempus, apustis de su pau pigau in preu de Pipi, unu giogadori brasilianu de is de su Civitavecchia, chi fiat acanta acanta de fai, de agatai su duus a zeru cun unu bellu cropu de conca.
A su de trintacuatru minudus, duncas, Arca scudit sa bòcia in mesu a s'area e ndi piscat Gueli chi si fait agatai scidu, e prontu, po scudi sa bòcia a is pabas de Scaccia, cun unu cropu de conca togu meda; est facili immaginai, intzandus, totu s'afròddiu, su prexu e sa festa chi ant fatus is tifosus de s'Ossese chi ddoi fiant a castiai sa partida, fadendi su contu chi unu gol fatu in trasferta ballit cumenti s'oru. Apustis de su gol de s'unu a unu, nci provat puru Chelo, chi po pagu no ndi cassat su duus a unu po is sardus, ma sa bòcia ndi bessit a foras de su campu.

Sa partida de sa torrada, intzandus, s'at a giogai, a su campu "Walter Frau" de Ossi: is biancus-nieddus ant a podi sighiri a curri, in cussa chi tzerriant sa fasi natzionali de sa Copa Italia (est a nai a passai su primu turnu) chi ant a arrannesci a binci sa partida, o chi sa partida si depessit serrai cun su resultau de zeru a zeru; chi sa partida depessit acabbai cun su resultau de unu a unu, invecias, is duas scuadras iant a depi giogai po un'antra bella mes'oredda, est a nai po is chi podeus tzerriai (furriendiddu de s'italianu) tempus suplementaris (de cuindixi minudus s'unu) e, chi is cosas depessint abarrai frimas a su resultau de unu a unu, iant a serbiri is tirus de is undixi metrus puru. Is de su Civitavecchia, invecias, ant a passai su turnu chi depessint binci o paregiai sa partida cun prus de unu gol (est a nai, duncas, partendi de su duus a duus, a sighiri).

Nc'est de crei, duncas, ca cussa de mèrcuis chi benit at a essi no feti una partida, ma una dì de festa e de sport po totus is chi bivint in Ossi, e ddu torraus a arrepiti (chi mabi, pròpriu, no si fait): su giogu de sa bòcia, mescamente su chi pertocat is diletantis, iat a depi serbiri a custu, a arregalai diis de sprèviu e de prexu e de serenidade a sa genti.
E cun custus fueddus po oi puru si saludu, isperendi de podi scriri atrus contus bellus cumenti a custu in su benidori, e isperendi, mescamente, chi is vidas cosas de bosatru potzant essi bellas cumenti a s'oru, e prenas de prexu cumenti una dì prena de sobi.


Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna. IMPRENTAS 2021-2022. LR 22/2018 art. 22

In questo articolo
Campionato:
Argomenti:
Stagione:
2021/2022