Salta al contenuto principale
villamassargia

In Promotzione ndi sartat sa primu partida po crupa de su Covid, is casteddaius de sa Ferrini s'agatant a su primu postu de sa lista in Ecellenza

Arriendi e brullendi, seus arribbaus giai a sa metadi de su mesi de Ladàmini puru, e su mundu de sa bòcia de is diletantis sardus sighit a andai ainnantis: est custa sa noba de importu prus mannu chi boleus bogai subbitu a foras, poita si ndi arregodaus beni totus is dannus chi su virus (seus chistionendi, est craru, de su tialu de Covid) iat fatu s'annu passau, cun is scolas serradas in medas biddas e in medas citadis, diaici cumenti fiat sucèdiu po is atras atividadis e is fainas de sa genti, chi fiant stètias firmadas de is sìndigus e de is de su Guvernu, totu custu po circai de ndi studai su spaniamentu de sa mobadia. De seguru cust'annu is cosas funt andendi mellus meda, gràtzias puru e pruschetotu a su vacinu, chi est donendi una bella manu de agiudu po si ndi scabulli de cust'arrori mannu chi si nd'est protziu apitzus in su mesi de Martzu de su duamilla e binti. Ma ddu scieus cumenti andant is cosas: candu tenis una timoria badda badda in conca, prus dda craculas e prus possibbilidadis ddoi funt chi potzat sucediri diaderus, aici narant me in sa bidda mia, a su mancu. Est a nai chi prus ddu timis, e prus arriscas de nd'arriciri cusssu mabi chi no iast a bolli mai.
Eus tentu giai s'ocasioni de ndi chistionai me is cidas passadas: is allenadoris chi intendeus me is ciaciarradas chi fadeus po ndi pesai is articulus, difatis, narant sèmpiri chi is giogus funt acapiaus a unu fiu, poita sa sprama, s'atzìchidu po su chi eus depiu bivi s'annu passau s'agatat, est craru, ancora me in su coru (e  me in sa conca) cosa nosta, e at a essi una cosa maba e tostada meda de scaresci, e de seguru no podeus sciri cumenti ant a andai is cosas in su benidori. E intzandus, dònnia, dònnia cida sa cantzoni est sèmpiri sa pròpria: «Spereus de sighiri a giogai, spereus de sighiri a cabai in campu», si megant. Fintzas a domìnigu passau, intzandus, no nci fiant stètius strobus, ma po custa cida is cosas no funt andadas beni cumenti podestus isperai. Est craru, no si parit su momentu de si ponni a prangi, o de tzerriai "agitorius", cumenti si narat in bidda mia, ma de seguru, est craru, no ndi seus ancora bessius a foras de custu mabi lègiu: in su Girone A de su campionau de Promotzione, po nd'arremonai feti unu, nd'est giai sartada sa primu partida de sa stagioni noba, e si ddu aspetastus, poita in Bidda Matzraxia su sìndigu nd'at torra pesau sa "zona arrubia", dda tzerriant diaici, poita su numeru de is apuntoraus po su virus nd'est torrau a artziai e duncas funt stètias torra serradas is scolas e, est craru, puru su campu sportivu innoi sa scuadra de sa bidda giogat a bòcia, su domìnigu po is partidas de su campionau, e àintru de sa cida po is allenamentus. Duncas, apustis de feti tres giorronadas, nc'est giai una partida de recuperai, e pròpriu po custu motivu is de su Cumitau Regionali de sa LND ant scerau beni de ndi pesai tres listas cun catodixi scuadras s'una e, mescamente, de fai acabbai is giogus sa cida ainnantis de Pasca Manna (chi at a essi su dexiaseti de su mesi de Abrili), pròpriu po tenni totu su tempus (duas cidas in su mesi de Abrili e totu su mesi de Maju puru) po arrangiai is cosas. Pròpriu po custu, inzandus, podeus sighiri a castiai a su benidori cun isperas bonas, chentza prangi, poita no nc'est su tanti. Impari a sa partida tra su Bidda Matzraxia e sa Fermassenti de Santu Giuanni Suèrgiu, nd'est sartada puru sa batallade is de su Cardedu, contas a is de su Tuttavista de Gartèddi (in sa Primu Categoria), poita me in sa scuadra de is biancu-arrubius de domu ddoi funt una pariga de piciocheddus chi si funt buscaus su virus, e intzandus nudda de fai po sa partida, chi s'at a giogai in su benidori, ma ancora no si sciri candu d'ant a ponni. Sa pròpria chistioni ballit puru po is de su Laerru (in sa Segunda Categoria), cun sa bidda torra in "zona arrubia", sèmpiri po crupa de su numeru tropu artu de apuntoraus. S'ùnica cosa chi podeus fai, in dì de oi, est sighiri a isperai chi totu potzat andai beni e pruschetotu chi no nci siant atrus mortus tra is mobadius e is apuntoraus. Is novas chi nd'arribant dònnia dì de is uspidalis no funt diaici lègias (fiant medas prus lègias, po si cumprendi mellus, cussas chi nd'aproillant s'annu passau), est a nai chi no nc'est su tanti po si preocupai, a su mancu po immoi, poita s'arriscu pertocat feti pagus biddas tra totus cussas chi ddoi funt in Sardìnnia.

E duncas, apustis de essi nau totu custu, podeus sighiri, cun su coru lèbiu, a chistionai de sa cosa de importu prus mannu po su giassu de su DiarioSportivo: is resultaus de is partidas. Po custa cida, intzandus, parteus de is scuadras sardas chi currint in su campionau de sa Sèrie D, poita seus de diora, a nai sa beridadi, (de candu funt incumentzaus puru is giogus de is scuadras de sa Promotzione, de sa Primu e de sa Segunda Categoria) chi no ndi chistionaus in s'artìculu scritu in su sardu chi si fueddat in su Campidanu de mesu. Una de is partidas de importu prus mannu de su domìnigu fiat, de seguru, su derby (aici ddu tzerriant is ingresus, est a nai sa partida tra scuadras chi nd'arribbant de sa pròpriu citadi, de sa pròpriu bidda o cumenti in custu casu, de sa pròpriu regioni) tra is de s'Atletico de Uri e is de su Carbònia, cun is meris de domu chi funt arrannescius a binci cun su resultau de tres a unu, gràtzias a is gol fatus de Scanu, Calaresu e Fadda, chi funt stètius bravus a ndi furriai su primu gol fatu de is allenus, sighius de mister David Suazo, su giogadori de su Casteddu, cun Murtas. Diaici is arrubius-grogus ndi artziant a su de otu postu in sa lista, cun ses puntus in buciaca, gràtzias pròpriu a sa segunda bìncida cassada in custas cuatru partida giogadas. Is de su Carbònia, invecias, s'agatant immoi acanta a is tres scuadras chi funt in s'ùrtimu postu de sa lista, cun feti duus puntixeddus, impari a is de su Lanusè, chi ant pèrdiu sa partida in domu cosa insoru contras a is strangius de sa Nuova Florida, chi si ndi funt pigaus is tres puntus gràtzias a sa giogada de Persichini. Totu beni, invecias, po su chi pertocat is de sa Torres e is de su Murera: is arrubius-brau tenint seti puntus postus in buciaca, gràtzias mescamente a s'ùrtima, bella bìncida cassada in domu de su Cynthialbalonga, cun sa partida chi s'est serrada cun su resultau de duus a unu: su primu gol nd'arribat gràtzias a Scotto, apustis nci pentzat Dametto a cassai su segundu gol. Is meris de domu torrant a oberri is giogus e sa chistioni cun Angelilli, ma is sardus arrannescint a aguantai fintzas a sa fini de sa partida. Domìnigu prenu fintzas a cucuru de prexu po is de su Murera puru, chi sighint a bobai sèmpiri prus in artu gràtzias a su duus a unu bodditu in domu de is de s'Insieme Formia, cun sa partida chi s'est serrada cun su resultau de duus a unu po is allenus. Su primu gol de sa partida spetat a is meris de domu, cun Di Vito, ma Nurchi e apustis Del Gaudio ndi sciusciant is bisus e is isperas de is aversarius, po sa de tres bicidas de sa stagioni noba. Is de su Murera, diaici, tenint in buciaca noi puntus, e s'agatant a su de cuatru postus in sa lista, cun feti tres puntus in mancu de sa primu de sa lista, est a nai su Giugliano. Is de s'Altzaghena, invecias, ndi buscant sa primu derrota in sa stagioni noba, in sa batalla pròpriu contras a is de su Giugliano, chi bìncint po cuatru a zeru. Po is de s'Altzaghena, peròu, su dannu po immoi est pagu, poita tenint giai allogaus seti puntus, chi ballint po su de seti postus in sa lista. Domìnigu marigosu puru po is tattaresus de su Latte Dolce, chi in domu cosa insoru ant pèrdiu sa partida contras a is de su Vis Artena: Bartulovic at fatu su gol po is tattaresus, ma Sfanò e Odianose ant regalau sa bìncida a is allenus. Is tattaresus, duncas, abarrant frimus innoi fiant, est a nai a su de doxi postus in sa lista, cun cincu puntus. Chi is de sa Sèrie D domìnigu chi benit ant a giogai sa de cincu giorronadas, po su chi pertocat is partidas de s'andada, is de s'Eccellenza funt arribbaus a sa de seti giorronadas, chi s'at a giogai su dexiaseti de custu mesi, est a nai de su mesi de Ladàmini. Andaus a castiai duncas cumenti funt andendi is cosas po is dexiotu scuadras chi currint in su campionau de importu prus mannu chi ddoi teneus in Sardìnnia. Sa de ses giorronadas at arregalau afrodhiu e prexu a is casteddaius de sa Ferrini, chi s'agatant sèmpiri a su primu postu de sa lista, gràtzias mescamente a su duus a unu pesau in domu contras a is de s'Asseminese: is allenus ant fatu su primu gol de sa partida cun Caddeo, ma is duus gol fatu de Argiolas ant arregalau is tres puntus a sa scuadra sighida de mister Pinna. Is casteddaius, intzandus, funt arrannèscius a cassai is de su Taloro, chi si funt depius acuntentai feti de unu puntixeddu, ddi naraus diaici, in sa batalla, una de is partidas de importu prus mannu de su domìnigu, contras a is campidanesus de su Biddacidru, chi funt stètius bonus a apoderai fintzas a sa fini, cun su resultau de zeru a zeru. Ferrini e Taloro, intzandus, tenint sexi puntus allogaus in buciaca. Sighint a curri, e forti meda, a nai sa beridadi, is cuartesus de su Sant'Aleni, chi in domu bìncint sa partida contras a is àrthanesus de s'Idolo, cun su resultau de unu a zeru, gràtzias a su gol pesau de Falciani, cun unu tiru de is undixi metrus. Is de su Sant'Aleni tenint feti duus puntus in mancu de su Taloro e de sa Ferrini e domìnigu chi benit si dda ant a depi biri contras a is tattaresus de su Li Punti, chi in s'ùrtima bessida nd'ant pigau ses bussinadas de is de s'Arbus: is gol funt stètius fatus de Salazar, po duas bortas, Mainardi, po tres bortas, e Sylla. Is tattaresus ant arrespustu cun Luiu. Totu beni po is de su Castiadas puru, chi ant bìntu sa partida in domu de is de su Poltu Ridundu, cun su resultau de cuatru a unu: Villa sighit a fai gol in grandu cantidadi; bastat a nai chi domìnigu passau nd'at fatu tres issu a solu; s'atru gol de is biancu-birdis portat sa firma de Santoro. De Murgia s'ùnicu gol po is de su Poltu Ridundu. Mauricio Villa, duncas, est su giogadori chi, a su mancu po immoi, at fatu prus gol, funt giai dexi apustis de ses giorronadas, tra totus cussus chi s'agatant in su campionau de s'Eccellenza. Is de su Castiadas tenint trexi puntus allogaus, unu in prus de is cidresus. Is de su Gùspini, invecias, torrant a domu, in su Campidanu de mesu, chenza tropus dannus e chenza daboris, apustis de sa partida giogada in domu de is de s'Ilvamaddalena, chi s'est serrada cun su resultau de zeru a zeru. Is meris de domu ndi artziant diaici a su de noi postus in sa lista, cun otu puntus; is gùspinesus invecias ndi tenint tres in prus, est a nai undixi, e s'agatant a su de ses postus in sa lista. Nd'arribat unu bellu puntixeddu po is de su Ilàrtzi puru, chi ant apoderau fintzas a sa fini contras a una scuadra forti cumenti a is de sa Nuorese, chi tenit seti puntus; po is arrbius-grogus, invecias, is puntus allogaus fintzas a imoi, apustis de cincucentus coranta minudus de giogu, funt noi. Segunda bìncida, de candu funt partius is giogus, est craru, po is biancu-nieddus de s'Ossese, chi in domu cosa insoru ant fatu cuatru gol a is de su Budune, cun Dettori, Sechi, Contini e Canu. Is de su Budune s'agatant sèmpiri a s'ùrtimu postu in sa lista, cun feti unu puntixeddu allogau; is piciocus sighius de Loriga, invecias, ndi artziant diaici a su de undixi postus in sa lista, cun seti puntus. Serraus is chistionis chi pertocant is scuadras de s'Eccellenza cun sa bìncida a foras de domu po is campidanesus de su Muristeni, chi ant bintu contras a is de su Bosa, cun su resultau de tres a unu. Coquin at fatu su primu gol de sa partida, po is de domu, ma is duus gol fatus de Fangwa, cun in prus cussu fatu de Fantasia, cun unu tiru de is undixi metrus, ant sciusciau is bisus de is piciocus de Carboni, chi depint inguti su de cincu unconis marigosus. Andaus immoi a castiai su chi est sucèdiu me is tres listas de su campionau de sa Promotzione, partendi de su Girone A, cun is de sa Monteponi de Bidd'e Cresia chi funt abarraus is ùnicus a su primu postu de sa lista, cun noi puntus cassaus apustis de tres partidas. Is arrubius-asullus ant bintu cun su resultau de tres a zeru sa partida contras a is casteddaius de su La Palma: prexu mannu duncas po Alessandro Cuccu, s'allenadori de is de domu, chi podit sighiri a trabballai cun afrodhiu. Is de su Crabonaxa, invecias, no funt stètius bonus a binci sa partida, in domu, contras a is casteddaius de s'Atletico, chi torrant in domu cun unu bellu puntu in buciaca. Is piciocus sighius de Prastaro, diaici, ndi cabant a su segundu postu in sa lista, cun seti puntus allogaus fintzas a immoi. Domìnigu bonu meda puru po is de sa Pro Sigma, de mister Riccardo Spini, chi ant bintu sa batalla contras a una scuadra forti e in saludi cumenti su Cortoghiana. Is casteddaius tenint seti puntus, cumenti is de su Crabonaxa, chi eus giai arremonau. Si serrat cun su resultau de zeru a zeru, puru sa partida tra is de su Ceraxius e is de su Cuartu 2000. Unu puntixeddu feti puru po is campidanesus de su Gonnos, sighius de mister Lello Floris, chi funt andaus a sbatiri contras a is allenus de s'Orrolese de Arroli: is duas scuadras nc'ant provau fintzas a sa fini a si ndi pigai is tres puntus, ma sa batalla s'est serrada cun su resultau de duus a duus, po su prexu mannu de totus is tifosus chi ddoi fiant a castiai sa partida. Serraus is chistionis chi pertocant a su Girone A cun sa bìncida, a foras de domu, de is grogus-nieddus de s'Andromeda de Seurgus Donigala, chi ant fatu duus gol in sa partida contras a is de s'Atletico de Narcau. Po su chi pertocat su Girone B, invecias, funt tres is scuadras chi tenint noi puntus giai allogaus, est a nai chi ant bintu totus is partidas chi si funt giogadas fintzas a immoi: is de sa Macumerese sighint a curri a forti gràtzias a su duus a zeru pesau in domu de is de su Uddusò; is de su Tortolì ant bintu po duus a unu in domu de sa Bittese de Bitzi, po una de is partidas de importu prus mannu de sa de tres giorronadas. Prexu e afroddiu puru po is grogus-brau de s'Arborea, sighius de Federico Trudu, chi sighint a fai spantus, gràtzias a sa bìncida, po unu a zeru, cassada in domu de is de su Samugheo, chi funt una de is scuadras prus tostadas e togas chi nci funt, mancai in sa rosa ddoi siant una biga de piciocheddus piticus. Nd'arribbat feti unu puntixeddu, invecias, po is de sa Tharros de Aristanis, sighius de mister Madau, chi no funt stètius bonus a binci sa partida in domu de is de su Bonorva: a sa fini de is noranta minudus de giogu is duas scuadras si funt acuntentadas, ddi naraus diaici, de su resultau de unu a unu. Is de sa Tharros tenint cincu puntus; cincu puntus tocant puru a is de su Fonne, chi ant bintu po tres a unu in domu de is de su Sàdili. Serraus is contus, a su mancu po custa cida, castiendi ita est sucèdiu, de importu mannu, in su Girone C: is de su Tempiu sighint a bobai sèmpiri prus in artu, e funt una de is scuadras prus fortis chi nd'iat a podi artziai in Eccellenza. In s'ùrtima bessida, is piciocus allenaus de Carlo Nativi ant bintu, in domu cosa insoru, contras a is de su Logusantu po duus a zeru; a is pabas de su Tempiu, s'agatant tres scuadras, a seti puntus: is de s'Usinese, chi ant serrau sa batalla contras a is de su Porto Torres cun su resultau de zeru a zeru; is de su Calanzanos, chi si ndi pigant feti unu puntu in sa partida in domu de is de su Pasada, e is de su Istintinu, chi no funt arrannescius a fai nemmancu unu gol contras is allenus de su Poltu Celvu e duncas si funt dèpius acuntentai feti de unu puntu.

 

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna. IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018 art. 22

 

 

In questo articolo
Squadre:
Campionato:
Argomenti:
Stagione:
2021/2022