Salta al contenuto principale
cus sassari festa

Is de su Barì funt is prus fortis de sa Lista B de Primu Categoria; in sa Lista A sighit sa batalla tra is carlufortinus de sa Verde Isola e is serramannesus de sa Gialeto

Si ddu nau cun totu sa sintzillidadi chi mi intendu custu mengianu in su coru: est cun afroddiu mannu, cun s'afroddiu chi tenint is pipius, po si cumprendi mellus, chi mi pongiu a scriri is fueddus po s'articulu in sardu campidanesu de custa cida, candu ammancant feti tres diis a sa Noti de sa Cena, diaici dda ant sèmpiri tzerriada in domu mia, e feti cuatru diis a sa dì de Nadale, chi est una de is festas chi si praxint de prus, tra totus cussas chi nci funt aintru de s'annu; at a essi gràtzias a custa imbriaghera, custu machiori chi parit chi pighit a totus, mannus e piticus, chentza mancai bufai nudda, chi bastat a nci bessiri a foras, me is rugas, me is bias, me is pratzas, po intendi s'allirghia chi nc'est giai, badda badda, me in s'aria, e cumenti si narat, s'intendeus totus prus bonus, s'unu cun s'atru, e custa est una cosa chi si fait prexei meda, chi si speddiat, mellus a ddu nai diaici, mescamente apustis de totu cussu chi est sucèdiu, si ddu arregodaus beni, s'annu passau, candu totu s'Italia fiat stètia pintada a cabori de arangiu e a cabori arrubiu, est a nai chi is de su Guvernu iant decìdiu de serrai totus is atividadis (cumenti is bar, po nd'arremonai una) e de proibbiri a is cristianus de s'atobiai apari. Est stètiu unu de is Nadales prus tristus de totu sa vida mia, poita po sa primu borta m'est tocau a cenai a solu, chentza sa cumpangia de amigus e de is parentis, e deu creu chi custa s'iat una cosa chi ballad po medas atrus (e medas atras) puru; po custu mi parit chi nci siat gana meda, cust'annu, de si nci ghetai a fai is festas, prus gana de totus is annus passaus, si cumprendit. Ma pròpriu candu seu scriendi custus fueddus, is de su Guvernu faint sciri chi funt trabballendi a totu dì po cuncodrai is règulas nobas po is festas (e po is notis de festa, pruschetotu po s'ùrtima noti de s'annu) chi ndi funt arribbendi. Po immoi no si connoscint beni totus is decisionis chi ant a pigai, calincuna cosa s'at a cumprendi mellus su binti-tres, est a nai giobia chi benit, e po oi, a su mancu, bollu circai de abarrai cun su coru e cun sa conca lèbias. Potzu feti nai chi cumenti acabbu de ndi pesai su trabballu po custa cida, seu pentzendi de mi nci fuiai (diaici ddi naraus in bidda) de calincuna parti, innoi in Bidd'e Sorris etotu, po mi ndi pigai unu pagheddu de sobi, chi in custas diis mi parit chi nci siat una luxi toga meda, diaici mi praxit a pentzai, a su mancu; sa luxi prus bella chi su sobi fait in totus is doxi stagionis; at a essi gràtzias a su chi si tzerriat, in italianu, "solstizio d'inverno"; at a essi chi in custas oras ndi brintat s'ierru; at a essi, duncas, chi totu sa natura si preparat po is cuatru mesis prus frius de s'annu e parit, giai giai, chi ndi bollat aprofitai de is ùrtimas oras de (bellu) callenti chi funt arribbendindi in custa diis, e mi parit, diaici mi praxit a pentzai (e a mi ingiogatzai cun totus is chistionis chi tengiu allogadas in conca), chi totu sa natura, partendi de is prantas prus mannas fintzas a arribbai a su pilloneddu prus piticu e a is fromigas, est gosendusì custa diis de paxi, pruschetotu poita, a cantu parit, a sa fini de custa cida at a torrai a incumentzai a proi (e feti a ddu scriri mi increscit giai su coru).
Custu, nareus, est su chi tengiu in conca (e in sa brenti), ma sciu beni puru chi no si potzu furai atru tempus cun custas stròllichentzias, e duncas andaus a chistionai de cumenti funt andendi is cosas in su mundu de sa bòcia de is diletantis innoi in Sardìnnia, chi est sa faina de importu prus mannu po totus is amigus de su Diario Sportivo.

E intzandus, is de sa Promotzione, is de sa Primu Categoria e is de sa Segunda Categoria, pròpriu domìnigu passau, funt cabaus in campu po s'ùrtima bessida de custu duamilla e bintunu, e po is ùrtimas partidas chi ballint po s'andada; immoi, e cun custu s'acapiaus a is chistionis chi eus pigau ainnantis, is giogadoris puru s'ant a podi reposai unu pagheddu, chi ndi tenint bisòngiu, cosa chi ballit pruschetotu po cussus chi in custus tres mesis de giogus si funt strupiaus, o ingotus, e funt circhendi de torrai a si ponni in saludi. Su tempus (e su pàsiu), ddu intendu nai fatu fatu, est sa mellus mexina chi nc'est po ndi sanai de is arroris, e duncas is scuadras ant a torrai in campu su noi de su mesi de Gennàrgiu de su duamilla e binti-duus, in s'annu nou, duncas. Custa chistioni peròu no ballit po is scuadras de s'Ecellenza, chi invecias ant a torrai a giogai su trinta de custu mesi, po sa primu partida de sa torrada, e torra in campu su ses de su mesi de Gennàrgiu puru, de giobia, po sa segunda partida de sa torrada, e apustis, puru su domìnigu avatu (est a nai su noi), impari a totus is atrus. Po is giogadoris de s'Ecellenza, duncas, si parit craru, nc'at a essi prus pagu tempus (est a nai: giai nudda, fadendi beni beni is contus) po si pasiai. Is de sa Sèrie D, invecias, ant a cabai torra in campu pròpriu cras, chi teneus binti-duus, po sa de sexi giorronadas, cun s'ùrtima partida de s'andada chi at a essi su noi de su mesi de Gennàrgiu. Custu, duncas, est cussu chi s'at a tocai po custas festas, chi isperaus potzant essi bonas po totus.

Apustis de essi nau totu custu, andaus a castiai cumenti funt andadas is cosas me is cincus listas de sa Primu Categoria, partendi pròpriu de is resultaus pesaus in s'ùrtima giorronada chi s'est giogada pròpriu custu dominigu passau. In sa Lista A, duncas, a su primu postu nci funt is carlufortinus de sa Verde Isola, chi ant bintu s'ùrtima partida chi ant giogau, po tres a zeru, in domu de is de s'Atleticu de Sa Baronia, gràtzias a is duus gol fatus de Matteo "Momo" Cosa, e a cussu fatu de Luxoro. Is birdis-grogus tenint in buciaca calincunca cosa cumenti a trinta puntus, feti duus in prus de is chi tenint allogaus is serramannesus de sa Gialeto, sighius de Ruggiero, chi pròpriu domìnigu passau ant bintu, gràtzias a una partida toga meda, po cuatru a duus, in domu cosa insoru, contras a is allenus de su Domunoas, cun is gol pesaus de Nonnis, Tamba, chi nd'at fatu duus feti issu a solu, e Fois. Sa cosa de importu prus mannu chi podeus nai de sa Lista A est chi is de sa Gialeto tenint una partida ancora de recuperai, est a nai cussa contra a is de su Pula, sighius de mister Massimo Taglialatela, chi in s'ùrtima bessida, cussa de domìnigu passau, funt arrannescius a frimai sa cursa de is de su Cabuderra, de mister Andrea Loi, cun su resultau de duus a duus, e is gol de Boero e Ferraraccio, po is biancus-arrubius allenus, e cussus de Ambu e de Piroddi, chi ant torrau a ponni su resultau in paridadi.
Chi is de sa Gialeto depessint arranesci a binci sa partida contras a is de su Pula, chi s'at a giogai pròpriu cras a megama, est a nai su binti-duus, nd'ant artziai a su primu postu de sa lista, e si ndi pigant cussu chi si tzerriat (diaici a su mancu du furriaus de s'Italianu, est craru) titulu de campionis de s'ierru, chi est cussu chi tocat a sa scuadra chi at fatu prus puntus in s'andada. Is cosas, chistionaus po un antru pagheddu de sa Lista A, no funt andendi beni po is casteddaius de su Cus, chi est sa scuadra, si ddu arrapitu dònnia, dònnia borta, pesada de is de s'Universidadi: is arrubius-brau fiant currendi a forti meda, ma apustis de sa partida perdia (sa prima e s'ùnica, fintzas a immoi, a su mancu), po ses a unu (una bella surra, tocat a ddu nai...), contras a is casteddaius de su Vecchio Borgo de Sant'Elia, parit chi calincuna cosa si siat segada in sa scuadra o, po ddu nai mellus, in sa conca de is giogadoris, cun tres partidas, me is ùrtimas cincu bessidas de su duamilla e bintunu, chi si funt serradas cun su resultau de paridadi, po unu a unu. Est craru cumenti is de su Cus ndi siant cabaus in sa lista, fintzas a nd'arribbai a su de tres postu, cun binti-ses puntus, est a nai cuatru prus pagu de is chi tenint in dì de oi is de sa Verde Isola. Serraus is chistionis chi pertocant sa Lista A castiendi cumenti funt postas is atras scuadras: is de sa Città di Selargius, sa scuadra de Ceraxius, chi tenint allogaus in buciaca binti-cincu puntus, chi ballint po su de cuatru postus in sa lista, ant serrau cun su resultau de unu a unu sa partida in domu de is de su Cus de Casteddu, chi eus arremonau pròpriu immoi. Is de su Sestu tenint, invecias, binti-cuatru puntus, e in s'ùrtima bessida ant bintu, cun su resultau, bellu meda e tundu tundu, de cuatru a zeru, scutu a faci (mi praxit a ddu nai diaici) de is campidanesus de sa Virtus de Santu Sparau, chi s'agatant sèmpiri a s'ùrtimu postu de sa lista e no tenint nemmancu una partida binta, e nemmancu unu puntixeddu fatu, a nai sa beridadi. Is de su Sestu ant aciapau is gol gràtzias a is giogadas de Casula, chi nd'at fatu duus feti issu a solu, Atzori e Leporati. Cun binti-duus puntus ddoi funt is biancus-arrubius de su Cabuderra, chi eus arremonau ainnantis; cun binti puntus, invecias, chi ballint po su de seti postus in sa Lista, agataus is casteddaius de su Vecchio Borgo.
Andaus immoi a castiai cumenti funt cuncodradas is cosas po su chi pertocat sa Lista B. A su primu postu agataus is de sa Franciscu Bellu de Terraba, cun trinta-duus puntus fatus, chi nd'arribbat gràtzias a dexi partidas bintas e duas partidas chi funt acabadas cun su resultau in paridadi. In s'ùrtima bessida, is primus de sa classi (ddu sus tzerriaus diaici) ant bintu po unu a zeru contras a is allenus de sa Monreale de Santu 'Engiu, gràtzias a su gol fatu de Peddoni in su segundu tempus de sa partida. Is biancus-asullus tenint ses puntus in prus de is de sa Freccia Parte Montis, chi est sa scuadra de Mòguru, sighida de Giancarlo Boi chi, de cussu chi s'at contau pròpriu in una ciaciarrada chi nd'eus pesau sa cida passada, est prexau meda po cumenti funt andendi is cosas. Is mòguresus, intzandus, iant a bolli sighiri a curri diaici forti e me is cuatru-cincu partidas chi ant a benni (pighendi po bonu totu su chi s'at contau Boi, a su mancus) ant a circai de cumprendi innoi podint arribbai e is cosas chi podint sighiri a isperai e a bisai. Cun binti-cincu puntus agataus duas scuadras: seus chistionendi de is de su Santa Justa, chi tenint seti partidas bintas, cuatru chi si funt serradas in paridadi e duas partidas pèrdias, e de is arrubius-brau de s'Isili, chi tenint otu partidas bintas, cuatru chi si funt serradas cun su resultau in paridadi e cuatru partidas pèrdias. Is grogus–birdis sighius de Lutzu ant bintu s'ùrtima partida chi ant giogau, in domu cosa insoru, contras a is de su Meana Sardo po cincu a zeru, gràtzias a is gol pesaus de Pibiri, chi nd'at fatu duus a solu, cumenti at fatu, de su restu, Mereu, cun Simbula chi, invecias, at fatu s'atru. Is de s'Isili, invecias, ant serrau su duamilla e bintunu cun su cuatru a unu pesau in domu de is de su Nurri, cun Pillai e Corona, duus gol po s'unu e duus gol po s'atru, chi nd'ant furriau, ddi naraus diaici, su gol de is de domu, fatu de Secci. Cun binti-cuatru puntus, a su de cincu postus in sa lista, nci funt is de sa Libertas de Barumini, sighius de Marchiteddu Piga, chi in s'ùrtima bessida ant bintu contras a is meris de domu de sa Don Bosco Fortitudo de Gùspini, gràtzias a is gol pesaus de Leoni, in su primu tempus, e Tupponi, chi at fatu su segundu candu mancànt feti duus minudus po s'acabbu de sa partida. Po su chi pertocat sa Lista C, invecias, is giogus parint giai bellus chi fatus, mancai po acabbai sa stagiòni manchint totus is trexi partidas chi ant a balli po sa torrada: a su primu postu de sa lista, agataus is de su Barì, chi tenint calincuna cosa cumenti a trinta-seti puntus, chi nd'arribbant gràtzias a doxi partidas bintas e una partida chi s'est serrada cun su resultau de paridadi, seus chistionendi de cussa chi is meris de sa lista ant giogau in domu de is de sa Baunese, sa scuadra de Baunei, sighida de Salvatore Mereu, chi po immoi funt stètius is ùnicus chi funt arranescius a no perdi contras a cussa chi parit, castiendi is numerus ma pruschetotu castiendi cumenti giogant, sa scuadra prus forti chi nc'est in sa Lista C e, no s'iat a parri unu ispantu, tra totus cussas chi currint in sa Primu Categoria. Is giogadoris sighius de mister Alberto Cavasin, chi est unu allenadori de esperièntzia manna meda, contendi chi at sighiu scuadras de importu mannu me is campionaus de Sèrie A e de Sèrie B, domìnigu passau at pigau a bussinadas (ddi naraus diaici, chi si praxit e chi mi ddu permiteis) is de s'Orane, cun sa partida chi s'est serrada cun su resultau de noi a zeru po is meris de domu. Po cumprendi de ita seus chistionendi, podeus pentzai chi, po cidas e cidas, is de s'Orane, sighius de Mastio, funt stètius is ùnicus chi fiant arrannescendi a abarrai avatu de is de su Barì, ma me is ùrtimas giorronadas, mescamente, calincuna cosa parit chi si siat arrogada: is birdis-asullus ant perdiu is ùrtimas cuatru partidas de sighiu, partendi de cussa, in domu cosa insoru, contras a is biancu-birdis de su Cannonau de Jersu, chi ant bintu cun su resultau de cuatru a duus; cussa de sa cida avatu, in domu de is de su Biddamànna Strisàili, po cincu a duus, e cussa contras a is de s'Ovodda, chi ant bintu po unu a zeru. Pròpriu is de s'Ovodda, duncas, ndi funt artziaus a su segundu postu in sa lista, cun binticincu puntus (doxi prus pagu de is chi tenint is de su Barì), unu in prus de is chi tenint is de sa Baunese, chi eus arremonau pròpriu immoi. Is de s'Ovodda ant bintu s'ùrtima partida chi ant giogau, po tres a duus, in domu cosa insoru, contras a is de s'Atleticu de Lotzorai, gràtzias a is gol fatus de Mulas e Sedda, chi nd'at fatu duus a solu. Is de sa Baunese, invecias, si funt fatus bastai su gol pesau, apustis de otu minudus de giogu, de Nieddu, in sa partida contrasa is de su Cardedu. Andaus a castiai puru cumenti funt cuncodradas iscosas me in sa Lista D, cun is de s'Atleticu de Bono, chi s'agatant a su primu postu, cun binti-ses puntus, e pròpriu domìnigu passau ant bintu sa de seti partidas, gràtzias a su cuatru a duus pesau contras a is meris de domu de su Belchidda, cun is gol fatus de Laharach e de Paco Marino, unu giogadori forti meda chi nd'est aporillau de su Brasili e chi in s'ùrtima bessida at fatu tres gol a solu. Is de su Bono ant serrau sa partida in paridadi po cincu bortas e nd'ant pèrdiu feti una. A su segundu postu de sa lista, cun binti-cuatru puntus (est a nai duus in mancu de is de su Bono) nci funt is de su Santu Nicola de Otieri, impari a is biancus-birdis de su Patada. Is de su Santu Nicola ant bintu, in domu cosa insoru, sa batalla contras a is allenus de su Putumajore, pròpriu me is ùrtimus segundus de giogu, gràtzias a su gol fatu de Molozzu, cun unu tiru de is undixi metrus. Is de su Patada, invècias, ant bintu po duus a zeru, arantui de is tifosus cosa insoru, contras a is de su Bòrore, cun is gol, chi funt arribbaus feti in su segundu tempus, de Onali e Bellu.
In sa Lista E, a su primu postu, cun trinta-cincu puntus, s'agatant is de su Sènnaru, chi po immoi ant bintu undixi partidas e nd'ant serrau cun su resultau de paridadi feti duas, chentza de essi mai pèrdiu, a su mancu me is bessidas de s'andada. A su segundu postu, cun bintotu puntus, agataus is de su Siligo, chi ant peròu serrau in paridadi, chentza nemmancu unu gol fatu, sa partida in domu cosa insoru contras a is de su Codronzanu. Cun binti-ses puntus, chi ballint po su de tres postu in sa lista, agataus is de su Santa Maria de Cuzina (cumenti si narat in gadduresu), chi peròu domìnigu passau no funt arrannescius a acabbai sa partida contras a is de su Monte Alma de Nùjvi, poita s'arbitru s'est ingotu candu mancant trinta minudus de giogai po arribbai a sa fini.

In questo articolo
Campionato:
Argomenti:
Stagione:
2021/2022