Salta al contenuto principale
arzachena esultanza

Su Covid ndi sciusciat is giogus po is de su Bosa e de s'Ilva de Sa Madalena: trumentus lègius po is de s'Ecellenza

Su duamilla e bintiduus est brintau feti de una pariga de diis, ddu scieis beni, e s'afroddiu chi totus si intendeus in su coru est mannu meda: cumenti sucedit dònnia, dònnia annu, incumentzaus su mesi de Gennàrgiu cun sa conca prena, fintzas a cucuru, de isperas bonas po su benidori, cun una lista manna de fainas de ndi pesai me is pròssimus doxi mesis de s'annu, chi totus s'auguraus potzant essi prus drucis de is chi eus biviu (mellus: s'est tocau a bivi) in custus ùrtimus duus annus. In dì de oi, difatis, mancant calincuna cosa cumenti a sessanta diis (prus o mancu) po ndi lompi a su mesi de Martzu e diaici, no si parit mancu berus, a bortas, de cumenti si ndi fuit drabessi su tempus, ant a essi passaus duus annus de candu est incumentzau totu custu dannu mannu, custu arrori acapiau a su tialu de Covid chi, ancora (e ddu naraus cun sa tristura in conca e in su coru) est donendusì disprexeris e trumentus, mescamente immoi chi est torra arribbendi s'ierru e, duncas, nd'ant a artziai is possibbilidadis, mi parit lògicu, de s'ammobadiai, de si pigai is puntoris, is arresfrius e fintzas a nd'arribbai, est craru, a custa influèntzia maba meda chi, mancai totus is vacinus chi is dotoris ant fatu in custus ùrtimus mesis, est sighendi a si spaniai tra is cristianus, no feti innoi in Europa, ma in medas atras partis de su mundu puru, ca a bortas totu su chi seus bivendi mi parit unu dannu chi no at a acabbai mai prus, ma custus funt arrexonamentus lègius chi est mellus circai de ndi bogai a foras de su primu articulu chi ndi pesu po s'annu nou in su sardu chi si fueddat in su Campidanu de mesu, poita cun su disisperu, custu est pagu ma est seguru, no si arrangiant is cosas. E duncas, cumenti sigu a arripiti sèmpiri, ant a serbiri coru forti e conca sbuida de totus is pentzamentus grais e marigosus, poita su benidori, naraus diaici, est totu de pesai, e seus pròpriu nosu, cun is decisionis chi pigaus e cun is fainas chi fadeus, chi iscèraus cumenti bivi (e duncas, fintzas cumenti morri...). E duncas, a su mancu po custu mengianu, m'iat a praxi a chistionai de cosas allirgas e lèbias, ma no sciu pròpriu, a nai sa beridadi, chi nc'apa a arrannesci diaderus, poita is novas chi ndi funt aproillendi in custas oras no funt pròpriu bonas cumenti invecias isperammu.

Parteus duncas, a su mancu po una borta, chentza stròllichiminis, e si nci ghetaus in su mundu de sa bòcia de is diletantis sardus: po su chi pertocat su campionau de s'Ecellenza, is scuadras si funt atobiadas in campu puru su trinta de su mesi de Idas, po giogai sa primu giorronada de sa torrada, ma is cosas no funt incumentzadas beni. In Sardìnnia, ddu scieus, me is ùrtimas diis de s'annu bèciu est aumentau torra su numeru de is apuntoraus de su Covid, unu dannu chi no at risparmiau nemmancu su mundu de sa bòcia: po sa primu borta, duncas, de candu funt torraus a partiri is giogus, in su mesi de Cabudanni, nci funt stètias duas partidas sartadas: seus chistionendi de sa batalla tra is de s'Ilvamaddalena e is biancus-nieddus de s'Ossese, cun is allenus sighius de mister Loriga chi no funt potzius lòmpi a Sa Madalena poita, a cantu parit, tenint in sa rosa calincunu giogadori chi s'est atobiau cun unu mobadiu e duncas depint abertai, pròpriu cumenti consillant is de sa Lega Natzionale de is Diletantis etotu (impari a is de su Guvernu), de crariri is cosas cun totus is esamis chi serbint.
Ndi sartat puru sa partida tra is de su Castiadas e is de su Bosa, poita is allenus tenint, ballit sa pròpria chistioni chi eus bogau a foras po is biancu-nieddus, calincunu giogadori cun sa mobadia in cropus. Immoi no scieus ancora chi is de s'Ossese e is de su Bosa ant a podi cabai in campu po giogai is partidas de su ses de Gennàrgiu (est a nai pusticras) e de su noi, sèmpiri, est craru, de su mesi de Gennàrgiu, chi est su domìnigu innoi, sighendi su calendàriu pesau de sa LND, ant a torrai a partiri totus is giogus, ma cun su numeru de is apuntoraus chi sighit a nd'artziai, podeus incumentzai a timi chi is cosas iant a podi andai mabi o, comentecasiat, no diaici beni cumenti funt andadas fintzas a oi, a su mancu. E a nai sa beridadi, m'iat a essi praxiu, e meda puru, contai e chistionai de atras nobas: giai giai, me is ùrtimas diis, pentzamu chi su mundu de sa bòcia, a su mancu innoi in Sardìnnia, si podessit sarvai de custu arrori mannu, e invecias, mi parit mi parit, nci seus arrutus torra, e cun tottu e duus is peis, e immoi is pentzamentus lègius incumentzant a nd'arribbai a trassa de is nuis chi ndi lòmpint in s'ierru e portant su tempus mau e lègiu. Pròpriu po custu, domìnigu passau, est a nai su duus de su mesi de Gennàrgiu, nd'est bessida a foras una noba chi increscit, po totu su chi eus nau fintzas a immoi, cumenti chi fessit unu buciconi, una bussinada scuta in faci a totu coddu (cumenti si narat in bidda mia...). A cantu parit, duncas, po crupa de sa genia Omicron de su virus (chi est sa callidadi noba chi nd'est aproillada, de su chi si contant e de su chi scieus, de s'Africa), cun su numeru de is apuntoraus chi est giai su dòpiu de su tanti chi tenestus me is diis ainnantis de su Nadale, cussus de is Cumitaus Regionalis e su Cummissàriu (Straordinario, ddu tzerriant diaici) de sa LND, Giancarlo Abete, si funt atobiaus pròpriu giòbia passau, su trinta de su mesi de Idas, po circai de cumprendi chi s'iat mellus ndi firmai po una pariga de cidas totus is giogus, in totu Italia, pròpriu cumenti funt incumintzendi a pentzai me is regionis innoi su numeru de is mobadius, de is apuntoraus, est prus artu. De su chi scieus in dì de oi, is de su Cumitau Regionali de su Piemonte ant decìdiu de torrai a incumentzai cun is giogus su sexi de su mesi de Gennàrgiu, po su chi pertocat s'Ecellenza, e su trinta de su mesi de Gennàrgiu po su chi pertocat is giogus de sa Promotzione, sa Primu e sa Segunda Categoria. Is de su Cumitau Regionali de sa Lombardia, invecias, cun Carlo Tavecchio in primu linea, ant scerau de ndi fai sartai totus is partidas chi si depiànt giogai su domìnigu de su noi e su domìnigu avatu puru, est a nai su de su sexi. Abete e totus is presidentis de is Cumitaus Regionalis s'ant atobiai torra cras, chi est su cincu de su mesi de Gennàrgiu, po cumprendi cumenti cuncodrai is cosas. Tra is chistionis chi nc'ant a essi, badda badda in sa mesa, ddi naraus diaici, nc'at a essi de decìdiri puru candu fai partiri is giogus de su "Trofeo delle Regioni", chi, ddu arregodaus, est su campionau chi pertocat totus is scuadras regionalis, est a nai cussas chi in italianu tzerriaus "rappresentativas", e chi funt pesadas cun is piciocheddus piticus prus fortis chi giogant in dònnia regioni. Su "Trofeo delle Regioni", si ddu arregodaus beni e cun dispraxeri mannu, nd'est sartau me is ùrtimus duus annus: po su duamilla e binti-duus fiant pentzendi de ddu fai partiri su binti-tres de su mesi de Abrili, e fintzas a su trinta, ma immoi, cun is chistionis chi si funt obertas me in custas ùrtimas diis, nc'est chi est pentzendi puru de ddu fai incumentzai prus a tradu, poita sa faina de importu prus mannu funt (e ant a essi) totus is giogus (est a nai is campionaus) regionalis: duncas is Cumitaus Regionalis immoi ant a trabballai po permiti a is scuadras chi currint in s'Ecellenza de acabbai is giogus in campu, fadendi su contu chi is scuadras etotu ant pediu, e otenniu, de podi giogai is partidas de is play-off (cumenti dda sas tzerriant is ingresus) est a nai is batallas tra cussas scuadras chi s'agatant in sa lista de su segundu a su de cincus postus. Est craru, comentecasiat, chi is play-off nd'iant a podi sartai torra chi is cosas apitzus de su virus (mellus: apitzus de su numeru de is apuntoraus) iant a depi andai mabi. Po immoi scieus chi sa scuadra sarda chi at a binci is play-off in Sardìnnia at a depi giogai contras a sa scuadra de s'Abruzzo, cun is partidas chi s'ant a giogai, custa est sa bidea, a su mancus, su primu domìnigu de su mesi de Maju, est a nai s'unu, e apustis sa cida avatu, est a nai s'otu. Custu po su chi pertocat is daboris e is nobas prus lègias.

Sigheus a andai ainnantis, duncas: cun sa lei chi est bessida a foras su binticuatru de su mesi de Idas, est a nai pròpriu sa dì ainanntis a su Nadale: is de su Guvernu, difatis, faint sciri chi po brintai me in campu po giogai is partidas, e fintzas po brintai me is spolladroxus, at a serbiri su chi ant tzerriau Super Green Pass (o Green Pass rafforzato, po ddu nai a s'italiana), est a nai su documentu chi donant apustis de essi fatu su vacinu o apustis de nd'essi sanaus de sa mobadia; custu bolit nai chi no ant prus bastai is tamponis, est a nai is esamis chi si faint po sciri chi teneus s'influèntzia. Totu custu at a partiri de su dexi de su mesi de Gennàrgiu. In prus, me is campus sportivus, a castiai sa partida, no nc'ant a podi essi prus de su cincuanta po centus de is tifosus chi nc'iant a podi capi, cun su numeru ca si abasciat a su trintacincu po centus po is logus serraus. Totu custu, duncas, at a sighiri a andai ainnantis, a su mancu, fintzas a su trintunu de su mesi de Martzu.

Chi fintzas a immoi eus chistionau de su mundu de s'Ecellenza, is cosas no funt andendi mellus (e si dispraxit) po su chi pertocat is giogus de sa Sèrie D: s'ùrtima scuadra sarda a cabai in campu est stètia sa Torres, chi su bintinoi de su mesi de Idas, est a nai mèrcuis passau, at giogau contras a is allenus de sa Vis Artena, pròpriu po recuperai sa partida chi ballit po sa de doxi giorronadas, chi si depiàt giogai su cincu de su mesi de Idas. Is arrubius-brau funt sa scuadra sarda chi tenit prus puntus, binti-cuatru in totus, chi ndi funt arribbaus gràtzias a seti partidas bìntas e a tres partidas chi si funt serradas cun su resultau in paridadi; is de sa Torres duncas s'agatant, in dì de oi, a su de cuatru postus in sa lista. Candu mancat feti una giorronada po serrai is partidas de s'andada, chi si iat a depi giogai pròpriu custu domìnigu chi nd'arribbat, est a nai su noi de su mesi de Gennàrgiu, nci funt ancora calincuna cosa cumenti a dexi partidas de recuperai, chi ndi funt sartadas me is ùrtimas ses giorronadas. In unu primu tempus, su Dipartimentu Interregionali, chi est sa truma de personas e de dotoris chi sighit totus is fainas de su mundu de sa Sèrie D, iat pentzau beni de torrai a fai partiri is giogus pròpriu cras, chi est su cincu de su mesi de Gennàrgiu, ma de su chi scieus, no nc'at a essi nudda de fai, est a nai nudda spàssiu, nudda giogus, po is de su Crabònia, chi depiant arriciri, in domu cosa insoru, is de s'Aprilia, po recuperai sa partida chi ballit po sa de sexi giorronadas, cussa chi s'est giogada, po si cumprendi mellus, su bintiduus de su mesi de Idas. Sa pròpria chistioni ballit puru po is de sa Torres, chi eus arremonau ainnantis, chi depiant andai a giogai in domu de is de s'Afragolese. In dì de oi, no si sciri ancora candu s'ant a podi giogai is partidas. Po su chi pertocat is scuadras sardas, duncas, abarrat in peis sa partida tra is de s'Altzaghena, chi ant a depi andai in domu de is de sa Vis Artena, una batalla chi si depiat recuperai giai su cuindixi de su mesi de Idas, ma ndi fiat sartada torra. In su mèrcuis de sa cida chi at a benni, est a nai su doxi, ant a torrai in campu is de su Murera puru, chi ant a depi andai a giogai in domu de sa Vis Artena. Fadendi is contus, is scuadras sardas chi currint in su campionau de sa Sèrie D depint recuperai cuatru partidas: duas pertocant is de su Crabònia (chi si dda ant a depi biri, cumenti eus arremonau, contras a is de su Vis Artena e a is de s'Aprilia), una pertocat is tataresus de su Latte Dolce (contras a is de sa Nuova Florida), e una is de sa Torres, chi eus arremonau pròpriu immoi. E immoi chi nci seus, andaus a castiai cumenti funt postas is cosas me in sa lista: is de s'Altzaghena tenint pesaus dexiaseti puntus in undixi bessidas, cun cincu partidas bintas e duas partidas chi si funt serradas in paridadi; is de s'Atletico de Uri tenint giogadas doxi partidas, nd'ant bintu cuatru, cun tres partidas chi si funt serradas cun su resultau in paridadi, po calincuna cosa, duncas, cumenti a cuindixi puntus allogaus in buciaca. Is de su Murera ant ingotu catodixi puntus in doxi bessidas, cun cuatru partidas bintas; is de su Lanusè tenint invecias unu puntu in mancu, est a nai trexi, apustis de doxi partidas giogadas. Is de su Latte Dolce funt stètius bonus a cassai undixi puntus, apitzus de doxi bessidas, cun feti duas partidas bintas e cincu partidas chi si funt serradas in paridadi; a s'ùrtimu postu de sa lista, invecias, nci funt is de su Crabònia, cun seti puntus, una partida binta e cuatru partidas serradas cun su resultau in paridadi.

Torraus duncas a is fainas de su campioanu de s'Ecellenza, po andai a castiai cumenti funt andadas is cosas me in s'ùrtima giorronada chi ant giogau, su trinta de su mesi de Idas, est a nai giòbia passau: is primus de sa lista, is casteddaius de sa Ferrini, ndi cassant sa segunda partida pèrdia de sa stagioni duamilla e bintunu \ duamilla e binti-duus, aranti de is tifosus cosa insoru, est a nai in domu, contras a is de sa Nuorese, sighius de mister Cantara, chi si ndi funt pigaus is tres puntus gràtzias a su tres a zeru, bellu tundu tundu, pesau me is noranta minudus de sa partida, cun is gol fatus de Cocco, po duas bortas, e Scioni. Nc'est de nai puru chi is casteddaius, sighius sèmpiri de mister Sebastiano Pinna, funt abarraus cun feti dexi ominis in campu a su de dexi minudus de su segundu tempus, po su cartellineddu arrubiu bodditu de Camba. Is de su Taloro Gavoi, chi s'agatant a su segundu postu de sa lista, no funt sètius bonus a nd'aprofitai e si funt depius acuntentai feti de unu puntixeddu, ddi naraus diaici, in sa partida in domu cosa insoru contras a is de su Ilartzi, chi s'est serrada cun su resultau de unu a unu, cun is gol fatus de Caddeo, po is allenus, e de Mele, po is meris de domu. Is de su Taloro, duncas, tenint feti cincu puntus in mancu de is chi tenint is primus de sa classi de sa Ferrini, cun is giogus po ndi artziai in Sèrie D chi abarrant obertus, e bellus de sighiri. Tra is scuadras chi funt currendi prus a forti nci funt, de seguru, is campidanesus de sa Kosmoto de Muristeni, chi giòbia passau ant bintu sa partida contras a is cuartesus de su Sant'Aleni po cuatru a zeru, a foras de domu, gràtzias a is gol pesaus de Fangwa, po duas bortas, Ledda, e Sylla. Nc'est de nai puru chi is meris de domu de su Cuartu ant depiu giogai giai totu sa partida in dexi ominis, po crupa de su cartellineddu arrubiu bodditu de su portieri Palumbo, candu sa partida fiat incumentzada nemmancu de dexi minudus. Giorronada druci meda po is de sa Villacidrese puru, chi funt arranescius a binci in domu de is tataresus de su Li Punti po tres a unu, gràtzias a is gol fatus de Corda, Angheleddu e Paulis, cun is meris de domu chi ant agatau su gol cun Borrotzu, unu de is giogadoris prus fortis e de esperièntzia prus manna chi nci funt in dì de oi in Sardìnnia.
 

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna. IMPRENTAS 2021-2022. LR 22/2018 art. 22

In questo articolo
Campionato:
Argomenti:
Stagione:
2021/2022
Tags:
Eccellenza