Salta al contenuto principale
gialeto frassinetti

Is de sa Verde Isola abarrant a su primu postu de sa lista, is serramannesus de sa Gialeto si ndi pigant feti unu puntu in sa batalla contras a is de su Pula

E duncas, a cantu parit a su mancu (...e gràtzias a Deus, nc'aciùngiu deu...), nci seu arribbau: oi scriu s'ùrtimu articulu, po custu duamilla e bintunu, in su sardu chi si fueddat in su Campidanu de mesu, po totus is amigus de su DiarioSportivo, chi est su giassu, ge ddu scieis beni de su restu, chi de dexi annus sighit totus is chistionis e is fainas de su mundu de sa bòcia de is diletantis sardus. E intzandus, a cantu parit, su Nadale puru si ddu seus lassaus a is pabas: sa primu cosa chi mi benit in conca est chi, cumenti a dònnia annu, de su restu, nci bolit una biga de trabballu, de trumentus, ddu sus tzerriu diaici, po ndi pesai is festas e in setanta-duas oras (su tempus chi partit, po si cumprendi, de sa Noti de Cena, cumenti dda ant sèmpiri tzerriada in domu mia e cumenti da  tzerriant in dì de oi puru, e nd'arribbat fintzas a sa dì de Santu Stefanu) est totu acabbau; de candu seu pipieddu is festas mi faint un efetu strambecu: nci funt stètius annus chi su bintiseti de su mesi de Nadale, est a nai apustis de totus is tres diis de festa, mi seu intendiu cun su coru prenu fintzas a cucuru de prexu e de stima po totus is parentis e is amigus (e is amigas) chi tengiu sa fortuna de tenni a su costau; atrus annus, invecias, e no sciu nemmancu su poita, mi intendu cumenti chi fessi sbuidu, chenza prus fortzas, in su corpus e mescamente in sa conca. Sbuidu, cumenti una busta chenza nudda aintru. Ma deu creu ca is festas serbant pròpriu a custu: de una parti serbint a atzitzai s'amori po totus is personas stimadas, e de s'atra (chi fortzis est sa cosa de importu prus mannu) serbint po ndi bogai a foras totus is pentzamentus lègius e totus is chistionis marigosas chi abarrant badda badda in su coru, in brenti e me in conca; e duncas me is diis de festa circaus de si ndi scaresci de totus is cosas trotas chi nci funt in custa vida, de is cosas chi mancai si faint sunfriri e, a cropus de brullas e de arriisus (mancai cun s'agiudu de unu tzichèddu de binu bonu), circaus de torrai a carrigai is baterias (ddi nau diaici). Certu, is cosas trotas cust'annu no funt mancadas de seguru, partendi, mescamente, de su tialu de su Covid: in totus custas ùrtimas cidas, chi si nd'arregodais beni, apu circau de no ndi chistionai po nudda: is giogus po su chi pertocat is scuadras de is dilentatis, de su restu, funt andendi ainnantis chenza tropu strobus; est a nai chi, de s'incumintzu de sa stagioni noba (cussa de su duamilla e bintunu \ duamilla e binti-duus, po si cumprendi mellus) ndi funt sartadas feti una pariga de partidas me in Promotzione, me in Primu e me in sa Segunda Categoria, chi funt stètias, de su restu, giai recuperadas. Sa chistioni si fait prus lègia (mellus: prus trota) chi feti andaus a castiai cumenti funt andendi is cosas in sa vida de dònnia dì, cun sa genia noba de su virus chi est torrendi a furriai a fundu e susu su mundu e is fainas de is cristianus; po medas tempus apu intendiu is de su Guvernu arrapiti chi su Nadale no fiat in perìgulu, est a nai chi pariàt chi bastessit a si fai is punturas de su vacinu po abarrai in seguresa, fadendi su contu chi funt partendi pròpriu in custa diis cun sa de tres punturas in unu annu (e nc'est chini est giai narendi chi nd'at a serbiri a su mancu un'antra, est a nai sa de cuatru), e invecias pròpriu me is ora ainnantis a sa dì de Nadale is de su Guvernu ant decìdiu, po su beni de totus, de serrai is logus innoi is prus giòvunus faint festa, est a nai is salas innoi si baddat, o is logus innoi si faint is cuncertus. Is pentzamentus lègius abarrant in sa conca de sa genti: po brintai me is logus, po artziai me is aereus e me is trenus, serbint is documèntus acapiaus a su vacinu e, mi parit sa novidadi de importu prus mannu, serbit puru su resultau de is analisis (est a nai, su chi eus imparau beni a tzerriai, a trassa de s'italianu, tamponi) po dimustrai de essi sanus po diaderus. Ddu scieus peròu cumenti andant custas cosas, cummenti si pigant (mabi, nc'aciungiu deu), e duncas nc'est stètiu prus de calincunu chi at depiu passai torra sa noti de sa cena e sa dì de Nadale a solu, est a nai chenza parentis o amigus; nc'est stètiu calincunu chi ainnantis de si setzi po prandi at depiu fai a biri is resultaus de is analisis a totu is atrus e custa, chi mi ddu permiteis, mi parit una de is cosas prus foras de conca chi mi siant capitadas de bivi, ma seus bivendi in tempus unu pagheddu malladitus e intzandus si depeus abertai de totu, chenza tropus spantus, si parit craru. Po immoi su chi sciu est chi is regulas nobas ant andai ainnantis fintzas a su trintunu de su mesi de Gennàrgiu (est a nai nudda baddus e nudda cuncertus, tra is atras cosas), una cosa chi unu pagheddu mi increscit, feti a dda pentzai, chi potzu essi sinzillu, poita custu bolit nai chi nc'ant a essi strobus mannus medas, po cust'annu puru duncas, po is festas de su carrasciali, chi innoi in Sardìnnia, ddu scieis beni e mellus de mei, incumentzant (o iat a essi mellus a ddi nai: incumentzànt) su dexiotu de su mesi de Gennàrgiu, sa dì de Santu Antoi, cun is foghillonis, ma de cussu chi potzu cumprendi immoi, ant arribbai atrus tempus unu paghededdu tristus. Ddu scieus beni, de su restu, poita in su duamilla e binti, candu nd'est bessiu a foras totu custu dannu mannu acapiau a custa mobadia, is de su Guvernu si fiant acutus a si nai ca is cosas, in custu mundu, in sa vida cosa nosta, no iant a essi prus torradas a essi cumenti fiant in su passau. De seguru peròu no podestus pentzai chi po si setzi po su prangiu de sa dì de Nadale serbessint documentus e analisis, po nd'arremonai una. E intzandus, cumenti arrepitu (e cumenti arrepitu a mei etotu, po primu cosa), tocat a tenni passièntzia manna e coru (e stògumu) bellu forti, poita is trumentus no funt ancora acabbaus, a cantu parit. Po su chi mi pertocat, est stètia sa segunda borta de sighiu (su segundu annu de sighiu, po ddu nai mellus) chi apu passau is festas a solu: s'annu passau, si ddu arregodais beni, ndi seu seguru, nci fiat totu s'Italia pintada de arrubiu e duncas is de su Guvernu iant proibbiu de bessiri de sa bidda o de sa citadi innoi biveus; cust'annu no funt depius arribbai a cussas controidas ma, nareus, chi nc'eus pentzau nosu etotu a fai is carabineris in famìllia, poita is règulas funt craras e no si podeus permiti de fai spaniai su virus, custu mi parit craru. In s'interis chi scriu custus fueddus no sciu nemmancu cumenti ant a bandai is cosas po s'ùrtima dì de custu duamilla e bintunu e po sa primu dì de su duamilla e binti-duus, chi funt sèmpiri stetias diis (e oras) de festa manna, ma bai e circa chi apa a tenni diaderus sa gana (sa gana bella, si cumprendit) de mi nci ghetai impari (e in mesu) a is atrus cristianus po salludai s'annu beciu e arriciri cussu nou, poita immoi apu cumprendiu chi a papai a solu no mi perdu de seguru, chi mi permiteis de ddu narai diaici, e fortzis totu custu atuamentu chi mi intendu aintru, e chi nd'arribbat gràtzias a sa mobadia (chi parit una brulla, fortzis, chi dda poneus diaici in custa manera) ma cumenti naràt Federicu Nietzsche, "su chi no si bocit si donat prus fortzas", e duncas de custus tempus lègius chi seus bivendi nd'eus a podi bessiri puru cun calincuna cosa de bonu, est a nai che, mancai, eus a cumprendi de essi prus fortis de su chi pentzaus, eus a cumprendi chi podeus stai beni, mancai a solus.

Apustis de essi nau totu custu, deu pentzu chi s'iat arribbada s'ora, su momèntu, de chistionai unu pagheddu de bòcia puru, e de resultaus, chi est sèmpiri sa cosa de importu prus mannu po su DiarioSportivo, mancai calincuna borta mi praxiat a fai finta de mi ndi scaresci, e totu custu poita mi praxit a mi stròllicai. Duncas, andaus a castiai, po incumetzai cun su pei deretu, cumenti funt andadas is cosas po su chi pertocat is giogus de sa Primu Categoria: po sa Lista A, su binti-duus, est a nai mèrcuis passau, funt cabaus torra in campu is de sa Gialeto de Serramanna, chi ant giogau in domu de is de su Pula, sighius de Massimo Taglialatela, po recuperai sa partida chi si depiàt giogai su catodixi de su mesi de Donniasàntus, est a nai sa de ottu giorronadas de s'andada. Is campidanesus, allenaus de Mariano Ruggiero, funt torraus agoa cun feti unu puntixeddu in buciaca, poita sa batalla s'est serrada cun su resultau in paridadi, chenza nemmancu unu gol e, duncas, po zeru a zeru; diaici is arrubius-birdis ndi artziant a  binti-noi puntus, chi ballint po su segundu postu in sa lista, cun is primus de sa classi de sa Verde Isola, sa scuadra de Carluforti, chi podint fai festa po essi is campionis de s'ierru, ddu furriaus diaici de s'italianu, est a nai sa scuadra chi at fatu prus puntus (funt trinta) de totus is atras apustis de trexi bessidas. Is cosas in sa lista funt craras: a is pabas de is carlufortinus nci funt is serramannesus, chi tenint tres puntus in prus de is chi tenint is de su Cus de Casteddu chi, si ddu arregodu dònnia, dònnia borta chi mi capitat de ndi chistionai, est sa scuadra pesada de is de s'universidadi. Is de su Città di Selargius, sa scuadra de Ceriaxus, s'agatant a su de cuatru postus in sa lista, cun binti-cincu puntus, unu in prus de is chi tenint is de su Sestu. Cun binti-duus puntus in buciaca, a su de ses postus in sa lista, agataus is de su Cabuderra; cun binti puntus ddoi funt, a su de seti postus, is casteddaius de su Vecchio Borgo de Sant'Elia.

Mèrcuis passau funt cabaus in campu puru is de su Cardedu, chi depiànt recuperai sa partida contras a is de su Tuttavista de Gartèddì, po su chi pertocat sa Lista C. Sa partida s'est serrada in paridadi, cun su resultau de unu a unu: is biancus-arrubius de domu ndi artziant, diaici, a su de seti postus in sa lista, cun dexiaseti puntus bodditus fintza a immoi, chi nd'arribbant gràtzias a cuatru partidas bìntas, e gràtzias a is cincus puntus bodditus me is cincu partidas chi si funt serradas in paridadi. Is de su Tuttavista, invecias, si podint gosai s'aria frisca chi si respirat me is primus postus de sa lista, fadendi su contu chi nd'ant pesau, fintzas a immoi, calincuna cosa cumenti a binti-cuatru puntus (su pròpriu tanti de is de sa Baunese de Baunei, sighius de Tore Mereu), chi ballint po su de tres postus in sa lista. Tuttavista e Baunese tenint feti unu puntu in mancu de is chi tenint is de s'Ovòdda, segudus in sa lista, cun binti-cincu puntus. Is de s'Orane, invecias, ndi funt cabaus a su de cuatru postus in sa lista. A su primu postu, ddu scieis, s'agatant sèmpiri is de su Barisardo, sa scuadra de Barì, sighida de un allenadori de esperièntzia cumenti a Cavasin: is biancus-asullus nd'ant pesau calincuna cosa cumenti a trinta-seti puntus, fadendi su contu chi ant bintu po doxi bortas me is primus trexi bessidas de sa stagioni e ant serrau feti po una borta sa partida in paridadi, in domu de sa Baunese. Po si contai cantu funt fortis is primus de sa lista, iat a bastai a castiai is numerus chi nd'ant pesau: sessanta-tres gol fatus (nesciunu est arrannesciu a fai mellus) e feti cincu cussus incasciaus; funt numerus a foras de conca, chi pentzaus chi is de su Jerzu, chi tenint su segundu atacu prus forti de sa Lista C, nd'ant fatu calincuna cosa cumenti a trinta-tres, chi funt giai sa metadi de is chi ant fatu is de su Barì. Po su chi pertocat sa Lista E, invecias, abarrat feti una partida de recuperai, cussa tra is de su Monte Alma de Nùjvi e is de su Coghinas, chi est sa scuadra de Cuzina, cumenti si narat in gadduresu, chi s'at a giogai pròpriu casi, chi at a essi su binti-noi de su mesi de Idas. Po su restu, is cosas in sa Lista E parint craras (e immoi chi nci seus andaus a castiai is numerus puru), cun is de su Sènnaru chi funt a su primu postu, cun trinta-cincu puntus pesaus in trexi bessidas, sighius de is de su Siligo, chi tenint bintotu puntus pesaus, gràtzias a noi bìncidas e a una partida chi s'est serrada in paridadi, pròpriu s'urtima chi s'est giogada po s'andada, e duncas s'ùrtima de custu duamilla e bintunu, contras a is de su Codronzanu. A su de tres postus in sa lista ddoi funt is de su Coghinas, chi eus giai arremonau: chi is biancu-nieddus depessint arrannesci a binci sa partida chi ant a giogai cras, nd'iant a artziai a su de duus postus in sa lista, lassendusì diaici a is pabas is de su Siligo. Is de su Cus de Tattari, chi est sa scuadra pesada de s'universidadi (sighendi sa trassa de su chi sucedit in Casteddu), tenint binti-tres puntus allogaus in buciaca, chi ballint po su de cuatru postus in sa lista. Cun bintunu puntus agataus is de su Campanedda, chi est una biddixedda pitichedda meda chi fait parti de sa citadi de Tattari, a su de cincu postus in sa lista. Is biancus-birdis de Su Olmedu, invecias, tenint fatus binti puntus, chi ballint po su de ses postus in sa lista.

Andaus puru a cumprendi cumenti funt cuncodradas is cosas me in sa Lista A de sa Segunda Categoria, cun is de s'Orione, una de is scuadras chi ddoi funt in Ceraxius, chi mèrcuis passau, est a nai su dexianoi, ant bintu, cun su resultau de tres a duus, sa partidas contras a is pirresus de s'Uragano, sighius, torra, de Alberto Chessa, chi est s'allenadori chi trabballat impari a is arrubius-nieddus de una bella biga de tempus. Is cosas in sa Lista A funt craras: a su primu postu ddoi funt is de s'Azzurra de Pauli, cun binti-duus puntus, gràtzias a is seti bìncidas pesadas me is primas dexi bessidas e una partida chi s'est serrada in paridadi; is campidanesus de s'Ussana, invecias, sighint cun feti duus puntus in mancu, est a nai a su segundu postu in sa lista, cun binti puntus allogaus. Is de s'Orione, chi eus arremonau pròpriu immoi, tenint dexiaseti puntus, duus in prus de is chi tenint is de su Sètimu. Po su chi pertocat sa Lista E (cussa pesada cun totus is scuadras de s'Ollàstra), mercuis passau funt cabadas torra in campu is de su Cala Gonone, chi est una biddixedda pitichedda meda chi fait parti de su comunu de Durgali, po giogai contras a is de sa Fanum de Orosèi, cun is meris de domu chi ant bintu cun su resultau de unu a zeru. Is cosas in sa lista sighint a essi craras: a su primu postu ddoi funt is de su Lòiri Portu Santu Paolu, cun binti-seti puntus pesaus fintzas a immoi, chi ndi funt arribbaus gràtzias a otu partidas bìntas e tres partidas serradas in paridadi. A su segundu postu ddoi funt is de su Bòttida, cun binti-tres puntus in buciaca; is de Su Burgu, chi sighint cun bintunu puntus, a su de tres postus de sa lista, impari pròpriu a is de sa Bolotanese, sa scuadra de Olothene, e impari a is de su Football Club Biasì, chi est sa scuadrixedda de Padria, una bidda chi contat ses centus cristianus. Is de su Gonone, invecias, ndi funt artziaus a su de cuatru postus in sa lista, cun dexianoi puntus, lassendusì diaici a is pabas is nùgoresus de su Santu Predu.

Po su chi pertocat sa Lista F, sèmpiri po su chi pertocat is giogus de sa Segunda Categoria, mèrcuis passau funt torraus in campu is de su Montiferru, sa scuadra de Iscanu, chi si dda funt gherrada contras a is allenus de su Sabarussa, cun su resultau de unu a unu, po unu puntixeddu. A su primu postu de sa lista ddoi funt sèmpiri is de sa Narboliese, sa scuadra, est craru, de Narabuia, chi tenint allogaus binti-noi puntus. A su segundu postu, invecias, agataus is grogus-arrubius de su Sedilo, cun binti puntus, impari a is de sa Sanverese, chi est sa scuadra de Santeru, una biddixedda de dua milla e cincucentus cristianus chi fait parti de sa zona de Aristanis. Cun dexianoi puntus, a su de tres postus in sa lista, agataus is de su Circolo Ricreativo de Arborea, e is de su Tramatza, chi est una biddixedda chi tenit noicentus e cincuanta cristianus.Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna. IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018 art. 22

 

 

In questo articolo
Squadre:
Campionato:
Argomenti:
Stagione:
2021/2022
Tags:
Prima Categoria
Girone A