Salta al contenuto principale
decimoputzu

Is campidanesus de su Deximeputzu ndi cassant sa bìncida de su campionau in sa Lista B

Is de su Deximeputzu si funt fradibis, chistionu, a su mancu, po su chi pertocat nosu sorresus, poita is duas biddas funt atesu s'una de s'atra de feti una parighedda de chilometrus: chi ddoi arribbas passendi de is stradas asfaltadas nci ponis calincuna cosa cumenti a cuindixi-binti minudus ma chi fadeis cumenti seu costumai a fai deu, est a nai a passai, passilla passila, po is sartus e is rugas de sa campagna,e  custi bolit nai puru incrutzai, nci podeis ponni calincuna cosa cumenti a un'orixedda, a pei, est craru. In custu periodu, de su restu, cussa concas a Deximeputzu, chi abarrat a ovest de a bidda cosa mia, de innoi si bidint is montis de Biddaxidru e de Monti Mannu, po si cumprendi est una de is passilladeddas prus togas chi mi capitat de fai in custu perìudu, cun su logu chi est prenu de froris, seus in mesu in mesu, est a nai, in prenu, a su beranu, de su restu, cun una biga manna meda de almutzus chi funt frorendi me is coras de is arrius e me in totu su sartu. Is almutzus, chi si podit tzerriai puru alvutu, o fintzas abrùciu, dipendit de sa fueddada de sa zona, est unu de is froris chi mi praxint de prus: is antigus, (mescamente is antigus grecus) pentànt ca is almutzus fessint is froris chi crescint me is campus de s'inferru, chi po issus no fiat su logu innoi ddoi est su demòniu o is tialus, cumenti podit essi po is catolicus-cristianus, ma fiat su logu innoi s'agatant is animas de is mortus. Duncas, scieus puru chi me in su logu innoi ddoi funt is animas de is mortus, si podit andai, mescamente, in duus modus: su primu est, pagu ma seguru, candu si morreus e lassaus custa vida, chi fadeus acapiaus a su corpus, una cosa, tra is atras cosas, chi tocat a totus. Chi eis sighiu e ligiu is articulus chi nd'apu pesau fintzas a oi ddu scieis cantu mi praxit is stròllichiminis, ainnantis de mi ponni a fueddai de bòcias e de resultaus de partidas, e duncas sigu a nc'aciungi puru custu: torrendi a is chistionis chi eus pigau candu nd'apu pesau is articulus in su periudu de PascaManna, nc'es de nai chi Gesù Cristu puru, mancai, a su mancu po is cristianus, s'iat su fillu de deus, est depiu morri in custu mundu a sa moda de totus is atrus; custa fiat una cosa chi si naràt sèmpiri sa bon'anima de su professori de filosofia antiga chi tenia a s'universidadi, in Casteddu (si tzerriàt Giancarlo Movia, mi praxit a pentzai chi potzat essi prexau chi ddu arremonu in unu articulu pesau de mei, mancai issu immoi s'agatat in cielu e mancai su giogu de sa bòcia no fessit de seguru una de is chistionis chi ddu afroddiànt de prus), pròpriu po crariri su fatu chi a totus tocat a buffai cussu binu marigosu meda, diaici ddu tzerriant a bortas. Fia narendi, ainnantis, chi a cantu parit, de su chi si ligit, nci funt a su mancu duus modus po si ndi andai me in su logu, in su mundu innoi ddoi funt is animas de is mortus: morrendusì (isperendi de no sunfriri tropu, o tropu prus de su tanti, est craru, poita is daboris iant a podi essi medas de scroxai, e est una cosa chi no auguru a nisciunus, est craru) o fadendusì unu viàgiu, ddu tzerriu diaici po immoi, una passillada, prus o mancu, mancai in cumpangia de calincunu chi fait sa parti de sa guida; a nai sa beridadi ddoi funt una biga manna meda de istorias apitzus de cussta chistioni: una de is prus famosas, a su mancu po nosu chi seus italianus (a ddu nai mellus: po nosu sardus chi eus studiau su chi s'ant donau de studiai is de su Guvernu Italianu) est cussa chi pertocat Dante, chi impari a Virgilio si ndi fiat andau a si fai una bella passilada in s'inferru, po ndi artziai apustis in su prugadòriu e duncas, a sa fini, in su Cielu puru. E duncas, a nosu si funt arribbadas is chistionis pesadas de Dante in cussa chi at tzerriau sa "Divina Cumèdia", cun is mortus chi chistionant e contant sa storia cosa insoru a Dante. Nareus puru chi Dante (impari a Virgilio, est craru) no funt is ùnicus duus chi si funt imbucaus in s'inferru, in su logu innoi ddoi funt is animas de is mortus; ddoi funt una biga de istorias chi funt prus o mancu agualis a custa. Iat a abarrai de cumprendi poita unu nd'iat a depi nci cabai in s'inferru ainnantis de essi motu, chi su viagiu, de su chi si cumprendit (a su mancu: de su chi si cumprendit de su chi podeus ligi), est tostau, fadiosu e a bortas prenu de daboris e de atzìchidus: unu ndi cabat, ndi imbucat in s'inferru mancai po chistionai con calincunu (cumenti at fatu Dante, po nd'arremonai unu), o po ndi scabulli calincunu (o calincuna) de sa morti, cumenti contat, po nd'arremonai un'antra, sa storia de Orfeo, chi fait de totu po ndi scabulli Euridice; sa istoria de is santus cristianus, e cun custu acabbu su contixeddu, contat chi puru Santu Antoni ndi fiat cabau a s'inferru po ndi furai su fogu e po ddu arregalai a is ominis, chi diaici si funt potzius callentai e coi sa cosa de papai e totu cantu.

Apu incumentzau a chistionai de totu custu arremonendi is abrùcius, poita is antigus contànt ca fiant is froris chi crescint me is campus de s'inferru, e candu passillu e ddus atobiu, bellus artus cantu uu cristianu, giai giai, mi beit in conca totu custa chistioni ma mescamente mi benit in conca un amigu miu caru e stimau, bon'anima sciadau in cielu de su duamilla e dexi, poita estus scritu una cantzoni impari chi si tzerriada, mancu a ddu fai aposta, "asfodeli", in italianu. E duncas diaici po is stròllichiminis de custa cida, circu de dda acabbai chentza si fai perdi atru tempus: poita dda eus acabbada a bobocai apitzus de is abrùcius e pruschetotu de Deximeputzu? Poita is abrùcius ddus atobiu candu arribbu, passilla passilla, in sa bidda chi est giai a su costau de Bidd'e Sorris, chi est sa bidda innoi bivu, e pruchetotu e mescamente, poita is de su Deximeputzu ant bintu su campionau de sa Segunda Sategoria, in sa Lista B, e custa est sa nova de importu po totus is amigus chi sighint su giassu de DiarioSportivo.
Duncas is piciocus sighius de mister Roberto Mennella ant acabbau sa stagioni a su primu postu e ant bintu su campionau sa dì chi ant giogau in domus de is fradibis (torra!) de sa Decimo 07 de Deximumannu (si narant fradibis, in su mundu de sa bòcia a su mancu, duas scuadras chi funt de sa pròpriu bidda o de duas biddas s'una a su costau de s'atra) cun su resultau de cuatru a tres pròpriu po is allenus, chi tra is atras cosas ant giogau giai totu sa partida cun feti dexi ominis in campu e ant donau una respusta crara e toga meda: cun cussus tres puntus allogaus sa dì, difatis, is biancus-brau ndi funt bobaus a calincuna cosa cumenti a catodixi puntus in prus de is de su Bindua, de is de sa Gioventù de Assemini e is de s'Atletico de Masainas. Is biancus-arrubius de sa Decimo 07 de Deximumannu, invecias, ndi arruint a -15 de su primu postu. Castiendi is numerus chi nd'ant pesau in s'interis de sa stagioni, is de su Deximeputzu ant fatu una cursa toga meda: cuindixi partidas bintas, tres funt stètias is partidas chi si funt serradas cun su resultau in paridadi e feti una sa pardida pèrdia, cussa contras a is de Is Urigus, cun is meris de domu chi fiant arrannescius a binci cun su resultau de cuatru a zeru, candu fiat su dexi de su mesi de Ladàmini. A nai sa beridadi, is cosas po is putzesus (cumenti ddus tzerriaus in bidda cosa mia) no fiant partidas pròpriu beni, chi fadeus su contu chi in sa primu bessida no fiant arrannescius a binci contras a is asseminesus de sa Gioventù Sportiva, cun sa partida chi si fiat serrada cun su resultau de duus a duus. Sa partida avatu, duncas, e ddu eus giai arremonau, est arribbada una bella bussinada (anzi, ddi naraus cuatru bussinadas!) de parti de is de Is Urigus. Su dexiaseti, sèmpiri in su mesi de Ladàmini, is piciocus sighius de mister Roberto Mennella ant bintu sa primu partida de su campionau nou, est a nai su de su duamilla e bintunu \ duamilla e binti duus, contras a is de su Bindua, cun su resultau de tres a unu, e da cussu momentu in poi ant atacau a curri e no si funt prus frimmaus. Su binticuatru de su mesi de Ladàmini is campidanesus de domu ant bintu cun su resultau de cincu a unu sa batalla contras a is de su Gonnesa, cun su resultau de cincu a unu. In Perdaxius invecias, a su campu comunali, is putzesus funt arrannescius a binci cun su resultau de tres a zeru. Atru tres gol ndi funt arribbaus sa cida avatu, po sa partida de importu mannu contras a is de s'Atletico de Masainas, candu fiat su seti de su mesi de Donniasàntu. Contras a is de s'Isuledda, invecias, cun sa batalla tra is duas scuadras chi si fiat giogada su catodixi, sèmpiri de su mesi de Donniasàntu, is biancus-brau si funt pigaus is tres puntus gràtzias a sa bìncida pesada cun su resultau de cuatru a duus. Su bintunu de su mesi de Donniasàntu, is de su Deximeputzu ant arriciu is de su Deximu 07 (chi po is ùrtimas partids funt stètius allenaus, est a  nai sighiu, de unu piciocheddu giòvunu, ma giai bravu meda, chi est Roberto Rugiu, apustis chi sa sociedadi deximesa at sciusciau is cosas cun mister Lombardini), cun sa partida chi s'est serrada in paridadi, cun su resultau de unu a unu. In domu de is de s'Isula de Sant'Antiogu, invecias(a su campu comunali "Caduti di Nassirya"), is putzesus funt arranescius a binci sa partida cun su resultau de tres a unu, candu fiat su bintotu de su mesi de Donniasàntu. Is ùrtimas duas partida po sa lista de s'andada e duncas po su duamilla e bintunu si funt serradas cun otu gol in totu: ses ndi funt arribbaus in sa batalla contras a is fradibis de su Silìcua, is atrus duus funt ballius (est a nai: funt bastaus) po is tres puntus, boodditus in sa partida in domu de is meris de is de Sant'Anna Arresi, chi si fiat giogada a su Campu Comuali de sa bidda. Apustis de una pàusa prus longa de su chi mancai serbiàt (cun su mundu de sa bòcia de is diletantis firmus, torra, po crupa de su tialu de Covid), est a nai chi is giogus funt abarraus frimus fintzas a is ùrtimas diis de su mesi de Gennàrgiu, is scuadras ant sighiu a trabballai aintru de sa cida, ma a sa fini no podis sciri, est craru, cumenti ant andai is cosas. Pròpriupo po su chi eus arremonau fintzas a immoi, su cincu a unu bodditu, est a nai scavuau in facci, in domu de is de sa Gioventù Sportiva de Assèmini (cincu a unu su resultau) est unu de is prus togus e de importu prus mannu. Sa cida apustis, is de su Deximeputzu ant sighiu a curri forti: seti gol a is de Is Urigus, poi torra a su paregiu po 1 a 1 contras a is de su Bindua. Su trexi de su mesi de Fràrgiu, invecias, is de su Deximoputzu ant giogau in domu cosa insoru, a su Comunali San Giorgio, contras a is de su Perdaxius. Sa cida avatu funt cabaus in campo po giogai, su bintiseti de su mesi de Maju, contras a una de is scuadras chi funt stètias pesadas po circai de curri po sa bìncida finali: is de s'Atletico de Masainas. Is de su Deximeputzu ant torra bintu, cun su resultau de cuaru a zeru; sa cida avatu, duncas, nc'est stètia sa partida contras a is de s'Isuledda de Casteddu (po una de is batallas de importu prus mannu po sa lista e po su coru puru), cun unu bellu bentu fridu chi giai giai no at citiu nudda; po custu chi candu andu a castiai curri is piciocheddus avatu de unu palloni, mi benit totu de pentzai a is conditzionis de saludi (o po su trabballu, chi no est pròpriu una cosa chi si podit scaresci;) de is prus pagu fortunaus. Custas, duncas, funt is primus chistionis acapiadas a su tialu de is numerus: ddu scieis chi is numerus ballint giai nudda, ma a sa fini s'agiudant a cumprendi cumenti funt andadas diaderus is cosas: a sa de cincus giorronadas, sèmpiri po su chi pertocat sa lista de sa torrada is de su Deximeputzu ant scutu otu bussinadas in faci de is de su Perdaxius, po sa bìncida prus tunda de totu sa stagiòni. De su tres a cuatru pesau in domu de is deximesus de sa Decimo 07 de Deximu nd'eus giai arremonau ainnantis, cun sa partida chi at regalau meda ma meda ispantus. Sa cida avatu, is biancus-brau ant arriciu in domu cosa insoru is de s'Isola de Santu Antiogu, cun sa partida chi s'est serrada cun su resultau de cuatru a zeru. Apustis de essi contau totu custu, podeus andai a castiai cumenti si funt scabullius in atacu e in difesa: is gol fatus funt stètius prus de sessantotu; feti bintunu, invecias is gol chi nd'ant depiu boddiri. Podeus andai a castiai puru calli funt stètius, in sa truma pesada de su presidenti Mino Mocci, is giogadoris prus fortis. De seguru, in sa lista de is prus fortis ddoi est Manuel Usai, chi at solu at fatu calincuna cosa cumenti a binticuatru gol: s'atacanti nasciu su tres de su mesi de Cabudanni de su milli e noicentus otanta tres at fatu su primu gol in sa primu bessida, est a nai cussa contras a is asseminesus de sa Gioventù Sportiva; apustis nd'at fatu un antru a sa de tres giorronadas, contras a is de su Bindua. A sa de cuatru giorronadas Usai nd'at fatu calincuna cosa cumenti a tres a solu (in su cincu a unu finali); a sa de seti giorronadas nd'est arribbau un antru, a sa de noi giorronadas (contras a is de s'Isola de Santu Antiogu) e contras a is de su Silicua, Usai at fatu cuatru gol in totu (est a nai: duus in una partida e duus in sa partida de sa cida avatu); is cosas funt sighidas a andai beni meda po s'atacanti de sa scuadra de Mennella, cun sa torrada chi s'est oberta cun su gol pesau in sa batalla in domu, sèmpiri de is asseminesus; duus gol invecias ndi funt arribbaus in sa partida in domu contras a is de s'Is Urigus, chi est una de is bìncidas chi at fatu prus ispantus (e prus budrellu, si narat diaici) tra is scuadras aversarias, cun Mennella chi s'at contau, in sinteris de una ciaciarrada a su telefunu chi eus fatu pròpriu una pariga de diis chi iant bintu su campionau, chi cussa est stètia una de is partidas de importu prus mannu de totus, po su resultau chi funt arrannescius a ndi pesai e mescamente po su modu. Torrendi a is contus apitzus de Usai, chi est su giogadori chi at fatu mellus in atacu, est arribbau unu gol in domu de su Bindua, duus gol in sa batalla in domu de is de su Gonnesa, chi s'est serrada, de su restu, cun su resultau de duus a unu; duus gol ndi funt arribbaus in sa partida binta po otu a zeru contras a is de su Perdaxius, chi eus giai arremonau; duus gol puru in sa partida in domu cosa insoru contras a is allenus de s'Isuledda de Casteddu e tres gol ndi funt arribbaus sa dì de sa partida binta in domu de is decimesud de sa Decimo 07 de Deximumannu. Impari a Usai, is chi ant giogau mellus funt, de seguru, Davide Piscedda, unu piciocheddu nasciu su bintinoi de su mesi de Cabudanni de su duamilla e unu, chi at fatu calincuna cosa cumenti a doxi gol; noi funt stètius invecias is gol chi nd'at pesau Omar Mocci, unu giogadori de s'atacu nasciu in su mesi de Agustu, su noi a essi pretzisusde su milli e noicentus otantacuatru. Bella e toga meda sa stagioni puru de Christian Mocci, unu centrucampista chi at pesau otu gol. Beni meda puru po Antonello Melis, cun cuatru gol. Cuatru gol, invecias, ddus at fatu Mario Conti.
 

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna. IMPRENTAS 2021-2022. LR 22/2018 art. 22

In questo articolo
Campionato:
Argomenti:
Stagione:
2021/2022
Tags:
Prima Categoria